Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Mạng lưới cấp nước:

8 Mạng lưới cấp nước:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòmax = 1,4 hệ số kể đến mức độ tiện nghi.

 max = 1,4 hệ số kể đến số dân trong khu vực dân cư. K giờ. max 1,2* 1,6 1,92

4.8.2 Xác đònh đường kính ống:

- Đường kính ống được tính theo công thức:D40000* Q

(m)

 * vktTrong đó:

Q : lưu lượng trong các đoạn ống (l/s).

vkt : vận tốc kinh tế, sơ bộ lấy vkt = 0,5 m/s.

- Kết quả tính lưu lượng và đường kính ống được liệt kê

trong bảng dưới đây.

- Chọn loại đường kính ống có thực tế trên thò trường

với các đoạn ống có khả năng phát triển thêm, chọn

đường kính lớn đảm bảo cho việc mở rộng cấp nước sau

này.

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯU LƯNG & ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG

Số

dân

Đoạn

ốngN

(Người

)Lưu lượng

(l/s)Qv

(l/s)Đường kính ốngQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)00.00 10.25

0

310.25

3162154168A-A1180.02

9 1.0751.10453104114A1-A2360.05 0.5760.634405460Trạm-ASVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348101ChươngIV: Tính toán công trình đơn vò8A2-A3A2-A4A4-A5420.06

7 0.0000.067135460240.03

8 0.3650.403325460420.06

7 0.0000.067135460Số

dân

Đoạn

ốngN

(Người

)A1-A7A7-A9A-BB-B1B1-B3B3-B4B4-B5B4-B6Lưu lượng

(l/s)Qv

(l/s)Đường kính ốngQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)360.05

8 0.2690.32629104114360.05

8 0.0000.0581210411400.00

0 9.1209.120152154168180.02

9 1.9391.9687110411400.00

0 1.8621.86269829000.00

0 0.4030.403325460300.04

8 0.0000.04811546000.00

0 0.3070.307285460SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348102ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòB6-B7B6-B8

B8-B9B8-B10B3-B11

B11B12

B12B13

B12B14300.04

8 0.0000.04811546000.00

0 0.2110.211235460300.04

8 0.0000.048115460360.05

8 0.0000.05812546000.00

0 1.4591.459618290420.06

7 0.3070.374315460300.04

8 0.0000.048115460120.01

9 0.1730.192225460Số

dân

Đoạn

ốngN

(Người

)B14B16Lưu lượng

(l/s)Qv

(l/s)Đường kính ốngQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)240.03

8 0.0000.038105460180.02

9 0.9600.989508290B17B18420.06

7 0.0000.067135460B19-480.07 0.2880.365305460B11B17SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348103ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòB20

B20B217240.03

8 0.0000.038105460660.10

6 0.0000.10616546000.00

0 0.3460.346308290300.04

8 0.2500.298285460180.02

9 0.0000.02995460120.01

9 0.1540.173215460180.02

9 0.0000.02995460300.04

8 0.0000.04811546000.00

0 4.6664.66610915416800.00

0 0.7490.749448290180.02

9 0.0000.02995460C1-C300.00

0 0.6910.691428290Đoạn

ốngSố

dânB20B22

B19B23

B23B24

B24B25

B24B26

B26B27

B26B28B-CC-C1C1-C2Lưu lượngĐường kính ốngSVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348104ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòN

(Người

)

(l/s)Qv

(l/s)Q

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)120.01

9 0.0000.01975460120.01

9 0.0380.05812546000.00

0 0.5180.518368290480.07

7 0.2110.288275460420.06

7 0.0000.06713546000.00

0 0.1540.154208290480.07

7 0.0000.077145460660.10

6 2.3042.41078104114360.05

8 0.0000.058125460480.07

7 2.0352.11273104114600.09

6 0.3070.403325460D3-D4660.10

6 0.0000.106165460D2-D5300.04 1.5361.58464104114C4-C5C4-C6C3-C8C8-C9C9-C10C8-C12

C12C13C-DD-D1D-D2D2-D3SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348105ChươngIV: Tính toán công trình đơn vò8D5-D6D6-D7D5-D9360.05

8 0.2110.269265460300.04

8 0.0000.048115460360.05

8 1.0941.15254104114Số

dân

Đoạn

ốngND11D12

D12D13

D12D14

D11D15C-EE-E1E2-E3Đường kính ốngQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)360.05

8 0.7870.84546104114780.12

5 0.5380.662415460600.09

6 0.0000.096165460360.05

8 0.0000.058125460720.11

5 0.0000.11517104114300.04

8 1.3061.354598290120.01

9 0.0000.019754602160.34

6 0.0000.346308290(Người

)D9-D11Lưu lượng

(l/s)Qv

(l/s)SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348106ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòE2-E454E4-E536E4-E60.08

6 0.3260.4133282900.05 0.000

80.058125460180.02 0.154

90.182225460E6-E7240.03 0.000

80.038105460E6-E8240.03 0.000

80.038105460B-F540.08 2.285

62.37178154168F-F100.00 0.096

00.096165460F1-F2120.01 0.000

90.01975460Số

dân

Đoạn

ốngN

(Người

)Lưu lượng

(l/s)Qv

(l/s)Đường kính ốngQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)F-F400.00 2.189

