Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

tại khu vực Hồ Ao và ven đường Lạc Long Quân thuộc đất của phường Phú

Thượng năm 2004 quyết định khởi cơng xây dựng Trung tâm Văn hóa thể dục

thể thao ven trục đường Xuân La – Xuân Đỉnh. Lúc này Trung tâm văn hóa thể

dục thể thao quận Tây Hồ được tách ra làm 2 Trung tâm hóa quận Tây Hồ đặt

tại Nhà văn hóa phường Nhật Tân, Trung tâm thể dục thể thao ở nhà điều hành

của hồ bơi Quảng bá. Đến đầu năm 2006 Trung tâm văn hóa chuyển từ nhà văn

hóa phường Nhật Tân về địa điểm của Trung tâm văn hóa đang xây dựng sắp

xong, vừa điều hành các hoạt động phòng trào vừa giám sát thi cơng.. đến ngày

28/4/2006, tòa nhà Trung tâm văn hóa đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt

động từ ngày 01/5/2006.

Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và Thể thao Tây Hồ được thành lập theo

Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội

trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây

Hồ.. Trung tâm Văn hóa – Thơng tin và Thể thao Tây Hồ có 03 cơ sở, cơ sở 1 tại

số 101 đường Xuân La – phường Xuân La, cơ sở 2 tại số 691 đường Lạc Long

Quân - phường Phú Thượng, cơ sở 3 là tồn bộ Hồ bơi Quảng Bá.

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Tây Hồ tại địa chỉ tại số 691 Lạc

Long Quân thuộc Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ - Hà Nội với tổng diện

tích 6,939 m2, trong đó:

- Diện tích ngồi trời: 4,165m2

- Diện tích khu chun mơn: 2,774m2/ sân, trong đó:

+ Tầng 1: 01 rạp đa năng (500 chỗ ngồi), 02 phòng đa năng.

+ Tầng 2: 03 phòng chun mơn, 01 phòng thư viện, 02 phòng làm việc,

02 phòng đa năng.

+ Tầng 3: 02 phòng chun mơn, 02 phòng đa năng.

Từ đó đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy – Hội đồng nhân

dân – UBND quận Tây Hồ, sự quan chỉ đạo về chun mơn của Sở Văn hóa –

Thể thao và du lịch Hà Nội, đặc biệt là sự phối hợp của các đồn thể chính trị

quận, phường, các đơn vị trong quận, sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân

3dân....Nhà văn hóa Quận Tây Hồ ln là một trong những đơn vị thuộc top đầu

của các Trung tâm, các Nhà văn hóa ở Hà Nội.

1.1.3. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm văn hóa thơng tin

thể thao Tây Hồ

Trung tâm Văn hố thơng tin - Thể thao Tây Hồ là đơn vị sự nghiệp trực

thuộc UBND quận, Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận và sự

chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thể dục Thể thao và Sở

Văn hố- Thơng tin Thành phố.

* Chức năng:

a) Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và Thể thao Tây Hồ trực thuộc UBND

quận Tây Hồ, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động

thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và Thể thao Tây Hồ chịu sự quản lý

trực tiếp, toàn diện của UBND quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về

chuyên môn của Sở VHTT&DL Thành phố Hà Nội.

c) Trung tâm Văn hóa - Thơng tin và Thể thao Tây Hồ có chức năng phát

triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên

môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm cơng tác văn hóa, thông tin, thể thao ở cấp xã,

phường, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thơng tin, nâng cao

dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ:

Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao Tây Hồ thực hiện các nhiệm vụ và

quyền hạn theo Quyết định Số: 6966/2016/QĐ-UB ngày 19/12/2016 quyết định

về việc thành lập trung tâm văn hóa thơng tin thể thao Tây Hồ UBND thành phố

4Hà Nội

1) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện

sau khi được Chủ tịch UBND quận phê duyệt căn cứ trên chương trình phát triển

kinh tế - xã hội hàng năm;

2) Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc

sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu

nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương

pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

3) Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh,truyền thanh; tổ chức

và phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận,

huyện, thị xã;

4) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn

phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi

dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng;

5) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các

môn thể thao truyền thống;

6) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ

văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đảm bảo đúng quy

định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

7) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi

thành phố;

8)Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

9) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

10) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND quận giao và

theo quy định của pháp luật.

11) Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, tuyên truyền viên, hướng

dẫn viên, các đối tượng có năng khiếu về văn hố, văn nghệ, thể dục thể thao,

trọng tài các môn thể dục, thể thao phục vụ phong trào văn hoá, văn nghệ, thể

5dục thể thao của địa phương.

12) Đào tạo bồi dưỡng những học sinh, thiếu niên có năng khiếu về thể dục

thể thao, hướng dẫn phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên cho thành phố.

13) Tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi văn hoá, hội khoẻ, các cuộc thi đấu, các

buổi biểu diễn thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

14) Tổ chức câu lạc bộ sở thích, các dịch vụ văn hố, chiếu phim

Quyền hạn:

Tham mưu, đề xuất với QU – HĐND quận Tây Hồ về cac hoạt động

nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà văn hóa, đề xuất khen thưởng các

tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động văn hóa

Giao lưu trao đổi về chun mơn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh

vực văn hóa với các Nhà văn hóa, Nhà văn hóa quận, huyện, tỉnh, thành phố

Được liên doanh, liên kết hợp tác với các đơn vị tổ chức cá nhân trong

việc tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao và các hoạt động khác nhằm

đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong quận và phù hợp với điều kiện cơ sở vật

chất của Nhà văn hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

1.1.4.Cơ cấu tổ chức TTVHTT – TT Tây Hồ

* Tổ chức bộ máy :

+ Ban Giám Đốc:

+ Bộ phận cổ động trực quan

+Bộ phận văn hóa – văn nghệ

+ Bộ phận thư viện

+ Bộ phận tuyển sinh

+ Bộ phận tổ chức – hành chính

+ Bộ phận An ninh – Bảo vệ

+ Bộ phận dịch vụ

*Cơ cấu nhân sự:

Tổng số CBVCLĐ hiện có 18 người: 01 cơng chức, 09 viên chức, 03 hợp

đồng 68, 05 HĐ có thời hạn., được cơ cấu như sau:

6Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp:

Gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc phụ trách về HC-QT và Chuyên môn

03 người

1. Giám đốc

Là người đứng đầu tổ chức sự nghiệp; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy

ban nhân dân quận về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của tổ chức sự nghiệp;

Đ/c Đỗ thị Hồng Lê – Giám đốc phụ trách chung.

- Định hướng, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Quyết định về Tài chính , nhân sự, phân cơng nhiệm vụ cho cán bộ, viên

chức lao động Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận và trước pháp luật

về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt

động của Trung tâm Văn hóa.

2. Phó Giám đốc

Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân

công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc

điều hành và giải quyết cơng việc của tổ chức sự nghiệp;

Đ/c Vương Kim Cương – Phó Giám đốc: Phục trách cơng tác chun mơn.

- Phụ trách, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quản lý hoạt động của Bộ phận

chuyên môn ( gồm: Tuyên truyền cổ động trực quan, Văn hóa văn nghệ, Thư

viện, các lớp năng khiếu, các CLB văn hóa – văn nghệ); chịu trách nhiệm trước

Giám đốc và lãnh đạo UBND quận và pháp luật về nhiệm vụ được phân cơng.

- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của Bộ phận chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện báo cáo cụ thể hàng tháng, quý, năm gửi

về Bộ phận Hành chính-Văn phòng để tham mưu, báo cáo và xây dựng kế hoạch

hoạt động chung của đơn vị. Tham gia các công tác khác có liên quan.

- Báo cáo và đề xuất với Giám đốc xem xét, quyết định xử lý kịp thời

công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã xử lý nhưng chưa

được đồng tình, nhất trí.

7- Giữ quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và cá nhân

trong Trung tâm để tham khảo lấy ý kiến trước khi quyết đinh những vấn đề

quan trọng.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Trung tâm; khi có lịch tham dự các

cuộc họp ngồi Trung tâm phải báo cáo Giám đốc; có trách nhiệm ký các văn

bản thuộc thẩm quyền chuyên môn được phân công và các văn bản khác khi

được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản.

*Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: 15 người

Tổ tuyên truyền cổ động:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên

truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các

phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.

* Nhân sự đảm nhiệm:

- Tổ trưởng: 01 Biên chế (Đ/c Lê Công Đức)

- Tổ viên:01 biên chế (Đ/c Trần Văn Lực)Tổ Văn hóa - Văn nghệ

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, đào tạo,

bồi dưỡng, tập huấn chuyên mơn, nghiệp vụ về văn hóa-văn nghệ cho cơ sở.

Căn cứ vào các hoạt động phong trào tại cơ sở( Phường và các trường trên địa

bàn quận Tây Hồ) và sau các khóa học các lớp năng khiếu tại Trung tâm Văn

hóa, tuyển chọn các hạt nhân làm nòng cốt thành lập các CLB năng khướu, CLB

sở thích…

* Nhân sự đảm nhiệm:

- Tổ trưởng: 01 Biên chế (Phạm Thanh Hải)

- Chun mơn Văn hóa Văn nghệ, phát triển CLB, lớp đào tạo: 01 hợp

đồng (đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung)

- Tuyển sinh : 01 hợp đồng (Đ/c Phan Thị Thu Hường)

Tổ thông tin và truyền thông Thư viện,

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách,

8bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho cơ sở.

* Nhân sự đảm nhiệm:

- Tổ trưởng Phụ trách tổ và chuyên môn Thư viện hướng về cơ sở: 01 biên

chế (Đ/c Nguyễn Thị Phương)

- Chuyên môn thư viện tại thư viện quận: 01 biên chế (Đ/c Mạc Thị Thanh

Phương)

Tổ Hành chính – Tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ về Văn thư, lưu trữ; hành chính-quản trị; tài chính, kế

tốn; Vệ sinh, an ninh; khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, theo chức năng,

nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở

vật chất của tổ chức sự nghiêp.

