Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngày 18/5 tôi tiếp tục nghiên cứu về kết quả hoạt động của các lễ

hội trên địa bàn như lễ hội Thành Tun, ngày hội Văn hóa dân tộc Dao

tồn quốc lần thứ nhất năm 2017…

Ngày 21/5 đọc tạp chí văn hóa chun đề nếp sống văn minh.

Ngày 22/5, tơi bắt đầu xây dựng đề cương báo cáo.

Ngày 23/5, đọc và thu thập tài liệu làm báo cáo.

Ngày 24/5, nghiên cứu về việc cưới, việc tang.

Ngày 25/5, làm một số cơng việc liên quan đến nghiệp vụ văn

phòng như đưa hồ sơ, đánh văn bản…

Ngày 28,29,30: Tìm tài liệu và nghiên cứu về thực hiện nếp sống

văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 4,5: Đọc tìm hiểu các Thơng tư, Quyết định, các văn bản quy

định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Từ 6 – 12: Làm báo cáo kiến tập.

Ngày 14: Nghe nhận xét ưu, nhược điểm trong thời gian kiến tập.Phần 3

I. CƠNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Ngay sau khi có kết luận số 51- Kl/TW ngày 22/7/2009 của Bộ

Chính trị, Chỉ thị số 02-CT-UT ngày 17/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh

ủy về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

7trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 3046/UBND-VX ngày

10/12/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ủy ban nhân dân

thành phố đã sao lục gửi các phòng ban, cơ quan thành phố, Ủy ban nhân

dân các xã, phường các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban

nhân dân các xã, phường triền khai sâu, rộng tới các cán bộ công chức,

viên chức trong cơ quan, đơn vị, thơn xóm, tổ dân phố và các hộ gia đình

bằng nhiều hình thức như: Tổ chức học tập, tuyên truyền lồng ghép qua

các cuộc họp, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa thơng tin cơ sở, trên

hệ thống loa truyền thanh của thành phố và các xã phường, tuyên truyền

lưu động bằng xe loa về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang.

Thực hiện Quyết định số 28/2013QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của

UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng các chương trình

,kế hoạch,văn bản đều lồng ghép các nội dung về thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang, cụ thể: Ban hành văn bản số 96/UBNDVX ngày 22/01/2014 về việc tăng cường công tác quản lí hoạt đọng văn

hóa, lễ hội, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; Văn bản số 119/ UBND –

VX ngày 27/1/2014 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang và lễ hội.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy về việc tiếp tục xây dựng nhà

văn hóa xã, phường, nhà sinh hoạt cộng đồng thơn, xóm, tổ dân phố gắn

với khu vui chơi, hoạt động thể thao, Hội đồng nhân dân thành phố đã

ban Nghị quyết số 02/2013/HQ-HĐND ngày 10/1/2013 về việc hỗ trợ

làm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân

8thành phố đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 31/3/2013 về

phê duyệt các mẫu thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng thơn, xóm, tổ nhân

dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Quyết định

308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ Tướng chính phủ về thục

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ủy ban nhân

nhân dân đã tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung của

Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ bằng nhiều hình

thức, giải pháp như triển khai trong kế hoạch bình xét thơn, xóm tổ, gia

đình văn hóa hằng năm, triển khai trong kế hoạch tổ chức trung thu hằng

năm.

+ Về việc cưới: Thực hiện nghiêm thông tư số 04/2011/TTBVHTTDL ngày 2/1/2011 của bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, khi bản

thân hoặc có con tổ chức đám cưới phải báo cáo trực tiếp lãnh đạo xã.

Thời gian tổ chức không làm ảnh hưởng tới thời gian lao động, chỉ mời

khách dự tiệc trong phạm vi gia đình, họ tộc, bạn bề và đồng nghiệp thân

thiết, không mời chàn lan…

+ Về việc tang: Lễ viếng, truy điệu, ngoài việc thực hiện theo quy

định của Nhà nước phải gắn với phong tục tập quán quy định của địa

phương nơi cư trú và gia đình để tiến hành lễ viềng, lễ truy điệu được

nghiêm trang trong thể và tiết kiệm.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ra quyết định số

350/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 công nhận quy ước cho 20 thơn trên địa

bàn xã trong đó có nội dung: Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới,

việc tang.

Thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ- TTg ngày 25/11/ 2005 của

Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị

số 02-CT/TU ngày 17/7/2013 của Ban thường vu Tỉnh ủy về tăng cường

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh

9Tuyên Quang. Văn bản số 3046/UBND-Vx ngày 10/12/3013 của UBND

tỉnh về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về

ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc

tang.Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch,

văn bản đều lồng ghép các nội dung về thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang, cụ thể:

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13/6/2011 về tổ chức các hoạt

động văn hóa, thể thao lớn trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/6/2011 về xây dựng thơn

xóm, tổ nhân dân “ ba khơng” ( khơng có tội phạm, khơng có tệ nạn xã

hội, khơng mất đồn kết trong cộng đồng)

Văn bản số 624/UBND-VX ngày 5/6/2013 của UBND thành phố

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Văn bản số 1256/UBND-VX ngày 01/10/2013 của UBND thành

phố về việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh

ủy( khóa XV)

Văn bản số 96/UBND-XV ngày 22/1/2014 về việc tăng cường các

hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán,

Văn bản số 119/UBND-XV ngfay 27/1/2014 về việc thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 8/5/2014 về việc thực hiện

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hằng năm Phòng văn hóa và Thơng tin và các phòng ban chun

mơn thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch tổ

chức thực hiện nếp sống văn minh đơ thị, tháng hành động vì thành phố

Tun Quang “ xanh, sạch, đẹp” và tổ chức cuộc thi thành phố sạch đẹp

10văn minh thành phố Tuyên Quang, Hội đua thuyền trên Sơng Lơ, kế

hoạch hưởng ứng tuần văn hóa du lịch, kế hoạch tổ chức Đêm hôi Thành

Tuyên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.1 Công tác triền khai thực hiện

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan liên

quan, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao

nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn

thể, vận động nhân nhân thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày

25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ngay sau khi triển khai quyết định số 28/ 2013/QĐ-UBND ngày

30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội các phòng, ban, ơ

quan, đơn vị,Ủy ban nhân dân các xã, phường tích cực triển khai thực

hiện. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

nói riêng đã có những chuyển biến rõ nét, hạn chế được một số tiêu cực,

hủ tục lạc hậu, kết quả:

Trong việc cưới: Đến nay, thành phố cơ bản khơng có trường hợp

tảo hơn. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi lành

mạnh, tiết kiệm, đúng quy định của Luật hơn nhân và gia đình, phù hợp

với tập qn, truyền thống văn hóa của địa phương và hồn cảnh mỗi gia

đình. Các thủ tục như chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu, đăng kí kết

hơn được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, đúng pháp luật,khơng phơ trương

hình thức, khơng rườm rà, khơng nặng về đòi hỏi lễ vật. Hầu hết các

Đảng viên, cán bộ và nhân dân thành phố đã gương mẫu chấp hành quy

định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Hiện tượng tổ chức

đám cưới linh đình đã được hạn chế. Nhiều đám cưới tổ chức gọn nhẹ,

khách mời dự tiệc chủ yếu là những người trong họ tộc và bạn bè thân

11thiết và thực hiện” không sử dụng thuốc lá”. Để thực hiện tiết kiệm và

tránh hiện tượng chiếm lòng đường tổ chức đám cưới, nhiều xã, phường

đã tạo điều kiện và khuyến khích các hộ gia đình tổ chức đám cưới tại

Nhà văn hóa, Điểm văn hóa, khu vui chơi hoạt động thể dục thể thao.

Trong việc tang: Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tang

đã bị loại bỏ. Hiện tượng sử dụng nhạc hiếu bằng loa nén, âm lượng to,

gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng giảm đáng kể. Tình trạng

th khóc qua tăng ăm, loa phóng thanh và hiện tượng dải tiền thật, tiền

xu, vàng mã, tiền âm phủ trên các trục đường lớn được hạn chế. Một số

đám hiếu đã hạn chế vòng hoa, bức trướng. Thời gian mai táng đã được

thực hiện đúng quy định.Việc chôn cất người qua đời đã được thực hiện

theo hướng dẫn tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008. hành

phố khơng còn trường hợp sử dụng tâm linh tổ chức hoạt động mê tín dị

đoan trong việc tang, đã có nhiều gia định áp dụng hình thức hỏa tang

thay cho địa tang qua đó góp phần giảm ơ nhiễm mơi trường, giảm bớt

các tục, lệ, chi phí, gây tốn kém tiền của của nhân dân.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân các ban, ngành đoàn thể thường

xuyên quán triệt Quyết định 308/2005 của Thủ tướng Chính phủ ngày

25/11/2005 trong các hội nghị giao ban mở rộng và triền khai đến các chi

bộ trên địa bàn xã, hang năm Ủy ban nhân dân thường xuyên thường

xuyên tuyên truyền cho các cán bộ nắm bắt đầy đủ mục đích, ý nghĩa của

việc thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc

tang và lễ hội

Ủy ban nhân dân cũng thường xuyên phối hợp cùng các ban ngành

đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân bằng nhiều

hình thức như qua lao phóng thanh, các buổi hợp… Do vậy mà các nội

dung của Quyết định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc

tang và lễ hội đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo sự chuyến biến tích

cực về mặt nhận thức của các cấp và toàn thể nhân dân và đã được hình

12thành mơi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm,vui tươi phù hợp với tâm

tư, nguyện vọng, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Khơi dậy và phát

huy giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ mê tín dị đoan và các tập tục cũ, lạc

hậu khơng phù hợp, tạo sự chuyến biến tích cực về nhận thức và hành

động trong việc thực hiện việc cưới, việc tang.

