Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN LỄ HỘI Ở XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Phần 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN LỄ HỘI Ở XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lễ hội năm nay tuy không được tổ chức nhưng công tác chuẩn bị cho lễ

hội năm 2019 vẫn được diễn ra. Công tác quản lý từ chuẩn bị đến kế hoạch diễn

ra lễ hội vẫn được thực hiện đúng quy trình và chặt chẽ.

3.2. Cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo lễ hội tại xã Viên An

Đây là 2 làng thuộc hai huyện khác nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo

được chia làm 2 bên quản lý. Mỗi xã sẽ đứng lên quản lý khi năm đó lễ được

rước về xá đó. Như năm 2019, xã Viên An sẽ là đơn vị tổ chức, quản lý và chỉ

đạo.

Trong những năm qua, cơng tác quản lí hướng dẫn lễ hội ln được các

cấp ủy đảng chính quyền quan tâm chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng

trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Các cơ quan chức năng và chính quyền xã Viên An tăng cường đẩy mạnh

việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ thị của đảng và nhà nước

về xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội qua hệ thống truyền thông của xã,

qua hướng dẫn nghiệp vụ, qua thông tin cổ động trực quan, đặc biệt là quy chế

tổ chức lễ hội và quyết đính số 39/2001 của Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Luật

di sản văn hóa,...

Ban tổ chức lễ hội được thành lập theo cơ cấu thành lập quy định tại

chương II, điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội (2001), của Bộ trưởng văn hóa,

thể thao và du lịch. Theo đó, chủ tịch Uỷ ban nhân xã Viên An làm trưởng ban

tổ chức; ông Đỗ Anh Tuấn ( trưởng ban văn hóa) làm phó ban tổ chức và 12

đồng chí là trưởng các ban ngành khác làm ủy viên ban tổ chức.

Ban tổ chức có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành họat động lễ hội

theo đúng chương trình đã xin phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an tồn, tổ chức

dịch vụ, mơi trường, các dịch vụ thu phí trong lễ hội. Đồng thời, có trách nhiệm11trực tiếp báo cáo kết quả lễ hội với Uỷ ban nhân dân xã và Phòng văn hóa thơng

tin huyện Ứng Hòa sau khi lễ hội kết thúc.

Ban tổ chức có con dấu riêng, dưới ban tổ chức thành lập bộ phận thường

trực để giải quyết nhũng vấn đè cụ thể từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc lễ hội.

Các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban cơ sở vật chất - tài chính - hậu cần; tiểu ban

tuyên truyền; tiểu ban lễ tân; tiểu ban an ninh trật tự và an tồn giao thơng,…

Các tiểu ban này có nhiệm vụ giúp ban tổ chức điều hành công việc chuẩn bị

cũng như khi tổ chức lễ hội, đồng thời báo cáo ban tổ chức về việc tổ chức các

nội dung chương trình hoạt động.

Nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ phận thường trực và các tiểu ban

do Trưởng bộ phận thường trực, Trưởng các tiểu ban phân công. Mỗi tiểu ban

có trưởng tiểu ban, phó tiểu ban và các ủy viên. Những bộ phận trên sẽ tự giải

thể sau khi lễ hội kết thúc.

Để đảm bảo lễ hội Mục Xá – Viên Ngoại được tổ chức theo đúng mục

tiêu đề ra, ban tổ chức lễ hội đã yêu cầu các tiểu ban thực hiện xây dựng kế

hoạch va triển khai các hạng mục cơ bản. Đồng thời triển khai hoạt động tuyên

truyền cổ động trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã và tuyên truyền quảng bá

qua hệ thống truyền thanh của xã, chuẩn bị các phương tiện và đạo cụ tổ chức,

các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tại khu vực diễn ra lễ hội.

Các tiểu ban giúp việc chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tích cực,

bám sát các mặt về nội dung các hoạt động của lễ hội; công tác thông tin tuyên

truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông môi trường; công tác lễ tân

y tế… Trước ngày lễ hội bắt đầu các công tác đảm bảo lễ hội diễn ra theo đúng

kế hoạch đã định.

