Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đe đạt được mục tiêu cao cả này, mọi

người cần phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đế

xây dựng con người có văn hóa, đạo đức, xây dựng gia đình văn văn hóa mới.

Trong tác phẩm “Đời sống mới” Người chỉ rõ cách ứng xử giữa người và người

“phải thành thật, thân ái, giúp đỡ”; trong quan hệ giữa các thành viên trong gia

đình như giữa vợ và chồng phải hòa thuận thương yêu nhau; con cái phải hiếu

thảo với cha mẹ; đạo lý giữa mẹ chồng nàng dâu; rồi tình làng nghĩa xóm... Các

mối quan hệ này đều cần phải phát huy những mặt tốt đẹp của đạo đức truyền

thống đã ăn sâu vào nếp sống của từng gia đình Việt Nam. Những nội dung về

nếp sống mới mà Bác Hồ đưa ra bao giờ cũng gắn với thực tế cuộc sống. Chúng

ta phải nghiên cứu thật sâu để thực hiện nếp sống mới có hiệu quả thiết thực để

mỗi người là một bơng hoa đẹp, mỗi gia đình là một bó hoa tươi thắm, cả dân

tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người khẳng định nhân dân là gốc và “nếu mọi

người đều cố gắng làm đời sống mới, thì dân tộc ta nhất định sẽ phú cường”.

3.1.2.Quan điểm của Đảng ta về gia đình và xây dựng gia đình văn hố.

Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

về gia đình, Đảng ta ln xem vấn đề gia đình ở vị trí mang tầm chiến lược quốc

gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định: “Gia đình là tế bào của xãhội, là cái nôi

thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống

và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây dựng

gia đình ấm no, hòa thuận và tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối

với mọi lớp người”.

Việt Nam đang ở vào thời điểm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, cho nên việc xây dựng gia đình và củng cố gia đình ở nước ta cần phải

quán triệt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng như: vận dụng sáng tạo những

định hướng chủ yếu xây dựng gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội (gia đình mới

của chủ nghĩa xã hội ra đời trên sự kế thừa những nét đẹp gia đình truyền thống,

đồng thời tiếp thu những tiến bộ của thời đại về gia đình; thực hiện hơn nhân

tiến bộ; các thành viên trong gia đình có quan hệ bình đẳng, thương u và có

11trách nhiệm với nhau, cùng chia sẻ, gánh vác cơng việc gia đình; trên cơ sở gia

đình hòa thuận, cần xây dựng tốt các quan hệ với cộng đồng, tổ chức bên ngoài

gia đình; đảm bảo quyền tự do) vào việc thực hiện xây dựng gia đình ở nước ta.

Thực chất xây dựng gia đình mới nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới hình thành con người mới

Việt Nam với những đặc tính cao đẹp. Bởi thế, gia đình mới ở Việt Nam chính là

gia đình văn hóa. Gia đình văn hóa Việt Nam trên cơ sở giữ gìn và phát huy

phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những cái lạc hậu, những tàn tích phong kiến

của chế độ hơn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng xấu của chế độ

hơn nhân và gia đình tư sản, đồng thời biết tiếp thu những tiến bộ của văn hóa

nhân loại. Quan điếm đó đă được các Đại hội của Đảng lặp đi lặp lại rất nhiều

lần. Nếu như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI khang định: "‘gia đình là tế

bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới,

nền kinh tế mới, con người mới. Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng

cần đề ra phương hướng, chính sách và có biện pháp tổ chức thực hiện về xây

dựng gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình. Nâng cao trình độ tự

giác xây dựng những quan hệ tình cảm, đạo đức trong từng gia đình, đảm bảo

sinh đẻ có kế hoạch và ni dạy con ngoan, tổ chức cuộc sống vật chất, văn hóa

của gia đình” .

