Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Phát hiện thực thể - Sơ đồ Use Case

II. Phát hiện thực thể - Sơ đồ Use Case

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh2. Mơ tả sơ đồ Use case

-Có 2 actor : thủ thư, độc giả.

Thủ thư toàn quyền quyết định trong hệ thống quản lý thư viện.

Có 2 loại độc giả : sinh viên và giảng viên.

Quyền truy cập của độc giả :

o Đăng ký thành viên.

o Đăng nhập hệ thống.

o Tra cứu sách.1.1 Use case Đăng ký quyền ĐĂNG NHẬP

- Actor muốn truy cập vào hệ thống trước tiên phải đăng ký thành viên

gồm thông tin user, pass, quyền truy cập.

- Hệ thống kiểm tra thông tin nếu hợp lệ sẽ ghi xuống CSDL.

- Tạo tài khoản cho người dùng để đăng nhập hệ thống.

1.2 Use case ĐĂNG NHẬP

- Actor nhập vào hệ thống gồm thông tin user, pass.

- Hệ thống kiểm tra thông tin nếu hợp lệ sẽ login vào hệ thống.

Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln40Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh-Nếu là tài khoản là thủ thư thì tồn quyền hệ thống.

Nếu là tài khoản là độc giả thì sau khi đăng nhập thành công chỉ dùng

để tra cứu sách hoặc thoát khỏi hệ thống.

1.3 Use case TRA CỨU SÁCH

- Đăng nhập hệ thống thành công.

- Truy cập vào chức năng tra cứu sách.

- Tìm kiếm thơng tin sách theo tên sách, tác giả, NXB...

- Hệ thống xuất dư liệu thơng tin tìm kiếm cho người dùng.

1.4 Use case XỬ LÝ

- Đăng nhập hệ thống thành công với tài khoản thủ thư.

- Truy cập vào chức năng tra XỬ LÝ

- Thủ thư chọn các mục

o Lập thẻ thư viện cho độc giả nếu đúng yêu cầu thư viện.

o Xử lý mượn sách.

o Xử lý trả sách.

o Thay đổi quy định thư viện.

o Xử lý báo cáo thông kê.

- Hệ thống xử lý theo đúng quy trình từng chức năng cụ thể.

1.5 Use case QUẢN LÝ DỮ LIỆU

- Đăng nhập hệ thống thành công với tài khoản thủ thư.

- Truy cập vào chức năng tra QUẢN LÝ DỮ LIỆU

- Thủ thư chọn các mục

o Cập nhật thông tin dữ liệu độc giả.

o Cập nhật thông tin dữ liệu sách.

o Cập nhật thông tin dữ liệu NXB.

o Cập nhật thông tin dữ liệu Tác giả.

-o Quản lý quyền truy cập.

Hệ thống xử lý theo đúng quy trình từng chức năng cụ thể thêm –

xóa – sửa thơng tin dữ liệu.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln41Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhIII. Một số quy trìnha. Quy trình đăng ký làm thẻ thư việnb. Quy trình mượn sách:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln42Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánhc. Quy trình trả sách:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Phát hiện thực thể - Sơ đồ Use Case

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×