Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP

BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

"cơng nghiệp hố - hiện đại hố ", quyết tâm xây dựng phường Lam Sơn giàu

đẹp - văn minh - hiện đại, luôn là đơn vị dẫn đầu của thành phố Thanh Hố, tỉnh

Thanh Hố.

Về khó khăn, là một phường trung tâm thành phố - nơi giao lưu kinh tế,

chính trị, xã hội của cả tỉnh do vậy phường Lam Sơn luôn phải tập trung cao

trong thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự cơng cộng, quản lý đô thị, vệ

sinh môi trường và an sinh xã hội.

1.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

1.2.1.1. Vị trí và chức năng

Phòng Văn hóa và Thơng tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân

dân phường, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý

nhà nước về : Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính và chuyển

phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thơng tin, phát

thanh, báo chí, xuất bản, dịch vụ cơng thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục

thể thao và du lịch trên địa bàn phường .

Phòng Văn hóa và Thơng tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài

khoản riêng, chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy

ban nhân dân phường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên

môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thơng tin – Truyền

thơng tỉnh Thanh Hóa.

1.2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Về lĩnh vực văn hóa và thể thao :

- Trình Ủy ban nhân dân cấp phường ban hành quyết định, chỉ thị kế

hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia

đình thể dục, thể thao và du lịch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải

cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường dự thảo các văn bản về lĩnh

vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường.2- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt, hướng dẫn, thông tin tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, họat động phát triển sự nghiệp

văn hóa, thể thao và du lịch, chủ trương xã hội hóa hoạt động, chống bạo lực

trong gia đình.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện

phong trào, văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục thể thao, xây dựng

nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, lễ hội, xây dựng phong trào “toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn

hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh

lam thắng cảnh, bảo vệ tơn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi

trường du lịch trên địa bàn phường.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục,

thể thao và du lịch đối với các cơ quan chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân

phường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp

hành pháp luật về họat động văn hóa, gia đình thể dục, thể thao và du lịch trên

địa bàn phường, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơng dân về lĩnh vực

văn hóa, giá đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kì đổ xuất về tình hình hoạt

động văn hóa và gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Ủy ban nhân

dân phường và giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch.

* Về lĩnh vực thơng tin truyền thơng :

- Trình UBND phường dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển

thông tin và trun thơng trên địa bàn, chương trình, biệp pháp tổ chức thực hiện

các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực thơng tin và

truyền thơng.

- Trình Chủ tịch UBND phường dự thảo các văn bản về thông tin về

truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND phường.3- Tổ chức thực hiện các các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau

khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh

vực thông tin và tryền thông.

- Giúp UBND phường trong việc tổ chức công tác bảo vệ an tồn, an ninh

thơng tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thơng cơng nghệ

thơng tin internet, phát nhanh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án

về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của

UBND phường.

- Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và các nhân trên

địa bàn phường thực hiện pháp luật về các lịnh vực bưu chính, viễn thơng và

internet, cơng nghệ thơng tin, phát thanh quảng cáo, báo chí, xuất bản.

- Giúp UBND phường quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh,

truyền thanh cơ sở.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kì và đột xuất về tình hình

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở thông tin

và tuyền thông.

* Nhiệm vụ chung :

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống

thông tin, lưu giữ phục vụ công tác quản lí nhà nước và chun mơn, nghiệp vụ

trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

- Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ,

khen thưởng kỉ luật, đào tạp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ

tổ chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lí của phòng về lĩnh

vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông

theo quy định của pháp luật và phân công của UBND phường.

- Quản lí tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân

cấp, ủy quyền của UBND phường.

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức hàng

năm theo quy định.

4- Xây dựng thể chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ

đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, chủ tịch UBND phường giao

hoặc theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của phòng Văn hóa- thơng tin

phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức và hoạt động theo chếđộ Thủ trưởng,

do Trưởng phòng phụ trách chung, giúp việc cho Trưởng phòng là Phó Trưởng

phòng và các chun viên, cán sựnghiệp vụ. Hiện nay, cán bộ lãnh đạo của

Phòng Văn hóa và Thơng tin gồm: 01 Trưởng phòng, 02 cán bộ, cơng chức. Cơ

cấu tổ chức nhân sự của Phòng gồm một số chuyên viên, cán sự được phân công

theo dõi, thực hiện các mặt sau:

- Lĩnh vực văn hóa và gia đình

- Lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch

- Lĩnh vực thơng tin truyền thơngSTT

1Họ tênChức vụNguyễnTrưởngThị HuệphòngNguyễn

2Thị ThanhLê Thị

Tuyếtchủ tịch UBND phường và trước pháp luật về

toàn bộ hoạt động của phòng.

