Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Công tác hướng dẫn thực hiện và thanh kiểm tra việc xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện.

2 Công tác hướng dẫn thực hiện và thanh kiểm tra việc xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng ngày 26-1, huyện nhà đã tổ chức tổng kết thực hiện phong trào xây

dựng Làng-Khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa, đơ thị văn minh năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị, có đ/c Nhữ Văn Cúc-Phó bí thư, chủ tịch UBND

huyện, đ/c Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện.

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính

quyền các cấp trong huyện. Phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa, cơ quan

văn hóa, huyện nhà được tiếp tục duy trì và đạt được những kết quả đáng ghi

nhận. Đến hết năm 2017, tồn huyện đã có 85/92 làng, khu dân cư giữ vững

danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, tồn huyện cũng đã có 78/104 cơ quan, đơn

vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu VH. Chính vì vậy, đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân trong huyện không ngừng được cải thiện, đa số các thôn, khu dân

cư có đủ các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể, văn hóa văn

nghệ như: nhà văn hóa, sân thể thao,…100% số thơn-KDC có CLB văn nghệ thể

thao. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng

có những chuyển biến tích cực. Các địa phương đã phát huy giá trị truyền thống

của dân tộc, đề cao chuẩn mực đạo lý, thuần phong mỹ tục, chống các tệ nạn xã

hội, thực hiện nghiêm túc nếp sống mới, cảnh quan môi trường nông thôn được

khơi sắc, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi. Tại hội nghị tổng kết,

thực hiện phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm 2017, huyện nhà đã có

2 đơn vị là thôn Phạm Xá-xã Ngô Quyền và Trường THCS xã Lam Sơn được đề

nghị UBND tỉnh khen thưởng, UBND huyện cũng khen thưởng cho 7 đơn vị vì

đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm

2017. Đồng thời, công nhận danh hiệu Làng-KDC VH 3 năm cho 25 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Khổng Quốc Toản-Phó tịch UBND huyện,

Trưởng BCĐ phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống ăn hóa”

huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và phấn đấu của các Làng-KDC, cơ

quan, đơn vị trong việc thực hiện Phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm

2017. Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện mong rằng trong thời gian tới. Các cấp,

các ngành và nhân dân trong huyện cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các

30phong trào, các cuộc vận động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tồn diện của

cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn

thể, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong

trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phát triển kinh tế ở địa

phương, đặc biệt là ở các khu dân cư, dưới nhiều hình thức, biện pháp phù hợp,

thiết thực....Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ

chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong

trào này trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, đảm

bảo an tồn xã hội và xây dựng NTM, đơ thị văn minh. Góp phần tích cực vào

phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, văn

minh.

Phong trào đã được triển khai và phát triển rộng cả về số lượng và chất

lượng trong toàn huyện, phong trào được các cấp các ngành và đơng đảo quần

chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Nét nổi bật ở các làng, thôn, bản

là việc xây dựng, thực hiện quy ước. Hầu hết các bản quy ước điều kế thừa chọn

lọc thuần phong mỹ tục, thực hiện các hành vi ứng xử văn hóa trong giao tiếp

của các cá nhân, quan hệ trong gia đình và cộng đồng xã hội; phát triển các hoạt

động vui chơi giải trí lành mạnh, phát huy tình làng nghĩa xóm. Đề ra các biện

phát bài trừ hủ tục ma chay, cưới xin, lễ hội, góp phần xây dựng làng, thơn, ấp,

bản văn hóa, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các thiết chế và các hoạt động văn hóa,

thể thao quần chúng ở cơ sở. Việc xây dựng quy ước tuân thủ quy định pháp luật

và đảm bảo thực hiện đúng quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân

kiểm tra” các quy ước trước khi ban hành thực hiện điều được UBND huyện,

thành phố, thị xã phê duyệt. Đến nay tồn huyện đã có 100% làng, KDC xây

dựng xong quy ước. Tỷ lệ các làng, KDC được công nhận danh hiệu hàng năm

điều tăng liên tục, một số làng được UBND tỉnh tặng bằng khen phát huy tốt

danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, như Quốc Tuấn, xã Lê Hồng.

Đời sống văn hóa tinh thần ở các làng, khu dân cư văn hóa được quan

tâm, sắc thái văn hóa cộng đồng phong phú. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao như: Sinh hoạt các câu lạc bộ, giao lưu văn nghệ, thi đấu

31thể dục thể thao giữa các làng, khu dân cư, điển hình như làng Phù Tải 1 xã

Thanh Giang.

