Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Trị số dòng điện đi qua tiếp điểm.

b. Trị số dòng điện đi qua tiếp điểm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

15.Về cấu tạo, Rơle trung gian và Rơle thời gian khác nhau cơ bản ở điểmnào?

a. Hệ thống tiếp điểm.

b. HƯ thèng dËp hå quang.

c. Bé phËn trƠ thêi gian.

d. Không có đáp án đúng.

16.Khi tính chọn công tắc tơ, phải dựa vào các thông số nào ?a. Trị số điện áp đặt vào cuộn hút và trị số điện áp mà tiếp điểm chịuđợc khi mở.

b. Trị số dòng điện đi qua tiếp điểm.

c. Số lợng tiếp

điểm. d.Cả 3

đáp án trên.

17.Về cấu tạo, khởi động từ đơn khác khởi động từ kép ở điểm:

a. Số lợng công tắc tơ xoay chiều.

b. Hệ thống dập hồ quang.

c. Cả hai đáp án trên đều đúng.

d. Không có đáp án đúng trong các đáp án trên

18. Về cấu tạo, khởi động từ đơn giống khởi động từ kép ở điểm:

a. Đều có 1 Rơle nhiệt.

b. Đều có công tắc tơ xoay chiều.

c. Cả hai đáp án trên đều đúng.

d. Không có đáp án đúng trong các đáp án trên.

19.Về cấu tạo, Rơle trung gian và công tắc tơ giống nhau ở điểm:

a. Cã m¹ch tõ.

b. Cã cn hót.

c. Cã hƯ thèng tiÕp điểm.

d. Cả ba điểm trên.

20.Về cấu tạo, Rơle trung gian và Rơle thời gian giống nhau ở điểm:

a. Có mạch từ.

b. Có cuộn hút.

c. Có hệ thống tiếp điểm.

d. Cả ba điểm trên.

21.Về cấu tạo, Rơle một chiều có các bé phËn sau:

a. M¹ch tõ.

b. Cn hót.

c. HƯ thèng tiÕp điểm.

d. Cả ba bộ phận trên.

22. Về cấu tạo, ngoài các bộ phận gống Rơle một chiều, Rơle xoay

chiều còn có thêm bộ phận sau:

a. buồng dập hồ quang.

b. Vòng ngắn mạch (vòng chống rung).

c. Bộ phận tạo trễ thời gian.

d. Cả ba bộ phận trên.

23.Một Công tắc tơ khi thiếu tiếp điểm phụ thì có thể khắc phục bằng

cách nào?

a. mắc song song cuộn hút của công tắc tơ đó với một

Công tắc tơ khác có cùng chủng loại, lấy tiếp điểm của

công tắc tơ mới thay thế cho tiếp điểm thiếu.

b. mắc song song cuộn hút của công tắc tơ đó với một Rơle

trung gian, lấy tiếp điểm của Rơle trung đó để thay thế

tiếp điểm thiếu.

c. Cả hai cách trên đều đúng.d. Cả hai cách a, b đều sai.

24.Một Công tắc tơ khi thiếu tiếp điểm chính thì có thể khắc phục bằngcách nào?a. mắc song song cuộn hút của công tắctơ đó với một Công tắc tơ khác có cùng

chủng loại, lấy tiếp điểm chính của

công tắc tơ mới thay thế cho tiếp điểm

thiếu.

b. mắc song song cuộn hút của công tắc

tơ đó với một Rơle trung gian, lấy tiếp

điểm của Rơle trung đó để thay thế

tiếp điểm thiếu.

c. Cả hai cách trên đều đúng.

d. Cả hai cách a, b đều sai.

25. Tiếp điểm của Rơle trung gian chØ cã thĨ thay thÕ chotiÕp ®iĨm cđa công tắc tơ khi:

a. Tiếp điểm của công tắc tơ là tiếp điểm chính.

b. Tiếp điểm của công tắc tơ là tiếp điểm phụ.

c. Cả hai trờng hợp trên đều đúng.

d. Cả hai trờng hợp a, b đều sai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Trị số dòng điện đi qua tiếp điểm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×