Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 THÔNG SỐ HỖN TẠP (Hybrid parameter)

5 THÔNG SỐ HỖN TẠP (Hybrid parameter)

Tải bản đầy đủ - 0trang

8___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực

g 21 =g 22 =V2

V1

V2

I2(Độ lợi điện thế mạch hở)

I 2 =0(Tổng trở ra mạch nối tắt)

V1 = 0Mạch điện biểu diễn bởi thông số h và g (H 9.11)(H 9.11)Thí dụ 9.5

Xác định thơng số h của mẫu transistor ráp cực phát chung (H 9.12)(H 9.12)Viết KVL cho phần mạch bên trái và KCL cho phần mạch bên phải

V 1 = (r b + r e )I 1 + µV 2

I 2 = αI 1 +Suy ra1

V2

r c + rdh11=rb+r

h12= µ

h21= α

h 22 =1

rd + re9.6 GHÉP TỨ CỰC

Một mạch điện phức tạp có thể xem như gồm nhiều tứ cực đơn giản ghép lại theo cách nào

đó.

Sau đây là vài cách ghép phổ biến___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực9

-9.6.1 Ghép chuỗi (H 9.13)(H 9.13)Trong cách ghép này thông số ABCD được dùng tiện lợi nhất. Ap dụng cho 2 tứ cực

Na và Nb

⎡ V1a ⎤ ⎡A a B a ⎤ ⎡ V 2a ⎤

⎡ V1b ⎤ ⎡A b B b ⎤ ⎡ V 2b ⎤

=

⎢I ⎥ ⎢ C D ⎥ ⎢ - I ⎥

⎢I ⎥ = ⎢ C

⎥⎢

a ⎦⎣

2a ⎦

⎣ 1a ⎦ ⎣ a

⎣ 1b ⎦ ⎣ b D b ⎦ ⎣- I 2b ⎦

Xem mạch điện tương đương với một tứ cực duy nhất thì:

⎡ V 1 ⎤ ⎡A B ⎤ ⎡ V 2 ⎤

⎢I ⎥ = ⎢ C D ⎥ ⎢ - I ⎥

⎦⎣ 2 ⎦

⎣ 1 ⎦ ⎣

Để ý là:

⎡ V1 ⎤ ⎡ V1a ⎤

⎡ V 2a ⎤ ⎡ V1b ⎤

⎡ V 2b ⎤ ⎡V 2 ⎤

=⎢

; ⎢⎢ I ⎥ = ⎢I ⎥

⎢ - I ⎥ = ⎢- I ⎥

⎣ 1 ⎦ ⎣ 1a ⎦

⎣- I 2a ⎦ ⎣I 1b ⎦

⎣ 2b ⎦ ⎣ 2 ⎦

Ta được kết quả⎡ A B ⎤ ⎡A a B a ⎤ ⎡A b B b ⎤

(9.12)

⎢C D⎥ = ⎢C D ⎥⎢C

D b ⎥⎦a ⎦⎣ b

⎦ ⎣ a

Có kết quả với thơng số ABCD ta có thể đổi ra thông số khác từ bảng biến đổi (bảng

9.2).

Giả sử ta cần tính thơng số z của tứ cực tương đương theo thông số z của các tứ cực

thành viên ta làm như sau: (thí dụ tính z11)

Từ bảng (9.2)

A

z 11 =

C

Thay A và C từ phép nhân ma trận

A .A + B a .C b

z 11 = a b

C a .A b + D a .C b

Từ bảng (9.2), thay các trị Aa, Ab . . . . bằng các thông số za, zb,. . . tương ứng

z 11a z 11b ∆ za 1

+

z 21a z 21b z 21a z 21b

z 11 =

1 z 11b z 22a 1

+

z 21a z 21b z 21a z 21b

Sau khi đơn giản

z .z

z 11 = z 11a − 21a 12a

z 22a + z 11b9.6.2 Ghép song song (H 9.14)

___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT10

___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực

Các ngã vào và ra của tứ cực ghép song song với nhau(H 9.14)Trong cách ghép song song các hiệu thế ngã vào và ra của các tứ cực bằng nhau và

bằng hiệu thế ngã vào và ra của các tứ cực thành viên. Dòng điện ở các ngã của tứ cực tương