* Tổng số 08 người ( 02 biên chế, 03 HĐ 68, 03 HĐ có thời hạn)

* Nhân sự đảm nhiệm:

- Cơng tác Kế tốn: 01 biên chế ( Đ/c Trần Minh Hương Ly)

- Cơng tác Văn thư, Văn phòng – Thủ quỹ: 01 Biên chế (đ/c Đồn thị

Phương)

- Cơng tác Hành chính - Quản trị - Kỹ thuật: 01 Hợp đồng 68 (Đ/c Hồng

Vân Long)

- Cơng tác Bảo vệ:

02 Hợp đồng 68 (Đ/c Bùi Văn Đồng, Nguyễn Văn Bằng

02 Hợp đồng có thời hạn (đ/c Phương Văn Tráng, Đậu Chí Minh)

- Cơng tác Tạp vụ: 01 Hợp đồng có thời hạn.(Đ/c Phan Thị Tâm)9PHẦN II. BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Ở ĐƠN VỊ KIẾN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

2.1. Nhiệm vụ của sinh viên tại cơ quan kiến tập

• Buổi đầu tiên đến Trung tâm gặp đồng chí Phó Giam đốc Vương Kim

Cương và cán bộ hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Nhung để báo cáo về lịch kiến

tập, thời gian cụ thể; báo cáo về mảng mà mình muốn xin kiến tập. Xin dấu và

chữ ký xác nhận tiếp nhận sinh viên tới kiến tập của Trung tâm Văn hóa.

• Làm quen với cán bộ nhân viên tại cơ quan và mơi trường làm việc

mới.

• Làm việc tại cơ quan kiến tập theo giờ hành chínhnhà nước:

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 8h– 11h

+ Chiều: 14h – 17h

Dưới sự điều hành và phân công công việc của cơ quan kiến tập.

• Tìm hiểu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và các

hoạt động của Nhà Văn hóa.

• Tìm hiểu về các quy định, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

2.2. Nhật ký kiến tập

• Ngày 15/5: Tới dự cuộc thi “Liên hoan hát chầu văn” năm 2018 do

Thành phố Hà Nội tổ chức.

• Ngày 18/5: Tham gia tổng duyệt chương trình “Giong hát hay Tây Hồ”

do Trung Tâm Văn Hóa Tây Hồ tổ chức.

• Ngày 19/5: Chung kết hội thi “Giong hát hay Tây Hồ” tại UBND quận

Tây Hồ.

• Từ 22 – 24/5: Tập huấn múa hát tập thể thiếu nhi năm 2018 tại Trung

Tâm Văn hóa thành phố Hà Nội.

• Ngày 4/6: Khai giảng lớp Kể chuyện thiếu nhi năm 2018 tại Trung tâm

Văn hóa quận Tây Hồ.

10• Ngày 5,6/6: Khai giảng lớp Múa hát tập thể thiếu nhi năm 2018 tại

Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ.

2.3. Nhiệm vụ được người hướng dẫn phân cơng

• Đối với cuộc thi “Liên hoan hát Chầu văn” :

- Nhóm sinh viên tới địa điểm tổ chức cuộc thi để quan sát bố cục và

cách tổ chức một cuộc thi hát như thế nào.

- Tìm hiểu về loại hình hát văn của người Việt, sự giống và khác biệt đối

với loại hình hát văn xưa và nay.

• Đối với chương trình “Giong hát hay Tây Hồ”:

- Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ ngồi trao đổi với ban lãnh đạo và

cán bộ hướng dẫn thực tập để trao đổi về kịch bản chương trình.

- Tham gia đóng góp ý kiến cá nhân cũngcho kịch bản chương trình cũng

như cách làm việc của ban điều hành cuộc thi về: cách thức đi, đứng,chào hỏi

của thí sinh; cách sắp xếp thứ tự thi; phân công công công việc cho từng bộ phận

như: bộ phận tiếp nước; bộ phận đón tiếp đại biểu; bộ phận âm thanh ánh sáng;

bộ phận hậu cần; MC;...

- Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ viết giấy mời và rà soát, kiểm tra

lại thông tin đối với những cá nhân, tổ chức, đơn vị hỗ trợ được mời tham dự

chương trình.

- Gọi điện nhắc nhở các thí sinh tới tham dự đúng giờ và đầy đủ vào

ngày tổng duyệt để chạy thử chương trình cũng như nghe ban tổ chức nhắc nhở

một số thông tin cần thiet cho buổi chung khảo cuộc thi.

-Đối với các thí sinh muốn thay đổi có trách nhiệm gọi điện nhắc nhởnhanh chóng gửi lại tên cũng như beat nhạc cho bên âm thanh để kịp sửa đổi

trong kịch bản trước ngày thi.

- Nhóm sinh viên có 4 người được ban lãnh đạo phân công nhiệm vụ có

mặt trước giờ khai mạc cuộc thi để chuẩn bị khăn trải bàn, xếp hoa và nước;

chuẩn bị đồ ăn tối cho ban lãnh đạo, bộ phận âm thanh ánh sáng và ban tổ chức.

- Trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ chia ra hai người đứng hai bên cánh

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×