Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Một số giải phát để thực hiện tốt công tác xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

5 Một số giải phát để thực hiện tốt công tác xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Tải bản đầy đủ - 0trang

trực quan như biểu diễn nghệ thuật, tranh cổ động, pa nơ, khẩu hiệu, áp phích...

ở vùng có trình độ dân trí thấp.

- Thực hiện tốt cơng tác thanh kiểm tra, bình xét, cơng nhận các danh hiệu

văn hóa đúng theo quy trình, khách quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp

thời điều chỉnh , uốn nắn những hạn chế, nằm tránh sự chồng chéo và thiếu đồng

bộ tron việc triển khai phong trào. Đồng thời kịp thời biểu dương các tập thể , cá

nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào đề ra.

- Hoàn thiện hơn về việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa xã hội từ

cấp timhr đến cơ sở, nhất là xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trong các làng,

thơn, bản ; nâng cao chất lượng và phát huy tốt cơng năng của nhà văn hóa thơn,

khu dân cư, nhằm phát triển có chất lượng hơn phong trào văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao trên cộng đồng.

- Nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ cơng nhân viên chức

b. Nhóm giải pháp về vận dụng các chính sách xây dựng làng,

thơn, ấp, bản văn hóa.

- Vận dụng những điểm ưu tiên trong chính sách của Đảng và Nhà nước

đầu tư cho văn hóa phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia về văn

hóa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa cũng như gia

đình Việt Nam trong thời kỳ cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa, phòng chống tội

phạm, xây dựng nơng thơn mới.

- Ban Chỉ đạo phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựnglàng, thơn, ấp, bản

văn hóa” huyện cần có văn bản hướng dẫn Ban Chỉ đạo các cấp, trong đó đặc

biệt chú ý đến đối tượng là Ban Chỉ đạo cấp cơ sở. Thông tin hướng dẫn quản lý

và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Tồn dân đồn kết

xây dựnglàng, thơn, ấp, bản văn hóa” các cấp lập dự tốn kinh phí hoạt động

hằng năm.

- Tiếp tục quan tâm tăng kinh phí hoạt động hàng năm cho ban chỉ đạo các

cấp.

- Quan tâm đầu tư hơn nữa đến việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết

chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

37c. Nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực cho phong trào:

- Xã hội hóa hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức,

cá nhân để xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa.

- Kết hợp các nguồn đầu tư của Chính phủ về phát triển văn hóa khi triển

khai thực hiện phong trào xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa trên khắc địa bàn

tồn huyện.

- Về xây dựng nguồn lực cho phong trào

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp

tỉnh, huyện, xã ;

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương lẫn nhau.38KẾT LUẬN

Qua thời gian kiến tập, nghiên cứ và tìm hiểu một số lĩnh vực thuộc phạm

trùm văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. Chúng ta có thể

thấy được nền văn hóa tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương khá đa dạng và

phong phú. Đồng thời cũng khơng ít phần phức tạp trong cơng tác quản lý và tổ

chức thực hiện mọi hoạt động, phong trào của huyện nhà, mà đặc biệt là phong

trào xây dựng làng, thơn, ấp, nảm văn hóa trên phạm vi huyện Thanh Miện.

Văn hóa làng, thơn, ấp, bản ở Việt Nam nói chung và huyện Thanh Miện

tỉnh Hải Dương nói riêng vốn là cái nôi để bảo tồn và phát huy, lưu truyền văn

hóa dân tộc, là nơi ẩn chứa sức mạnh truyền thống, tinh thần nhân bản, sắc thái

địa phương. Xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa trên những giá trị tích cực của

văn hóa làng là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức cấp bách trong xã

hội hiện nay. Xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa hiện nay là sự tiếp nối những

giá trị văn hóa của ơng cha bắt nguồn từ van hóa làng, truyền thống “mỹ tục khả

phong” thời trước được tiếp nối bằng làng, thơn, ấp, bản văn hóa hơm nay là

biểu hiện của một dân tộc văn hiến.

Văn hóa làng, thơn, ấp, bản là nội dung văn hóa mới mà mỗi cộng đồng

làng, thôn… hiện nay ở nước ta đang thực hiện, trên cơ sở phát huy những tinh

hoa của văn hóa làng truyền thống, thích ứng với sự phát triển mới về kinh tến

văn hóa, xã hội đất nước.

Ngày xưa, cha ơng ta nghìn đời xây dựng, sống với văn hóa làng, bản, lấy

đó là điểm tượng, niềm tin để trụ vững và chiến thắng mọi kẻ thù ngoại xâm.

Ngày nay, xây dựng làng, thôn, ấp, bản trong bối cảnh CNH,HĐH; tiếp thu văn

hóa hiện đại, tiên tiến thế giới, đồng thời bảo tồn phát huy tinh hoa văn hóa cổ

truyền dân tộc là nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành

Trung ương Đảng khóa VIII và Nghị quyết đại hội IX về xây dựng ở nước ta

một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa là cuộc vận động phù hợp với điều

kiện phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa ở nơng thơn nước ta hiện nay. Nó góp

39phần tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao để xây dựng đời sống văn hóa và

thực hiện CNH,HĐH nơng nghiệp, nông thôn.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua của huyện Thanh Miện,

trong thời gian tới huyện nhà cần phát huy nội lực để xây dựng được nhiều làng,

thơn, ấp, bản văn hóa hơn nữa, để đảm bảo là nơi đáng tin cậy trong đời sống

tinh thần của nhân dân các làng trên địa bàn. Chỉ có vậy, làng, thơn, ấp, bản mới

có thể trở thành cầu nối vĩnh hằng, bảo lưu và phát huy các giá trị làng quê

Thanh Miện trong thời đại mới.40TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

- Các văn bản của Đảng và nhà nước về nếp sống văn hóa, BVHTTDL,

NXB. Hồng Đức.

- Thơng Tư số 12/2011/TT-BVHTTDL chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ

tục, hồ sơ cơng nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thơn văn hóa”,

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và

tương đương.

- Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của ủy ban

nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Lịch sử địa phương huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Một số giải phát để thực hiện tốt công tác xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×