đương bằng tổng các dòng điện ở các ngã của tứ cực thành viên

Dùng thông số tổng dẫn mạch nối tắt⎡I 1 ⎤ ⎡I 1a ⎤ ⎡I 1b ⎤

⎢I ⎥ = ⎢I ⎥ + ⎢ I ⎥

⎣ 2 ⎦ ⎣ 2a ⎦ ⎣ 2b ⎦

⎡I 1 ⎤ ⎡ y 11a y 12a ⎤ ⎡ V1a ⎤ ⎡ y 11b y 12b ⎤ ⎡ V1b ⎤⎥⎢

⎥+⎢

⎥⎢

⎢I ⎥ = ⎢ y

⎣ 2 ⎦ ⎣ 21a y 22a ⎦ ⎣ V 2a ⎦ ⎣ y 21b y 22b ⎦ ⎣ V 2b ⎦

⎡I 1 ⎤ ⎡ y 11a + y 11b y 12a + y 12b ⎤ ⎡ V1 ⎤

⎢I ⎥ = ⎢ y + y

y 22a + y 22b ⎥⎦ ⎢⎣ V 2 ⎥⎦

21b

⎣ 2 ⎦ ⎣ 21a

Hai tứ cực ghép song song tương đương với một tứ cực có ma trận tổng dẫn mạch nối

tắt bằng tổng các ma trận tổng dẫn mạch nối tắt của các tứ cực thành viên

[Y}=[Ya]+[Yb](9.13)9.6.3 Ghép nối tiếp , còn gọi là ghép chồng (H 9.15)(H 9.15)___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT11

___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực

Trong cách ghép nối tiếp các dòng điện ở ngã vào và ra của các tứ cực bằng nhau và

bằng các dòng điện ở ngã vào và ra của các tứ cực thành viên . Hiệu thế ở các ngã của tứ cực

tương đương bằng tổng hiệu thế các ngã của tứ cực thành viên.

Dùng thông số tổng trở mạch hở⎡ V1 ⎤ ⎡ V1a ⎤ ⎡ V1b ⎤

⎢V ⎥ = ⎢V ⎥ + ⎢V ⎥

⎣ 2 ⎦ ⎣ 2a ⎦ ⎣ 2b ⎦

⎡ V1 ⎤ ⎡z 11a z 12a ⎤ ⎡I 1a ⎤ ⎡z 11b z 12b ⎤ ⎡I 1b ⎤

⎢ V ⎥ = ⎢z

⎥⎢ ⎥

⎥ ⎢I ⎥ + ⎢ z

z

21a

22a

⎦ ⎣ 2a ⎦ ⎣ 21b z 22b ⎦ ⎣I 2b ⎦

⎣ 2⎦ ⎣

⎡ V1 ⎤ ⎡ z 11a + z 11b z 12a + z 12b ⎤ ⎡I 1 ⎤

⎢ V ⎥ = ⎢z + z

z 22a + z 22b ⎥⎦ ⎢⎣I 2 ⎥⎦

21b

⎣ 2 ⎦ ⎣ 21a

Hai tứ cực ghép nối tiếp tương đương với một tứ cực có ma trận tổng trở mạch hở

bằng tổng các ma trận tổng trở mạch hở của các tứ cực thành viên

[Z}=[Za]+[Zb]

(9.14)[z]

[z]z11

z21[y]

z12

z22[T]y 22- y 12A∆y∆yC- y 21y 111∆yC∆y[y]

[T]z 22- z12∆z∆z- z 21z 11∆z∆zz 11∆zz 21z 211[T'][h ][g]z 22y11y12y21y22y 22

y 21

∆y

y 21z 21z 22∆zz 12z 12y

− 11

y 121z 111

y 21y

− 11

y 21

1z 22z 22y 11y 11z 221

z 11- z 12

z 11- ∆T

BA'C'

C'B'

- ∆T'A

BD'

∆T'

C'∆T

B

Dy 21∆yy 11y 11D∆yy 12Cy 22Az 21∆z- y 2111z 11z 11y 22y 22A∆T

D1- g 12h 22h 22g 11g 11A'

C'- h 211g 21∆gh 22h 22g 11g 11-1

B'1- h 12∆gg 12h 11h 11g 22g 22h 21∆h- g 211h 11h 11g 22g 22h 111g 22h 21g 21g 211g 11∆gh 21g 21g 21B'

∆T'A'

∆T'C’D’B'1

A'A'C

D- ∆T'- ∆T

AC'B

Ah 12A’

B’B

∆TA'D'

∆T'

D'[g]∆hD'

B'B'A

∆T[h ]

1

C'∆T'-1y 22∆T'DCz 12D

CC∆T∆zy 12D'By 12z 12∆y∆T

CADz 12z 22-11y

− 22

y 12

- y 121B

Bz 21- z 21D[T']C'

