Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

TuầnCơng việcThời gianKết quả và đánh giá-Đến phòng gặp lãnh đạo đề Được đón tiếp và tạo mọi

sắp xếp về lịch thực tế.điều kiện thuận lợi để tiếp-Làm quen cán bộ nhân viên cận công việc, nội dung

tại cơ quan và mơi trường làm thực tập. Hồn thành tốt

1Ngày

14/05/2018việc mới.tiến độ thực tập.-Báo cáo với lãnh đạo Phòng

về kế hoạch và thời gian thực

tập

- Làm việc tại cơ quan thực

tập, chịu sự điều hành và phân

công của cơ quan thực tập .

- Tìm hiểu vị trí, chức năng, Thấy được sự nhiệt tình

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và thân thiện của mọiTừ ngày

2tổ chức và hoạt động của người trong phòng. Các15/05-Phònganh, chị, các cơ trong18/05- Tìm hiểu về quy định, chức phòng ln sẵn sàng trả

năng nhiệm vụ của Phòng và lời những thắc mắc của

từng cán bộ trong Phòng.

em.

- Tìm hiểu thực trạng quản lý Được trực tiếp tìm hiểuTừ

321/0523/05nhà nước đối với hoạt động Tổ và tham gia các công việc

chức xây dựng nếp sống văn tại Phòng.

hóa

- Phát tài liệu tun truyền cho

các hộ

- Thu thập, nghiên cứu hồ Tham gia nhiều HoạtTừ

424/0525/05sơ,Tài liệu, trao đổi ý kiến cán động do Phòng và các cơ

bộ hướng dẫn thực tập về công quan liên quan tổ chức

tác xây dựng gia đình văn hóa

- Tham gia tổng vệ sinh thực

hiện nếp sống văn minh đô thị

7thực hiện.TuầnCông việcThời gianKết quả và đánh giá- Tham gia tổng vệ sinh tại Biết và hiểu thêm về các

phường , xung quanh UBND

Từ

5hoạt động, những điều bổ- Quan sát công việc tại phòng ích và ý nghĩa.28/05-Văn hóa và thơng tin xã hội30/05phường Lam Sơn. Thực hiện

công việc được giao dưới sự

chỉ dạy của hướng dẫn kiến tập

- Tổng hợp các báo cáo về - Hiểu thêm về công tác6

Từ

31/0505/06công tác kiểm tra , sử lý vi kiểm tra sử lý vi phạm

phạm hành chính về văn hóa – hành chính về văn hóa –

xã hội.xã hội và hiểu rõ hơn về- Kiểm kê các pan nơ áp phích cơng việc của một nhà

được phát cho người dân và quản lý văn hóa.Từ

06/6-08/06treo trên tường

- Sắp xếp tài liệu tại cơ quan.Chung tay góp sức ủng- Tìm hiểu:Thực trạng cơng tác hộ cho cơng tác xây dựng

xây dựng gia đình văn hố ở

phường Lam Sơn, thành phố7Thanh Hóa.

- Giúp cơ chú anh chị chuẩnbị

Đại hội Đại Biểu

Từ- Tham dự chương trình hiến Biết và hiểu thêm về các11/06-12/06 máu nhân đạo do UBND hoạt động bổ ích và ý

phường , trạm y tế phường nghĩa.

8phối hợp với Hội chữ thập đỏ

tổ chức.

- Nghiên cứu số liệu xin được

dưới sự hướng dẫn của hướng

dẫn thực tập

8TuầnCông việcThời gianKết quả và đánh giá- Tổng hợp tài liệu và tham Nhận được những ý kiến

khảo ý kiến của cơ qua kiến đóng góp, chỉnh sửa để9Ngày

13/06-14/06tậpbài báo cáo hoàn thiện- Hoàn chỉnh báo cáo kiến tập.hơn.- Trình lãnh đạo Phòng nhận Gặp gỡ. chia tay cảm ơn

xét về quá trình kiến tập.sự giúp đỡ tạo điều kiện- Nộp báo cáo kiến tập.của cơ quan kiến tập. Bắt- Chia tay và cảm ơn cơ quan đầu tiến hành viết báo cáo

kiến tập.kiến tập và đúc rút kinh

nghiệm trong q trình

kiến tập vừa qua.9Phần 3

CƠNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA CỦA

PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

3.1. Cơ sở lý luận của vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hố.

3.1.1.Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình và xây dựng gia

đình văn hóa.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng gia đình,

Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ, Đảng viên phải rất quan tâm đến gia đình, xác

định mối quan hệ đúng đắn giừa tình nhà và nghĩa nước. Việc xây dựng gia đình

văn hố là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới

thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt

nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội mà phải

chú ý hạt nhân cho tốt”.

Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta

thấy rõ cái nhìn biện chứng, sâu sắc trong việc xây dựng nếp sống mới.

Người nói: Nep sống mới khơng phủ nhận, bác bỏ hồn tồn cái cù và cũng

khơng nhất thiết cái gì cũng làm mới. Cái mới không tự nhiên xuất hiện mà

phải được kế thừa từ truyền thống. Còn cái gì xấu thì nhất quyết phải bỏ, có

những cái cũ tuy khơng xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đồi cho họp lý.

Còn cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Người chỉ rõ việc xây dựng đời

sống văn hóa mới phải kiên trì vận động quần chúng. Việc quan trọng phải

có người làm gương, gia đình làm gương đế mọi người làm theo... Chính vì

vậy, cán bộ, Đảng viên đi vận động xây dựng đời sống văn hóa phải mất cơng

sức và có nghệ thuật đế vận động, làm cho dân hiểu rồ đời sống văn hóa đem

lại hạnh phúc cho mọi người. Sinh thời, Bác Hồ từng khuyên bảo chúng ta:

cưới hỏi, giỗ tết nên đơn giản, tiết kiệm... Vậy xây dựng gia đình văn hóa,

làng xã văn hóa nên bắt đầu từ những việc cụ thể.

Ngày nay chúng ta đã và đang thực hiện một chủ trương lớn là: “Toàn dân

10đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đe đạt được mục tiêu cao cả này, mọi

người cần phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đế

xây dựng con người có văn hóa, đạo đức, xây dựng gia đình văn văn hóa mới.

Trong tác phẩm “Đời sống mới” Người chỉ rõ cách ứng xử giữa người và người

“phải thành thật, thân ái, giúp đỡ”; trong quan hệ giữa các thành viên trong gia

đình như giữa vợ và chồng phải hòa thuận thương yêu nhau; con cái phải hiếu

thảo với cha mẹ; đạo lý giữa mẹ chồng nàng dâu; rồi tình làng nghĩa xóm... Các

mối quan hệ này đều cần phải phát huy những mặt tốt đẹp của đạo đức truyền

thống đã ăn sâu vào nếp sống của từng gia đình Việt Nam. Những nội dung về

nếp sống mới mà Bác Hồ đưa ra bao giờ cũng gắn với thực tế cuộc sống. Chúng

ta phải nghiên cứu thật sâu để thực hiện nếp sống mới có hiệu quả thiết thực để

mỗi người là một bơng hoa đẹp, mỗi gia đình là một bó hoa tươi thắm, cả dân

tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người khẳng định nhân dân là gốc và “nếu mọi

người đều cố gắng làm đời sống mới, thì dân tộc ta nhất định sẽ phú cường”.

3.1.2.Quan điểm của Đảng ta về gia đình và xây dựng gia đình văn hố.

Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

về gia đình, Đảng ta ln xem vấn đề gia đình ở vị trí mang tầm chiến lược quốc

gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của

Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định: “Gia đình là tế bào của xãhội, là cái nơi

thân u nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống

và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây dựng

gia đình ấm no, hòa thuận và tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối

với mọi lớp người”.

Việt Nam đang ở vào thời điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, cho nên việc xây dựng gia đình và củng cố gia đình ở nước ta cần phải

quán triệt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng như: vận dụng sáng tạo những

định hướng chủ yếu xây dựng gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội (gia đình mới

của chủ nghĩa xã hội ra đời trên sự kế thừa những nét đẹp gia đình truyền thống,

đồng thời tiếp thu những tiến bộ của thời đại về gia đình; thực hiện hơn nhân

tiến bộ; các thành viên trong gia đình có quan hệ bình đẳng, thương u và có

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×