Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình chung của đội ngũ CB, CC tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay

Tình hình chung của đội ngũ CB, CC tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ 51-60813,4Tổng60100- Nguồn báo cáo thống kê số lượng , chất lượng CB,CC thuộc khối

Hành chính Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tới 31/12/2014

Qua bảng số liệu trên ta thấy lực lượng CB, CC tại Sở vẫn chưa có sự cân

đối và sự chuyển tiếp liên tục qua các thế hệ: có 8 số CB, CC có độ tuổi từ 51

trở lên; lực lượng kế tiếp là CB, CC dưới 30 tuổi là 12 CB, CC chiếm 20%, như

vậy vẫn chưa có sự chuyển tiếp giữa lớp CB, CC cao tuổi với lớp trẻ; CB, CC độ

tuổi từ 30 đến 50 tuổi là chủ yếu, đây là độ tuổi biểu hiện cho sự trưởng thành về

nhận thức, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, tạo điều kiện chuẩn hóa đội

ngũ CB, CC.

Về cơ cấu giới tính: Nam có 34 người chiếm 56,6%, Nữ có 26 người

chiếm 43,4%, nhìn chung cơ cấu giới tính CB, CC trong khối Hành chính tương

đối đồng đều- Khối sự nghiệp gồm có 6 CB, CC

TuổiSố lượngTỷ lệDưới 30116,66Từ 31-40350Từ 41-50116,66Từ 51-60116.66Tổng6100Giới tínhTỷ lệNamNữNamNữ1516,783,3- Nguồn báo cáo thống kê số lượng , chất lượng CB,CC thuộc khối sự

nghiệp Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tới 31/12/2014

SV: Lê Thanh Hương25Lớp QTNL 12DThông qua bảng số liệu ta có thể thấy: Lực lượng CB, CC khối sự nghiệp

tại Sở có sự chuyển tiếp liên tục các thế hệ: Số lượng CB,CC ở độ tuổi 51-60 là

16,66% tương đương với CB,CC ở độ tuổi dưới 30. Số lượng CB, CC ở độ tuổi

từ 30 đến 50 là chủ yếu, đây là tuổi biểu hiện cho sự trưởng thành về nhận thức,

kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, tạo điều kiện chuẩn hóa về CB, CC tại Sở

2.2/Chất lượng đội ngũ CB, CC, VC Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

- Về trình độ chun mơn của CB, CC

Trình độ chun môn của CB, CC là một trong những thước đo về tiêu

chuẩn và năng lực của CB, CC. Tiêu chí này có vai trò xác định xem hiện nay

CB, CC có đầy đủ điều kiện để đáp ứng nhiệm vụ và cũng xác phần nào năng

lực công tác của CB, CC ở vị trí nhất định.SV: Lê Thanh Hương26Lớp QTNL 12DTrình độ của CB, CC Sở Nội vụ Tỉnh Hòa Bình được thể hiện qua bảng sau:

Trình độ

Tiến Sỹ

Thạc sỹ

Đại Học

Cao đẳng

Trung cấp

Còn lại

TổngSố lượng

Khối hành chính

2Tỷ lệ (%)Khối sự nghiệp

08

45

3

2

0

60

- Nguồn báo cáo thống kêKhối hành chính

3,33Khối sự nghiêp

01

13.3

4

75

1

5

0

3,33

0

0

6

100

số lượng , chất lượng CB,CC Sở Nội16.66

66,66

16.66

0

0

100

vụ tỉnhHòa Bình tới 31/12/2014 Của phòng quản lý cơng chức

Qua bảng số liệu trên ta thấy, trình độ chun mơn của CB, CC Sở là

tương đối cao trình độ Đại hoc chiếm 75% số CB, CC trong khối, nhìn chung

đáp ứng yêu cầu nghạch bậc đang giữ, đây là một điều kiện thuận lợi để CB, CC

trong cơ quan có thể hồn thành tốt nhiệm vụ, cơng tác của vị trí mình đảm

nhiệm. Tuy nhiên tỷ lệ CB, CC có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ còn chiếm tỷ lệ khá

khiêm tốn. Vì vậy, để giải quyết tình trạng tại Sở cần tiếp tục làm tốt cơng tác

ĐTBD CB, CC.

