Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MŨ - LÔ GARIT

MŨ - LÔ GARIT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan Alog 5 x

2 x +1

1 

= 2log3 ÷

÷

x

 2 2 xCâu 10. Biết phương trình

đó a, b là các số ngun. Tính a + b ?

B. −1A. 5Tốn 12có nghiệm duy nhất x = a + b 2 trongC. 1D. 2log 4 ( x + 1) + 2 = log

2Câu 11. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm :

A. 1 nghiệm

B. 2 nghiệm(2−m )5

2Câu 12. Cho phương trình4 − x + log 8 ( 4 + x )C. 3 nghiệm− 3.3x + m2 ( 15 x − 5 ) = 0x23D. Vơ nghiệm. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của( 0;2 ) .

tham số m để phương trình có nghiệm trong khoảng

( −2;3)

( 0;+∞ )

( −∞;1)

A. ¡

B.

C.

D.

log 3 x 2 + x + 1 = x ( 2 − x ) + log 3 x

Câu 13. PHương trình

có bao nhiêu nghiệm

A. 1 nghiệm

B. 2 nghiệm

C. 3 nghiệm

D. Vô nghiệm

x

9

f ( x) = x

, x∈¡

2

2

2

9 +3

Câu 14. Cho hàm số

. Tính P = f (sin 10°) + f (sin 20°) + ..... + f (sin 80°)

A. 4

B. 8

C. 9

D. 3()3+ 3 x

+ 33 − 3 x + 34 + x + 34 − x = 103 có tổng các nghiệm là ?

Câu 15. Phương trình 3

A. 0.

B. 2.

C. 3.() ()xD. 4.

x5 − 1 + 5 + 1 = 5.2 x −1

x , x ( x < x2 )

Câu 16. Gọi 1 2 1

là hai nghiệm của phương trình

. Trong các

khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

( x , +∞ ) ∩ ( −1,1) = ( −1,1)

( x , +∞ ) ∩ ( −1,1) = ( −1,1)

A. 1

B. 2

( x , x ) ∩ ( −1,0 ) = ( −1,0 )

( x , x ) ∩ ( −1,1) = ( −1,1)

C. 1 2

D. 1 2

1 + log 9 x − 3log 9 x = log 3 x − 1

Câu 17. Phương trình

có bao nhiêu nghiệm ngun ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

2

2

1 + log 5 ( x + 1) ≥ log 5 ( mx + 4 x + m )

Câu 18. Tìm m để bất phương trình

thoã mãn với mọi x ∈ ¡ .

A. − 1 < m ≤ 0 .

B. − 1 < m < 0 .

C. 2 < m ≤ 3 .

D. 2 < m < 3 .

x

y

−z

Câu 19. Cho x, y , z là các số thực thỏa mãn 2 = 3 = 6 . Giá trị biểu thức M = xy + yz + xz là:

A. 0

B. 1

C. 6

D. 3

a log 6 3 + b log 6 2 + c log 6 5 = 5 , với a, b và c là các số hữu tỷ. Các khẳng định sau đây,

Câu 20. Cho

khẳng định nào đúng?

a =b

A.B. a > bCâu 21. Với a > 0, a ≠ 1 , cho biết : t = a

A. u = a−1

1− log a vB. u = aC. b > a

1

1− log a u1

1+ log a t;v =a1

1− log a t. Chọn khẳng định đúng :C. u = a1

1+ log a vx

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình m.2

Câu 22.nghiệm phân biệt.

A. 1B. 2D. c > a > bC. 3

Trang 172−5 x + 6D. u = a1

1− log a v+ 21− x = 2.26 −5 x + m có 3

2D. 4Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A

Câu23.Tìmtấtcảcácgiálog x + log1 x - 3 = m( log4 x - 3)

2

22thực(mỴ 1; 3ù

ú

û.B.có nghiệm thuộc)Câu 25. Giả sử p và q là các số thực dương sao cho:

4

8

A. 3

B. 5A.S = [ 1; +∞ ) ∪ { 0} .( un )log u 2017

k −1log u 2017

k +1log u 2017

k −1log u 2017

k −1log u 2017

k +1B.S = [ 1; +∞ ) .để=k −1[ 32;+¥ ) ?(p

. Tìm giá trị của q

1

1+ 5

D. 2log 9 p = log12 q = log16 ( p + q )()(S = [ 0; +∞ ) .C.D.)S = [ 2; +∞ ) ∪ { 0} .un > 0; un ≠ 1 . Khi đó khẳng định nào saulog u 2017 − log u 2017

k +1log u 2017 − log u 2017

k −1klog u 2017 − log u 2017

k +1log u 2017 − log u 2017

k +1klog u 2017 − log u 2017

k −1k=trìnhkk=phươnglog u 2017 − log u 2017

kk +1log u 2017

D.=k −1log u 2017

C.mmỴ é

- 1; 3

mỴ - 3;1ù

ê

ú

ë

û.

