Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. Minh họa linq trong ứng dụng quản lý thư viện from người dùng

VIII. Minh họa linq trong ứng dụng quản lý thư viện from người dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh1. Dữ liệu2. Thiết kế From như sauNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln52Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhCode chương trình như sau ( xem chi tiết trong chương trình )Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln53Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln54Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln55Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln56Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln57Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhIX. Hướng dẫn demo chương trình

- Giải nén vào thư mục vào ổ đĩa E như hình bên dưới:- Bước 1 : Đọc phần hướng dẫn trước

- Bước 2 : Cài DotnetBar vào máy tính đầu tiên, nếu thiếu thì khơng chạy

được, lưu ý chèn các thư viện, Reference vào như hình, tất cả nằm trong Thư

mục Bin\ DebugNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Luân58Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhBước 3: Mở SQL Sever 2005 phục hồi CSDL file QLTV.mdfBước 4 : Mở project Quan ly thu vien bằng VS 2008 , kết nối đến SQL Server

2005Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. Minh họa linq trong ứng dụng quản lý thư viện from người dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×