- Về trình độ lý luận chính trị của CB, CC

Trình độ lý luận chính trị thể hiện trước hết ở việc được ĐTBD qua các

trình độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp hoặc cử nhân về lý luân chính trị. Qua điều

tra CB, CC, So Nội vụ tỉnh Hòa Bình trình độ này thể hiện qua bảng sau:Trình độ

SV: Lê Thanh HươngSố lượngTỷ lệ(%)

27Lớp QTNL 12DKhối hànhKhối sựKhối hành chínhKhối sự nghiệpCao cấpchính

5nghiệp

08,30Cử nhân10116,616,66Trung cấp20233,3333,33Chưa có lý luận25342,650chính trị

Tổng6061001002. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề :

Phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người

lao động.

Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển

nguồn nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu :

Nhiệm vụ : Nghiên cứu về công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực tại

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Phạm vi : Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý và công tác đào tạo

phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển

Hưng Yên.

4. Phương pháp nghiên cứu :

Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, báo,luận văn chuyên

ngành, từ đó rút ra các hướng đề xuất cho chuyên đề.

Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm để so sánh về số

tương đối và tuyệt đối.SV: Lê Thanh Hương28Lớp QTNL 12DNgồi các phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu so

sánh tình hình thực tế cho q trình thu thập tài liệu và phân tích tài liệu.

5. Kết cấu đề tài : Gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan chung về Công tác đào tạo , phát triển nhân lực tại

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

Chương 2: Thực trạng về Công tác đào tạo , phát triển nhân lực tại Công

ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo

và phát triển nhân lực trong thời gian tới của Công ty .CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP.

1.1.1. Giới thiệu chung về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Hưng Yên.

- Địa chỉ: Đường 196, thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh

Hưng Yên

- Số điện thoại: 0321.369.8686FAX: 0321.369.86861.1.2. Đặc thù, lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng các cơng trình dân dụng và cơng nghiệp.

- Dịch vụ tư vấn bất động sản.

- Xây dựng các công trình giao thơng đường bộ.

- Mua bán các máy móc thiết bị xây dựng

1.1.3. Quá trình phát triển:

Với nhu cầu xây dựng ngày càng cao của xã hội cùng với sự phát triển và

yêu cầu ngày một cao của con người về xây dựng, nắm được nhu cầu này ngày

24/03/2011 đã thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hung n

gồm có 3 cơng ty liên kết thành lập bao gồm, công ty vật liệu xây dựng Mỹ Hào,

SV: Lê Thanh Hương29Lớp QTNL 12Dcông ty xây dựng Mỹ Hào và công ty xây dựng phát triển Hưng Yên. Thành lập

nên công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên, địa chỉ : Đường 196,

thơn n Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Đại diện pháp lý

ông : Lê Duy Thụ làm chủ tịch.

* Phương châm hoạt động: “Xây dựng để phát triển”

* Tóm tắt q trình hoạt động nổi bật:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên là công ty chuyên về

lĩnh vực xây dựng với các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; các gói thầu xây

dựng về giao thơng đường bộ và chung cư nhà ở; xây dựng các cơng trình theo

hạng mục. Cơng ty chú trọng đấu thầu các gói thầu thuộc định mức vốn tầm

trung là chủ yếu như các gói thầu xây dựng chung cư; xây dựng hệ thống giao

thông liên huyện, liên xã .v.v. Công ty hoạt động mạnh tại khu vực trực thuộc

quản lý trực tiếp của tỉnh Hưng Yên, Dấu ấn đầu tiên của công ty là đấu thầu

thành công liên tiếp các hạng mục về xây dựng và cải tạo lại trục đường chính đi

qua địa phận huyện Mỹ Hào(đường 196) vào năm 2011 – 2012. Không những

thế trong năm 2012 – 2013 công ty đã đấu thầu thành công và xúc tiến xây dựng

các hạng mục của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về khu đô thị Phố Nối 2012 –

2014 đến nay đã hoàn thành toàn bộ, được nghiệm thu từ đoàn thanh tra tỉnh

Hưng Yên.