C.

.

D.

log 22 x

≥m

log 22 x − 1

nghiệm đúng với mọi x > 0 bằng

( −5; 2 )

C.

D. [0;3)là cấp số nhân với số hạng tổng quátk +1log u 2017

B.số1

1+ 3

C. 2

2

81.9 x − 2 + 3x + x − .32 x +1 ≥ 0

3

Tập nghiệm của bất phương trình:

Câu 27. Cho

đây là đúng?

A.tham)mỴ é

1; 3

ê

ë

.Câu 24. Tập các giá trị của m để bất phương trình

A. ( −∞;1]

B. [1; +∞ )Câu 26.của22A.trịToán 12log u 2017 − log u 2017

k −1klog u 2017 − log u 2017

k +1kCâu 28. Số nghiệm của phương trình

A. 3.

B. 2.

1+1+(log 3 x 2 − 2 x = log5 x 2 − 2 x + 2) làC. 1.1( x +1) 2f ( 1) . f ( 2 ) . f ( 3) ... f ( 2017 ) = e

f ( x) = e

.

Câu 29. Cho

Biết rằng

m

2

nhiên và n tối giản. Tính m − n .

2

A. m − n = 2018 .x22

B. m − n = −2018 .2

C. m − n = 1 .D. 4.

m

nvới m, n là các số tự2

D. m − n = −1 .x

x

x

x

Câu 30. Hỏi phương trình 3.2 + 4.3 + 5.4 = 6.5 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

A. 2 .

B. 4 .

C. 1 .

D. 3 .Trang 18Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan ATốn 129 x − 2 ( m + 1) .3x − 3 − 2m > 0

m

Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

để bất phương trình

x¡

.

nghiệm đúng với mọi

4

m≠− .

3

B.3

3

m<− .

m≤− .

2

2

A. m tùy ý.

C.

D.

2

2

x − 2 x +1

− m.2 x − 2 x + 2 + 3m − 2 = 0 có

Câu 32. Tìm tập hợp tất cả các tham số m sao cho phương trình 4

bốn nghiệm phân biệt.

2;+∞ ) .

A. ( −∞;1) .

B. ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) .

C. [

D. ( 2;+∞ ) .ln x + ln y ≥ ln ( x 2 + y )

x

,

y

Câu 33. Cho

là số thực dương thỏa mãn

. Tìm giá trị nhỏ nhất của

P= x+ y

A. P = 6 .C. P = 2 + 3 2 .

D. P = 17 + 3 .

x x + x + 12 ≤ m.log 5 − 4 − x 3

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình

có nghiệm.

A. m > 2 3

B. m ≥ 2 3

C.B. P = 2 2 + 3 .m ≥ 12log 3 5( 2 + 3)

Câu 35. Tìm giá trị của a để phương trìnhD.

x2 ≤ m ≤ 12log 3 5(+ (1 − a) 2 − 3)x−4=0x1 − x2 = log 2 + 3 3có 2 nghiệm phân biệtthỏa mãn:

, ta có a thuộc khoảng:

( −∞; −3)

( −3; +∞ )

( 3;+∞ )

( 0;+∞ )

A.

B.

C.

D.

30

Câu 36. Gọi m là số chữ số cần dùng khi viết số 2 trong hệ thập phân và n là số chữ số cần dùng khi

2

viết số 30 trong hệ nhị phân. Ta có tổng m + n bằng

A. 18

B. 20

C. 19

D. 21

2

y = x + 2x + a − 4

[ −2;1] đạt

Câu 37. Cho hàm số

. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

giá trị nhỏ nhất.

A. a = 3

B. a = 2

C. a = 1

D. Một giá trị khác

2log 3 ( cotx ) = log 2 ( cos x )

Câu 38. Cho phương trình

. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm trên

 π 9π 

 ; ÷

khoảng  6 2 

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

log

(2

x

+

y

)1

x2 + 2 y 2

Câu 39. Trong các nghiệm ( x; y ) thỏa mãn bất phương trình

. Giá trị lớn nhất của

T

=

2

x

+

y

biểu thức

bằng:9

A. 4 .

Câu 40. Xét các số thực9

9

B. 2 .

C. 8 .

thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thứcD. 9.a

P = log 2a ( a 2 ) + 3logb  ÷

b

b

A. Pmin = 19B. Pmin = 13D. Pmin = 15Câu 41. Hỏi có bao nhiêu giá trịC. Pmin = 14mnguyên trong

Trang 19[ −2017; 2017]để phương trìnhGiáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan Alog ( mx ) = 2 log ( x + 1)

A. 2017 .có nghiệm duy nhất?

B. 4014.C. 2018.Trang 20Toán 12D. 4015.Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan ATốn 12HÌNH NĨN - TRỤ - CẦU

Câu 1.Cho hình chóp S.ABCD có SA vng góc với đáy, SA = a 6 . Đáy ABCD là hình thang vng1

AD = a.