1.2 Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang, giáo dục khắc phục tình trạng mê tín dị đoan,

chống việc lợi dụng tơn giáo, tín ngưỡng gây ảnh hưởng đến đời sống xẫ

hội, chăm lo đến đời sống của nhân dân, giảm hộ nghèo, giúp đỡ đồng

bào theo đạo, nâng cao dân trí thực hiện tốt trách nhiệm của người cơng

dân. Phát huy hiệu quả phong trào” Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống

văn hóa”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã củng cố và

nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi cơng sở, 100% thơn, xóm, tổ dân phố

đã xây dựng quy ước, hương ước đảm bảo đúng quy định của pháp luật,

có kế thừa giá trị truyền thống dân tộc gắn với việc thực hiện nếp sống

văn minh trong việc cưới, việc tang góp phần phát huy những phong tục,

tập quán tốt đẹp, các hủ tục, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, đồn kết thơn xóm,

tổ nhân dân, cộng đồng nhân dân, nhân dân chủ động tích cực thực hiện

mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Trên địa

bàn thành phố có 10/13 xã, phường có nhà văn hóa, 168/297 thơn, xóm,tổ

dân phố có nhà văn hóa, hiện nay UBND thành phố đã có chủ trương tiếp

tục đầu tư xây dựng một số nhà văn hóa làm điểm tổ chức cưới ở xã,

phường,tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang.

Công tác tuyên truyền” Thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang và lễ hội” có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất

lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, khắc phục tình trạng mê

tín dị đoan, tránh việc lợi dụng tơn giáo tín ngưỡng gây ảnh hưởng đến

13đời sống xã hội, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt trách

nhiệm của người công dân đối với đất nước. Phát huy vai trò nêu gương

những điển hình tiên tiến, những mơ hình làm tốt của cán bộ, đảng viên

trong việc “ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”…

các phong chuyên môn của thành phố tăng cường công tác quản lý của

nhà nước, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức việc cưới việc tang ở các

địa phương, gia đình, khu dân cư… Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm

những hành vi vi phạm pháp luật, những việc làm sai trái,những hiện

tượng tiêu cực phát sinh.

Phát huy vai trò nêu gương điển hình tiên tiến, những mơ hình làm

tốt của cán bộ, đảng viên trong việc “thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang”… Các phòng chun mơn của thành phố tăng cường

cơng tác quản lý của nhà nước đối với các hoạt động, thường xuyên kiểm

tra việc tổ chức việc cưới, việc tang ở các địa phương, hộ gia đình, khu

dân cư… Kịp thời chấn chỉnh và xử lí nghiêm những hành vi vi phạm

pháp luật, những việc sai trái, những hiện tượng tiêu cực phát sinh.

1.3 Công tác kiểm tra.

Công tác kiểm tra thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như: Lồng

ghép trong các cuộc kiểm tra về phong trào “ Tồn dân đồn kết xây dựng

đời sống văn hóa”, việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh”, phối hợp với Thanh tra Sở văn hóa, Thể thao và Du

lịch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, giám sát việc

thực hiện Chương trình hành động số 17- Ctr/TU ngày 30/10/2012 của

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU

ngày 29/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh quy hoạch xây

dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang, kiểm tra thực hiên Nghị

quyết số 40-NQ/TU ngày 26/7/2012 của ban Thường vụ thành ủy về công

tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố, kiếm tra chấn chỉnh các hoạt động

14văn hóa tại đền, chùa góp phần hạn chế những biểu hiện sai lệch, vi phạm

quy định trong việc thực hiện nếp sống văn minh.

+ Kết quả cụ thể:

Tổng số đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới: 7.061

Tổng số đám cưới vi phạm quy định nếp sống văn hóa mới: khơng

Tổng số đám tang thực hiện theo nếp sống văn hóa mới: 2.934

2. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở

các cơ sở.

