Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1. KHÁI QUÁT VỀ BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Phần 1. KHÁI QUÁT VỀ BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Kinh tế- văn hóa- xã hội:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là

11,32% (theo giá cố định năm 94). Tổng giá trị sản xuất năm 2015 (theo giá so

sánh 2010) ước đạt 93,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế

đạt 18 triệu đồng/năm ( mục tiêu Đại hồi đề ra 15,42 triệu đồng ). Cơ cấu kinh

tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Xã Viên An có 1/2 thơn đạt danh hiệu Làng văn hóa; tồn xã có 83% số

hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát

triển, 3 nhà trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2014. Làm tốt

cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân, duy trì xã chuẩn Quốc gia về Y tế.

An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân đã được cải thiện nâng

cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 3,6%. An ninh - quốc phòng,

cơng tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân

dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp trên khen thưởng.

1.2. Tìm hiểu về Ban văn hóa xã Viên An- huyện Ứng Hòa- Hà Nội

1.2.1. Lịch sử hình thành

Ban văn hóa được thành lập năm 2004, theo quyết định của Ủy ban nhân

dân xã Viên An, tại tầng 2 của Uỷ ban nhân dân xã.

1.2.2. Vị trí

Ban văn hóa xã Viên An thuộc Uỷ ban nhân dân xã; do Chủ tịch Ủy ban

nhân dân xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; chịu sự chỉ đạo, hướng

dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ của Phòng văn hóa thơng tin huyện, Sở văn hóa

thể thao và du lịch cấp trên.

1.2.3. Cơ cấu tổ chức2Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân xã Viên An tổ chức bầu chọn trưởng ban văn hóa và ban văn hóa.

Trưởng ban văn hóa hoặc Ban văn hóa xã hoạt động theo nguyên tắc

kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của

ngân sách xã. Cụ thể hiện nay, các chức vụ như sau:

Đỗ Anh Tuấn- Cơng chức văn hố, trưởng ban văn hố

Đặng chung Việt- Phó ban văn hố xã

Hồng Văn Trực- Cán bộ văn hố xã

Ngồi ra, có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không

chuyên trách.

1.2.4. Chức năng

“Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư

tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn xã.

Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,

nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nơng thôn

mới trên địa bàn xã.

Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn”.[1]

1.2.5. Nhiệm vụ

*Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể

thao, du lịch, thông tin, truyền thông.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình Chủ

tịch Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3*Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

“Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể

thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ thơng tin, truyền thơng về tình hình kinh tế - xã

hội ở địa phương”[2]

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính

trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở xã.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc

giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy

trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng

khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho

trẻ em.

Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa,

xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử

dụng hiệu quả cơng trình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

1.2.6. Cơ sở vật chất

Ban văn hóa xã Viên An được xây dựng ngay trung tâm của xã. Ban văn

hóa được xây dựng bên triền đê , giao thơng thơng thống thuận lợi cho việc đi

lại của người dân.

Ban văn hóa là ngơi nhà mái bằng màu vàng, diện tích khoảng 25m2,

kiến trúc đơn giản giống với Uỷ ban nhân dân xã, phù hợp với văn hóa, điều

kiện kinh tế của người dân địa phương.

4Ban văn hóa xã đã xây dựng được sân khấu ngồi trời phục vụ cho các

hoạt động văn hóa của người dân. Khơng gian xung quanh ban văn hóa có trồng

nhiều cây xanh, hoa cỏ từ cổng đi vào, ngoài ra, dưới các gộc cây có ghế đá

phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện nay, hệ thống ánh sáng âm thanh còn chưa được đầy đủ và đúng

chất lượng, bàn ghế đáp ứng được nhu cầu của người dân, một số sách báo còn

hạn chế, các áp phích, cổ động tun truyền còn hạn chế.

Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất được Trung ương hỗ trợ một phần, Uỷ

ban nhân dân xã hỗ trợ và một phần từ các doanh nghiệp trong xã.

Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên như: giao lưu văn nghê, tổ

chức các chương trình vui chơi giải trí, ngày chào mừng, khánh thành,…được

xã hỗ trợ và nhân dân tự nguyện đóng góp.

Phần 2. NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

* Bảng nhật kí kiến tập:

Thời gian

(2018)Nội dung cơng việc5Đánh giá

mức độ

hồn thànhNội dung tự

nghiên cứu14/515/5Chào cờ và giao bạn, tiếp

nhân một số công việc

Gặp mặt cơ quan kiến tập,

báo cáo lãnh đạo, bạn văn

hóa thơng tin về kế hoạch

và thời gian kiến tập, nghe

lãnh đạo ban văn hóa

thơng tin giới thiệu về cơ

quan ủy bạn nhân dân và

bạn văn hóa thơng tin,

phân cơng cán bộ phụ

trách sinh viên kiến tậpTìm hiểu một số thơng tư,

văn bản quy phạm pháp

luật liên quan đến văn hóa.KháTìm hiểu một số

lễ hội ở xã Viên

AnKháTìm hiểu một số

lễ hội ỏ xã Viên

AnKháTìm hiểu một số

lễ hội ở xãKháCơng tác quản lý

lễ hội ở Viên AnĐánh máy môt số văn bản

do cán bộ hướng dẫn.17/5Tìm hiểu về lễ hội Mục

Xá- Viên Ngoại của xã Viên

An:

Diễn biến lễ hội, các nghi

thức, công tác quản lý18/5Tham gia văn nghệ cùng

hội phụ nữ xã Viên An

chào mừng 128 nằm ngày

sinh của chủ tịch Hồ Chí

Minh6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1. KHÁI QUÁT VỀ BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN XÃ VIÊN AN- HUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×