Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Form Quản Lý Nhân Viên và minh họa cho việc thêm, xóa ,sửa Nhân Viên.

Form Quản Lý Nhân Viên và minh họa cho việc thêm, xóa ,sửa Nhân Viên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh• Câu lệnh thêm nhân viên• Câu lệnh xóa Nhân ViênNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln12Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh• Câu lệnh Sửa Nhân ViênĐể biết rõ hơn về lệnh thêm, xóa , Sửa. chúng ta tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn ở các

phần sau.3. Lựa chọn(Select)

Lựa chọn là đạt được bằng cách chỉ viết một truy vấn LINQ trong ngơn ngữ lập

trình của bạn và sau đó xử lý truy vấn để lấy kết quả. LINQ to SQL tự dịch tất cả

các hoạt động cần thiết vào các hoạt động SQL cần thiết mà bạn đang làm quen.

Ví dụ sau, công ty, tên công ty của khách hàng từ London được truy lục và hiển thị

trong

cửa

sổ

console.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln13Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh4. Cách chèn hàng vào trong cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL)

Bạn chèn hàng vào một cơ sở dữ liệu bằng cách thêm các đối tượng vào bảng

LINQ to SQL (TEntity) và sau đó gửi các thay đổi đối tới cơ sở dữ liệu. LINQ cho

SQL dịch vào những thay đổi của bạn thích hợp lệnh INSERT SQL thích hợp. Các

bước sau tóm tắt một Dưới đây là những bước giả định rằng một hợp lệ

DataContext kết nối bạn vào cơ sở dữ liệu NorthwindNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln14Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh5. Cách cập nhật hàng trong cơ sở dữ (LINQ to SQL)

Bạn có thể cập nhật hàng trong một cơ sở dữ liệu bằng cách thay đổi giá trị thành

viên của các đối tượng kết hợp với bảng LINQ to SQL (TEntity) và sau đó gửi các

thay đổi đối vào cơ sở dữ liệu. LINQ cho SQL chuyển đổi sự thay đổi vào trong

lệnh SQL.

Ví dụ sau thay đổi các giá trị của ShipName và ShipVia trong kết quả của đối

tượng Object. Cuối cùng, các thay đổi với các thành viên các giá trị được gửi đến

cơ sở dữ liệu như là thay đổi trong ShipName và ShipVia cột.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Form Quản Lý Nhân Viên và minh họa cho việc thêm, xóa ,sửa Nhân Viên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×