Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cơ cấu tổ chức

2 Cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phòng Văn hố & Thơng tin thị xã Sơn Tây là cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy

ban nhân dân thị xã Sơn Tây quản lý nhà nước về văn hố, gia đình, thể dục, thể

thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy

quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và theo quy định của pháp luật (việc

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thơng tin và truyền thơng của Phòng

được quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thơng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Phòng Văn hố và Thơng tin thị xã Sơn Tây có tư cách pháp nhân, có

con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên

chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã

Sơn Tây, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chun mơn nghiệp

vụ của Sở Văn hố, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thành

phố Hà Nội.

1.4 Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế

hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn

hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biệnong lĩnh

vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh

vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp

văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá

hoạt động văn hố, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây

dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào

2“Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố”; xây dựng gia đình văn hố,

làng văn hố, khu phố văn hố, đơn vị văn hố; bảo vệ các di tích lịch sử - văn

hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài

nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa,

Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế

văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và

quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa

bàn.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh

tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức

phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hố, gia đình, thể

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy

ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và

quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơng dân

về lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy

định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình

hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy

định của Ủy ban nhân dân cấp thị xã và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du

lịch.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế cơng chức, cơ cấu

ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen

thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công

chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của

Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

311. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và

phân công của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp thị xã, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Văn hố và Thơng tin thị xã Sơn Tây còn

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo

hướng dẫn tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

1.5 Cơ sở vật chất

Một đặc thù riêng biệt của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây

khác với các huyện khác đó là Phòng khơng nằm trong khối Ủy ban nhân dân thị

xã Sơn Tây mà nằm bên ngoài, là một ngôi nhà 2 tầng trên đường Lê Lợi – một

con phố đang trên đà phát triển, được hị xã đầu tư kinh phí sửa chữa và xây

dựng hạ tầng, nơi đây tập trung rất nhiều các phòng ban của thị xã, cách trụ sở

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ khoảng 20m.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn Tây có diện tích khoảng 110m2

được quy hoạch gồm 05 phòng: 01 phòng khách, 01 phòng họp chung (tầng 1);

01 phòng Trưởng phòng, 01 phòng Phó Trưởng phòng và 01 phòng làm việc của

chun viên.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn Tây đã được trang bị đầy đủ hệ

thống máy móc phục vụ cho cơng việc như: phòng họp chung được trang bị 01

máy in, 01 máy scan phục vụ cho in ấn chung; Phòng Trưởng phòng, Phó

Trưởng phòng và các chun viên đều được trang bị đầy đủ máy tính để bàn,

máy in cá nhân.

Ngồi ra, tồn bộ các phòng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị vật chất

như: điều hòa, quạt, hệ thống chiếu sáng,… phục vụ cho công việc.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×