Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. HÔ HẤP VÀ VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

V. HÔ HẤP VÀ VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hơ hấp ở cây xanh là gì?

- Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Crep, chuỗi truyền điện tử bằng cách điền vào

phiếu học tập số 2:

Phiếu học tập số 2

Điểm phân biệt

Đường phân

Chu trình Crep

1. Vị trí

2. Nguyên liệu

3. Sản phẩm

4. Năng lượng

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa

- Nắm sơ đồ các con đường hô hấp sau:Chuỗi truyền điện tửPhần bổ sung kiến thức:

Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54,55 sách giáo khoa lớp 11

Đáp án phiếu học tập số 1

PHÂN BIỆT HƠ HẤP HIẾU KHÍ VÀ KỊ KHÍ

* Giống nhau: (giai đoạn đường phân)

* Khác nhau:

Điểm phân biệt

Ôxi

Nơi xảy ra

Sản phẩm

Năng lượng GP

Đáp án phiếu học tập số 2

Chu trình Crep

Chất nền ti thể

axit piruvic

CO2 , NADH2, FADH, ATP

2ATPGIÁO ÁN 5

Số tiếtÔN TẬP123Ngày soạn……/………/………..Ngày dạy……/………/………..I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng so sánh quan sát, tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng hợp tác nhóm và

làm việc độc lập.

3. Thái độ hành vi

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

- SGK, máy chiếu

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành sơ đồ sau:

Con đường vận chuyển nướcCutinNước trong đấtNhiệm vụ 2:

* Cho các thông tin:

- Vi khuẩn cố định nito tu do

- Vi khuẩn phản nitrat hoa

- NO-3

24NO-2

NH+4

* Yêu cầu: Điền các thông tin trên vào các vị trí từ 1 đến 5 sao cho phù hợp.

-5132254Nhiệm vụ 3:

* Cho sơ đồ khái quát về hiệu suất năng năng lượng trong hô hấp:

* Yêu cầu: Làm bài tập

Biết năng lượng của một phân tử gam glucôzơ là 674 kcal/mol; năng lượng của một

phân tử ATP là 7,3 kcal/mol.

Tính hiệu suất năng lượng có ích ở giai đoạn glucôzơ biến đổi thành axit piruvic (giai

đoạn đường phân) và hiệu suất năng lượng tồn bộ q trình hơ hấp hiếu khí từ một phân tử

glucơzơ.

Glucozo2 ATP2 NADH

2 Axit Pyruvic2 Axetyl- CoA

2 NADH

Chu trình Crep2 ATP2 NADH

2 NADH

H2O½ O234 ATP10 NADH x 3 ATP = 30 ATP

2 FADH x 2 ATP = 4 ATP

(Chuỗi dẫn truyền điện tử)

38 ATPGiải

- Giai đoạn đường phân: Số phân tử ATP tạo ra là 2 ATP

 Năng lượng được sinh ra trong giai đoạn này : 2 x 7, 3 = 14,6 (Kcal)

14,6

674 Hiệu suất năng lượng có ích ở giai đoạn này :

= 2%

- Tổng số ATP tạo ra trong toàn bộ quá trình hơ hấp : 38ATP

 Tổng năng lượng được sinh ra trong tồn bộ q trình :

38 x 7, 4 = 281,2 (Kcal)

 Hiệu suất năng lượng có ích trong tồn bộ q trình hơ hấp :

281,2

674= 41,72%2627Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. HÔ HẤP VÀ VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×