Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của các chính sách

Vai trò của các chính sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2: Thực trạng của vai trò kinh tế của nước ta hiện nay

2.1Nội dung quản lý2.2 Phương pháp quản lýPhương pháp kinh tế, nhà nước sử dụng để

tác động trong lĩnh vực quản lý như thuế, lãi

suất, tín dụng, giá cả, tỷ giá hối đối.

Phương pháp hành chính

Thuyết phục cưỡng chế đối

Giáo dục đào tạo2.3. Công cụ quản lý

Pháp luậtChính sách quản lý kinh tếChương 3: Giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò

kinh tế của nhà nước.

3.1 Những đổi mới mơ hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hiện nay ở nước taTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của các chính sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×