02.18975154168F4-G00.00 2.189

02.18975154168G-G11320.21 0.000

10.211238290G-H00.00 1.7661.76667104114SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348107ChươngIV: Tính toán công trình đơn vò01080.17

3 0.0000.17321546000.00

0 1.4211.42160104114480.07

7 0.3070.384318290120.01

9 0.0000.01975460180.02

9 0.2110.240255460300.04

8 0.0000.04811546000.00

0 0.9600.96049829000.00

0 0.1730.173215460120.01

9 0.0000.01975460120.01

9 0.0960.115175460120.01

9 0.0000.01975460H11H13180.02

9 0.0000.02995460Đoạn

ốngSố

dânH-H1H-H2H2-H3H3-H4H3-H5H5-H6H2-H8H8-H9H9-H10H9-H11

H11H12Lưu lượngĐường kính ốngSVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348108ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòNQ

(l/s)Dtt

(mm)Dchọ

n

(mm)Dngoa

øi

(mm)00.00

0 0.6140.614408290120.01

9 0.0000.01975460120.01

9 0.5380.557388290180.02

9 0.0000.02995460180.02

9 0.4220.451348290360.05

8 0.0000.05812546000.00

0 0.3070.307288290420.06

7 0.0000.067135460120.01

9 0.0000.0197546000.00

0 0.1340.134198290120.01

9 0.0000.01975460180.02

9 0.0000.029954600.0000.01975460(Người

)H14H16

H16H17

H16H18

H18H19

H18H20

H20H21

H20H22

H22H23

H22H24

H22H25

H25H26

H25H27

H25-12

(l/s)0.01Qv

(l/s)SVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348109ChươngIV: Tính toán công trình đơn vòH2894.8.3 Tính toán tổn thất thủy lực:

Theo Tiến só Ph. A. Sêvêe6pv, đối với ống chất dẻo

thì tổn thất áp lực đơn vò trong các đoạn ống được xác đònh

theo công thức sau:v1,774

i 0,000685 1.226

D

Trong đó:

i: tổn thất áp lực cho 1m ống (m/m).

v: vận tốc nước chảy trong ống (m/s).

D: đường kính ống thực tế (đường kính trong) (mm).

Kết quả tính toán thủy lực được liệt kê trong bảng dưới

đây.

Trong đó:

hd : tổn thất áp lực do ma sát trong đoạn ống hd= i x L

hcb : tổn thất cục bộ trong đoạn ống hcb= 10%hd

h : tổng tổn thất trong đoạn ống h=hd+hcb+ hh: chênh cao đòa hình, h = Cao độ nút sau (h2) - Cao độ

nút đầu (h1)

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC ỐNG

Lưu

lượn

gĐườ

ng

kínhVận

tốcTổn

thất

đơn vòChie

àu

dàiTổn

thấ

t

dàiTổn

thất

cục

bộĐộ chênh caoQ(l/s

)D(m

m)v(m/

s)i(m/m)l(m)hd(

m)hcb(

m)h1(

m)h2(

m)h(

m)(m)Trạm-A10.2

531540.5510.0023

6200.04

70.0052.001.50-0.50-0.448A-A11.101040.1300.0002800.020.0021.501.500.000.026Đoạn

ốngSVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348110Tổng

tổn

thấtChươngIV: Tính toán công trình đơn vò493A1-A20.63

4540.2770.0025

11600.40

20.0401.501.40-0.100.342A2-A30.06

7540.0290.0000

51750.00

90.0011.400.90-0.50-0.490A4-A50.06

7540.0290.0000

51750.00

90.0010.500.800.300.310A4-A60.11

5540.0500.0001

24450.05

30.0050.500.800.300.359A1-A70.32

61040.0380.0000

31950.00

60.0011.500.80-0.70-0.694A-B9.12

01540.4900.0019

1250.04

80.0051.501.500.000.053B-B11.96

81040.2320.0008

2700.05

70.0061.501.500.000.063Lưu

lượn

gĐườ

ng

kínhVận

tốcTổn

thất

đơn vòChie

àu

dàiTổn

thấ

t

dàiTổn

thất

cục

bộĐộ chênh caoTổng

tổn

thấtQ(l/s

)D(m

m)v(m/

s)i(m/m)l(m)hd(

m)hcb(

m)h1(

m)h2(

m)h(

m)(m)B1-B31.86

2820.3530.0023

21500.34

80.0351.501.500.000.383B3-B40.40

3540.1760.0011

31400.15

80.0161.500.80-0.70-0.526B4-B50.04

8540.0210.0000

31300.00

40.0000.800.800.000.004B4-B60.30

7540.1340.0007

0850.06

00.0060.800.800.000.065B6-B70.04

8540.0210.0000

31300.00

40.0000.800.60-0.20-0.196B6-B80.21

1540.0920.0003

6700.02

50.0030.800.800.000.028B8-B90.04540.0210.00001300.000.0000.800.800.000.004Đoạn

ốngSVTH: Phan Thò Cẩm Vân – MSSV: 90303348111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Mạng lưới cấp nước:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×