Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Tải bản đầy đủ - 0trang

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 3046/UBND-VX ngày

10/12/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ủy ban nhân dân

thành phố đã sao lục gửi các phòng ban, cơ quan thành phố, Ủy ban nhân

dân các xã, phường các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban

nhân dân các xã, phường triền khai sâu, rộng tới các cán bộ công chức,

viên chức trong cơ quan, đơn vị, thơn xóm, tổ dân phố và các hộ gia đình

bằng nhiều hình thức như: Tổ chức học tập, tuyên truyền lồng ghép qua

các cuộc họp, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa thơng tin cơ sở, trên

hệ thống loa truyền thanh của thành phố và các xã phường, tuyên truyền

lưu động bằng xe loa về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang.

Thực hiện Quyết định số 28/2013QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của

UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng các chương trình

,kế hoạch,văn bản đều lồng ghép các nội dung về thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang, cụ thể: Ban hành văn bản số 96/UBNDVX ngày 22/01/2014 về việc tăng cường cơng tác quản lí hoạt đọng văn

hóa, lễ hội, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; Văn bản số 119/ UBND –

VX ngày 27/1/2014 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang và lễ hội.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy về việc tiếp tục xây dựng nhà

văn hóa xã, phường, nhà sinh hoạt cộng đồng thơn, xóm, tổ dân phố gắn

với khu vui chơi, hoạt động thể thao, Hội đồng nhân dân thành phố đã

ban Nghị quyết số 02/2013/HQ-HĐND ngày 10/1/2013 về việc hỗ trợ

làm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân

8thành phố đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 31/3/2013 về

phê duyệt các mẫu thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng thơn, xóm, tổ nhân

dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Quyết định

308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ Tướng chính phủ về thục

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ủy ban nhân

nhân dân đã tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung của

Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ bằng nhiều hình

thức, giải pháp như triển khai trong kế hoạch bình xét thơn, xóm tổ, gia

đình văn hóa hằng năm, triển khai trong kế hoạch tổ chức trung thu hằng

năm.

+ Về việc cưới: Thực hiện nghiêm thông tư số 04/2011/TTBVHTTDL ngày 2/1/2011 của bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, khi bản

thân hoặc có con tổ chức đám cưới phải báo cáo trực tiếp lãnh đạo xã.

Thời gian tổ chức không làm ảnh hưởng tới thời gian lao động, chỉ mời

khách dự tiệc trong phạm vi gia đình, họ tộc, bạn bề và đồng nghiệp thân

thiết, không mời chàn lan…

+ Về việc tang: Lễ viếng, truy điệu, ngoài việc thực hiện theo quy

định của Nhà nước phải gắn với phong tục tập quán quy định của địa

phương nơi cư trú và gia đình để tiến hành lễ viềng, lễ truy điệu được

nghiêm trang trong thể và tiết kiệm.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ra quyết định số

350/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 công nhận quy ước cho 20 thôn trên địa

bàn xã trong đó có nội dung: Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới,

việc tang.

Thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ- TTg ngày 25/11/ 2005 của

Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị

số 02-CT/TU ngày 17/7/2013 của Ban thường vu Tỉnh ủy về tăng cường

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh

9Tuyên Quang. Văn bản số 3046/UBND-Vx ngày 10/12/3013 của UBND

tỉnh về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về

ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc

tang.Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch,

văn bản đều lồng ghép các nội dung về thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang, cụ thể:

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13/6/2011 về tổ chức các hoạt

động văn hóa, thể thao lớn trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/6/2011 về xây dựng thơn

xóm, tổ nhân dân “ ba khơng” ( khơng có tội phạm, khơng có tệ nạn xã

hội, khơng mất đồn kết trong cộng đồng)

Văn bản số 624/UBND-VX ngày 5/6/2013 của UBND thành phố

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Văn bản số 1256/UBND-VX ngày 01/10/2013 của UBND thành

phố về việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh

ủy( khóa XV)

Văn bản số 96/UBND-XV ngày 22/1/2014 về việc tăng cường các

hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán,

Văn bản số 119/UBND-XV ngfay 27/1/2014 về việc thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 8/5/2014 về việc thực hiện

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tun Quang.

