Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tớnh khi lng riờng ca khớ

Tớnh khi lng riờng ca khớ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng thứcGiản đồVí dụ 1:C¸c tÝnh chÊt vËt lý cđa Hydrocacbon và N2,

COđộ

2, H2Sáp suất

Khối l

Nhiệt

Cấu

tửC1

C2

C3

izoC4

n-C4

izoC5

n-C5

n-C6

n-C7ợng

phân

tử16,043

30,070

44,097

58,124

58,124

72,151

72,151

86,178

100,20

5

114,23

2

128,25tới hạnzc0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

0,27

0,27

0,26

0,26

0,26

0,25

0,25tới hạnRKpsiMPa343

550

666

734

765

829

845

913

972

102

4

107

0191

305

370

408

425

460

470

507

540

569

595

618666

707

617

528

551

491

489

437

397

361

332

3054,60

4,88

4,25

3,65

3,80

3,39

3,37

3,01

2,74

2,49

2,29

2,100Thừa

số

EMR

acentri

c

14,1

9

24,3

7

34,6

3

44,7

4

44,2

4

55,3

0

55,20,0104

0,0979

0,1522

0,1852

0,1995

0,2280

0,2514

0,2994

0,3494

0,3977

0,4445

0,4898Bài tập 1

Xác định khối lợng riêng của propan ở áp suất

300 psi và 140OF.

Đổi đơn vị: P = 300 psi = 2,068 MPa

T = 140OF = 599,67OR =

333,15 K

Tra bảng:

Tc = 370 K

Pc = 4,254 MPa

T 333,15

Tính Tr và Pr: Tr T  370 0,90

c

P 2,068

Pr  

0,49

Pc 4,254Bµi tập 2

Tra giản đồ Katz

z = 0,70

TínhBài tập 3

Khí tự nhiên có thành phần nh sau:

CH492,5 %C2H64,0 %C3H82,0 %nC4H10 1,0 %

nC5H12 0,5 %

Xác định z và của hỗn hợp khí ở P= 14,5 MPa

và T= 57OCĐổi đơn vị:

T = 57OC = (57 + 273) K =

330 K

P = 14,5 MPa

Tra bảng xác định Pc và Tc của từng cấu

tử

Xác định Pc và Tc của hỗn hợp

Tính Pr và Tr của hỗn hợp

Từ giản đồ Katz xác định z

TínhTra bảng xác định Tc , Pc và MW của

hỗn hợp

Xác định Tc, Pc và MWcủa hỗn

hợpxi

0,92

CH4

5

0,04

C2H6

0

0,02

C3H8

0

0,01

C4H10

0

0,00

nC5H12

5

Cấu tửTc, K

191

305

369Tc

176,

67

12,1

2

7,38Pc,

MPa

4,6

4,88

4,25425 4,253,8470 2,35

202,

853,37Pc

4,25

5

0,19

52

0,08

5

0,03

8

0,01

69

4,59

0MW

16,0

4

30,0

7

44,1

0

58,1

2

72,1

5MW

14,8

4

1,20

0,88

0,58

0,36

17,8

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tớnh khi lng riờng ca khớ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×