Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách tạo cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Cách tạo cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhVí dụ: Đoạn mã sau đây cung cấp một ví dụ về cách bạn sẽ tạo ra một cơ sở

dữ liệu mới có tên MyDVDs.mdf.2. Cách xóa CSDL:

ví dụ sau đây kiểm tra xem CSDL đã tồn tại chưa. Nếu có thì xóa nó đi , chưa có

thì tạo mới CSDL.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln26Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhVI. LINQ to DataSet:

Truy vấn LINQ to DataSet không khác so với các truy vấn LINQ khác. Có 2 cách

cơ bản để viết LINQ toDataSet: dùng cú pháp truy vấn hoặc phương thức truy vấn

cơ bản.Ví dụ sau dùng DataAdapter làm cầu nối giữa dữ liệu và DataSet, một biểu

thức LINQ được định nghĩa và được dùng để truy vấn DataSet cho tất cả orders

trong năm 2003..Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln27Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhKết quả sau khi chạy chương trình:VII. Lấy dữ liệu dùng Stored Procedure

LINQ to SQL đi cùng với .NET 3.5 rất mềm dẻo, và có thể được dùng để tạo các

lớp mơ hình dữ liệu, trong đó các đối tượng khơng phụ thuộc vào cấu trúc CSDL

phía dưới, và có thể xử lý các phép kiểm tra logic cũng như xác thực tính hợp lệ

của dữ liệu mà không phụ thuộc vào việc dữ liệu sẽ được lưu nạp dùng các câu

SQL động hay thông qua các SPROCs.

Trong những phần trước, tôi đã thảo luận cách bạn có thể viết các biểu thức truy

vấn LINQ cho một mơ hình dữ liệu LINQ to SQL dùng đoạn mã như sau:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln28Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhKhi bạn viết các biểu thức LINQ kiểu như vậy, LINQ to SQL sẽ thực thi các câu

lệnh SQL động để bạn có thể lấy về các đối tượng khớp với câu truy vấn của bạn.

Như bạn đã được học trong bài viết này, bạn cũng có thể dùng các SPROCs trong

CSDL trong lớp DataContext, nó cung cấp một cách khác để lấy về các đối tượng

Products bằng cách gọi thủ tục tương ứng:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln29Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh1. Các bước ánh xạ và gọi SPROC dùng LINQ to SQL

Trong phần 2, tơi đã nói về cách dùng LINQ to SQL designer để tạo ra một mơ

hình dữ liệu LINQ to SQL như dưới đây:Ở cửa sổ trên có chứa 2 cửa sổ con, cửa sổ bên trái cho phép chúng ta định

nghĩa mơ hình dữ liệu sẽ

ánh xạ vào CSDL, cửa sổ bên phải cho phép ánh xạ các thủ tục và hàm

vào đối tượng DataContext,

điều này cho phép chúng ta có thể thay thế các câu SQL động trong việc

lấy dữ liệu về.Ở cửa sổ trên có chứa 2 cửa sổ con, cửa sổ bên trái cho phép chúng ta định nghĩa

mơ hình dữ liệu sẽ ánh xạ vào CSDL, cửa sổ bên phải cho phép ánh xạ các thủ tục

và hàm vào đối tượng DataContext, điều này cho phép chúng ta có thể thay thế các

câu SQL động trong việc lấy dữ liệu về.2. Cách ánh xạ một SPROC vào một DataContext của LINQ

Để ánh xạ một SPROC vào lớp DataContext, trước tiên hãy mở cửa sổ Server

Explorer trong VS 2008 và mở danh sách các SPROC trong CSDL:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln30Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhĐể ánh xạ vào SPROC ở trên vào DataContext, bạn có thể kéo/thả nó từ cửa sổ

Server Explorer lên trên cửa sổ LINQ to SQL designer. Việc này sẽ làm tự động

sinh ra một thủ tục trong lớp DataContext của LINQ to SQL như dưới đây:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách tạo cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×