Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 2: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ DỰA VÀO CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN CƠ BẢN

DẠNG 2: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ DỰA VÀO CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 6. Giới hạn dãy số un A. �.vớiun 3n  n 4

4n  5 là:B. �.Câu 7. Chọn kết quả đúng củaB. �B  lim

Câu 9. Giá trị củaC. �.D. �.2

C. 3D. 1C. 01

D. 1  3C. 16D. 11 3 3

4

C. 2  1D. 1C. 0D. 1C. 8D. 11

C. 4D. 1C. 0D. 1C. 0D. 1n  3n 2  1 bằng:

B. �C  limD  lim

Câu 11. Giá trị của 2n2 14 n  29n 1

B. �

17bằng:n  1  3n  2

32432n 4  n  2  n bằng:B. �A. �C  lim43n3  1  n2n 4  3n  1  n bằng:

B. �

(n  2)7 (2n  1)3

F  lim

(n 2  2)5

Câu 13. Giá trị của.

bằng:

A. �

B. �

n3  1

C  lim

n(2n  1) 2 bằng:

Câu 14. Giá trị của.

Câu 12. Giá trị của

A. �B. �

n3  3n 2  2

D  lim 4

n  4n3  1 bằng:

Câu 15. Giá trị của.

A. �

B. �

n 3  2n  1

E  lim

n2

Câu 16. Giá trị của.

bằng:

�

�

A.

B.

A. �D. 0 .n 2  2nA. �

Câu 10. Giá trị của

A. �3

C. 4 .

n3  2n  5

3  5n

:lim2

A. 5 .

B. 5 .

2n 2  3n  1

A  lim 2

3n  n  2 bằng:

Câu 8. Giá trị của

A. �Giới hạn – ĐS> 11SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 8ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AF  lim

Câu 17. Giá trị của.4n 4  2n  1  2 n

33n3  n  nbằng:B. �A. �unun   n  1Câu 18. Cho dãy số với

A. �.

B. 0 .

10

lim

4

n  n 2  1 bằng :

Câu 19.

A. �.

B. 10 .

n 1  4

lim

n 1  n

Câu 20. Tính giới hạn:C.Câu 23. Giá trị của

bằng:

A. �lim 3 C. 0 .D. �.C. 11

D. 2 .2

C. 3 .D. 1 .C. 2 .1

D. 2 .n2  1 13  n 2 2n .B. 3 .

ak n k  ...  a1n  a0

D  lim

bp n p  ...  b1n  b0B. �

2  5n  2

lim n

3  2.5n là:

Câu 24. Kết quả đúng của

5

1

A. 2 .

B. 50 .a b �0

(Trong đó k , p là các số nguyên dương; k p

).C. Đáp án khácD. 15

C. 2 .D.C. 0 .D. 1 .25

2 .n 13  4.2  3

3.2 n  4n

Câu 25.

bằng:

A. �.

B. �.

3.2n  3n

C  lim n 1 n1

2  3 bằng:

Câu 26. Giá trị của

nD. 12n  2

n  n 2  1 . Chọn kết quả đúng của lim un là:

C.1 .

D. �.B. 0 .

1  3  5  ....   2n  1

lim

3n 2  4

Câu 21. Tính giới hạn:

1

A. 0 .

B. 3 .

Câu 22. Chọn kết quả đúng của3

3 134A. 1 .A. 4 .Giới hạn – ĐS> 11limA. �

Câu 27. Giá trị đúng của

A. �.B. �

lim  3n  5n 

B. �.C.1

3là:

C. 2 .SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 1

D. 2 .

Trang 9ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 28. Giá trị của.

1A. 3Giới hạn – ĐS> 113.2n  3n

2n 1  3n 1 bằng:K  limB. �C. 2D. 1B. 1 .C. 0D. �.1

C. 4 .D. �.5 1

3n  1 bằng :

nlimCâu 29.

A. �.

Câu 30.lim 44n  2n 1

3n  4n  2 bằng :

1

B. 2 .A. 0 .3.3n  4n

C  lim n 1 n 1

3 4

Câu 31. Giá trị của.

bằng:

1

A. �

B. 2D. 1

1  a  a  ...  a n

Ilim

a  1; b  1

1  b  b 2  ...  b n .

