Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

5



Thứ 6



Sáng



Xử lý một số việc trong hồ sơ



Củng cố kiến



(18/5/2018



dự án tu sửa di tích chùa Như



thức lý luận và



)



Xá xã Hồng Quang huyện



kiến thức thực



Chiều



6



Thanh Miện.

tiễn để phục vụ

Tổng kết công việc tuần vừa

cho công việc

qua, tiếp tục tìm hiểu, thu thâp

ngành nghề.

thơng tin tài liệu phục vụ cho

bài báo cáo kiến tập.

Họp giao ban đầu tuần,triển



Tiếp nhận



(21/5/2018



khai cơng việc ràn sốt hoạt



nhiệm vụ ràn



)



động quảng cáo và treo biển



soát hoạt động



hiệu trên địa bàn huyện Thanh



quảng cáo và



Thứ 2



Sáng



Chiều



Miện.

treo biển hiệu

Tìm tài liệu liên quan về hoạt

trong phạm vi

động quảng cáo và treo biển

xã Thanh

hiệu

Giang, Ngũ

Hùng, thị trấn

Thanh Miện,

Lam Sơn trong

4 ngày( 22/5,

23/5 ,24/5,



7



Thứ 3



Sáng



Thực hiện theo kế hoạch giao



(22/5/2018

)



25/5)

Hồn thành

nhiện vụ ràn



Chiều



Số 664/KH-ĐRS ngày 3/5/218 sốt hoạt động

của sở văn hóa thể thao và du quảng cáo và

lịch tỉnh Hải Dương về việc đi treo biển hiệu

ràn soát hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị

và treo biển hiệu trên địa bàn trấn Thanh

thị trấn Thanh Miện.

7



Miện.



8



Thứ 4



Sáng



(23/5/218)



Đi ràn sốt hoạt động quảng



Hồn thành



cáo và treo biển hiệu trên địa



nhiệm vụ được



bàn xã Thanh Giang, huyện



giao.



Thanh Miện.

Chiều

Thứ 5

9



(24/5/2018

)



10



Thứ 6

(25/5/2018

)



Sáng

Chiều

Sáng

Chiều



Ràn sốt hoạt động quảng cáo Hồn thành

và treo biển hiệu tại xã Ngũ nhiệm vụ được

Hùng huyện Thanh Miện



giao



Ràn sốt hoạt động quảng cáo Hồn thành

treo biển hiệu trên địa bàn xã nhiệm vụ được

Lam Sơn, huyện Thanh Miện.



giao.

Tổng hợp tồn

bộ biểu mẫu rà

sốt cho chị

chun viên

phòng VHTT

huyện Thanh



11



Thứ 2



sáng



Miện.

Họp giao ban và kết hợp với Hiểu sâu hơn



(28/5/2018



việc cán bộ sở văn hóa thể thao về công tác



)



và du lịch tỉnh Hải Dương lên thanh kiểm tra

kế hoạch thanh kiểm tra về cáo hoạt động

hoạt động quảng cáo và treo quảng cáo và

biển hiệu trên địa bàn thị trấn treo biển hiệu

Chiều



Thanh Miện.

Cùng đoàn thanh tra của sở

thực hiện theo kế hoạch đề ra,

thanh kiểm tra hoạt động

quảng cáo và treo biển hiệu

trên thị trấn Thanh Miện.

8



trên địa bàn.



12



Thứ 3



Sáng



Tìm tài liệu liên quang tới



Tập hợp được



(29/5/2018



cơng tác xây dựng làng, thơn,



các tài liệu có



)



ấp, bản văn hóa



liên quan đến

cơng tác xây

dựng lang,

thơn, ấp, bản



Chiều



văn hóa.

Tiếp nhận giấy giới thiệu về Tiếp thu thêm

các xã và thị trấn phục vụ mục được thực tiễn

đích tìm hiểu thực tế các vấn công tác quản

đề liên quan đến văn hóa tại lý văn hóa cấp



13



các xã.

