Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018

TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch 562/KH- LĐTBXH của thị xã Sơn Tây về triển khai “Chiến

lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015” trong

lĩnh vực gia đình.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn Tây đã tiến hành thanh tra, kiểm

tra hoạt động quản lý gia đình của các ban văn hóa xã, phường trên địa bàn thị

xã.143.1.2 Tham mưu thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Triển khai thực hiện và tun truyền chủ trương, đường lối chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia

đình và bình đẳng giới như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày

21/11/2007, Luật Bình đẳng giới ngày 29/1/2016; Quyết định số 2351/QĐ –TTg

ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về

Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Đã ban hành các văn bản hướng dẫn; chỉ

đạo các xã, phường các nội dung, kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình, bình

đẳng giới. Hiện nay, xây dựng được 06 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình:

Phú Thịnh, Quang Trung, Trung Hưng, Lê Lợi, Viên Sơn, Xuân Khanh với tổng

168 thành viên. Các câu lạc bộ đang hoạt động tốt, duy trì sinh hoạt; thành viên

của các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc giảm số vụ

bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã. Tổng số vụ bạo lực gia đình giảm từ 30 vụ

năm 2000, xuống còn 1 vụ tính đến hết quý I/2018.

Thực hiện quyết định số 06/2017/QĐ - UBND ngày 27/4/2017 của

UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế cơng nhận Danh hiệu “Gia

đình văn hóa”. Tồn thị xã đã có 92,9% gia đình được cơng nhận gia đình văn

hóa (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 2,9% so với kế hoạch). Thị xã đã

biểu dương khen thưởng 241 gia đình văn hố tiêu biểu cấp thị xã; 09 gia đình

văn hóa tiêu biểu cấp ngành Liên đoàn lao động thành phố; 14 gia đình được tơn

vinh gia đình văn hố tiêu biểu thành phố Hà Nội. Điển hình là những xã,

phường có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa cao như: phường Xuân Khanh, Trung Sơn

Trầm, Viên Sơn, xã Kim Sơn, Cổ Đơng…

Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về “Công tác

phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định

số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020”; thực hiện chương trình

mục tiêu “Xây dựng gia đình thủ đơ thời kỳ cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa”; đề

án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn

2010 - 2020”. Hưởng ứng phong trào, thị xã đã tổ chức 16 buổi tập huấn nâng

15cao nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, phường về cơng tác phòng chống bạo lực gia

đình và bình đẳng giới.

Triển khai quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND

Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định “thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang và lễ hội ” trên địa bàn thị xã. Kết quả nhiều đám cưới

đã được tổ chức theo nếp sống văn minh, tiết kiệm. Tình hình tảo hơn đã giảm.

Số vụ tảo hôn từ năm 2005 đến năm 2015 là 32 vụ, 06 tháng đầu năm 2016

khơng có vụ tảo hơn nào. Việc tang trên địa bàn có chuyển biến tích cực, 100%

làng, tổ dân phố có ban tang lễ. Tồn thị xã có 5.505 đám tang, trong đó hỏa

táng là 576 trường hợp đạt 10,4%, năm 2015 số ca hỏa táng 300/662 trường hợp,

đạt 45,3%.

3.1.3 Thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa

3.1.3.1 Hoạt động tun truyền, giáo dục

Triển khai thực hiện và tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia

đình và bình đẳng giới như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày

21/11/2007, Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006; Quyết định số 2351/QĐ-TTg

ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về

bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.

Phòng VH&TT đã triển khai các nội dung tuyên truyền qua Đài Truyền

thanh thị xã và qua hệ thống truyền thanh của các xã, phường về Luật Bình đẳng

giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hơn nhân và Gia đình…Đã biên

tập, in và cấp phát hơn 650 cuốn tài liệu hệ thống hố các văn bản chính sách,

pháp luật về cơng tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và 42.600 tờ

rơi, tờ gấp làm tài liệu tuyên truyền cho các xã, phường.

Đài Truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh

các xã, phường 1 tuần/lần. Hội Phụ nữ thị xã tổ chức 15 buổi truyền thông phổ

biến thông tin tác hại của việc định kiến, phân biệt đối xử về giới, phát 4.500 tờ

rơi tun truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 1.620 bài thi viết16về thực hiện đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt

Nam, giai đoạn 2010-2020”.

Tổ chức nhiều lớp tập huấn, lồng ghép tuyên truyền vào các hội nghị với

nội dung phong phú như: Tuyên truyền Luật Chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Luật Hơn

nhân gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật

Phòng chống mua bán người; về các mối quan hệ trong gia đình như: vợ và

chồng, cha mẹ với con, ông bà với con, cháu; về các tiêu chuẩn gia đình văn

hóa,... thu hút khoảng 150.200 lượt người tham dự.