Đến Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII Đảng, tiếp tục khẳng định:

“Xây dựng gia đình văn hóa mới có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện

nay, góp phần phát triển lực lượng sản xuất vật chất, ổn định và cải thiện đời

sống, thực hiện kế hoạch hóa dân số, giữ gìn và phát huy những truyền thống

đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối

với mọi lớp người. Kết họp và phát huy vai trò của xã hội, các đồn thể, nhà

trường, tập thể lao động và tập thể dân cư trong việc chăm lo bồi dường tình

đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách cao đẹp và nếp sống có văn hóa”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: “Xây dựng gia đình ấm no, bình

đang, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã

hội, là tổ ấm của mỗi người. Phát huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu

12truyền những giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, thực hiện tốt

luật hôn nhân và gia đình, phát huy người tốt việc tốt. Hình thành hệ giá trị và

chuẩn mực xã hội mới phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của

thời đạị” Trước mắt “ấm no, bình đang, tiến bộ và hạnh phúc” chính là những

chuẩn mực cần vươn tới của gia đình mới ở nước ta. Sự ấm no là kết quả của lao

động cần cù, sáng tạo và chính đáng của gia đình. Sự bình đẳng vừa thể hiện dân

chủ vừa đảm bảo tính nề nếp và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Gia đình tiến bộ trên cơ sở sự tiến bộ của mọi thành viên và không tách rời sự

tiến bộ chung của xã hội. No ấm, bình đẳng và tiến bộ tạo nên hạnh phúc cho gia

đình. Gia đình hạnh phúc khơng phải là cái gì trừu tượng mà là tổng hòa những

nét đẹp thường ngày của cuộc sống gia đình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, XI tiếp tục khẳng định: “Nâng cao

trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của

mình có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là một tổ ấm của mỗi người

và là tế bào lành mạnh của xã hội. Đấy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa.

Đặc biệt, ngày 04 tháng 05 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28 tháng 06 hàng năm làm NGÀY

GIA ĐÌNH VỆT NAM nhằm tơn vinh những giá trị truyền thống của văn hóa

gia đình, đồng thời hướng tới xây dựng những chuẩn mực đạođức, gia phong

mới phù họp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Việc tổ chức ngày Gia đình

Việt Nam hàng năm, chứng tỏ Đảng ta, Nhà nước ta, dân tộc ta rất quan tâm tới

việc tơn tạo những giá trị gia đình, nêu lên tầm quan trọng của gia đình trong

quá trình phát triển đất nước, thực hiện tiến bộ xã hội. Đây chính là một trong

những nhân tố cơ bản để phát triển xã hội và bảo tồn giá trị của nền văn hóa dân

tộc một cách bền vừng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

3.2. Thực trạng cơng tác xây dựng gia đình văn hố ở phường Lam

Sơn, thành phố Thanh Hóa.

3.2.1.Đặc điểm kính tế - xã hội của phường Lam Sơn.13Phường Lam Sơn là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

* Diện tích và dân số

Theo Cổng thơng tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Lam Sơn có

diện tích 0,86 km² và dân số 12.676 người.

Một văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết phường Lam Sơn

có diện tích 0,91 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, phường Lam Sơn có

dân số 11.417 người.

* Địa giới hành chính

Phía Đơng giáp với phường Đơng Hương và phường Đơng Sơn;

Phía Nam giáp với các phường Phú Sơn và Ngọc Trạo.

Phía Tây giáp với các phường Ba Đình và Tân Sơn;

Phía Bắc giáp với các phường Điện Biên và Trường Thi;

* Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1960 là làng Phú Cốc.

Sau năm 1954 là tiểu khu Hoàng Hoa Thám, một trong 7 tiểu khu của thị

xã Thanh Hóa.

Năm 1981, phường Lam Sơn được hình thành từ tiểu khu Hoàng Hoa

Thám.

Điểm nhấn:

Ngã tư bưu điện, ngã tư trung tâm của thành phố Thanh Hóa nằm trên địa

bàn phường.

Cơng viên Thanh Quảng, thể hiện tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa Quảng Nam.

Chợ Vườn Hoa. Rau, củ, quả và các mặt hàng thực phẩm tươi khác được

chuyển tới chợ Vườn Hoa từ vùng ngoại ô từ sáng sớm. Chợ Vườn Hoa cũng tổ

chức chợ đêm.