+ Xã An Khang:

Triền khai văn bản số 119/ UBND-VX ngày 07/01/2015 của Ủy

ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang, kế hoạch 45/KH-UBND ngày 8/5/2015

của UBND thành phố thực hiện quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày

30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy

định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn bản số

62/UBND-VX ngày 1/10/2013 của Ủy ban nhân nhân thành phố Tuyên

Quang về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên

địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến cán bộ xã và các thôn cho 55 người tham

gia

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai các nội dung trong văn bản của

cấp trên qua hội nghị mở rộng, cuộc họp các tổ chức toàn thể và sao lục

các văn bản cấp trên gửi tới thành viên ban chỉ đạo xã, các thôn, đồng

thời chỉ đạo các thành viên BCĐ, các thôn tổ chức triển khai sâu rộng tới

cán bộ, đảng viên, đoàn xã, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức

phong phú và đa dạng.

Tuyên truyền và vận động nhân dân làm tốt cơng tác xã hội hóa

xây dựng đường làng, ngõ xóm được 717m, kiên cố hóa được 500m kênh

mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các hộ gia đình quy hoạch vườn

15tạp, chỉnh trang nhà cửa,khuân viên tường rào, nâng cấp, sửa chữa, làm

mới cơng trình vệ sinh để đảm bảo đạt các tiêu chí nơng thơn mới

Về việc cưới: Trong năm qua tồn xã khơng có đám cưới nào tổ

cức linh đình, sống lượng khách mời không vượt quá mức quy định của

nhà nước, việc cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết

kiệm khơng phơ trương, hình thức đúng quy định của luật hơn nhân và

gia đình.

Việc tang: Được thực hiện theo đúng quy định, khơng mê tín, dị

đoan, khơng dải tiền việt, các loại tiền nước ngồi ra đường, khơng còn

hiện tượng dải vàng mã ra đường mà được xếp gọn vào đốt, được thực

hiện ở 12/12 thơn trong tồn xã.

+ Xã An Tường:

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành

quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp song văn hóa trong

việc cưới, việc tang. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay sau khi ban

hành,Đảng ủy đã triển khai chương trình học tập, quán triệt, triển khai

Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, hội viên các đồn thể chính trị và nhân

dân trong xã. Ủy ban nhân xã tổ chức các hội nghị,phối hợp với đoàn thể,

trường học, hội trường các hội để triển khai Nghị quyết tới từng đảng

viên, chính quyền thôn, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện

nghiêm túc Nghị quyết của đảng và quy định ủy ban nhân dân xã về thực

hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Đài

truyền thanh xã liên tục tuyên truyền, vân động nhân dân thực hành tiết

kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Ủy ban nhân

dân xã chỉ đạo đã hướng dẫn 30/30 thôn sửa đổi, bổ sung theo Quyết định

20/2013/ QĐ-UBND ngày 30/11/2003 vào quy ước, hương ước có thơn

có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có kế

thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần phát

huy những phong tục tập quán tốt đẹp, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín

16dị đoan, tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát

triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Một số thơn đã xây dựng mơ hình thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang như thôn Sông Lô 6, Sông Lơ 2, nòng cốt là

Hội cựu chiến binh, Hội nơng dân, Hội phụ nữ.

+ Về việc cưới: Trong 10 năm qua tồn xã có 1.143 đám cưới,

khơng có đám cưới nào tổ chức linh đình, số lượng khách mời khơng

vượt quá mức quy định của nhà nước, việc cưới được tổ chức vui tươi,

trang trọng, lành mạnh, không phô trương, hình thức, thực hiện đúng quy

định của luật hơn nhân và gia đình, khơng có trường hợp tảo hơn, có số

đám cưới không mời thuốc lá.

+ Về việc tang: Trong 10 năm qua có 878 đám tang được thực hiện

theo đúng quy định, khơng có trường hợp nào để q thời gian quy định,

khơng mê tín dị đoan, đã có một số hộ gia đình đã tổ chức hỏa tang, nhiều

đám đã xóa bỏ các thủ tục rườm rà như bắc cầu, đội mũ rươm, lăn đường,

chèo đò… các đám điều không cử nhạc hiếu quá 22 giờ và trước 5h sáng.

Việc tang được tổ chức gọn nhẹ khơng có trường hợp lợi dụng chức vụ

làm đám tang linh đình.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời triển khai các văn bản của

trung ương, tỉnh, Thành ủy đến các phòng, ban cơ quan, đơn vị, Ủy ban

nhan dân các xã, phường, các thơn, xóm, tổ dân phố và các hộ gia đình

trên địa bàn, đồng thời lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới việc tang trong các chương trình, kế hoạch hằng năm.

Việc thực hiên nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên

địa bàn thành phố từ 2006 đến nay có những chuyến biến rõ nét, một số

đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới, hạn chế được các tiêu cực, hủ

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×