2

tại A và B,

Gọi E là trung điểm của AD. Tính bán kính

cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD.

a 2

R=

.

2

A.

B. R = a 6.

AB = BC =a 30

R=

.

3

C.SmặtMa 26

R=

.

2

D.ONASa 3

Câu 2. Cho tứ diện ABCD với BC = a ,các cạnh còn lại đều bằng 2 và

( ABC ) và ( BCD ) . Gọi I,J lần lượt là trung

là góc tạo bởi hai mặt phẳng

điểm các cạnh BC , AD . Giả sử hình cầu đường IJ kính tiếp xúc với CD. Giá

cos α là:A. 3 − 2 3

2− 3

3

D.B. 2 3 − 3C.2 3

3Bα

QIPOMNtrịACâu 3. Cho hình vẽ bên. Tam giác SOA vng tại O có MN€ SO với M , N lần lượt nằm trên cạnh

SA, OA. Đặt SO = h không đổi. Khi quay hình vẽ quanh SO thì tạo thành một hình trụ nội tiếp hình

nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O bán kính R = OA . Tìm độ dài của MN để thể tích khối trụ là lớn

nhất.

h

h

MN =

MN =

2

3

A.

B.

h

h

MN =

MN =

4

6

C.

D.

VậyV≤h

h

4πR 2 h

x=

MN =

27 . Dấu '' = '' xảy ra khi

3 . Hay

3.Trang 21Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan ATốn 12( P ) song song với đáy.

Câu 4. Một hình nón bị cắt bởi mặt phẳng

( P ) chia hình nón làm hai phần ( N1 ) và ( N 2 ) . Cho hình

Mặt phẳng

( N 2 ) như hình vẽ sao cho thể tích hình cầu bằng một nửa

cầu nội tiếp

( N 2 ) . Một mặt phẳng đi qua trục hình nón và vng góc

thể tích của

( N 2 ) theo thiết diện là hình thang cân, tang góc nhọn của

với đáy cắt

hình thang cân là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5. Cho tam giác ABC có độ dài cạnh huyền 5. Người ta quay tam giác ABC quanh một cạnh góc

vng để sinh ra hình nón. Hỏi thể tích V khối nón sinh ra lớn nhất là bao nhiêu.

250 3π

25 2π

20 3π

250 6π

V=

V=

V=

V=

27

27

27

27

A.

B.

C.

D.

3

Câu 6. Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm . Vói chiều cao h và bán kính

đáy là r. Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất.

36

38

38

36

6

6

4

r=4

r

=

r

=

r

=

2 π2

2 π2

2π2

2 π2

A.

B.

C.

D.

Câu 7. Cho một khối trụ có bán kính đáy r = a và chiều cao h = 2a . Mặt phẳng ( P) song song với

trục OO ' của khối trụ chia khối trụ thành 2 phần, gọi V1 là thể tích phần khối trụ chứa trục OO ' , V2 là

V1

a 2

V

(

P

)

thể tích phần còn lại của khối trụ. Tính tỉ số 2 , biết rằng

cách OO ' một khoảng bằng 2 .3π + 2

A. π − 2 .3π − 2

B. π − 2 .2π + 3

C. π − 2 .2π − 3

D. π − 2 .Câu 8. Trong số các khối trụ có thể tích bằng V, khối trụ có diện tích tồn phần bé nhất thì có bán kính

đáy là

Vπ

V

A. R = 3

.

B. R = 3

C. R = 3

D. R = 3V

V

π

Câu 9. Cho lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân AB=BC=a. Mặt phẳng

3

tan α =

2 . Gọi M là trung điểm của BC. Tính bán kính mặt

(AB’C) tạo với (BCC’B’) một góc α với

cầu ngoại tiếp hình chóp B’ACM.

3 10a

3 10a

3 13a

13a

4

A. 8

B.

C. 8

D. 2

Câu 10. Cho hình nón có bán kính đáy là a, đường sinh tạo với mặt phẳng đáy góc α . Tính thể tích

khối cầu ngoại tiếp hình nón.

3πa 3

4πa 3

4πa 3

4πa 3

V=

V

=

V

=

V

=

4sin 3 2α

3sin 3 3α

3sin 3 2α

3sin 3 α

A.

B.

C.

D.

Câu 11. Cho hình nón có chiều cao h, đường tròn đáy bán kính R. Một mặt phẳng (P) song song với

đáy cách đáy một khoảng bằng d cắt hình nón theo đường tròn (L). Dựng hình trụ có một đáy là (L),

Trang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MŨ - LÔ GARIT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×