Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11B. �

C. 2

2

2x  x 1

lim

Câu 7. Tìm giới hạn hàm số x �� x  2

bằng định nghĩa.

�

�

A.

B.

C. 2

3x  2

lim

Câu 8. Tìm giới hạn hàm số x �1 2 x  1 bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 5

2

4 x  3x

f ( x) 

lim f ( x )

 2 x  1  x3  2 

Câu 9. Cho hàm số

. Chọn kết quả đúng của x �2

:

5

5

5

A. 9 .

B. 3 .

C. 9 .

A. �Câu 10. Tìm giới hạn hàm số

A. �lim

x �0D. 1D. 1D. 12

D. 9 .x4 2

2x

bằng định nghĩa.1

B. 8C. 24x  3

Câu 11. Tìm giới hạn hàm số x �1 x  1 bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 2

3x  1

lim

Câu 12. Tìm giới hạn hàm số x �2 x  2 bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 2

2x2  x  3

lim

x 1

Câu 13. Tìm giới hạn hàm số x �1

bằng định nghĩa.

5

�

A.

B.

C. 2

x 1

lim

4

x �2

2  xCâu 14. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

�

�

A.

B.

C. 2

2

3x

lim

x �� 2 x 2  1

Câu 15. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

3

A. �

B. �

C. 2D. 1limlim  x 2  x  1Câu 16. Tìm giới hạn hàm số

A. �

B. �

x � �bằng định nghĩa.

C. 2D. 1D. 1D. 1D. 1D. 1

D. 1x 4

2lim 1  2  x 

Câu 17. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 0

2

x  3x  2

lim

x � 1

x 1

Câu 18. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 2

x �2x4SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 1D. 1

Trang 17ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11x2  x  1

x �1

x  1 bằng định nghĩa.

Câu 19. Tìm giới hạn hàm số

1

A. �

B. �

C. 2

2 tan x  1

B  lim

 sin x  1

x�

6

Câu 20. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

4 36

9

A. �

B. �

C.

A  limCâu 21. Tìm giới hạn hàm số

A. �C  lim3x �0D. 1x  2  x 1

3x  1

bằng định nghĩa.B. �C.32 17x 1 1

x2

Câu 22. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

�

�

A.

B.

C. 2

x 1

A  lim 2

x �2 x  x  4

Câu 23. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

1A. �

B. �

C. 6

D  limD. 1D. 13x �1B  lim

Câu 24. Tìm giới hạn hàm số

A. �sin 2x  3cos x

tan xC  lim

x �1B. �Câu 26. Tìm giới hạn hàm sốD  limx �1 3D. 12B. �Câu 25. Tìm giới hạn hàm số

A. �

x�

6D. 3bằng định nghĩa.

3 3 92

C. 42x  x 1  2x  3

3x 2  2

bằng định nghĩa.

3 3 92

C. 4

2D. 13D.2353x  1  2

3 x  1  2 bằng định nghĩa.

1C. 6B. �

D. 0

2

�x  3 khi x �2

f  x  �

lim f x

�x  1 khi x  2 . Chọn kết quả đúng của x �2   :

Câu 27. Cho hàm số

A. 1 .

B. 0 .

C. 1 .

D. Không tồn tại.

2�x  ax  1 khi x  2

f ( x)  � 2

2 x  x  1 khi x �2Câu 28. Tìm a để hàm số sau có giới hạn khi x � 2

.

1

A. �

B. �

C. 2

D. 1

A. �SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 18ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11

5ax 2  3 x  2a  1f ( x)  �

1  x  x2  x  2Câu 29. Tìm a để hàm số sau có giới hạn tại x  0

2

A. �

B. �

C. 25ax  3 x  2a  1f ( x)  �

1  x  x2  x  2Câu 30. Tìm a để hàm số.

2A. �B. �

�x 2  ax  1f ( x)  � 2

2 x  x  3a

khi x �0

khi x  0.D. 1khi x �0

khi x  0có giới hạn tại x � 02

C. 2

khi x  1D. 1khi x �1có giới hạn khi x � 1 .

1A. �

B. �

C. 6

D. 1

0

DẠNG 2: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VƠ ĐỊNH 0

Câu 31. Tìm a để hàm số.P ( x)

x � x0 Q ( x )

1. L =

với P(x), Q(x) là các đa thức và P(x0) = Q(x0) = 0

Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử và rút gọn.

Chú ý:

2

x ,x

+ Nếu tam thức bậc hai ax  bx+c có hai nghiệm 1 2 thì ta ln có sự phân tích

ax 2  bx  c  a ( x  x1 )( x  x2 )

.

limn

n

n 1

n 2

n 2

n 1

+ a  b  (a  b)(a  a b  ...  ab  b )

P( x)

lim

x � x0 Q ( x )

2. L =

với P(x0) = Q(x0) = 0 và P(x), Q(x) là các biểu thức chứa căn cùng bậcSử dụng các hằng đẳng thức để nhân lượng liên hợp ở tử và mẫu.

Các lượng liên hợp:

( a  b )( a  b )  a  b

+

+( 3 a �3 b )( 3 a 2 m3 ab  3 b 2 )  a  bn n 1

n

n n 1

n2

n

n

+ ( a  b )( a  a b  ...  b )  a  b

P ( x)

lim

x � x0 Q ( x )

3. L =

với P(x0) = Q(x0) = 0 và P(x) là biêu thức chứa căn không đồng bậcGiả sử: P(x) =mu ( x)  n v( x ) vớimu ( x0 )  n v( x0 )  a. u ( x)  a    a  v( x )  .

Ta phân tích P(x) =

Trong nhiều trường hợp việc phân tích như trên không đi đến kết quả ta phải phân tích như sau:

n u ( x )  m v ( x )  ( n u ( x )  m ( x ))  ( m v ( x )  m ( x ))

, trong đó m( x ) � c .

mnx2  2x 1

3

Câu 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của x �1 2 x  2 là:

limSĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 19ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA. �.B. 0 .

x3  3x 2  2

A  lim 2

x �1 x  4 x  3

Câu 2. Tìm giới hạn

:

B. �

x4  5x2  4

B  lim

x �2

x3  8

Câu 3. Tìm giới hạn

:

A. �B. �

(1  3 x)3  (1  4 x)4

C  lim

x �0

x

Câu 4. Tìm giới hạn

:

A. �A. �

Câu 5. Cho hàm số

A. �. .f  x 1

C. 2 .D. �.3

C. 2D. 1C.B. �

x 3C.x 2  9 . Giá trị đúng của1

6D. 11

6D. 25lim f  x x �3B. 0. .

C.

(1  x)(1  2 x)(1  3 x)  1

D  lim

x �0

x

Câu 6. Tìm giới hạn

:

B. �

xn  1

A  lim m

( m, n ��*)

x �0 x  1

Câu 7. Tìm giới hạn

:

A. �B. �

n

1  ax  1

B  lim

(n  �*, a

x �0

x

Câu 8. Tìm giới hạnC.B. �

n

1  ax  1

A  lim m

x �0 1  bx  1

Câu 8. Tìm giới hạn

với ab �0 :là:6. .D. �.1

6D. 6n

C. mA. �A. �Giới hạn – ĐS> 110):

a

C. nam

C. bnB. �

1  x 3 1  x 4 1   x 1

B  lim

x �0

x

Câu 9. Tìm giới hạn

với  �0 . :

  

B  

4 3 2

A. �

B. �

C.

A. �Câu 10. Tìm giới hạnA  lim

x �2D. m  nD.D.D.1n

a1am

bnB  

 

4 3 22 x  5x  2

x3  3 x  2 :

2SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×