Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách xóa hàng trong cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Cách xóa hàng trong cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh7. Từ khóa Var8. Filtering( Lọc)

Có lẽ các hành động truy vấn phổ biến nhất là một bộ lọc để áp dụng trong các

mẫu của một biểu thức logic Boolean. Các bộ lọc giúp các truy vấn trả về duy nhất

các phần tử cho các biểu thức là đúng. Kết quả là kết quả được sử dụng mệnh đề

where. Các bộ lọc có hiệu lực xác định các yếu tố đó để loại trừ từ các nguồn liên

tục. Trong ví dụ sau, chỉ những khách hàng có địa chỉ ở London sẽ được trả về.var queryLondonCustomers = from cust in

customers

where cust.City == "London"

select cust;

Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln17Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhBạn có thể sử dụng quen ngơn ngữ C# với các biểu thức logic AND và OR để vận

hành áp dụng như nhiều bộ lọc trong mệnh đề where. Ví dụ, chỉ trả về các khách

hàng có địa chỉ tại"London" và có tên là "Devon" bạn sẽ viết đoạn mã sau đây:where cust.City=="London" && cust.Name ==

"Devon"

Để trả về khách hàng có địa chỉ ở London hay Paris, bạn

sẽ viết mã sau:

where cust.City == "London" || cust.City

== "Paris"

9. Ordering (Thứ tự)

Thường nó là thuận tiện để phân loại dữ liệu trả về. Mệnh đề orderby sẽ gây ra các

phần tử trong chuỗi trả về để được sắp xếp theo mặc định so sánh cho các loại

đang được sắp xếp. Ví dụ, sau đây truy vấn có thể được mở rộng để phân loại các

kết quả dựa trên thuộc tính Name. Bởi vì thuộc tính Name là một chuỗi, mặc định

nó sẽ so sánh và thực hiện sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Z.var queryLondonCustomers3 =

from cust in customers

where cust.City == "London"

orderby cust.Name ascending

select cust;

Để các kết quả trong thứ tự đảo ngược trật tự, từ A to Z, sử dụng mệnh đềorderby ...descending.

10. Grouping(gom nhóm)

Mệnh đề group cho phép bạn nhóm các kết quả của bạn dựa trên một khóa mà bạn

chỉ định. Ví dụ, bạn có thể xác định rằng các kết quả cần được nhóm lại theo thuộc

tính City để tất cả các khách hàng từ London, Paris hay cá nhân đang có trong

nhóm. Trong trường hợp này, cust.City chính là khóa.var queryCustomersByCity =

from cust in customers

group cust by cust.City;

foreach (var customerGroup in

queryCustomersByCity)

{

Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln18Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.}GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhConsole.WriteLine(customerGroup.Key);

foreach (Customer customer in

customerGroup)

{

Console.WriteLine(" {0}",

customer.Name);

}Khi bạn kết thúc một truy vấn với mệnh đề group, các kết quả của bạn sẽ sẽ được

trả về một danh sách từ các danh sách. Mỗi phần tử trong danh sách là một đối

tượng có một Key thành viên và danh sách các phần tử đó là nhóm chứa khóa này.

Khi bạn lặp qua một truy vấn mà kết quả là một nhóm có trình tự, bạn cần phải sử

dụng một vòng lặp foreach. Nếu bạn cần phải tham khảo các kết quả thi hành của

một nhóm, bạn có thể sử dụng từ khóa into để tạo ra một định danh có thể được

thêm vào câu truy vấn. Dưới đây là những truy vấn trả lại chỉ những nhóm có chứa

nhiều hơn hai khách hàng:var custQuery =

from cust in customers

group cust by cust.City into custGroup

where custGroup.Count() > 2

orderby custGroup.Key

select custGroup;

11. Kết hợp nhiều yếu tố đầu vào

Bạn có thể sử dụng một truy vấn LINQ để tạo ra một trình tự đầu ra có chứa các

phần tử từ nhiều hơn một trình tự đầu vào. Ví dụ sau cho thấy làm thế nào để kết

hợp hai cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, nhưng cùng một nguyên tắc có thể được áp

dụng để kết hợp các nguồn dữ liệu từ XML hoặc SQL hoặc DataSet. Ví dự sau cho

thấy điều đó:Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln19Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hoàng Luân20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách xóa hàng trong cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×