Cơng tác tuyên truyền, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện phong trào

được BCĐ thị xã và xã, phường quan tâm thực hiện, thơng qua nhiều hình thức

phong phú như: Thông qua các hội nghị (triển khai nhiệm vụ công tác năm, sơ

kết quý, 6 tháng, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, mơ hình câu lạc bộ, hội nghị

tập huấn của các ngành); hệ thống tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, khẩu

hiệu); hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, hội thi xe tuyên truyền lưu động; hội

thi tuyên truyền giới thiệu sách của Trung tâm Văn hóa thị xã, hệ thống Đài

Truyền thanh thị xã và các xã, phường... BCĐ thị xã và các xã, phường đã phát

hành 6.557 tờ gấp tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”,

“Làng văn hóa - Tổ dân phố văn hóa” và mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa

của thành phố Hà Nội; treo hàng trăm panơ, khẩu hiệu, phát hàng nghìn tin, bài

về gương người tốt, việc tốt trên hệ thống phát thanh và cổng thông tin điện tử,

tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

3.1.3.2 Hoạt động văn hóa văn nghệ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề về xây dựng gia đình văn hóa

được duy trì thường xun, ngày càng sơi nổi và có chất lượng, hiệu quả, được

các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã quan. Tiêu biểu như: Liên

hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu thị xã Sơn Tây; gặp mặt tọa đàm và biểu

dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

28/6 tại thành phố, thị xã và các xã, phường.

Hướng tới kỉ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2108, Phòng Văn hóa và

Thơng tin thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã tổ

17chức các hoạt động phong phú như : Liên hoan văn nghệ các gia đình văn hóa

tiêu biểu; ngày hội Gia đình Việt Nam.

3.1.3.3 Tổ chức các hội thi

Phối hợptổ chức các hội thi: “Gọn nhà - sạch phố - đẹp Thủ đơ”, “Xây

dựng gia đình 5 khơng 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “Tuổi trẻ sống đẹp” của Đồn

Thanh niên; “Ơng bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền”, “Sống vui - sống khỏe sống có ích” của Hội Người cao tuổi”.

Tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật, thi nấu ăn “Gia đình điểm 10 thị xã...

hướng tới kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2018 trên địa bàn thị xã.

Tổ chức hội thi truyên truyền “Bộ quy tắc ứng xử” trong lĩnh vực gia

đình. Đề cao tính nhân văn giống nòi, q trọng ơng bà, cha mẹ đến mội tầng

lớp người dân trong địa bàn thị xã.

3.2 Đánh giá chung

3.2.1 Kết quả đạt được

Năm 2018, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thị xã Sơn

Tây đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các tiêu chí thành cơng thuộc lĩnh

vực gia đình đều đạt vượt kế hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hố” trong lĩnh vực gia đình tiếp tục phát triển cả về số lượng và

chất lượng các danh hiệu văn hố. Cơng tác thơng tin, tun truyền được quan

tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa

phương. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hội thi hưởng ứng ngày Gia đình

Việt Nam diễn ra sơi nổi, được hưởng ứng nhiệt liệt.

Xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một trong những phong trào thi

đua sôi nổi, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tồn thị xã. Mơ hình gia

đình đạt 4 tiêu chuẩn "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" được nhân rộng tại

nhiều cơ sở. Chất lượng mơ hình ngày càng được nâng cao, phát huy giá trị văn

hoá truyền thống và chuẩn mực đạo đức lối sống trong mỗi gia đình.Ý thức tự

giác của gia đình thể hiện qua tự nhận thức được ý nghĩa phong trào mà tự

nguyện đăng ký, tự phong trong bình xét, tự hào khi được cơng nhận danh hiệu18gia đình văn hóa, tự giác đóng góp cho cộng đồng, thể hiện tinh thần mình vì

mọi người.

* Xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, UBND các xã, phường và tích cực

hưởng ứng việc đăng kí xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa cho các gia đình ở

địa phương mình. Kết quả có 9 phường và 6 xã đều đăng ký.