A'∆h

h 21

h 22

h 211h 11− ∆g- g 22h 12h 12g 12g 12h 22∆h- g 11-1h 12h 12g 12g 12g 22- g 12∆g∆g- g 21g 11∆g∆gh11h12h21h22-1

D'h 22- h 12∆h∆hB'

D'- h 21h 11∆h∆hg11g12g21g22Bảng 9.2 Biến đổi giữa các thông số của tứ cực___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT12

___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực

-BÀI TẬP

--O-9.1 Xác định thơng số y và z của tứ cực (H P9.1)

9.2 Xác định thông số y và z của mạch cầu T (H P9.2)(H P9.1)(H P9.2)9.3 Xác định thông số h của mạch tương đương của Transistor (H P9.3)

9.4 Xác định thông số y của mạch (H P9.4) bằng cách xem mạch gồm 2 tứ cực mắc song song(H P9.3)(H P9.4)9.5 Cho 2 tứ cực hình Π và hình T (H P9.5a) và (H P9.5b).

a. Chứng minh rằng điều kiện để 2 tứ cực này tương đương là:

Z

Z

Z

Ya = 2 ;

Yb = 3 ;

Yc = 1

∆Z

∆Z

∆Z

Trong đó

∆Z=Z1Z2+ Z2Z3+ Z3Z1

b. Tính

Z1 , Z2 và Z3 theo Ya , Yb và Yc(H P9.5a)(H P9.5b).9.6

a. Xác định thông số y của tứ cực (H P9.6)

___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT13

___________________________________________________________Chương 9 Tứ cực

b. Mắc vào ngã ra của tứ cực điện trở 1Ω. Xác định H(s) =V 2 (s)

V 1 (s)(H P9.6)9.7 Giải lại bài tập 9.6 bằng cách dùng thông số truyền

9.8 Cho tứ cực, ghép điện trở tải RL vào ngã ra (H P9.8). Chứng minh rằng:

V (s)

z R

a. Z21(s) = 2 = 21 L

I 1 (s) z 22 + R L

I (s)

y 21G L

=

b. Y21(s) = 2

V 1 (s) y 22 + G L(H P9.8)9.9a. Xác định thông số y và z của tứ cực (H P9.9)

b. Mắc vào ngã vào tứ cực một nguồn dòng i1(t) = 15e-5tcos10t (A) và ngã ra với tải

RL = 1Ω. Xác định v2(t).

V (s)

khi mắc vào ngã vào

9.10 Xác định thông số z của tứ cực (H P9.10). Suy ra H(s) = 2

V 1 (s)

một nguồn v1(t) và để hở ngã ra(H P9.9)(H P9.10)___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT_________________________________________Chương 10 Phép biến đổi

Laplace - 1Ò CHƯƠNG 10

PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ò DẪN NHẬP

Ò PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

♦ Phép biến đổi Laplace

♦ Phép biến đổi Laplace ngược

Ò CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ò ÁP DỤNG VÀO GIẢI MẠCH

Ò CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HÀM P(S)/Q(S)

♦ Triển khai từng phần

♦ Cơng thức Heaviside

Ị ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ CUỐI

♦ Định lý giá trị đầu

♦ Định lý giá trị cuối

Ò MẠCH ĐIỆN BIẾN ĐỔI

♦ Điện trở

♦ Cuộn dây

♦ Tụ điện

__________________________________________________________________________________________

_____10.1 DẪN NHẬP

Phép biến đổi Laplace, một cơng cụ tốn học giúp giải các phương trình vi phân, được

sử dụng đầu tiên bởi Oliver Heaviside (1850-1925), một kỹ sư người Anh, để giải các mạch

điện.

So với phương pháp cổ điển, phép biến đổi Laplace có những thuận lợi sau:

* Lời giải đầy đủ, gồm đáp ứng tự nhiên và đáp ứng ép, trong một phép tốn.

* Khơng phải bận tâm xác định các hằng số tích phân. Do các điều kiện đầu đã được đưa vào

phương trình biến đổi, là phương trình đại số, nên trong lời giải đầy đủ đã chứa các hằng số.

