Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Thiết kế màn hình – Một số hình ảnh phần mềm

VI. Thiết kế màn hình – Một số hình ảnh phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln48Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln49Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhVII. Cài đặt

Hệ điều hành Win XP / Win 7

Chương trình được viết bằng:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Luân50Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánho Ngôn ngữ C# Visual Studio 2008

o Hệ cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

o Các báo cáo Crystal Report 8.5

o Thiết kế giao diện được sự hỗ trợ của lớp

 DevComponents.DotNetBar2.dll

 IrisSkin2.dllChương trình được viết theo linq to sqlVIII. Minh họa linq trong ứng dụng quản lý thư viện from người dùngNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln51Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh1. Dữ liệu2. Thiết kế From như sauNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Thiết kế màn hình – Một số hình ảnh phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×