Công tác thanh tra kiểm tra giám sát : Ủy ban nhân dân xã Viên An đã

duy trì cơng tác tổ chức chỉ đạo khen thưởng kịp thời cho các cá nhân hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tham gia bảo vệ phát huy giá tri lễ hội, có

12những hình thức kỉ luật xử lí nghiêm minh đối với những cá nhân tổ chức có

hành vi vi phạm quy định trong hoạt động lễ hội.

3.3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở xã Viên An

Theo như sự chỉ đạo của ban tổ chức, đã thành lập các ban chuyên môn

và ban thường trực: có 10 ban chun mơn, 10 ban thường trực.Đứng đầu mỗi

ban chuyên môn là một trưởng thôn; đứng đàu mỗi ban thường trực là một phó

thơn,…

Trong dịp lễ hội, cử các cá nhân các đội tham gia phần lễ tại tại đình làng.

Do lễ hội được tổ chức tại đình làng, ban tổ chức sẽ tổ chức các trò chơi dân

gian nên mỗi gia đình sẽ chuẩn bị hai quả còn để tham gia trò chơi. Đặc biệt lễ

hội còn có đua thuyền trên hồ nên thuyền phải chắc chắn và an toàn… Phần

nghi lễ và tất cả các trò chơi trong phần hội đều có hát do đội văn nghệ của hai

thôn Mục Xá và Viên Ngoại đảm nhiệm. Do vậy đội văn nghệ của thôn phải tập

luyện hàng tháng trước khi lễ hội được bắt đầu.[A2;Tr.24]

Đối với phần nghi lễ, để thực hiện theo sư chỉ đạo của ban tổ chức, các

trưởng thôn trong địa bàn toàn xã đã chủ động lên kế hoạch thực hiện như sau:

Đối với lễ tân, trên địa bàn xã có 11 thơn, mỗi thơn cử ra 2 người( nữ, có

ngoại hình ưa nhìn) làm lễ tân để tiếp đón khách từ tỉnh, huyện về.

Đội hậu cần, phụ trách về vật tế, nước uống, thức ăn phục vụ cho cán bộ

sẽ có 11 người đại diện cho mỗi thơn( những người có kinh nghiệm trong vấn

đề hậu cần phục vụ lễ hội)

An ninh trật tự của lễ hội được đề cao. Có 20 cơng an xã làm nhiejm vụ,

thay phiên nhau giám sát, cơ động, linh hoạt trước mọi tình huống. Tăng cường

kiểm tra khu vực tổ chức lễ hội. Ban thanh tra hoạt động có hiệu quả, bố trí lực

lượng tiến hành kiểm tra, xử lí và kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự.

Các hiện tượng tiêu cực như: mê tín dị đoan, tăng giá đột biến trong các cơ sở

13trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, các hành vi đánh bạc, chèo kéo khách, bán hàng

rong, dịch vụ trông giữ xe tự phát đã giảm đáng kể.

Đội tế lễ, vẫn duy trì như những năm trước bao gồm 10 người, dẫn đầu

đoàn tế lễ là các bơ lão trong làng. Bên cạnh đó là nghi thức rước kiệu, cử ra 10

thanh niên trai tráng của mỗi thôn làm nhiệm vụ khênh kiệu…[A3;Tr.25].

Đối với hoạt động tuyên truyền, cổ động thì được quan tâm chú trọng.

Ban văn hóa mỗi lập kế hoạch cụ thể: mỗi ngày ra một bản tin về lễ hội, liên hệ

với các xã bên cạnh để quảng bá lễ hội,…sử dụng các băng đơ, áp phích , cờ

treo ở đường để giới thiệu về lễ hội.

Đối với môi trường, không gian khi tổ chức lễ hội được quan tâm, của ra

mỗi thôn 1 người lo việc đảm bảo môi trường khi vực lễ hội, các thùng rác được

bổ sung và bố trí quanh khu vưc tổ chức lễ hội.