Đi thực tế tại ban văn hóa xã



cơ sở

Thêm cơ sở lý



(30/5/2018



Thanh Giang, huyện Thanh



luận về cơng



)



Miện tìm hiểu về cơng tác bảo



tác quản lý văn



Thứ 4



Sáng



tồn di tích lịch sử quốc gia Đàn hóa cấp cơ sở

Thiện và cơng tác văn hóa cở

trên địa bàn xã.

Khảo sát thực tế di tích lịch sử



Hiểu thêm về



quốc gia Đàn Thiện tại làng



thực trang công



Phù Tải, xã Thanh Giang,



tác bảo tồn



huyện Thanh Miện.



cảnh quan di



Liên hệ với cơng chức văn hóa



tích quốc gia.

Hồn thành



(31/5/2018



xã Chi Lăng Nam, tìm hiểu về



việc liên hệ và



)



cơng tác phát triển du lịch tại



hiểu hơn về



khu du lịch sinh thái Đảo Cò



khu du lịch sinh



Khảo sát thực tế khu du lịch



thái Đảo Cò

Nhìn nhận



sinh thái Đảo Cò tại xã Chi



được mơi



Lăng Nam.



trường và cơng



Chiều



14



Thứ 5



sáng



Chiều



9



tác bảo tồn giữ

gìn phát triển

khu du lịch sinh

thái Đảo Cò

15



Thứ 6



Sáng



(1/6/2018)



Nhận kế hoạch khảo sát thực tế

chùa Nhiếp Xá xã Diên Hồng,



Chiều



huyện Thanh Miện.

Thực hiện khảo sát thực tế

chùa Nhiếp Xá xã Diên Hồng,

huyện Thanh Miện,là khu di

tích kiến trúc nghệ thuật cấp

tỉnh về vấn đề quy hoạch

khn viên chùa và cơng tác

giữ gìn, bảo tồn các bức phù



16



Sáng



điêu và tượng phật của chùa.

Sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ về Hoàn thành

quy hoạch di tích lịch sử Nhiếp nhiệm vụ được

Xá tại xã Diên Hồng, báo cáo



giao,đã dần



hồ sơ lại cho trưởng phòng văn quen với cơng



Chiều



hóa – thơng tin huyện Thanh



việc khảo



Miện



sát,thanh kiểm



Tìm các tài liệu liên quan đến



tra.

Tiếp tục công



công tác xây dựng làng, thơn,



việc thu thập tài



ấp, bản văn hóa để cung cấp tài liệu cho việc



17



Thứ 3

(5/6/2018)



Sáng



liệu trong quá trình làm báo



viết báo cáo



cáo.

Khảo sát thực tế tại xã Tiền



kiến tập.

Hiểu thêm về



Phong, tìm hiểu về xây dựng



việc tổ chức



làng văn hóa. Hoạt động tổ



các hoạt động



chức lễ hội tai chùa, miếu.



văn hóa



10



Chiều



Khảo sát tại xã Tân Trào về

cơng các xây dựng làng văn

hóa, các hoạt động tổ chức lễ



18



Thứ 4



Sáng



(6/6/20018

)



Chiều



hội tại nơi đây

Cùng đoàn thanh tra huyện đi



Hiểu hơn về



thực tế việc quy hoạch khuôn



công tác thanh



viên chùa Nhiếp Xá tại xã



tra, kiểm tra



Diên Hồng huyện Thanh Miện. các di sản văn

hóa và các sai

phạm trong q

trình tu bổ, quy

19



Thứ 5



Sáng



Khảo dát tại xã Phạm Kha,



Chiều



huyện Thanh Miện.

Cùng cán bộ chuyên viên xã



(7/6/2018)



Phạm Kha đi khảo sát thực tế

đình Đỗ Lấm Thượng, đình

Đạo Phái, đình Đỗ Lâm Hạ, là



hoạch di tích

Thêm kiến thức

thực tế trong

cơng tác quản

lý các di tích,

các hoạt động

văn háo cơ sở.



3 di tích lịch sử quốc gia.

20



Thứ 6



Sáng



(8/6/2018)

Chiều



Sắp xếp tài liệu tại phòng VH-



Nắm bắt được



TT huyện Thanh Miện.



cơ sở lý luận



Tiếp thục tìm tài liệu về lý luận

để phục vụ việc viết báo cáo



21



Thứ 2



Sáng



(11/6/2018)

Chiều



kiến tập

Tham gia tập huấn, hướng dẫn



cùng với thực

tiễn làm sao

học tập tốt hơn.