Câu 32. Cho các số thực a,b thỏa

. Tìm giới hạn

1 b

A. �

B. �

C. 1  a

D. 1

k

k 1

a .n  a n  ...  a1n  a0

A  lim k p k 1 p 1

a b �0

bp .n  bp 1n  ...  b1n  b0

Câu 33. Tính giới hạn của dãy số

với k p

.:

A. �

B. �

C. Đáp án khác

D. 1

n

�2lim �

n sin

 2 n3 �

5�bằng:

Câu 34.

A. �.

B. 0 .

C. 2 .

D. �.

C. 02Câu 35. Giá trị của.

A. �

Câu 36. Giá trị của.M  limH  limA. �

Câu 37. Giá trị của

A. �

Bài 40. Giá trị củaB  limn 2  6n  nB. �n2  n  1  nB. �

2n 2  1  nB. �K  lim nn2  1  n bằng: bằng:

 bằng:B. �A. �

Câu 38. Giá trị đúng của bằng:limn 2  1  3n 2  2 là:C. 3D. 11

C. 2D. 1C. 0D. 11

C. 2D. 1SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 10ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A. �.

Câu 39. Giá trị của

A. �

Câu 40. Giá trị của

A. �

Câu 41. Giá trị củaA  limB  limB. �.

n2  6n  nB. �D  limCâu 43. Giá trị của.

A. �

Câu 44. Giá trị của.M  limN  limK  limA. �

Câu 45. Giá trị của.

A. �B. � bằng:n 2  2n  n 3  2n 2

3B. �A. �

Câu 42. Giá trị của.

1A. 12n3  9 n 2  n3 bằng:N  lim

31  n 2  8n3  2nB. �

4n 2  1  3 8n 3  nB. �C. 0 .D. 1 .C. 3D. 1C. 0D.31

C. 3D. 1C. 0D. 1C. 0D. 1 bằng: bằng: bằng:n 3  n 2  1  3 4 n 2  n  1  5n3B. �

n3  3n 2  1  n3 bằng:C. bằng:5

12B. �

C. 0

lim � n n  1  n  1 ��là:

Câu 46. Giá trị đúng của

A. 1 .

B. 0 .

C. 1 .

Câu 47. Giá trị của.H  lim nA. �

Câu 48. Giá trị của

A. �A  lim3B. �

n 2  2n  2  nB. � bằng:5

5

2

Câu 49. lim 200  3n  2n bằng :

A. 0 .

B. 1 .

2n3  sin 2n  1

A  lim

n3  1

Câu 50. Giá trị của.

bằng:

�

�

A.

B.

n

n!

B  lim

3

n  2n bằng:

Câu 51. Giá trị của.

A. �

B. �D. �. bằng:

C.D. 1D. 18n3  n  4n 2  3Giới hạn – ĐS> 112

3D. 1C. 2D. 1C. �.D. �.C. 2D. 1C. 0D. 1SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 11ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

D  lim

Câu 52. Giá trị của.Giới hạn – ĐS> 11n 1

n ( 3n  2  3n 2  1) bằng:

22B. �A. �2

Câu 53. Giá trị của. E  lim( n  n  1  2n) bằng:

A. �

B. �

F  lim n  1  n

Câu 54. Giá trị của.

bằng:

A. �

B. �p2

C. 3D. 1C. 0D. 1C. 0D. 1Câu 55. Giá trị của. H  lim( n  1  n  1) bằng:

A. �

B. �

C. Đáp án khác

D. 1

1

1

1

un  ... 

2 1 2 3 2 2 3

(n  1) n  n n  1 :

Câu 56. Tính giới hạn của dãy số

A. �

B. �

C. 0

D. 1

k22(n  1) 13  23  ...  n3

3n3  n  2

Câu 57. Tính giới hạn của dãy số

:

1

A. �

B. �

C. 9

D. 1

1

1

1

n(n  1)

un  (1  )(1  )...(1  )

Tn 

T

T

T

2 .:

1

2

n trong đó

Câu 58. Tính giới hạn của dãy số

1

A. �

B. �

C. 3

D. 1

3

3

3

2  1 3 1 n 1

un  3 . 3 .... 3

2 1 3 1 n 1 . :

Câu 59. Tính giới hạn của dãy số

2

A. �

B. �

C. 3

D. 1

n

2k  1

un  � k

2 .:

k 1

Câu 60. Tính giới hạn của dãy số

A. �

B. �

C. 3

D. 1

2

n

q 1

Câu 61. Tính giới hạn của dãy số un  q  2q  ...  nq với

.:

q

q

un A. �B. �C. 1 q 2D. 1 q 2n

n

un  � 2

k 1 n  k

Câu 62. Tính giới hạn của dãy số.:

A. �

B. �

C. 3

3 6

n  n  1  4 n 4  2n  1

B  lim

(2n  3)2

Câu 63. Tính giới hạn của dãy số

A. �B. �C. 3SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 1

.:3

D. 4

Trang 12ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ACâu 64. Tính giới hạn của dãy sốC  limB. �A. �Câu 65. Tính giới hạn của dãy sốD  lim4n2  n  1  2n.:C. 3

n 2  n  1  2 3 n3  n 2  1  n1C. 6B. �A. �Giới hạn – ĐS> 111

x1  , xn 1  xn2  xn ,n �1

2

Câu 66. Cho dãy số

xác định bởi

1

1

1

Sn L 

x1  1 x2  1

xn  1 .Tính lim Sn .

Đặt

A. �

B. �

C. 2

1 2

k

xk    ... 

(x )

2! 3!

( k  1)!

Câu 67. Cho dãy k được xác định như sau:1

D. 4

.:

D. 1( xn )Tìmlim unvớin

un  n x1n  x2n  ...  x2011B. �A. �.

11

2012!C.

u0  2011

1un3

uun1

n

limun2

(u )

n .

Câu 68. Cho dãy số n được xác định bởi: �

. Tìm

A. �

B. �

C. 3

x  1 1

f ( x) 

 0; � .

x

Câu 69. Cho dãy x  0 xác định như sau:

.Tìm

A. �

B. �

C. 2010

n. 1  3  5  ...  (2n  1)

un

lim un

2n 2  1

Câu 70. Tìm

biết

1

A. �

B. �

C. 2Câu 71. Tìmlim unbiếtD. 1D.11

2012!D. 1D. 1D. 1�3 x  2  2 x  1

khi x �1f ( x)  �

x 13m  2

khi x  13B. �

C. 2

� x  1 1

khi x  0f ( x)  � x

�2 x 2  3m  1 khi x �0

lim unCâu 72. Tìm

biết

A. �

B. �

C. 2

A. �SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com6

D. 2D.1Trang 13ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AGiới hạn – ĐS> 11� 2x  4  3

khi x �2f ( x)  �

x 1

khi x  22

lim un

x2

mx3

m2Câu 73. Tìm

biết

trong đó x �1 .

1

A. �

B. �

C. 3

n

1

un  �

2

lim un

k 1

n k

Câu 74. Tìm

biết

�

�

A.

B.

C. 3

Câu 75. Tìm

A. �lim unbiếtD.1D.1un  2 2... 2

1 42 43

n dau canB. �C. 2lim f ( x)  lim

x �2

Câu 76. Gọi g ( x) �0, x �2 là dãy số xác định bởi �. Tìm x�2

4

A. �

B. �

C. 3

2D.1

2x  4  3  3.D.12� 1

� �1

� 1

A  �x12  x1 x2 � � x1 x2  x22 � x12 x22  3  0

� 2

� �4

� 2

Câu 77. Cho dãy số

được xác định như sau

� x1  x2

.

3

x�

3

2 . Tìm � x  2 x  3 3  2 x  4  0 .

Đặt

1

A. �

B. �

C. 2

D.1

Câu 78. Choa, b ���, ( a, b)  1; n � ab  1, ab  2,.... Kí hiệurnlà số cặp số (u , v)  � � sao chorn

1n  au  bv . Tìm n�� n ab .

limA. �B. �Câu 79. Cho dãy số có giới hạn (un) xác định bởi :

A. 0 .1

C. ab

� 1

u1 � 21un 1 

, n �1

2  unC. 1 .

1

� 1 1 1S  2�

1     ...  n  ....... �

2

� 2 4 8

�.

Câu 80. Tìm giá trị đúng của

1

A. 2  1 .

B. 2 . C. 2 2 .

D. 2 .

B. 1 .D. ab  1. Tìm kết quả đúng của

1

D. 2lim un.�1

1

1 �

lim � 

 .... 1.2 2.3

n  n  1 �Câu 81. Tính giới hạn:SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 14ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA. 0

hạn.3

C. 2 .B. 1 .Giới hạn – ĐS> 11D. Khơng có giới�11

1

lim � 

 .... 1.3 3.5

n  2n  1 �Câu 82. Tính giới hạn:A. 1 .