Các nhóm ban ngành khác cũng hoạt đọng tích cực có kế hoạch cụ thể đẻ

trình ban tổ chức. Cơng tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được lập để đảm bảo lễ

hội diễn ra đúng quy định.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn ra rất chặt chẽ và hiệu quả: trên địa

bàn tồn xã có tới hơn 70% người dân tham gia, các đội được phân cơng làm

nhiệm vụ tích cực hoạt động, tập luyện…Dưới sự vận động của trưởng thôn và

ý thức tự nguyện của người dân thì có tới hơn 100 người tham gia vào công tác

diễn ra lễ hội: bao gồm các thành viên của các đội chơi, thành viên các đội kiệu,

hậu cần,…

Nhờ sự đòan kết và tổ chúc chặt chẽ nên lễ hội đã thu hút được đơng đảo

du khách trong và ngồi xã tham gia: có tới hơn 1000 lượt khách trong 4 ngày

tổ chức lễ hội, riêng ngày thứ 2 và thứ 3, thu hút tới 500 lượt khách đến xem,…

lượt khách đến xem năm sau ln cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, nhờ lễ hội

mà doanh thu của xã cũng tăng,…[A4;Tr.25].

143.4. Đánh giá kết quả của hoạt động quản lý, hướng dẫn lễ hội tại xã Viên

An

*Công tác quản lý ngày càng hiệu quả:

Công tác quản lý, hướng dẫn lễ hội tại xã hoàn thành đúng quy định. Lễ

hội được phục dựng theo hướng bảo lưu các yếu tố tích cực của lễ hội kết hợp

với một số yếu tố mới để phù hợp với yêu cầu của văn hóa trong giai đoạn hiện

nay. Đặc biệt trong phần hội nhiều trò chơi, trò diễn dân gian được đầu tư khôi

phục, tổ chức đã góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội, đáp ứng nhu cầu

thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân và thể hiện tinh thần thượng võ của

dân tộc : như đua thuyền, đấu vật, chọi gà,…

Công tác chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về

lễ hội đã được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng bằng các hình thức,

nội dung phong phú đảm bảo đúng quy định của nhà nước, góp phần giáo dục

nhân dân địa phương và du khách tham gia lễ hội chấp hành mọi nội quy quy

chế lễ hội; ý thức giữ gìn tơn nghiêm nơi thờ tự; giữ gìn vệ sinh mơi trường; an

ninh trật tự nơi cơng cộng.[A5;Tr.26].

Nhìn chung cơng tác quản lí hướng dẫn lễ hội tại xã Viên An có nhiều

chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ quan trọng và phát huy giá trị của lễ hội,

nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển các ngành dịch

vụ, du lịch. Thơng qua việc tổ chức lễ hội góp phần củng cố tinh thần đồn kết,

giáo dục truyền thống văn hóa. Việc quản lí hướng dẫn lễ hội giúp lễ hội được

tổ chức thành công và hiệu quả hơn.

*Bên cạnh các mặt tích cực của cơng tác quản lí hướng dẫn lễ hội còn tồn

tại một số hạn chế:

Cơng tác tun truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc

thực hiện về giữ gìn lễ hội, bảo vệ mơi trường tự nhiên, mơi trường xã hội còn15chưa được thường xuyên. Đây là lễ hội cấp xã nên chưa tích cực huy động các

nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến xã hội.

Công tác đào tạo còn nhiều bất cập, cán bộ ban văn hóa của xã mới chỉ

đào tạo ở bậc trung cấp. Đặc biệt là người quản lí đình làng mới chỉ làm tròn

nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh và hương khói chưa thực hiện được nhiệm vụ tuyên

truyền và quảng bá giá trị của đình làng. Chương trình tập huấn đối với cán bộ

văn hóa còn nhiều hạn chế. Ngồi ra, ban văn hóa xã chỉ có một cán bộ quản lí

chung về các hoạt động văn hóa nên quản lí lễ hội rất khó khăn.

Cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Các dịch vụ tự phát mang tính thời vụ

chưa có sản phẩm đặc trưng của địa phương bày bán. Chất lượng sản phẩm

hàng hóa phục vụ lễ hội còn ngheo nàn, kém hấp dẫn chr yếu là sản phẩm nhập

từ các nơi khác. Một số hộ kinh doanh còn không niêm yết giá, chèn ép khách.

Trong hoạt động du lịch lễ hội, công tác hướng dẫn khách tham quan còn

thiếu nên du khách còn phải tự tìm hiểu. Chưa có tài liệu truyền thống của làng

về lễ hội.

Cơng tác quản lí vệ sinh mơi trường tại khu vực lễ hội còn nhiều vấn đề

cần được giải quyết.