Về phương pháp, phép biến đổi Laplace tương tự với một phép biến đổi rất quen

thuộc: phép tính logarit

(H 10.1) cho ta so sánh sơ đồ của phép tính logarit và phép biến đổi LaplaceCác con sốLấy logaritNhân chia trực tiếplogarit của các

số

Cộng các sốLấy logarit ngược

Tổng logarit

Kết quả các

của các số

phép tính

Pt sau

Pt vi tích

___________________________________________________________________________

Biến

đổi

phânNguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT_________________________________________Chương 10 Phép biến đổi

Laplace - 2

Biến đổi Laplace

Phép giải cổ điểnĐk đầuPhép tính đại sốĐk đầu

Biến đổi Laplace ngược

lãnh vực thời gianLãnh vực tần số

(H 10.1)Để làm các phép tính nhân, chia, lũy thừa . . . của các con số bằng phép tính logarit ta

thực hiện các bước:

1. Lấy logarit các con số

2. Làm các phép toán cộng, trừ trên logarit của các con số

3. Lấy logarit ngược để có kết quả cuối cùng.

Thoạt nhìn, việc làm có vẻ như phức tạp hơn nhưng thực tế, với những bài tốn có

nhiều số mã, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì có thể sử dụng các bảng lập sẵn (bảng

logarit) khi biến đổi. Hãy thử tính 1,43560,123789 mà khơng dùng logarit.

Trong bài tốn giải phương trình vi tích phân dùng phép biến đổi Laplace ta cũng thực

hiện các bước tương tự:

1. Tính các biến đổi Laplace của các số hạng trong phương trình. Các điều kiện đầu được đưa

vào

2. Thực hiện các phép toán đại số.

3. Lấy biến đổi Laplace ngược để có kết quả cuối cùng.

Giống như phép tính logarit, ở các bước 1 và 3 nhờ sử dụng các bảng lập sẵn chúng ta

có thể giải quyết các bài toán khá phức tạp một cách dễ dàng và nhanh chóng.10.2 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

10.2.1 Phép biến đổi Laplace

Hàm f(t) xác định với mọi t>0. Biến đổi Laplace của f(t), được định nghĩaL[f(t)] = F(s) = ∫

0f(t).e −st dt(10.1)s có thể là số thực hay số phức. Trong mạch điện s=σ+jωLthay cho cụm từ 'biến đổi Laplace của"

Toán tử

Điều kiện đủ để f(t) có thể biến đổi được là

0f(t) .e− δt dt < ∞(10.2)δ là số thực, dương.

Điều kiện này hầu như được thỏa đối với những hàm f(t) gặp trong mạch điện. Vì e-δt

là hàm mũ giảm khi t tăng nên khi nhân với |f(t)| ta cũng được kết quả tương tự.

___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾT_________________________________________Chương 10 Phép biến đổi

Laplace - 3

Thí dụ, với hàm f(t)=tn, dùng qui tắc Hospital, người ta chứng minh được

n − δt

lim t e = 0, δ > 0

t →∞Với n=1, ta có1

− δt

∫ 0 t.e dt = δ2 , δ > 0

Với giá trị khác của n, tích phân trên cũng xác định với δ ≠ 0

n

Có những hàm dạng eat khơng thỏa điều kiện (10.2) nhưng trong thực tế với những

kích thích có dạng như trên thì thường đạt trị bảo hòa sau một khoảng thời gian nào đó.

2

⎧⎪eat , 0 ≤ t ≤ t 0

Thí dụ

v(t)= ⎨

⎪⎩ K , t > t 0

v(t) trong điều kiện này thỏa (10.2)Lbiến đổi hàm f(t) trong lãnh vực thời gian sang hàm F(s) trong lãnh

Ta nói tốn tử

vực tần số phức. Hai hàm f(t) và F(s) làm thành một cặp biến đổi

Thí dụ 10.1

Tìm biến đổi Laplace của hàm nấc đơn vị

⎧1 , t ≥ 0

u(t) = ⎨

⎩0 , t < 0L[u(t)] = ∫Nếu∞ 1

1

e−st dt = − e−st =

0

0 s

s

V

f(t)=Vu(t) ⇒ [Vu(t)] =

s

LThí dụ 10.2

Tìm biến đổi Laplace của f(t) = e-at, a là hằng sốL[e- at00] = ∫ e−at e−st dt = ∫ e−( a + s)t dt=−1 −( a + s)t ∞

1

e

=

0 s+ a

s+ aKết quả của 2 thí dụ trên cho một bảng nhỏ gồm 2 cặp biến đổif(t)

u(t)

e-atF(s)

1

s

1

s+ aBằng cách tính biến đổi của một số hàm quen thuộc, ta sẽ xây dựng được một bảng

dùng để tra sau này.10.2.2 Phép biến đổi Laplace ngược

Phép biến đổi Laplace ngược được định nghĩa

___________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

MẠCHLÝ THUYẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 THÔNG SỐ HỖN TẠP (Hybrid parameter)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×