Tuy nhiên năm 2012 bắt đầu sự suy thối bất động sản ở Việt Nam và cơng

ty cũng cũng bị ứ đọng nhiều sản phẩm bất động sản .Nhờ có sự chỉ đạo đúng

đắn của lãnh đạo, cơng ty đang từng bước thốt khỏi suy thối và phát triển ngày

càng mạnh mẽ hơn.

Gần đây công ty đang có dự định mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô

công ty với việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ và tuyển thêm 150 công nhân trong

lĩnh lực xây dựng. Đây có thể nói là một dấu mốc quan trọng để đánh giá và

khẳng định chắc chắn rằng công ty đang đi lên và phát triển mạnh mẽ.

1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công tySV: Lê Thanh Hương30Lớp QTNL 12DHội đồng quản trịTổng Giám đốcPhòng

thương

mạiPhòng

kiểm

tra ,

giám

định ,

kỹ

thuậtPhòng

tài vụPhòng

kế

hoạch

, vật tư

, thiết

bị xây

dựngPhòng

nhân

sựPhòng

hành

chínhPhòng

kỹ

thuật- Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty bao gồm 08 phòng ban:

+ Phòng Tổng giám đốc.

+ Phòng Thương mại.

+ Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật.

+ Phòng Tài vụ.

+ Phòng Kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng.

+ Phòng Nhân sự.

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng kỹ thuật.

1.1.5.Chức năng và các nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban chun

trách.

* Cơng ty có 07 phòng ban chun trách.

+ Phòng thương mại:

Thực hiện các cơng tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu.

Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của cơng ty. Tổng kết tình hình xây

dựng kinh doanh của cơng ty.

SV: Lê Thanh Hương31Lớp QTNL 12D+ Phòng kỹ thuật:

Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào, quản lý số lượng vật liệu

xuất ra xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho một dự án, áp dụng

tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động xây dựng của cơng ty.

+ Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, hạch

toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Làm thang bảng lương và trả lương cho nhân viên và công nhân của công

ty, đồng tời xây dựng các định mức lương thưởng và phúc lợi cho người lao

động.

Thực hiện công tác quyết toán các khoản chi về nhận nguyên vật liệu và các

khoản thu lợi hợp pháp từ các dự án, trình văn bản có kèm biên laic ho cấp lãnh

đạo.

+ Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng:

Thực hiện công tác cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch xây dựng theo

dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng các

thiết bị xây dựng

Đưa ra bản thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo về việc nhập vật tư, cũng

như cung ứng vật tư cho các dự án của công ty kèm biên lai và bản báo cáo,

hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức

bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các

chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tham gia lấy ý kiến từ các phàng chức năng để lận các bản kế hoặch về

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân sự tại thời điểm đó và trong thời

gian tới, trình nên cấp lãnh đạo.SV: Lê Thanh Hương32Lớp QTNL 12DTrực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực hiện một

dự án, số lượng nhân sự tại chỗ ( của tổ chức sẵn có ), số lượng nhân sự th

khốn thời vụ, tuyển thêm. Lập bản báo cáo trình nên các cấp lãnh đạo xem xét.

+ Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị,

đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ xây dựng, kinh doanh của

công ty.

Thực hiện các công tác về hồ sơ giấy tờ, về luật lệ, luật pháp và các điều

kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo về

điều kiện đấu thầu dự án và cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đôn quan trọng

của dự án từ đó tham mư phương án và mức đấu thầu hợp lý nhất cho lãnh đạo.

+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật, giám định:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu

ra đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định các sản

phẩm xây dựng.

Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời

cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan nhằm đưa ra phương án khắc

phục sớm và có hiệu quả nhất.

1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty

- Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư

kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp các cơng trình dân dụng & cơng

nghiệp...

- Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và

tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

- Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, không

ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công

ty. Tiếp tục tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu,

lợi nhuận; Hoàn thành mọi mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

SV: Lê Thanh Hương33Lớp QTNL 12D- Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng cơng trình, xây dựng một

mơi trường làm việc chun nghiệp, đề cao giá trị văn hố doanh nghiệp.