Phụ trách tham mưu các lĩnh vực tuyên truyền

văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, phụ trách phongPhó phòngTâm3Phân cơng nhiệm vụ

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND,trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn

hóa,thể thao, du lịch, gia đình, phụ trách cơng

tác Đảng

Phụ trách tham mưu các lĩnh vực quản trị trangCán bộthông tin quản trị của huyện, quản trị mạng, phụ

trách công nghệ thông tin và tổng hợp báo cáo1.2.2.2. Chế độ làm việc

Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của phòng và phụ

trách những cơng việc trọng tâm. Phó Trưởng phòng trực tiếp giải quyết các

cơng việc thuộc lĩnh vực cơng tác được Trưởng phòng phân cơng. Trong q

5trình giải quyết cơng việc liên quan đến nhiều lĩnh vực Phó Trưởng phòng chủ

động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định

những vấn đề chưa có sự nhất trí hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có

chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. Trong trường hợp Trưởng phòng

yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi của Phó

Trưởng phòng thì cán bộ, chun viên thực hiện yêu cầu Trưởng phòng, đồng

thời phải báo cáo cho phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp biết.

1.2.2.3. Ngun tắc làm việc

Lãnh đạo phòng và cán bộ, chuyên viên trong cơ quan làm việc giao dịch,

liên hệ công tác, thực hiện theo chế độ thủ trưởng.

Duy trì chế độ làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước, mỗi thành

viên có trách nhiệm trao đổi, đề xuất những vấn đề liên quan. Phân cơng nhiệm

vụ, có trách nhiệm kiểm tra theo dõi đôn đốc hoạt động của cơ quan và cơng

việc ở phòng.

Quy định chế độ về lề lối làm việc: Tất cả cán bộ chuyên viên trong cơ

quan đều phải thực hiện tốt những quy định sau: Đi có báo cáo về có báo cơng,

đồn kết dân chủ xây dựng nội bộ cơ quan vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng

nhiệm vụ theo quy định như tận tụy nhiệt tình, nâng cao chất lượng trong cơng

việc thực hiện cải cách hành chính xây dựng phong cách, nề nếp làm việc tốt.

Làm việc tại cơ quan theo đúng thời gian quy định, vắng mặt ở cơ quan phải

được trưởng phòng đồng ý. Tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, văn hóa. Ăn mặc

phải lịch sự gọn gàng, đeo biển cơng chức. Tuyệt đối chấp hành theo sự phân

công của lãnh đạo, khi đảm nhận cơng việc phải nhanh chóng và chính xác.

Quy định đón tiếp khách trong và ngồi cơ quan: việc tiếp khách phải

theo quy định chung của nhà nước ban hành, khách đến làm việc tại cơ quan

phải được đón tiếp chu đáo, lịch sự, cởi mở đối với khách riêng của cá nhân thì

phải báo cáo cho lãnh đạo phòng để sắp xếp nơi ăn chốn ngủ ( nếu yêu cầu).

Phần 2

BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC NƠI KIẾN TẬP GIAO

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

* Nhật ký kiến tập:

6TuầnCơng việcThời gianKết quả và đánh giá-Đến phòng gặp lãnh đạo đề Được đón tiếp và tạo mọi

sắp xếp về lịch thực tế.điều kiện thuận lợi để tiếp-Làm quen cán bộ nhân viên cận công việc, nội dung

tại cơ quan và mơi trường làm thực tập. Hồn thành tốt

1Ngày

14/05/2018việc mới.tiến độ thực tập.-Báo cáo với lãnh đạo Phòng

về kế hoạch và thời gian thực

tập

- Làm việc tại cơ quan thực

tập, chịu sự điều hành và phân

công của cơ quan thực tập .

- Tìm hiểu vị trí, chức năng, Thấy được sự nhiệt tình

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và thân thiện của mọiTừ ngày

2tổ chức và hoạt động của người trong phòng. Các15/05-Phònganh, chị, các cơ trong18/05- Tìm hiểu về quy định, chức phòng ln sẵn sàng trả

năng nhiệm vụ của Phòng và lời những thắc mắc của

từng cán bộ trong Phòng.

em.

- Tìm hiểu thực trạng quản lý Được trực tiếp tìm hiểuTừ

321/0523/05nhà nước đối với hoạt động Tổ và tham gia các công việc

chức xây dựng nếp sống văn tại Phòng.

hóa

- Phát tài liệu tun truyền cho

các hộ

- Thu thập, nghiên cứu hồ Tham gia nhiều HoạtTừ

424/0525/05sơ,Tài liệu, trao đổi ý kiến cán động do Phòng và các cơ

bộ hướng dẫn thực tập về công quan liên quan tổ chức

tác xây dựng gia đình văn hóa

- Tham gia tổng vệ sinh thực

hiện nếp sống văn minh đô thị

7thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×