Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các cơ sở.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các cơ sở.

Tải bản đầy đủ - 0trang

tạp, chỉnh trang nhà cửa,khuân viên tường rào, nâng cấp, sửa chữa, làm

mới cơng trình vệ sinh để đảm bảo đạt các tiêu chí nơng thơn mới

Về việc cưới: Trong năm qua tồn xã khơng có đám cưới nào tổ

cức linh đình, sống lượng khách mời khơng vượt q mức quy định của

nhà nước, việc cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết

kiệm khơng phơ trương, hình thức đúng quy định của luật hơn nhân và

gia đình.

Việc tang: Được thực hiện theo đúng quy định, không mê tín, dị

đoan, khơng dải tiền việt, các loại tiền nước ngồi ra đường, khơng còn

hiện tượng dải vàng mã ra đường mà được xếp gọn vào đốt, được thực

hiện ở 12/12 thơn trong tồn xã.

+ Xã An Tường:

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành

quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp song văn hóa trong

việc cưới, việc tang. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay sau khi ban

hành,Đảng ủy đã triển khai chương trình học tập, quán triệt, triển khai

Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, hội viên các đồn thể chính trị và nhân

dân trong xã. Ủy ban nhân xã tổ chức các hội nghị,phối hợp với đoàn thể,

trường học, hội trường các hội để triển khai Nghị quyết tới từng đảng

viên, chính quyền thơn, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện

nghiêm túc Nghị quyết của đảng và quy định ủy ban nhân dân xã về thực

hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Đài

truyền thanh xã liên tục tuyên truyền, vân động nhân dân thực hành tiết

kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Ủy ban nhân

dân xã chỉ đạo đã hướng dẫn 30/30 thôn sửa đổi, bổ sung theo Quyết định

20/2013/ QĐ-UBND ngày 30/11/2003 vào quy ước, hương ước có thơn

có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có kế

thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần phát

huy những phong tục tập quán tốt đẹp, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín

16dị đoan, tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát

triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Một số thơn đã xây dựng mơ hình thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang như thơn Sơng Lơ 6, Sơng Lơ 2, nòng cốt là

Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ.

+ Về việc cưới: Trong 10 năm qua tồn xã có 1.143 đám cưới,

khơng có đám cưới nào tổ chức linh đình, số lượng khách mời khơng

vượt q mức quy định của nhà nước, việc cưới được tổ chức vui tươi,

trang trọng, lành mạnh, khơng phơ trương, hình thức, thực hiện đúng quy

định của luật hơn nhân và gia đình, khơng có trường hợp tảo hơn, có số

đám cưới khơng mời thuốc lá.

+ Về việc tang: Trong 10 năm qua có 878 đám tang được thực hiện

theo đúng quy định, không có trường hợp nào để q thời gian quy định,

khơng mê tín dị đoan, đã có một số hộ gia đình đã tổ chức hỏa tang, nhiều

đám đã xóa bỏ các thủ tục rườm rà như bắc cầu, đội mũ rươm, lăn đường,

chèo đò… các đám điều khơng cử nhạc hiếu quá 22 giờ và trước 5h sáng.

Việc tang được tổ chức gọn nhẹ khơng có trường hợp lợi dụng chức vụ

làm đám tang linh đình.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời triển khai các văn bản của

trung ương, tỉnh, Thành ủy đến các phòng, ban cơ quan, đơn vị, Ủy ban

nhan dân các xã, phường, các thơn, xóm, tổ dân phố và các hộ gia đình

trên địa bàn, đồng thời lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới việc tang trong các chương trình, kế hoạch hằng năm.

Việc thực hiên nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên

địa bàn thành phố từ 2006 đến nay có những chuyến biến rõ nét, một số

đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới, hạn chế được các tiêu cực, hủ

17tục lạc hâu trong việc cưới, việc tang. Khơng có trường hợp tảo hôn,

haafu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết

kiệm, đúng quy định, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của địa

phương và hồn cảnh của từng gia đình, việc tang được tiến hành nhanh,

gọn nhẹ, không kéo dài như trước, không rải nhiều tiền âm phủ, tiền thật,

âm thanh mở đúng giờ quy định của nhà nước.

Thực hiện tổ chức tốt việc cưới, việc tang góp phần nâng cao chất

lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tòn

dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Nghị quyết số 33NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương

Đảng ( khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa thành phố.

2. Tồn tại, hạn chế.Một số tổ dân phố tổ chức phổ biến, học tập các chỉ thị, Nghị quyết

các văn bản của nhà nước, quy định đến các cán bộ và dân dân chưa kịp

thời, tỉ lệ nhân dân tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết chưa cao.

Việc đưa ra nhân dân thực hiện tham gia ý kiến, còn hạn chế vì một số tổ

dân phố chưa có Nhà văn hóa nên phải tổ chức họp ở nhà dân, nhân dân

tham gia họp ít chưa tập trung.

Thực hiện các quy định về việc cưới còn hạn chế, vẫn còn một số

hộ gia đình lấn chiếm lòng đường để tổ chức đám cưới gây ảnh hưởng

lớn đến an toàn giao thơng, hiện tượng mời rượu trong đám cưới còn phổ

biến, một số ít đám cưới còn tổ chức ăn uống linh đình gây tốn kém, lãng

phí. Một số cơ dâu chú rể là người dân tộc thiểu số nhưng không mặc

trang phúc truyền thống của dân tộc,

Thực hiện quy định về việc tang ở một số xã, phường có lúc có nơi

vẫn còn hiện tượng sử dụng hát khóc qua tăng âm, loa phóng thanh sai

quy định, hiện tượng khóc thuê vẫn còn, gây ảnh hưởng đến đời sống,18sinh hoạt ở khu dân cư. Hiện tượng dải tiền thật, vàng mã trên đường đưa

tang vẫn còn, gây ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị và vệ sinh môi trường,

IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU

QUẢ.

+ Một số giải pháp

Tăng cường công tác quản lý về văn hóa trên địa bàn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, chính quyền các cấp

đến hoạt động phong trào. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp

tục duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động” Tồn dân đồn kết xây

dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, Phong trào 5 khơng, các đồn thể

tăng cường cơng tác tun truyền sâu rộng tồn thể đồn viên, hội viên và

nhân dân nội dung phong trào lồng ghép công tác của hội.

Cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về việc thực hiện

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, cũng như gương mẫu thực

hiện của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện để nhân dân làm theo

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhậ

thức về mục đích ý nghĩa của phong trào “Tồn dân xây dựng đời sống

văn hóa”, tham gia tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nơng thơn mới, xây dựng gia đình văn hóa, thơn văn hóa, thực hiện tốt

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa cho hoạt động phong trào, bổ sung

kịp thời quy ước, hương ước.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết năm thực hiện.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các cơ sở.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×