Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không

ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà

cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế. Trên lĩnh vực chính trị xã hội, quyền tham gia quản

lí nhà nước của nhân dân và các đoàn thể quần chúng ngày càng được mở rộng về

phạm vi, về độ sâu và phong phú đa dạng về các hình thức. Mục tiêu của dân chủ xã

hội chủ nghĩa là nhằm xóa bỏ tệ nạn người bóc lột người và tạo ra ngày càng nhiều

điều kiện để thực hiện triệt để cơng bằng xã hội, cơng lí cho mọi người, bình đẳng thực

sự giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, tạo cơ hội cho mọi công dân mưu sinh và mưu

cầu hạnh phúc . Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của xã hội loài người tiến bộ

trong tương lai.

1.2. Đặt trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một tập hợp các thiết chế nhà nước , xã hội

được xác lập, vận hành và từng bước hoàng thiện nhằm đảm bảo thực hiện trê thực tế ,

ngày càng đầy đủ các quyền lực chính trị của giai cấp công nhân , của giai cấp và các

tầng lớp nhân dân khác và của toàn xã hội.

 Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ của xã hội chủ nghĩa :

Thứ nhất , nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang tính lịch sử.

Mọi nền dân chủ điều mang tính lịch sử , bởi nó ra đời trong những điều kiện và

tiền đề chính trị xác định , tồn tại biến đổi trong mối quan hệ biện chứng với những cơ

sở kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội xá định . Trong đó, những lợi ích chính trị cơ bản

của giai cấp cơng nhân giữ vai trò chi phối , quyết định đến bản chất , các hình thái và

phương thức thực thi quyền lực chính trị chủ yếu của nền dân chủ .Nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa ra đời là sản phẩm tất yếu của cuộc đấu tranh về tay giai cấp nhân dân , xác

lập bộ máy nhà nước của nhân dân do đảng cộng sản lạnh đạo.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tất yếu trải qua các giai đoạn cơ bản như sau:

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, các điều kiện tiền đề của chủ nghĩa cộng sản

đực từng bước sát lập và củng cố, theo đó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng từng

bước tự phủ định mình , từng bước tự tiêu vong.

Thứ hai , nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang bản chất giai

cấp của giai cấp công nhân , đồng thời là nền dân chủ đại chúng, dân chủ cho đại đa

số.4Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang bản chất giai cấp công

nhân , là nền dân chủ đại chúng , cho đại đa số nhân dân lao động.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng

chủ nghĩa cộng sản, được xây dụng trên cơ sở phát huy, thể hiện ngày càng đầy đủ,

trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân mà nồng cốt là liên minh của giai cấp công

nhân với quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Cùng với quá trình cách mạng xã

hội chủ nghĩa và quá trình xây dựng nề dân chủ , khối liên minh này ngày càng đông

đảo, ngày càng trở thành nề tảng của giai cấp cơng nhân. Đó chính là động lực xã hội

cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa và là chủ thể của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thứ ba, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ có tính chất dân tộc,

đồng thời lại mang tính nhân loại.

Nền dân chủ có tính dân tộc bởi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây

dựng trước hết trong lòng từng quốc gia dân tộc, trên cơ sở văn hóa xã hội chủ nghĩa

với nội dung tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc .

Điều đó thể hiện trước hết ở chỗ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng

trên các lập trường , nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ thống lý luận

cách mạng - khoa học , phản ánh một cách đúng đắn, chính xác vai trò sứ mệnh lịch sử

tồn thế giới của giai cấp công nhân.

Thứ tư, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cuối cùng trong lịch sử là nền dân chủ tự tiêu vong.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sản phẩm tất yếu của cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ấy thống nhất về lợi ích chính trị của giai cấp

cơng nhân với lợi ích chính trị của nhân dân lao động, với dân tộc và toàn xã hội.

Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân tha gia vào quản lý nhà nước

ngày càng nhiều và càng có hiệu quả.

1.3. Tính tất u của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình tất yếu của sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa mác-Lênin thì động lực của quá trình

phát triển xã hội ,của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là dân chủ. Dân chủ phải

được mở rộng để phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân , để nhân dân

5tham gia vào cơng việc quản lí nhà nước, quản lí và phát triển xã hội “ với việc phát

triển dân chủ một cách đầy đủ, nghĩa là việc làm cho toàn thể quần chúng nhân dân

tham gia thực sự bình đẳng và thực sự rộng rãi vào mọi việc quả lí nhà nước”.