Tiếp thu được



việc nhân rộng phòng chống



kiến thức lý



bạo lực gia đình

Tham gia thảo luận kế hoạch



luận và kinh



mơ hình nhân rộng, học tập

kinh nghiệm từ việc đi thực tế.

11



nghiệm thực

tiễn về vấn đề

bạo lực gia



đình.

22



Thứ 3



Sáng



Tìm hiểu luật di sản Việt Nam



(12/6/2018

)



Hiểu hơn về

luật di sản



Chiều



Nghiêm cứu tài liệu về hồ sơ

các di tích lịch sứ, phân loại di

tích cấp quốc gia và di tích cấp



Thứ 4

23



Sáng



tinh.

Tìm hiểu cụ thể về các văn bản Hồn thiện báo



(13/6/2018



hướng dẫn xây dựng làng,



cáo kiến tập và



)



thôn, ấp, bản văn hóa của sở



các nội dung có



văn hóa thể thao và du lịch tỉnh liên quan đến

Chiều



Hải Dương.

Vận dụng các văn bản của sở



q trình kiến

tập.



văn hóa thể thao và du

lịch( nghị quyết, quyết định...)

để làm cơ sở hoàn thiện báo

Thứ 5

24



Sáng



cáo kiến tập.

Xin dấu xác nhận, hoàn thiện



Chiều



hồ sơ kiếm tập.

Họp phòng VHTT và xin hồn



(14/5/2018

)



thành nhiệm vụ kiến tập tại

phòng.



Báo cáo lại

những việc đã

làm được trong

thời gian kiến

tập tại phòng

văn hóa thơng

tin huyện

Thanh Miện.

Hồn thiện tồn

bộ hồ sơ kiến

tập.



2.2 Kết quả thu được trong đợt kiến tập



12



Qua một tháng trải nghiệm với công việc và thử sức trong vai trò là một

cán bộ ngành văn hóa tại phòng Văn Hóa – Thơng Tin huyện Thanh Miện tỉnh

Hải Dương. Đối với tôi không phải thời gian dài nhưng là cơ hội để tôi học hỏi

kinh nghiệm cũng như kiến thức về mặt lý luận, khơng những vậy mà còn giúp

bản thân tôi những kỹ năng làm việc vô cùng quý báu:

 Học hỏi được đôi phần trong việc ứng xử một cách phù hợp giữa cấp

trên và cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau trong cơ quan.

 Tác phong, cách ăn nói, đi đứng và làm việc theo giờ giấc của các cơ

quan trong ngành nói riêng và tất cả các cơ quan nhà nước nói chung.

 Có ý thức, thái độ nghiêm túc khoa học, tinh thần trách nhiệm với

nhiệm vụ được giao.

 Lên kế hoạch công việc một cách cụ thể, rõ rằng, khoa học và có quyết

tâm cao để thực hiện đúng tiến độ cơng việc đè ra.

 Đôi khi kiến thức trong sách vở chưa đủ để đáp ứng thực hiện tốt công

việc trong thực tiễn nhưng qua thời gian kiến tập tôi thấy bản thân mình tự tin

hơn, những kiến thức trên lớp dần vỡ ra vào thực tế. Đồng thời từ đó tôi cần học

hỏi thêm kinh nghiệm, trao đổi kiến thức của những người đi trước để dần hoàn

thiện bản thân mình.





Ln có lòng say mê, tìm tòi, chăm chỉ, khám phá, nhiệt tình trong



cơng việc được giao, cả lý luận cũng như thực tiễn.





Rèn luyện được khả năng đối diện với các rắc rối trong cơng việc để



có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

 Hiểu hơn văn hóa đời sống các các dân tộc thiểu số qua nghiên cứu tài

liệu và các chuyến đi thực tế tại cơ sở

 Rèn luyện được những kỹ năng, tác phong làm việc của một cán bộ

văn hóa.





Đó là những bài học hết sức có giá trị và quý báu, là hành trang giúp



tôi tự tin bước vào công việc mới sau khi ra trường.



