Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN VIỆC CƯỚI Ở CƠ SỞ

PHẦN III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN VIỆC CƯỚI Ở CƠ SỞ

Tải bản đầy đủ - 0trang

khơng sử dụng rượu, bia.

4. Cơ quan, đồn thể, gia đình tổ chức mừng lễ cưới đảm bảo trang trọng,

vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt

đẹp của địa phương, tôn giáo, dân tộc và hồn cảnh của hai gia đình.

Trang trí tổ chức lễ cưới

1. Phù hợp điều kiện hoàn cảnh, khơng cầu kì, phơ trương.

2. Địa điểm bắc rạp trang trí tổ chức lễ cưới phù hợp với điều kiện, trong

phạm vi được phép và tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan.

Trang phục ngày cưới

1. Trang phục cô dâu, chú rể mặc lịch sự, phù hợp với hồn cảnh kinh tế

gia đình và tập qn địa phương.

2. Khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc.

Đưa , đón dâu

1. Đại diện nhà trai, nhà gái và bạn bè với thành phần gọn, đón, đưa lịch

sự, văn minh.

2. Bỏ các hủ tục rườm rà, phô trương, không làm ảnh hưởng đến trật tự,

an ninh, an toàn giao thơng.

Âm nhạc, hình ảnh trong lễ cưới

1. Âm nhạc trong đám cưới lành mạnh, vui tươi, đảm bảo không vượt quá

độ ồn cho phép, không ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh.

2. Không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm gây ảnh hưởng

đến các hộ xung quanh và trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Khuyến khích thực hiện một số hình thức tổ chức lễ cưới

1. Tổ chức tiệc trà, bánh kẹo cho người thân, báo hỷ đối với đồng nghiệp

và bạn bè.

2. Sử dụng hội trường, nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt văn hóa thể

thao, tạo điều kiện để cơ quan, đồn thể đứng ra tổ chức lễ cưới.

3. Cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt

sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử-văn hóa danh lam thắng cảnh, trồng cây lưu

16niệm tại địa phương trong dịp cưới.

4. Cơ quan, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, viên chức lao động tại các địa điểm

sinh hoạt văn hóa của cơ quan, đồn thể. Khuyến khích hình thức cưới tập thể.

Ngồi việc thực hiện những nội dung trên, căn cứ Chỉ thị 11-CT/TU ngày

03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội, cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo,

quản lí các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện tổ chức cưới cho

con hay bản thân theo những quy định sau:

- Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành

các nghi thức hôn lễ với tinh thần “Vui tươi-Lành mạnh-Tiết kiệm”.

- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người ( nếu nhà trai và nhà

gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

- Không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc.

- Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp

với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức như

khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp,...

- Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới thay cho việc dự tiệc cưới.

3.2. Kết quả thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn việc cưới ở cơ sở

Thực hiện theo quy ước cưới trang trọng – lành mạnh – tiết kiệm thể hiện

được tâm nguyện của đã số tầng lớp nhân dân, các hiện tượng phơ trương, lãng

phí trong tổ chức lễ cưới đã giảm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của một vài tập quán

trong quan hệ gia đình, anh em họ hàng, đồng nghiệp và các tác động xã hội

khác làm cho việc thực hiện quy ước cưới gặp nhiều khó khăn. Song phải khẳng

định qua nhiều năm thực hiện quy ước cưới trên địa bàn quận đã làm lành mạnh

nhiều nội dung trong tổ chức lễ cưới ở nhiều nơi. Các phường đã tuyên truyền

vận động nhân dân không mời thuốc lá trong đám cưới.

Về cơ bản toàn dân trong quận đã chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia

đình trong việc tổ chức kết hơn bản thân, tổ chức kết hôn cho con theo đúng quy

định pháp luật; không cưới tảo hôn; trước khi cưới đã đi đăng ký kết hơn đúng

thủ tục hành chính; lễ cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, đơn giản, tiết

17kiệm, các thủ tục, chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu, thách cưới đã được tổ chức đơn

giản, gọn nhẹ, giảm nhiều tình trạng say rượu trong đám cưới phù hợp với

phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc song vẫn thể hiện được nét đẹp của

văn hố cộng đồng; khơng tổ chức phơ trương, mang tính kinh doanh vụ lợi;

việc tổ chức cưới đã tuân thủ quy định của pháp luật về an tồn giao thơng và

trật tự an tồn cơng cộng...

3.3. Đánh giá kết quả hoạt động ở cơ sở

* Ưu điểm

Trong những năm gần đây, Phòng Văn hóa Thơng tin quận Tây Hồ đã

triển khai các văn bản và làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn công tác Xây

dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trở thành một cuộc

vận động xã hội rộng lớn, sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt trong đời

sống xã hội, góp phần đẩy lùi và ngăn chặn nhiều hủ tục lạc hậu, xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng

các thuần phong mỹ tục mới, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, gia

đình với xã hội, làm cho phong tục, tập quán ngày càng trở nên lành mạnh, đời

sống văn hóa được nâng cao, mơi trường văn hóa- xã hội được cải thiện, bộ mặt

xã hội thêm khởi sắc, văn minh.

Trong việc quản lý và hướng dẫn việc cưới ở cơ sở đã trở thành nhu cầu

của nhân dân ở nhiều nơi trên địa bàn quận, góp phần đáng kể vào việc giảm dần

tệ nạn, hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt trong việc cưới đều tổ chức đúng quy định của pháp luật, được tổ

chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, không rườm rà, không kéo dài

thời gian nhiều ngày.

* Hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nếp sống

văn minh trong việc cưới trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới trong

một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên (nhận thức được

18nhưng hành động "Nói chưa đi đơi với làm"); việc phối hợp triển khai xây dựng

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn biểu hiện hình thức. Một

số cán bộ, cơng chức chưa thực hiện tốt việc cưới vẫn còn tồn tại một số thủ tục

rườm rà, lãng phí, nhất là các gia đình cán bộ, cơng chức có điều kiện kinh tế, tổ

chức đám cưới mời đông khách, làm cỗ tốn kém, đặc biệt là việc tổ chức bữa

phụ từ 30 đến 50 mâm gây dư luận không tốt trong nhân dân. Công tác tuyên

truyền nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang, lễ hội còn hạn chế.

*Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém

Những tồn tại, hạn chế trên là do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan,

đó là: Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức cơng đồn và tồn thể

xã hội về tun truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

và lễ hội chưa thường xuyên, đồng bộ, quyết liệt; chưa làm tốt việc nhân rộng,

cổ vũ, động viên những mơ hình, kinh nghiệm tốt; cơng tác kiểm tra, đôn đốc

việc chấp hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới còn hạn chế. Bên

cạnh đó, việc xử lý vi phạm, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những cán bộ,

Đảng viên, cán bộ, cơng chức có biểu hiện tư lợi và lãng phí trong việc tổ chức

cưới xin còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số cán bộ, Đảng viên, cơng chức,

viên chức có điều kiện về kinh tế còn nặng tư tưởng tổ chức đám hỷ là việc hệ

trọng cả đời người vì vậy phải làm long trọng, đầy đủ.

Việc hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, ở một số địa phương còn

hạn chế: việc bổ sung những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, vào hương ước, quy ước của một số khu dân cư còn chậm; cơng tác

thẩm định và phê duyệt còn để kéo dài. Trong triển khai tổ chức thực hiện chưa

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, còn tình trạng nể nang dẫn

đến một số nơi. Việc đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa

hằng năm chưa kết hợp, lồng ghép với thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới. Tổ chức lễ hội ở một số địa phương còn lúng túng; phần lễ đơn giản chưa

phát huy hết ý nghĩa, truyền thống lịch sử của di tích,...

193.4. Đề xuất giải pháp

Để thực hiện tốt quy định trong việc cưới trong nhân dân trước hết cần

phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của

các cấp, các ngành và tồn xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,

đảng viên, cơng nhân, viên chức và tồn thể nhân dân thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức Cơng đồn đề ra một số

nhiệm vụ, giải pháp chính trong cơng tác tun truyền thời gian tới như sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Quyết định số

07/2012/QĐ-UBND ngày 27/04/2012 của UBND Thành phố Hà Nội đến cán

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thường trực Ban Chỉ đạo Phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nghiên cứu, tổ chức

hội thảo, rút kinh nghiệm, ban hành hướng dẫn xây dựng mơ hình điểm về thực

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội để quận, phường, khu

dân cư tổ chức thực hiện.

Hai là, tiếp tục phối hợp chỉ đạo, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó chú

trọng nội dung "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh

nghiệp đạt chuẩn văn hóa", Quy ước, Hương ước ở các khu dân cư, thôn, bản,

khối phố...

Ba là, Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn

việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với cuộc

vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc đánh giá, bình xét

danh hiệu thi đua của cán bộ, Đảng viên,công nhân, viên chức. Nghiêm túc kiểm

điểm, phê bình những cán bộ, Đảng viên, cơng nhân, viên chức có biểu hiện tư

lợi và lãng phí trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội.

Bốn là, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, tổ chức sơ, tổng kết rút

kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích,

khuyến khích mơ hình với những cách thức mới tiến bộ trong việc cưới, việc

20tang và lễ hội nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Năm là, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh

nghiệp có kế hoạch phát huy các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dành

cho hoạt động văn hóa, thể thao. Chú trọng trung tâm nơi đơng dân cư sinh sống

và các khu, cụm công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, công nhân lao động21KẾT LUẬN

Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay việc cưới,

chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và tồn xã

hội. Việc tổ chức lễ cưới vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang

bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát

triển của thời đại.

Tuy nhiên từ phong tục, tập quán trở thành thói quen trong suy nghĩ của

mỗi người, mỗi gia đình, những năm qua, khơng ít nơi vẫn còn nhiều thủ tục

nặng nề, khi gia đình có việc cưới, đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, kèm

theo nhiều hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Những tác

động tiêu cực đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa thanh lịch của cộng đồng

xã hội nói chung và của quận Tây Hồ nói riêng, khơng còn phù hợp với xu

hướng phát triển hiện nay.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND Quận và Sở

Văn hoá Thể thao và Du lịch, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch quận Tây Hồ

đã phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, yếu kém, tin tưởng vào sự nghiệp

đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơng

tác phát triển sự nghiệp văn hố nói chung, cơng tác xây dựng nếp sống văn

minh về việc tang nói riêng, giúp cho bộ mặt văn hóa quận Tây Hồ ngày càng

khởi sắc, nếp sống văn hóa trong việc cưới được hiện hữu, rộn rang lời ca tiếng

hát, đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt.

Do thời gian và trình độ có hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi những

hạn chế, khiếm khuyết. Kính mong các Thầy, Cơ giáo giúp đỡ.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN VIỆC CƯỚI Ở CƠ SỞ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×