Đoạn đường đi thị xã Sầm Sơn bắt đầu từ quốc lộ số 1 đến cầu Cốc được

đặt theo tên của vị thủ lĩnh phong trào Cần Vương Tống Duy Tân. Ông bị xử tử14ngày 5 - 10 - 1982 tại làng Phú Cốc (phường Lam Sơn ngày nay), và được nhân

dân làng Phú Cốc lập đền thờ.

Là một phường trung tâm TP. Thanh Hóa, với diện tích trên 92ha, gồm

3.293 hộ, 11.308 khẩu được chia thành 21 phố; có 6 đơn vị trực thuộc, hơn 200

cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đảng bộ có 520 đảng viên hiện đang

sinh hoạt tại 25 chi bộ và 620 đảng viên sinh hoạt.

Trên các tuyến phố chính của phường chủ yếu là hoạt động kinh doanh

dịch vụ - thương mại, ý thức của người dân về nếp sống “Văn minh – thân

thiện” ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển

mạnh mẽ, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn được quan tâm đảm bảo.

Những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và

sự chung sức đồng lòng của nhân dân, phường Lam Sơn đã dành thắng lợi khá

tồn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đơ thị đổi mới, khang trang, làm đẹp thêm

cho bộ mặt đơ thị TP. Thanh Hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch

vụ thương mại chiếm 77%, công nghiệp xây dựng chiếm 23%.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ môi trường kinh doanh được

quan tâm, cải thiện, thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình yên tâm phát triển kinh tế.

Đời sống của người dân khơng ngừng được nâng cao, thu nhập bình qn

đầu người từ 37,5 triệu đồng (2013) lên 57 triệu động (2015); các chỉ tiêu thu

ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đều đạt và vượt kế hoạch. Phường

là đơn vị tự chủ về thu, chi ngân sách.

Đi đôi với phát triển kinh tế, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của UBND thành

phố trong phát triển hạ tầng giao thông, những năm gần đây, phường Lam Sơn

trở thành điểm đến lý tưởng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án

cũng như người dân đến an cư.

3.2.2. Thực trạng cơng tác xây dựng gia đình văn hóa ở phường Lam

Sơn, thành phố Thanh Hóa

* Về xây dựng gia đình văn hóa.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa

15ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng”, những năm qua dưới sự chỉ

đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn

phường Lam Sơn đã tích cực xây dựng gia đình văn hóa theo các tiêu chí cụ thể:

“ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ” chấp hành tốt các chủ trương chính

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các qui định của địa phương. Hàng năm,

Ban vận động phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng gia đình văn hóa” cùng

các thành viên là trưởng, phó các ban ngành, đồn thể của phường đã thường

xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức tới tất cả nhân

dân trong phường, cùng nhau xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh - gia

đình văn hóa. Đây là cuộc vận động thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên

truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của mọi

tầng lớp nhân dân.

Đến nay, phường Lam Sơn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung,

ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa tới tồn thể

nhân dân bằng các hình thức: thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn

thế, các hoạt động văn nghệ, phát thanh truyền hình, cùng các phương tiện thơng

tin đại chúng, nhất là vai trò của Ban vận động phố, phường và tổ an ninh tự

quản với phương thức “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” quan

tâm động viên tạo mọi điều kiện cho nhân dân phấn đấu cộng đồng.

Nội dung xây dựng gia đình văn hóa cũng được triển khai thường xun

thơng qua hoạt động tích cực của tổ nhân dân tự quản, các câu lạc bộ không sinh

con thứ ba, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, câu lạc bộ gia

đình nơng dân văn hóa, thanh niên với hạnh phúc gia đình.

Từ khi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phố văn hóa, phường văn

hóa, phường Lam Sơn phát triển mạnh, từng bước đi vào nội dung, chất lượng,

đã tạo cho đời sống văn hóa phường Lam Sơn khởi sắc, phát triển trên nền tảng

kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỉ lệ hộ

giàu ngày càng tăng lên, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm xuống. Kết quả phong

trào quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hố,

xă hội, quốc phòng an ninh: Chương trình giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa.

16Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống đồn kết nhân ái, thuỷ chung tình làng

nghĩa xóm, tạo thêm nhiều tấm gương về người tốt việc tốt.

Kết quả nổi bật do tác động của cuộc vận động ấy là do tác động của cuộc

vận động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội giúp đỡ các gia đình

thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng cả về vật chất và tinh thần,

khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa được Đảng chính quyền cơ sở quan

tâm, đặc biệt là văn hóa và dịch vụ văn hóa được tiến hành có trọng điểm và

hiệu quả, cơng tác thanh tra kiểm tra văn hóa thơng tin được thực hiện thường

xun, góp phần làm lành mạnh mơi trường văn hóa thơng tin trên địa bàn

phường. Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì và tổ chức vì đây là sân

chơi bổ ích, lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ đạo tố chức các

buối giao lưu văn hóa, văn nghệ tại xã cũng như ở các khu phố nhân dịp các

ngày lề lớn, ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Phường xác định để xây dựng một mơi trường văn hóa lành mạnh và phát

triển phải bắt đầu từ xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chính vì

vậy phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được các cấp ủy đảng, chính

quyền, đồn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ phường đến phố đều thành lập

các ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa mà trọng tâm là xây dựng gia đình

văn hóa. Từ bốn nội dung xây dựng gia đình văn hóa là: Gia đình no ấm hòa

thuận tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đồn kết tương trợ trong cộng

đồng dân cư, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Các phố tổ chức họp dân, phổ

biến nội dung xây dựng gia đình văn hóa, có các thang điểm để từng gia đình

đăng ký phấn đấu thực hiện, tổ chức họp nhân dân tổ chức bình xét cơng nhận

gia đình văn hóa. Việc bình xét đã tác động tích cực đến những gia đình mới chỉ

đạt 2 đến 3 tiêu chuẩn, cần phấn đấu những tiêu chuẩn còn lại những năm tiếp

theo. Hàng năm UBND phường đều tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình

văn hóa tiêu biểu, có khen thưởng để động viên những gia đình điển hình tiên

tiến. Những việc làm trên đã tạo thành phong trào thi đua ở các khối phố, giữa

các gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét cơng nhận gia

17đình văn hóa: Năm 2000 tỷ lệ gia đình văn hóa tồn phường đạt 60%, năm 2005

đạt 71%, năm 2010 đạt 80%, năm 2015 đạt 85%.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hố các phố đã

có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng,

sản xuất kinh doanh giỏi như: gia đình bà Nguyễn Thị Mạc phố 7, ơng Nguyễn

Hồng Phong phố 3, bà Nguyễn Thị Cần phố 10… Xây dựng gia đình hạnh phúc,

có nhiều thế hệ sống hòa thuận, hiếu học như: gia đình ơng Phạm Đình Cung

phố 6, bà Nguyễn Thị Sắc, ông Nguyễn Tiến Trắc phố 10, ông Vũ Ngọc Thăng

phố 12, bà Nguyễn Thị Loan phố 9, ông Nguyễn Văn Mạnh phố 21… Những

gia đình trên là những tấm gương của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Họ

đã xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tình làng nghĩa phố. Đó là những gia

đình biết tổ chức và có kế hoạch chăm sóc con cái khỏe mạnh, học hành tiến bộ,

là những gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ cơng dân, sống và làm việc theo pháp

luật.

3.2.3. Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng

các hoạt động văn hoá - thể thao

* Xây dựng nhà văn hóa phố.

Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần đáp ứng

nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục tư tưởng,

đạo đức, lối sống, phường đã xây dựng phương án bố trí địa điểm để tổ chức các

sinh hoạt văn hoá, thể thao. Do đặc điểm phường nằm giữa trung tâm thành phố,

kết cấu hạ tầng đô thị tương đối bền vững nên quỹ đất dành xây dựng nhà văn

hóa phố tương đối khó khăn, đến hết năm 2006 phường là đơn vị duy nhất trong

toàn thành phố chưa có nhà văn hóa. Trước thực trạng đó, UBND phường xây

dựng và ban hành đề án “Xây dựng nhà văn hóa phố giai đoạn 2008 – 2015” để

có cơ chế khuyến khích cho các phố xây dựng nhà văn hóa, khảo sát và tìm quỹ

đất, cố gắng điều chỉnh quy hoạch dành quỹ đất xây nhà văn hóa. Từ những cố

gắng trên, đầu năm 2008 đã có 07/21 phố có nhà văn hóa, đến cuối năm 2015 có

19/21 phố có nhà văn hóa sinh hoạt, phố 1 và phố 4 đã có quỹ đất và triển khai

xây dựng vào năm 2016.

18* Xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ.

Trong 15 năm qua, số lượng người tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ

ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một nhu cầu sinh hoạt văn hóa

tinh thần hết sức cần thiết, hàng năm số người tham gia các hội diễn văn hóa,

văn nghệ do các cấp tổ chức là hơn 100 người. Từ phường tới phố đã tổ chức

được 63 hội diễn, hội thi với tổng số người tham gia là hơn 2 nghìn lượt người.

Các đồn tham dự hội thi của phường đã đạt giải nhất hội diễn văn nghệ quần

chúng do thành phố tổ chức năm 2006, giải ba về hội thi dân số năm 2005, giải

nhì hội thi tìm hiểu mơi trường năm 2008, giải nhất đơn ca giọng hát hay thành

phố, huy chương vàng hội diễn bảo hiểm xã hội, giải nhì hội diễn cán bộ công

nhân viên chức năm 2015 …và rất nhiều thành tích khác. Các cá nhân hoạt động

tích cực trong phong trào văn hóa văn nghệ là bà Nguyễn Thị Loan phố 9, bà

Nguyễn Thị Thảo phố 13, bà Lê Thị Phương phố 17…họ chính là những người

tâm huyết xây dựng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ của phường.

* Xây dựng phong trào thể thao.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo

gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào rèn luyện thể dục thể thao đã trở thành một

nhu cầu thiết yếu của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện phương châm xã hội hóa

cơng tác thể dục thể thao, mơ hình câu lạc bộ văn hóa thể thao, câu lạc bộ thể

thao phát triển mạnh mẽ. Năm 1998 toàn phường chưa có một câu lạc bộ thể

thao nào, đến hết năm 2007 đã có 6 câu lạc bộ được thành lập và hoạt động. 3

CLB do phường quản lý đó là: CLB Dưỡng sinh thái cực quyền, CLB Bóng bàn,

CLB Cờ tướng. Trong 15 năm qua phường và các CLB tổ chức và tham dự

nhiều giải thể thao huy động hàng nghìn người tham gia. CLB bóng bàn phường

đạt 12 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba về thi đấu bóng bàn; CLB dưỡng sinh đạt

giải 3 đồng diễn thành phố; …Từ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo

gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào TDTT phường Lam Sơn ngày càng phát triển

có chất lượng và hiệu quả, người tham gia tập luyện ngày càng đơng. Năm 2000

có 445 người tham gia tập luyện, thì tới năm 2015 tồn phường đã có 5.984

người tập luyện thường xun. Tỷ lệ người tập luyện thể thao hàng năm tăng

19trung bình 3%, Số gia đình thể thao hàng năm tăng 3%. Danh hiệu gia đình thể

thao qua bình xét năm 2000 có 243 gia đình đạt, năm 2015 có 1.334 gia đình

đạt danh hiệu gia đình thể thao. Các gia đình thể thao tiêu biểu như: gia đình bà

Nguyễn Thị Phương phố 3, ông Nguyễn Văn Bát phố 10… luôn được quan tâm,

động viên khen thưởng.