Câu 83. Tính giới hạn:

3

A. 4 .B. 0 .

�11

1

lim � 

 .... 1.3 2.4

n  n  2 �B. 1 .2

C. 3 .D. 2 .C. 0 .2

D. 3 .�1

1

1 �

lim � 

 ... 

1.4 2.5

n(n  3) ��.

Câu 84. Tính giới hạn:

11

A. 18 .

B. 2 .

C. 1 .

� 1 �

� 1 �� 1 �

lim �

1 2 �

1 2 �

... �

1 2 �� 2 �

� 3 �� n ��.

Câu 85. Tính giới hạn:

A. 1 .1

B. 2 .1

C. 4 .3

D. 2 .3

D. 2 .GIỚI HẠN HÀM SỐ

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Giới hạn hữu hạn

Giới hạn vô cực, giới hạn ở vô cực

1. Giới hạn đặc biệt:

1. Giới hạn đặc biệt:

lim x  x0

lim c  c� ne�

u k cha�

n

k

lim xk  �

lim

x�

x� x0

x� x0

;

(c:

� ne�

u k le�x��

; x��

hằng số)

c

2. Định lí:

lim

0

lim c  c

x��� xk

x

��;

lim f (x)  L

lim g( x)  M

x� x0

x�x0

a) Nếu1

1

lim  �

lim  �

lim  f (x)  g(x)  L  M

x�0 x

x�0 x

;

thì: x�x0

1

1

lim  lim  �

lim  f (x)  g(x)  L  M

x�x0

x�0 x

x�0 x

2. Định lí:

lim  f (x).g(x)  L .M

x�x0

lim f (x)  L

lim g(x)  ��

Nếu x�x0

 0 và x�x0

thì:

f (x) L

limx�x0 g(x)

M (nếu M  0)�ne�

u L va�

lim g(x) cu�

ngda�

ux�x0

lim

f

(

x

)

g

(

x

)

lim f (x)  L

�ne�

u L va�

lim g(x) tra�

i da�

u

x�x0x� x0

x�x0

b) Nếu f(x)  0 và

SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comTrang 15ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan Alimx� x0f (x)  Lthì L  0 và

lim f (x)  L

lim f (x)  L

x� x0

x�x0

c) Nếu

thì

3. Giới hạn một bên:

lim f (x)  L

x� x0lim f (x)  lim f (x)  L

x�x0x�x0lim f (x)  lim f (x)  Lx�x0Giới hạn – ĐS> 11

0 ne�

u lim g(x)  ��

x�x0f (x) �

lim

 �ne�

u lim g(x)  0 va�

L .g(x)  0

x�x0 g(x) �

x�x0�ne�

u lim g(x)  0 va�

L .g(x)  0x�x00

* Khi tính giới hạn có một trong các dạng vơ định: 0 ,�,  – , 0. thì phải tìm cách khử dạng vơ định.x�x0B – BÀI TẬP

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT

ĐIỂM

Phương pháp:

+ Sử dụng định nghĩa chuyển giới hạn của hàm số về giới hạn của dãy số.

f (x) là hàm số cho bởi một cơng thức thì giá trị giới hạn bằng f (x0 )

+ Nếuf (x) cho bởi nhiều công thức, khi đó ta sử dụng điều kiện để hàm số có giới hạn ( Giới hạn

+ Nếu

trái bằng giới hạn phải).

x3  2 x 2  1

lim

5

Câu 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của x �1 2 x  1 là:

1

1A. 2 .

B. 2 .

C. 2 .

D. 2 .

4 x3  1

lim 2

Câu 2. x �2 3 x  x  2 bằng:

11

11

 .

.

A �. .

B. 4 .

C. 4 .

D. �.

x 1

lim

x �1 x  2

Câu 3. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

A. �

B. �

C. 2

D. 1

lim  x3  1Câu 4. Tìm giới hạn hàm số x �2

bằng định nghĩa.

�

�

A.

B.

C. 9

x3 2

lim

Câu 5. Tìm giới hạn hàm số x �1 x  1

bằng định nghĩa.

B. �

C. 2

x3

lim

x � � x  2

Câu 6. Tìm giới hạn hàm số

bằng định nghĩa.

A. �SĐT liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.comD. 11

D. 4Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 2: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ DỰA VÀO CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÁC GIỚI HẠN CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×