- Khơng ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích

của người lao động.

- Duy trì và khẳng định thương hiệu công ty trên thị trường bằng việc hồn

thành các dự án đầu tư; các cơng trình thi cơng xây lắp “An tồn, chất lượng,

hiệu quả và đúng tiến độ”.

1.1.7. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực trong

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

- Công tác hoạch định nhân lực

Dự đoán nhu cầu nhân lực của công ty : việc xác định nhu cầu về số lượng

lao động và cơ cấu lao động trong kỳ kế hoạch của cơng ty được xây dựng qua

các gói trúng thầu xây dựng của cơng ty.Cụ thể, Phòng nhân sự sẽ xác định nhu

cầu nhân lực qua từng gói trúng thầu cụ thể: xác định khối lượng công việc phải

hồn thành trong gói thầu,hao phí lao động để hồn thành từng bước công

việc,đồng thời căn cứ cả vào số lượng lao động nghỉ việc… để từ đó xác định cần

bao nhiêu nhân lực để hồn thành cơng việc của gói thầu trong thời gian hạn định.

Cơng tác dự đốn nhu cầu nhân lực của công ty rất được coi trong, và được

tiến hành thương xuyên. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc: đánh giá số lượng

lao dộng hiện có và cơ cấu lao động tại các gói thầu .Với mục đích đánh giá

nhân lực hiện tại có đủ và đáp ứng gói thầu chưa để có cơng tác nhân lực tiếp

theo cho phù hợp

- Cơng tác phân tích cơng việc.

Cơng tác phân tích cơng việc tại cơng ty cổ phần xây dựng và phát triển

Hưng yên đã được triển khai và thực hiện nhưng chưa thực hiện hoàn thiện: từ

việc tổ chức thực hiện phân tích cơng việc đến việc ứng dụng kết quả phân tích

cơng việc và các hoạt động quản lý nhân sự khác.Thực tế này đang gây ra cho

cơng ty những khó khăn nhất định trong công tác nhân sự.

SV: Lê Thanh Hương34Lớp QTNL 12DTuy vậy, hiện nay công ty đã xây dựng được hệ thống phân cơng cơng

việc/nhiệm vụ cho Trưởng, Phó phòng.Bản phân cơng cơng việc/nhiệm vụ đã

được hầu hết các phòng ban công ty xây dựng như: tài vụ ,tổ chức nhân sự ….

- Cơng tác tuyển dụng nhân lực.

Cơng ty có quy mô vừa, pham vi hoạt động của công ty chủ yếu là trong địa

bàn tỉnh Hưng Yên vì thế nên các hình thức tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng

cơng nhân của công ty chủ yếu là :

+ Thông quan giới thiệu từ người quen.

+ Thông qua hợp đồng với các đội xây dựng của địa phương.

+ Tuyển dụng thông qua thông báo tuyển dụng, thông qua phát tờ rơi trên

đại bàn tỉnh Hưng Yên

- Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.

Cơng ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống

dưới với những quy định rõ ràng nhiệm vụ tùng phòng.Chính vì vậy ai cũng biết

nhiệm vụ và cơng việc của mình. Điều này dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ

các phòng với nhau, hơn nữa còn đáp ứng được nhu cầu hồn thành cơng việc

một cách khoa hoc.

- Công tác đào tạo và phát triển nhân lực

Công ty có hệ thống đào tạo và phát triển rất văn minh , hiện đại . Cùng

với đó cũng đã tổ chức nhiều lớp tạo điều kiện cho nhân viên đc đào tạo trong và

ngoài nước , giúp họ nâng cao trình độ , kinh nghiệm cũng như đem lại hiệu quả

công việc , năng suốt lao động cho công ty .

- Công tác đánh giá kết quả thực hiện cơng việc

Cơng ty ln có những người quản lý giám sát cấp dưới , mỗi người đều

có 1 bảng ghi rõ năng suốt lao động của mình , số ngày nghỉ ốm , tiến trình cơng

việc , thái độ khi làm việc và với đồng nghiệp

SV: Lê Thanh Hương35Lớp QTNL 12DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình chung của đội ngũ CB, CC tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×