Việc phát triển kinh tế tại các làng văn hóa được cán bộ và nhân dân đặc

biệt chú trọng quan tâm và tìm nhiều biện phát để thực hiện có hiệu quả như

chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, phát triển

nơng sản hàng hóa…100% hộ có nhà mái bằng, nhà xây kiên cố; 100% đường

làng ngõ xóm trải nhựa, bê tong hoặc vật liệu cứng. An ninh trật tự được duy trì,

làm tốt cơng tác hòa giải, nhân dân vận động nhau nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa

công dân, tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật hình sự, tệ nạn xã hội thấp.

Phong trào xây dựng làng, thơn, bản văn hóa, khu dân cư văn hóa đã tác

động mạnh mẽ sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống, xã hội và thực sự phát

huy vai trò tự quản của cộng đồng. Hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh

bày trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Xây dựng mơi

trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nơng thơn, góp phần

giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ ổn định chính trị, trật tự, an tồn xã hội, thúc

đẩy kinh tế-văn hóa xã hội phát triển.

Thống kê số lượng “Gia đình văn hóa”, “làng, khu dân cư văn hóa”

huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương (số liệu tính đến hết ngày 31/12/2015)

Tổng số gia đình42.845Số lượng gia đình văn hóa37.145Tỷ lệ %87.60%Tổng số làng, khu dân cư văn hóa92Số làng, khu dân cư văn hóa82Tỷ lệ %89.13%

323.2.2 Tổ chức thanh kiểm tra việc xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa

trên địa bàn huyện.

a, Mục đích, u cầu thanh kiểm tra:

Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện cơng tác xây dựng làng,

thơn, ấp, bản văn hóa, q trình tổ chức đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hố

năm 2015 tại các xã, thị trấn. Kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần

khắc phục, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cơ sở, phát huy những kết quả

đạt được để tổ chức triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn tới đạt hiệu

quả hơn. Phát huy, nhân rộng những mơ hình điển hình trong việc thực hiện

cơng tác xây dựng này.

Nắm bắt tình hình thực tế và kết quả triển khai công việc tại các xã, thị

trấn trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng

mắc trong q trình triển khai thực hiện.

b, Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực

Văn Hóa – Thơng tin.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 phòng Văn Hóa – Thơng Tin huyện đã tham

mưu với UBND huyện ban hành 28 văn bản quản lý nhà nước và một số văn bản

chuyên ngành. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên mơn về lĩnh vực văn hóaThơng tin. Nội dung các văn bản được gửi tới lãnh đạo UBND, các cơ quan

chuyên môn và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện, thống nhất đồng bộ trên địa

bàn toàn huyện.

c, Cơng tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Hàng năm phòng đã tham mưu với UBND huyện thành lập các đoàn kiểm

tra liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đã tiến hành

kiểm tra 04 đợt đối với hoạt động kinh doanh văn hóa trên địa bàn tồn huyện.

Qua đó đã chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa – Thơng tin, đảm bảo đúng

hướng dẫn chuyên ngành và đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua chi bộ xây dựng nghị quyết thống nhất trong việc

tham mưu với UBND huyện thành lập các đồn kiểm tra phong trào xây dựng

làng, thơn, ấp, bản văn hóa, hàng năm tổ chức tốt việc duy trì và phát huy danh

33hiệu làng, thơn, bản văn hóa cũng như việc đăng ký xây dựng làng vặn hóa mới

trên địa bàn huyện.

d, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Phối hợp với các ngành chức năng của huyện, đài phát thanh huyện

thường xuyên tổ chức chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

đại chúng các văn bản pháp liên quan lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch. Tổ

chức 06 buổi tập huấn các văn bản về quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động

văn hóa thơng tin, bưu chính viễn thơng, quản lý di tích, quản lý nhà nước về

các hoạt động dịch vụ văn hóa khác trên địa bàn huyện.

e. Nội dung kiểm tra.

- Việc ban hành kế hoạch hoạt động, công tác kiện toàn BCĐ và việc ban

hành, thực hiện quy chế hoạt động của BCĐ các xã, thị trấn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh,

huyện và các văn bản liên quan đến phong trào tại các xã, thị trấn, thôn, bản, tổ

phố.

- Việc triển khai nội dung quyết định số - Quyết định số 34/2009/QĐUBND ngày 12/11/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.về tiêu chuẩn,

trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thơn văn

hố”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương;

“Xã đạt chuẩn văn hố nơng thơn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh

đô thị”.