Hằng năm Phòng văn hóa và Thơng tin và các phòng ban chun

mơn thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch tổ

chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tháng hành động vì thành phố

Tuyên Quang “ xanh, sạch, đẹp” và tổ chức cuộc thi thành phố sạch đẹp

10văn minh thành phố Tuyên Quang, Hội đua thuyền trên Sông Lô, kế

hoạch hưởng ứng tuần văn hóa du lịch, kế hoạch tổ chức Đêm hôi Thành

Tuyên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.1 Công tác triền khai thực hiện

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan liên

quan, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao

nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn

thể, vận động nhân nhân thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày

25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ngay sau khi triển khai quyết định số 28/ 2013/QĐ-UBND ngày

30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội các phòng, ban, ơ

quan, đơn vị,Ủy ban nhân dân các xã, phường tích cực triển khai thực

hiện. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

nói riêng đã có những chuyển biến rõ nét, hạn chế được một số tiêu cực,

hủ tục lạc hậu, kết quả:

Trong việc cưới: Đến nay, thành phố cơ bản khơng có trường hợp

tảo hơn. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi lành

mạnh, tiết kiệm, đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình, phù hợp

với tập qn, truyền thống văn hóa của địa phương và hồn cảnh mỗi gia

đình. Các thủ tục như chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu, đăng kí kết

hơn được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, đúng pháp luật,khơng phơ trương

hình thức, khơng rườm rà, khơng nặng về đòi hỏi lễ vật. Hầu hết các

Đảng viên, cán bộ và nhân dân thành phố đã gương mẫu chấp hành quy

định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Hiện tượng tổ chức

đám cưới linh đình đã được hạn chế. Nhiều đám cưới tổ chức gọn nhẹ,

khách mời dự tiệc chủ yếu là những người trong họ tộc và bạn bè thân

11thiết và thực hiện” không sử dụng thuốc lá”. Để thực hiện tiết kiệm và

tránh hiện tượng chiếm lòng đường tổ chức đám cưới, nhiều xã, phường

đã tạo điều kiện và khuyến khích các hộ gia đình tổ chức đám cưới tại

Nhà văn hóa, Điểm văn hóa, khu vui chơi hoạt động thể dục thể thao.

Trong việc tang: Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tang

đã bị loại bỏ. Hiện tượng sử dụng nhạc hiếu bằng loa nén, âm lượng to,

gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng giảm đáng kể. Tình trạng

th khóc qua tăng ăm, loa phóng thanh và hiện tượng dải tiền thật, tiền

xu, vàng mã, tiền âm phủ trên các trục đường lớn được hạn chế. Một số

đám hiếu đã hạn chế vòng hoa, bức trướng. Thời gian mai táng đã được

thực hiện đúng quy định.Việc chôn cất người qua đời đã được thực hiện

theo hướng dẫn tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008. hành

phố không còn trường hợp sử dụng tâm linh tổ chức hoạt động mê tín dị

đoan trong việc tang, đã có nhiều gia định áp dụng hình thức hỏa tang

thay cho địa tang qua đó góp phần giảm ơ nhiễm mơi trường, giảm bớt

các tục, lệ, chi phí, gây tốn kém tiền của của nhân dân.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân các ban, ngành đoàn thể thường

xuyên quán triệt Quyết định 308/2005 của Thủ tướng Chính phủ ngày

25/11/2005 trong các hội nghị giao ban mở rộng và triền khai đến các chi

bộ trên địa bàn xã, hang năm Ủy ban nhân dân thường xuyên thường

xuyên tuyên truyền cho các cán bộ nắm bắt đầy đủ mục đích, ý nghĩa của

việc thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc

tang và lễ hội

Ủy ban nhân dân cũng thường xuyên phối hợp cùng các ban ngành

đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân bằng nhiều

hình thức như qua lao phóng thanh, các buổi hợp… Do vậy mà các nội

dung của Quyết định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc

tang và lễ hội đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo sự chuyến biến tích

cực về mặt nhận thức của các cấp và toàn thể nhân dân và đã được hình

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×