Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

I. Khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa

kinh doanh

1. Khái niệm văn hóa kinh doanh

“Văn hóa kinh doanh là tồn bộ các nhân tố

văn hóa được chủ thể kinh doanh chọn lọc,

tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt

động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh

doanh của chủ thể đó”CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ VĂN HĨA KINH DOANH

I. Khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa

kinh doanh

2. Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh

 Triết lý kinh doanh

 Đạo đức kinh doanh

 Văn hóa doanh nghiệp

 Văn hóa doanh nhânTRIẾT LÝ KINH DOANH

1. Khái niệm

Ở phương Đơng, triết lý = trí (sự nhận thức, hiểu

biết sâu rộng về thế giới) + đạo lý

Ở phương Tây, triết lý (triết học - philosophia) =

philo (yêu) + sophia (sự thông thái) => môn học

về sự thông thái

Là cách xử sự, hành động và lối sống khôn ngoan.TRIẾT LÝ KINH DOANH

1. Khái niệm

Triết lý kinh doanh là những tư tưởng triết học

phản ánh thực tiễn kinh doanh thông qua con

đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát hóa của

các chủ thể kinh doanh và chỉ dẫn cho hoạt

động kinh doanh.

Triết lý doanh nghiệp là triết lý kinh doanh chung

của tất cả các thành viên của một doanh nghiệp

cụ thể.

Triết lý doanh nghiệp là sự cụ thể hóa triết lý

kinh doanh vào trong hoạt động sống của

một tổ chức kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×