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng là quá trình vận động và thực

hành dân chủ , là quá trình vận động biến dân chủ thành hiện thực trong lĩnh vực đời

sống xã hội, là quá trình đưa các giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc của dân chủ vào thực

tiễn xây dựng cuộc sống mới. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình tất

yếu diễn ra nhằm xây dựng ,phát triển và hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu của

nhân dân. trước hết, nó trở thành điều kiện, tiền đề thực hiện quyền lực, quyền làm

chủ của nhân dân, là điều kiện cần thiết, tất yếu để mọi cơng dân được sống trong bầu

khơng khí thực sự dân chủ.xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là thực hiện

dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng

cộng sản. Đây cũng là nhân tố quan trọng chống lại những biểu hiện của dân chủ cực

đoan, vơ chính phủ, ngăn ngừa mọi hành vi coi thường kỹ cương, pháp luật.

Tóm lại, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình tất yếu của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, của quá trình vận động biến dân chủ từ khả

năng trở thành hiện thực, để nền dân chủ “ ngày càng tiến tới cơ sở hiện thực của nó,

tới con người hiện thực, nhân dân hiện thực và được xác định là sự nghiệp của bản

thân nhân dân”.6CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Qúa trình xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam

 Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam.

 Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực trong sự nghiệp

cách mạng xây dựng, phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

2.1.1. Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng

yếu, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn vây, vấn đề trung tâm là phải

xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực hiện tư bản. Chủ

nghĩa xã hội cũng cần thực hiện nhà nước pháp quyền. Trong nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa việt nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công rành

mạnh và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thực hiện

ban quyền lập pháp , hành pháp, tư pháp.

Sau gần 25 năm đổi mới, về cơ bản nước ta đã chuyển đổi thành từ mơ hình

kinh tế quan liêu bao cấp sang mơ hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

và tiến từ dân chủ nhân dân lên dân chủ xã hội chủ nghĩa . Hiện nay đang từng bước

phát triển và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên kinh

tế thị trường xã hội chủ nghĩa và xây dưng phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

hướng tới tương lai tốt đẹp.

2.1.2. dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực trong sự nghiệp

cách mạng xây dựng phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta để tiến lên chủ nghĩa xã

hội

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta , vừa là mục tiêu , vừa là

động lực của sự phát triển đất nước, xây dựng và tưng bước hoàn thiện nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Cách mạng Việt

Nam từ khi đảng lãnh đạo, bất kì ở gai đoạn lịch sử nào, dân chủ cũng vừa là mục tiêu

vừa là động lực cho cách mạng. Nước ta đi theo con đường chủ nghĩa cần xây dựng,

phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì đây là một mục tiêu quan trọng của cách

7mạng . Khơng có dân chủ thì khơng có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà không

thực hiện quyền dân chủ rộng rải trên tất cả các lĩnh vực của đời sống với quảng đại

quần chúng thì chỉ là chủ nghĩa xã hội hình thức.

cơng cuộc đổi mới đất nước , Đảng ta đã chỉ rõ một trong những nguyên tắt cơ

bản để chỉ đạo đổi mới là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát huy quyền

làm chủ tập thể chủ của nhân dân thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không

ngừng tiến lên. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước ở thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa

xã hội do đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII thơng qua năm 1991 đã ghi “ dân chủ xã

hội chủ nghĩa là đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân”. Hiến pháp năm 1992

cũng đã khẳng định, tất ả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và phải được thể chế

hóa quyền lực đó bằng pháp luật, được pháp luật bảo hộ. Dân chủ gắng liền với kĩ luật,

kĩ cương và công bằng xã hội, đòi hỏi phải thực hiện trong thực tế đời sống trên tất cả

các lĩnh vực đời sống xã hội. Trải qua gần 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện cương

lĩnh 1991 , nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã có những bước tiến quan

trọng và được thế giới thừa nhận.

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội , thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất

nước , mở rộng hội nhập quốc tế , phát triển bền vững, thực hiện thành công mục tiêu:

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Đảng đề ra , chúng ta phải

coi trọng phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì nó là một mục tiêu cơ bản của q

rình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến lượt nó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát

triển và hoàn thiện lại trở thành động lực mạnh mẻ thúc đẩy xã hội không ngừng phát

triển . Chủ nghĩa xã hội ở nước ta là chỗ chưa chín muồi đế chín muồi , từ chỗ chưa

hoàn thiện đến hoàn thiện, từ chỗ chưa phát triển đến phát triển . Qúa trình này cần có

thời gian và mơi trường ổn định , đặc biệt là ổn định chính trị , nếu khơng có sự ổn

định thì sẽ khơng làm được việc gì. Muốn duy trì ổn định xã hội để tiến lên phải phát

triển dân chủ xã hội chủ nghĩa và lấy đó làm động lực thúc đẩy sự phát triển tồn diện

xã hội.

2.2. Thực trạng xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng có nội dung tồn diện trên tất

cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 Trên lĩnh vực chính trị:8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×