Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chính sách quản lý kinh tế

Chính sách quản lý kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3: Giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò

kinh tế của nhà nước.

3.1 Những đổi mới mơ hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hiện nay ở nước ta3.2 Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: Việc phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng

xã hội chủ nghĩa (XHCN) được xem là mơ hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên

chủ nghĩa xã hộiKết luận

Vì vậy sự tác động của Nhà nước vào nền kinh tế là tính tất yếu của của phát triển kinh tế xã hội. Thiếu

sự can thiệp của Nhà nước để cho nền kinh tế thị trường tự do hoạt động thì việc điều hành nền kinh

tế khơng có hiệu quảĐể vai trò của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay thì phải đổi mới hệ thống

bộ máy. Nhà nước làm cho nó thích ứng với nền kinh tế, tức là phải đảm bảo trên thực tế Nhà nước

thực sự là công cụ điều hành nền kinh tế vĩ mô, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ đủ

sức quản lý về mọi mặt, làm cho nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững.Cám ơn cô và các bạn đã chú ý lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách quản lý kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×