Cơng tác xã hội hóa huy động nguồn lực và quản lí lễ hội chưa tích cực

vẫn còn ỷ lại và kinh phí của nhà nước.

3.5. Các giải pháp để thực hiện quản lý, hướng dẫn lễ hội có hiệu quả

* Hồn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý lễ hội:

Tiến hành điều tra đánh giá đúng thực trạng cán bộ về số lượng, chất

lượng, trình độ chun mơn nghiệp vụ, năng lực quản lí và tổ chức thực hiện.

Qua đó có kế hoạch bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm việc đúng ngành, phù

hợp với năng lực, trình độ chun mơn của họ. Cần có kế hoạch bổ sung kịp

thời đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực để bảo đảm ở cơ quan quản lí văn hóa cũng

16có một cán bộ quản lí chun trách về lễ hội, được đào tạo về chuyên môn

nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của cơng tác quản lí hướng dẫn lễ hội trong tình

hình mới.

Nghiên cứu xây dựng các thể chế văn hóa mang tính tự quản của nhân

dân ở địa phương nơi tổ chức lễ hội.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động cụ thể về số lượng người tham gia,

dự kiến kinh phí nội dung chương trình, đưa ra các tình huống biện pháp xử lí

kịp thời mang tính tối ưu nhằm đạt hiệu quả cao. Báo cáo tổng kết lễ hội bằng

văn bản với các cơ quan quản lí cấp trên để lấy đó làm cơ sở, bài học rút kinh

nghiệm cho tổ chức lễ hội lần sau.

* Hồn thiện nội dung chương trình tổ chức, quản lí lễ hội:

Ban tổ chức thống nhất chọn địa điểm, thiết kế khơng gian lễ hội và diễn

trình lễ hội; quy định lộ trình đám rước của hội; quy định thời gian chuẩn bị và

thời gian mở hội

Xác định nội dung chủ đề tư tưởng và ý nghĩa vai trò của lễ hội; soạn

thảo biên tập chương trình cụ thể các bước nghi lễ và quy định thời gian, nội

dung cho các lễ thức với số lượng người tham gia, thời gian tiến hành, xử lí

cơng việc, lộ trình đi của đám rước, nội dung văn tế, các bước nghi thức tế lễ.

Các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức trên cơ sở khai thác phục

dựng các trò chơi dân gian. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ theo

hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tổ chức, thi đấu các mơn thể thao

bóng đá, bóng chuyền,…các mơn thể thao rèn luyện sức khỏe.

Tổ chức các hoạt động kinh tế như giới thiệu sản phẩm địa phương và tạo

ra những món quá lưu niệm, tổ chức các hoạt động kinh doanh các sản phẩm

văn hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân và các hoạt động dịch vụ .17* Chú trọng bảo tồn giá trị lễ hội:

Để cơng tác quản lí lễ hội có hiệu quả cần: tạo sự chuyển biến nhận thức

của các ban ngành đoàn thể về nội dung và ý nghĩa của hoạt động lễ hội; chú

trọng tuyên truyền các giá trị lịch sử văn hóa cũng như những quy định của

pháp luật có liên quan, kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn làm cho việc tổ chức lễ

hội ngày càng văn minh, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân.

Tăng cường cơng tác quản lí trò chơi dân gian lễ hội truyền thống gắn

liền với xây dựng nơng thơn mới, xây dựng văn hóa, làng văn hóa, tổ chức dân

phố văn hóa, bảo vệ cơng trình văn hóa, giữ gìn vệ sinh mơi trường.[A6;Tr.26].

Khơng trần tục hóa, làm cho lễ hội mất đi bản chât và bản chất và giá trị

vốn có của nó. Khơng áp đặt lễ hội theo kịch bản, theo ý chí chủ quan, kịch bản

hóa lễ hội đi ngược lại với bản chất của lễ hội truyền thống.

Chủ đề của lễ hội phải mang tính sâu sắc, nội dung phù hợp, cơ đọng và

xúc tích, hình thức thể hiện sinh động, tránh phơ trương lãng phí gây phản cảm.

* Cơng tác tuyên truyền cần được phổ biến:

Về hình thức: tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng như: đài phát

thanh, hệ thống truyền thanh, báo chí,…xung quanh khơng gian lễ hội và tuyên

truyền lưu động qua các hình thức loa phát thanh trên xe lưu động , thông tin

lưu động tổng hợp.