Đến nay, tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 55%; nhiều Câu

lạc bộ của phường hoạt động tích cực, thu hút đơng đảo các thành viên tham gia,

các cơ sở tập luyện thường xun được nâng cấp. Tồn phường có 1 sân tenit,

14 sân cầu lơng, 8 bàn bóng bàn, 3 bàn bi da,1 sân bóng chuyền là điều kiện

thuận lợi để tổ chức duy trì tập luyện thường xun các mơn thể thao và đẩy

mạnh phong trào rèn luyện thể thao quần chúng, trung tâm Văn hóa - Thể thao

của phường với diện tích trên 200m2 là điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn

hóa thể thao trên tồn phường.

Có thể nói việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao

chính là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nên

khơng khí vui tươi, lành mạnh trong đời sống xã hội ngay tai cơ sở.

3.2.4. Những hạn chế, khiếm khuyết.

Dù rằng ngày càng có nhiều gia đình mức sống được cải thiện, nâng cao,

thì cũng còn khơng ít những gia đình đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Những

thành tựu và kết quả đạt được trong lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa còn

chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ mạnh đế tác động có hiệu quả đối

với lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối

sống,chất lượng đời sống văn hóa còn nhiều mặt hạn chế cụ thể là: Nhiệm vụ

xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa có

đầy đủ 5 đức tính như nghị quyết Tung ương 5 khóaVI đề ra chưa tạo được sự

chuyển biến rõ rệt.

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng. Nếu tính theo chỉ số của Ngân

hàng thế giới về sử dụng mức chi tiêu cần thiết để đạt 2.100 calo/người/ ngày thì

nhiều gia đình sẽ rơi vào mức dưới nghèo, có sự khác biệt lớn giữa gia đình

người kinh và gia đình người dân tộc.

20Thu nhập của các hộ gia đình trong phường tuy có khá hơn trước nhưng

chưa phải là cao, cơ cấu thu nhập chuyển biến chậm và mức chênh lệch thu nhập

giữa các nhóm, vùng có xu hướng gia tăng. Nếu lấy thu nhập bình qn của một

người trong tháng ở nơng thơn là 1 thì thu nhập của người ở thị trấn (thành thị)

gấp 2,55 lần. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do thu nhập ở khu vực nông thôn chủ

yếu là nông nghiệp.

Tốc độ gia tăng của sản xuất nông nghiệp thường chỉ bằng 1/2 đến 1/3 tốc

độ tăng của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Việc vận dụng tăng thu nhập vào

mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình còn hạn chế.

Khi nền kinh tế phát triển, thay đổi về cơ cấu sản xuất và điều kiện lao

động cũng có ảnh hưởng nhất định đến các mối quan hệ truyền thống và sự bền

vững của gia đình. Mối quan hệ vợ chồng của một số gia đình có nguy cơ bị phá

vỡ do họ thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, con cái thiếu tơn kính đối với

cha mẹ, có tâm lý ỷ lại, thích đua đòi, thích hưởng thụ do cha mẹ thiếu quan

tâm, thiếu phương pháp giáo dục đúng đắn. Đây cũng chính là môi trường thuận

lợi cho các tệ nạn xã hội có cơ hội thâm nhập vào gia đình.

- Vấn đề bình đẳng giới chưa được xã hội quan tâm và nhận thức đầy đủ,

tư tưởng “gia trưởng”, “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại ở nhiều phố trong

phường. Tình trạng bạo lực trong gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ

em vẫn còn xảy ra đã gây nên bức xúc trong dư luận xã hội. Ngồi ra tình trạng

vi phạm pháp luật như: trộm cắp, cướp giật, mê tín dị đoan, cờ bạc... gây mất

trật tự cũng là những vấn đề đặt ra hết sức gay gắt cho các cấp, các ngành. Tình

trạng suy thối về đạo đức, tha hóa trong lối sống như chạy theo đồng tiền, ảnh

hưởng bởi tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, đề cao tự do cá nhân dẫn đến gia

đình tan vỡ, tác động tiêu cực đến xã hội. Đó chính là những thách thức to lớn

trong việc xây dựng gia đình.

* Nguyên nhân của những hạn chế,khiếm khuyết.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Mặc dù công tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, với

sự tham gia của cả hệ thống chính trị của xă nhưng việc triển khai thực hiện có

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×