Căn cứ 4 tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa trong Quy chế, BCĐ các

xã, thị trấn đã hướng dẫn cơ sở bình xét danh hiệu gia đình văn hóa.Việc tổ chức

đăng ký xây dựng và bình xét gia đình văn hóa được triển khai thực hiện nghiêm

túc, công khai, dân chủ và công bố danh sách các gia đình đạt danh hiệu gia đình

văn hóa vào dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11/2017) và

tổng kết cuối năm; đồng thời tổ chức khen thưởng, biểu dương các gia đình văn

hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp. Thị xã đã biểu dương khen thưởng 241 gia đình

văn hố tiêu biểu cấp thị xã; 09 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp ngành Liên đồn

lao động thành phố; 14 gia đình được tơn vinh gia đình văn hố tiêu biểu thành

phố Hà Nội. Thị xã đã có 92,9% gia đình được cơng nhận gia đình văn hóa (tăng

4,2% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 2,9% so với kế hoạch).Việc xây dựng gia

đình văn hóa tiếp tục được khẳng định là điều kiện quan trọng nâng cao đời sống

vật chất và tinh thần của nhân dân, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia

đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Điển hình là những xã, phường có

tỷ lệ hộ gia đình văn hóa cao như: phường Xn Khanh, Trung Sơn Trầm, Viên

Sơn, xã Kim Sơn, Cổ Đông…

* Thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, văn minh

Năm 2018 việc thực hiện nếp sống văn minh xong việc cưới, việc tang và

lễ mừng thọ trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tịch cực trong mỗi gia

đình. Việc cưới có những chuyển biến tích cực theo nếp sống văn minh: “ Văn

minh – Lành mạnh – Tiết kiệm”. Ngoài việc phải thực hiện đăng ký kết hôn theo

quy định của pháp luật, cơ bản đã đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với

phong tục tập quán của địa phương, không mời khách tràn lan, không tổ chức

nhiều ngày. Nhiều đám cưới đã được tổ chức theo nếp sống văn minh, tiết kiệm,

19tổ chức tiệc trà, tiếp khách tại nhà văn hóa, chỉ tổ chức tiệc mặn trong gia đình,

đảm bảo tiết kiệm nhưng không kém phần vui tươi, trang trọng.

Về việc tang, cũng đã có những chuyển biến tích cực. Các đám tang đều

thực hiện theo quy định, không có hiện tượng mê tín dị đoan, khơng ăn uống

nhiều mâm và cử nhạc điếu quá giờ quy định; hình thức lễ viếng ngày càng gọn

nhẹ, văn minh, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. Nhân dân nhận thức về hỏa

táng là hình thức văn minh nên tỷ lệ số ca hỏa táng thực hiện ngày một tăng.

Trong 10 năm, tồn thị xã có 5.505 đám tang, trong đó hỏa táng là 576 trường

hợp đạt 10,4%, năm 2015 số ca hỏa táng 300/662 trường hợp, đạt 45,3%.

Việc tố chức mừng thọ tập thể theo địa bàn xã hoặc thôn, cụm dàn cư vào

dịp tết Nguyên Đán đã đi vào nề nếp. Đám báo trang trọng, tiết kiệm, thề hiện rõ

sự tôn vinh, kinh trọng người cao tuồi. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại nhà

không quá khoa trương, rườm rà. Ứng xứ văn hóa được các cấp, ban, ngành,

các đồn thế tích cực triển khaiphát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân,

nêu cao vai trò trách nhiệm của các chi hội. Chi đoàn và cán bộ, hội viên gương

mẫu tuyên truyền đến đông đảo các gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc

quy định về việc văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ.

* Phòng chống bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức

về bình đẳng giới được đẩy mạnh và được lồng ghép với nhiều hình thức và nội

dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật

của Nhà nước liên quan đến cơng tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ

của phụ nữ.

Hiện nay, thị xã đã xây dựng được 06 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực

gia đình tại các phường: Viên Sơn, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng,

Quang Trung, Lê Lợi với tổng số 168 thành viên. Năm 2017, hướng dẫn thành

lập Câu lạc bộ gia đình văn hóa thanh niên phường Phú Thịnh. Các câu lạc bộ

hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc giảm số lượng các vụ bạo lực

gia đình trên địa bàn thị xã. Tổng số vụ bạo lực gia đình giảm từ 30 vụ năm

2000, xuống còn 1 vụ tính đến hết q I/2018.

20Từ mơ hình này đã nâng cao vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới,

nâng cao giá trị của họ trong gia đình mình.

3.2.2 Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng gia đình văn hóa

vẫn còn những hạn chế:

Cơng tác tun truyền xây dựng gia đình văn hóa có lúc, có nơi còn chưa

thường xun. Một bộ phận nhân dân tham gia hưởng ứng chưa tích cực. Cơng

tác duy trì phong trào ở một số đơn vị còn yếu (khơng đăng ký cơng nhận lại các

danh hiệu văn hóa).

Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh đơ thị, của một bộ phận

nhân dân còn hạn chế ( tổ chức cưới còn rầm rộ, gây lãng phí…)

Trong q trình triển khai Luật bình đẳng giới vẫn còn gặp rất nhiều khó

khăn vì đây là một lĩnh vực mới mẻ nên sự phối kết hợp giữa các ban, ngành,

đồn thể chưa có tính chặt chẽ và đồng bộ, chất lượng báo cáo của các xã,

phường còn chậm chưa kịp thời và chưa đạt yêu cầu đề ra. Đây là lĩnh vực nhạy

cảm cho nên nhiều gia đình và đối tượng thường hay che giấu.

Công tác kiểm tra thực tế, giúp đỡ cơ sở của các thành viên chưa được

nhiều, một số cơ sở còn chưa tổ chức được việc lồng ghép tuyên truyền phổ biến

Luật bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương.

Việc đầu tư con người và thời gian cho cơng tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

chưa được quan tâm đúng mức.

Kinh phí cho hoạt động cơng tác tun truyền bình đẳng giới còn thấp

chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động.

3.2.3 Nguyên nhân tiêu cực

Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đồn thể còn xem nhẹ ý nghĩa,

mục đích của phong trào dẫn đến cơng tác chỉ đạo đôi lúc thiếu tập trung.

Công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan, UBND xã, phường có

lúc chưa chặt chẽ, chưa bám sát vào thực tiễn cơ sở, dẫn đến có lúc, có nơi chất

lượng phong trào có dấu hiệu chững lại.21Việc kiểm tra, đơn đốc của Ban chỉ đạo thị xã và Ban chỉ đạo xã, phường

đôi lúc chưa thường xuyên.

Đội ngũ cán bộ phong trào khơng ổn định, nhìn chung còn thiếu trong khi

quy mơ và nội dung phong trào ngày càng đa dạng, phong phú.

Kinh phí hoạt động cho phong trào còn hạn chế so với yêu cầu thực tế.

Nhận thức của các gia đình chưa cao, vẫn còn đặt nặng vấn đề hình thức.

Tâm lý e ngại, che giấu khiến cho một vài trường hợp người phụ nữ trong

gia đình bị bạo hành nhưng không lên tiếng.

3.2.4 Định hướng, đề xuất, kiến nghị

Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính

quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng; phát

huy vai trò tham mưu của ngành văn hóa và thơng tin, vai trò vận động quần

chúng của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,

phát hiện những nhân tố mới, những kinh nghiệm và mô hình tiêu biểu để phổ

biến rộng rãi.

Phong trào phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của từng địa phương. Tăng

cường cơng tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, nếp

sống văn hóa cho nhân dân.

Cần tăng cường cơng tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ

những khó khăn, vướng mắc, khắc phục bệnh chạy theo hình thức và phơ

trương.

Bố trí nguồn ngân sách phù hợp trên cơ sở Thông tư số 144/2014/TTLTBTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động

phong trào, đặc biệt là việc khen thưởng hàng năm cho danh hiệu Gia đình văn

hóa.

Đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tăng cường tổ chức tập huấn nhiều

hơn nữa về kỹ năng tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực

gia đình cho cán bộ làm cơng tác cơ sở nhất là các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân

phố… các xã, phường.

Tổ chức đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm để làm tốt cơng tác Bình đẳng

giới.

22KẾT LUẬN

Thực hiện chương trình xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ quan

trọng của đất nước nói chung và của thị xã Sơn Tây – Hà Nội nói riêng bởi sự

phất triển của mỗi cá nhân được đặt trong sự phát triển của gia đình – là nền

tảng ni dưỡng các giá trị đạo đức cho con người. Thị xã Sơn Tây đã đi đúng

hướng giúp toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa.

Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Sự chung tay

cùng xây dựng văn hóa văn minh của các gia đình trên địa bàn đã cho thấy sự

thay đổi mới.

Đó là tinh thần đồn kết, kính trên nhường dưới, đầu tư cho giáo dục cho

thế hệtrẻ - mầm non của đất nước.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của UBND

và Sở Văn hóa - Thể thao, Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn Tây đã phát

huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, yếu kém, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới

do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơng tác phát

triển sự nghiệp văn hố nói chung, cơng tác xây dựng nếp sống gia đình văn hóa

nói riêng, giúp cho bộ mặt văn hóa của thị xã Sơn Tây ngày càng khởi sắc,nếp

sống văn hóa trong đời sống được hiện hữu, làng quê rộn rang lời ca tiếng hát,

đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt.

Do thời gian và trình độ có hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi những

hạn chế, khiếm khuyết. Kính mong các Thầy, Cơ giáo giúp đỡ để bài bào cáo

trên của tơi được hồn thiện hơn!23PHỤ LỤC

Một số hình ảnh:Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn TâyTham gia Lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động do Phòng VH&TT tổ chức24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×