- Việc đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2015, hướng dẫn việc đánh giá,

bình xét cơng nhận các danh hiệu văn hoá năm 2015 và việc chuẩn bị tổ chức

Ngày “Đại đồn kết tồn dân tộc” 18/11 tại các thơn, bản, tổ phố.

- Việc sử dụng Sổ Vàng của xã và Sổ Vàng của thôn, tổ phố được xã lựa

chọn làm việc với đoàn kiểm tra.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở tại các xã,

thị trấn như: Trạm truyền thanh cấp xã, các thiết bị văn hố, ấn phẩm văn hóa

được cấp hàng năm, nhà văn hóa xã, thơn.

- Việc thực hiện Quy ước, Hương ước tại cơ sở.

34- Việc triển khai Hướng dẫn số 04/HD-SVHTT&DL, ngày 03 tháng 9

năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về triển khai thực hiện tiêu

chí số 06 và tiêu chí số 16 của Bộ tiêu chí Quốc gia về Nơng thơn mới.

3.4 Đánh giá về việc thực hiện công tác xây dựng làng, thơn, ấp, bản

văn hóa.

3.4.1 Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng làng,

thơn, ấp, bản văn hóa” trên địa bàn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương đã đạt

được những kết quả tích cực, đã kịp thời tham mưu, triển khai thực hiên sâu

rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng làng, thơn, ấp, bản

văn hóa của trung ương và tỉnh, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động,

sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo các cấp

trong quá trình triển khai thực hiện. Hoạt động của ban chỉ đạo các cấp ngày

càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Phong trào đã thực sự thu hút sự hưởng ứng

mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về

gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mơ hình gia đình làm kinh tế giỏi…phong

trào này đã tác động khá lớn đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, thực

sự phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống

văn minh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời

sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc; huy

động được nguồn lực của toàn xã hội trong việc tạo dựng cơ sở vật chất hạ tầng

và các cơng trình phúc lợi văn hóa – xã hội; xây dựng mơi trường văn hóa lành

mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nơng thơn, góp phần giữ vững kỷ cương

pháp luật , ổn định chính trị, an tồn xã hội, thúc đẩy kinh tế - văn hóa xã hội

phát triển.

3.4.2 Nhược điểm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên đây, việc xây dựng Làng, KDC

văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn tồn tại một số hạn chế như: Phong trào

xây dựng Làng, KDC văn hóa còn chưa đi vào chiều sâu, nhiều đơn vị còn chạy

35theo thành tích, chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm của cấp trên, một số

địa phương người dân khơng còn mặn mà với phong trào...

Một số địa phương thiếu biện pháp duy trì, đẩy mạnh phong trào cả về số

lượng và chất lượng. Vậy nên có số ít làng, khu dân cư văn hóa đã bị xóa danh

hiệu và thu hồi bằng và nguy cơ một số làng, khu dân cư văn hóa cũng sẽ bị soi

xét, nhắc nhở vì còn để nảy sinh một số tồn tại chứng tỏ phong trào vẫn chưa

thật sự bền vững.

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện phong trào vẫn còn bị coi nhẹ, trong

đó lãnh đạo, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi cảu người lao

động mà còn coi đó là trách nhiệm của cơng đồn.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa

người dân ở một số làng xã còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng. Mặc

dù đã được tập huấn, nhưng việc triển khai, hướng dẫn thực hiện về thang điểm,

trình tự, thủ tục xét cơng nhận danh hiệu làng, thơn, ấp, bản ( khu dân cư văn

hóa) ở cấp xã và thơn vẫn còn lung túng. Một số nơi Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

cấp xã chưa phát huy được vai trò chủ trì theo thẩm quyền trong việc hướng dẫn

xây dựng hồ sơ, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận

làng, thơn, ấp, bản văn hóa, mà vẫn giao cho cán bộ văn hóa xã hội thực hiện.

3.5 Một số giải phát để thực hiện tốt công tác xây dựng làng, thơn, ấp,

bản văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

3.5.1 Giải pháp xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa trên địa bàn huyện

Thanh Miện.

a. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức:

- Tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa”;

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, có hiệu quả và thiết thực về

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong

trào xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa nói riêng trên các

phương tiện thơng tin đại chúng, kết hợp đa dạng các hình thức tuyên truyền

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Công tác hướng dẫn thực hiện và thanh kiểm tra việc xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×