13



14



Phần 3: CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG, THƠN, ẤP, BẢN VĂN HĨA

TẠI HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

3.1 Sơ lược về huyện Thanh Miện

Thanh Miện là một huyện của tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Trung tâm

huyện cách Hà Nội 60 km; cách thành phốHải Dương 23 km và cách thành phố

Hưng Yên 25 km. Cùng với mạng lưới giao thơng thơng suốt, Thanh Miện có

nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hoá trong nơng nghiệp và

nơng thơn.

3.1.1 cơ cấu tổ chức hành chính.

Huyện nhà có 183.845 dân sinh sống trong 18 xã và 01 thị trấn, bao gồm;

Thị trấn Thanh Miện (thành lập ngày 23/3/1996 trên cơ sở giải thể xã Lê

Bình).

Xã Cao Thắng, xã Chi Lăng Bắc, xã Chi Lăng Nam, xã Diên Hồng, xã

Đoàn Kết, xã Đoàn Tùng, xã Hồng Quang, xã Hùng Sơn, xã Lam Sơn, xã Lê

Hồng, xã Ngô Quyền, xã Ngũ Hùng, xã Phạm Kha, xã Tân Trào, xã Thanh

Giang, xã Thanh Tùng, xã Tiền Phong, xã Tứ Cường.

3.1.2 Lịch sử hành thành.

Thời thuộc Minh là huyện thuộc châu Hạ Hồng, phủ Tây An, sau thuộc

phủ Ninh Giang, trấn Hải Dương. Năm 1979, sáp nhập với huyện Ninh Giang

thành huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương. Tháng 1 năm

1996 lại tách thành 2 huyện như cũ.

3.1 Cơ sở lý luận về công tác xây dựng làng, thơn, ấp, bản văn hóa.

3.1.1 u cầu, thực hiện thủ tục hành chính.

Theo quy định tại điều 4, điều 5 quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 12

tháng 11 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Điều 4: Tiêu chuẩn cơng nhận danh hiệu "Làng văn hố"

1. Về xây dựng và thực hiện quy ước:

a. Xây dựng được quy ước và triển khai thực hiện ít nhất là một năm trước

khi đăng ký xây dựng Làng văn hoá;

15



b. Nội dung quy ước phản ánh được nét đặc thù riêng của làng, đề cập tới

các lĩnh vực phát triển kinh tế- văn hoá xã hội, an ninh trật tự, về nếp sống cá

nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, giữ gìn phát huy bản sắc văn hố dân tộc,

truyền thống văn hoá tốt đẹp của địa phương, bài trừ hủ tục lạc hậu, hình thành

nếp sống văn hố tiến bộ;

c. Quy ước khơng được trái với chính sách, pháp luật của nhà nước, đảm

bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền và có sự đồng

thuận của nhân dân, được Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt;

d.Quy ước phải được cộng đồng dân cư bổ sung, chỉnh sửa hàng năm nếu

thấy cần thiết và đảm bảo trình tự tại các điểm b, c mục 2 điều 4 quy chế này để

phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, của đất nước trong từng thời kỳ.

2. Về văn hoá - xã hội:

a. Xây dựng nếp sống cá nhân lành mạnh, đời sống văn hố cộng đồng

phong phú, lao động sản xuất cơng tác, học tập hiệu quả;

b. Có phong trào xây dựng gia đình văn hố, ít nhất 75% số gia đình đạt

tiêu chuẩn gia đình văn hố (các làng thuộc diện miền núi là 70%);

c. Các hoạt động và các thiết chế văn hoá, thể thao sau đây được xếp từ

khá trở lên:

- Có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xun;

- Có các phong trào văn hố, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động sôi nổi,

thu hút đông đảo quần chúng tham gia;

- Có Nhà văn hố xây dựng theo mẫu thiết kế của tỉnh và khu thể thao xây

dựng theo qui hoạch, tổ chức hoạt động hiệu quả;

- Bảo vệ, giữ gìn tốt di tích lịch sử văn hố, cách mạng (nếu có);

- Có điểm vui chơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho thanh thiếu niên.

d. Thực hiện tốt các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cưới, việc

tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

đ. Về y tế:



16



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×