Về nội dung: thường xuyên tuyên truyền nội dung mang tính phổ biến để

khơng chỉ người tổ chức lễ hội mà cả người tham gia lễ hội hiểu được giá trị di

sản văn hóa, nắm được quy định quản lí để tự điều chỉnh thông qua hành vi cụ

thể…Cơ quan quản lí nên có kế hoạch lồng ghép tun truyền các nội dung

trên; coi đó là nhiệm vụ chủ yếu của địa phương góp phần xây dựng nếp sống

văn hóa; nâng cao nhận thức, sự hiểu biết bảo vệ môi trường tự nhiên xã hội của

nhân dân trong các lễ hội.

18* Tăng cường quản lí dịch vụ, vệ sinh mơi trường, trật tự cơng cộng

Quản lí các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong quá trình tổ chức lễ hội

phải có quy định các sản phẩm hàng hóa được phép kinh doanh, các loại hình

dịch vụ được phép tổ chức hoạt động. Duy trì kiểm tra dám sát chất lượng, vệ

sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả sản phẩm hàng hóa và các loại hình

dịch vụ. Tăng cường lực lượng quản lí, giám sát chặt chẽ trong thời gian lượng

khách về dự hội đông và thời gian nghỉ trưa để khắc phục tình trạng bán hàng

rong, tổ chức trò chơi có thưởng mang tính chất cờ bạc, tự tăng giá đột biến các

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Thiết lập hệ thống thu gom và xử lí rác thải từ hoạt động của du khách và

các dịch vụ phục vụ trước, trong và sau lễ hội tại khu vực tổ chức lễ hội. Tăng

cường bố trí các thùng đựng rác có dung tích lớn đặt ở những nơi thuận tiện trên

các tuyến giao thông, đường đi lại, nơi nghỉ ngơi, mua bán, ăn uống của du

khách và nhân dân dự hội.

Quản lí an ninh trật tự, an tồn và phòng chống cháy nổ cần được duy trì

tăng cường và đặc biệt chú trọng ở khu vực đình và nơi tổ chức lễ hội. Ban tổ

chức cần xây dựng nội quy quy định, tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật

tự an tồn xã hội.

* Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lí vi phạm

trong hoạt động lễ hội.

Xây dựng các phương án tăng cường giám sát kiểm tra thường xuyên,

liên tục, lâu dài ; quản lí, hướng dẫn và kiên quyết xử lí nghiêm những sai phạm

trong lĩnh vực tổ chức, quản lí lễ hội trên địa bàn xã. Các hình thức xử lí vi

phạm phải dựa trên các nghị định, chế tài, chính sách pháp luật của Đảng và

Nhà nước, quy chế, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền địa

phương. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch19vụ văn hóa với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tránh để sự việc

để xảy ra rồi mới xử lí.

Kiện tồn đội ngũ thanh tra, giám sát của ngành từ tỉnh đến cơ sở: Tăng

cường bổ sung, bố trí lực lượng tham gia đồn kiểm tra có khả năng đáp ứng

u cầu nhiệm vụ. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng

lực cho cán bộ làm công tác thanh tra. Trang bị phương tiện, kỹ thuật cho công

tác kiểm tra và chỉ mức bồi dưỡng cho cán bộ tham gia kiểm tra, có chế độ động

viên, khuyến khích kịp thời bằng hình thức khen thưởng vật chất và tinh thần.20KẾT LUẬN

Công tác quản lý, hướng dẫn lễ hội tại cơ sử có vai trò quan trọng trong

hệ thống công tác quản lý ở địa phương. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ quản

lý văn hóa và việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra được chú trọng. Công tác quản

lý ở cơ sở bước đầu đã phát huy được hiệu quả về kế hoạch tổ chức, cơng tác

chỉ đạo, hướng dẫn,… tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khác

phục.

Hoạt động kiến tập tại xã Viên An cũng là một trải nghiệm bổ ích, giúp

tôi học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm về quản lý văn hóa, hình dung rõ

hơn về cơng việc mà một người quản lý văn hóa cần làm.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN LỄ HỘI Ở XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×