Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------là nó phản ánh tồn tại xã hội bằng các quy tắc, chuẩn mực về lối ứng xử giữa

con người với các thành viên trong xã hội và xã hội nói chung liên quan đến lợi

của con người, cộng đồng, xã hội.

Đạo đức của con người còn mang tính tự giác. Sự đánh giá của cá nhân về

mối quan hệ giữa lợi ích của mình với lợi ích của những người xung quanh, của

cộng đồng, xã hội có tác dụng định hướng cho con người hành động.

Sự đánh giá biểu hiện qua thái độ của chủ thể liên quan đến một quan hệ

xác định – tích cực hay tiêu cực, tán thành hay phản đối, chấp nhận hay phủ

nhận.

Đạo đức của con người thể hiện qua hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức do

ý thức đạo đức quy định, khi có sự thống nhất giữa hành vi và ý thức. Trong

thực tế, khơng phải điều đó ln ln xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp có sự

xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích người khác và với lợi ích cộng đồng, xã

hội.

1.2. Chức năng của đạo đức

1.2.1.Chức năng nhận thức

Đạo đức giúp con người nhận thức về thế giới xung quanh liên quan đến

cách ứng xử của mình với người khác, với cộng đồng, xã hội. Với nhận thức

đúng đắn, con người biết được sự cần thiết của việc thực hiện hành vi đạo đức

phù hợp, những hành vi, việc làm được khuyến khích, nhận được sự đồng tình

của những người xung quanh, của cộng đồng, xã hội; những hành vi bị lên án…

Đạo đức giúp con người hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển

xã hội, trong việc mang lại hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình và cả xã hội nói

chung; những phẩm chất đạo đức mà mỗi con người chân chính cần rèn luyện.

Các cá nhân trong xã hội nhận thức khơng như nhau. Nói cách khác, chức

năng nhận thức của đạo đức được thực hiện qua quá trình giáo dục và tự giáo

dục, trải nghiệm cuộc sống của từng cá nhân.

Nhận thức đúng đắn có tác dụng định hướng, điều chỉnh hành vi và giúp

con người đánh giá hành vi của người khác và hành vi của bản thân một cách

khách quan.

1.2.2. Chức năng định hướng, điều chỉnh hành vi của đạo đức

Đạo đức giúp con người hành động đúng trong các tình huống khác nhau

trong cuộc sống hằng ngày của mình sao cho khơng làm tổn lợi ích của những

người xung quanh, của cộng đồng, xã hội.

Khi mình làm điều chưa phù hợp với các quy tắc đạo đức, con người tự

điều chỉnh hành vi của mình

6Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi làm được việc tốt, con người tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Sự định hướng hành vi của đạo đức phụ thuộc phần lớn vào nhận thức, sự

điều chỉnh phụ thuộc vào sự đánh giá của nó (từ xã hội và từ bản thân ).

1.2.3. Chức năng đánh giá của đạo đức

“Thước đo” cơ bản của sự đánh giá này là những quy tắc, chuẩn mực đạo

đức, xã hội.

Đánh giá từ xã hội có thể là khen ngợi, đồng tình, hay ngược lại, lên án,

phê phán.

Đánh giá từ phía bản thân là “tòa án lương tâm”.

Đạo đức còn giúp con người đánh giá hành vi của những người khác.

2. Vị trí, mục tiêu, đặc điểm mơn Đạo đức

2.1. Vị trí mơn Đạo đức

2.1.1. Mơn Đạo đức là một mơn học gắn bó mật thiết với quá trình giáo dục ở

tiểu học

- Quá trình giáo dục đạo đức ở tiểu học được thực hiện bằng hai con đường

thống nhất với nhau: con đường tổ chức các hoạt động giáo dục và con đường

dạy học các mơn học, trong đó có mơn Đạo đức.

- Là một mơn học có chức năng riêng biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh

tiểu học, môn Đạo đức với nét đặc thù về mục tiêu, nội dung, phương pháp và

hình thù tổ chức hướng dẫn có khả năng to lớn góp phần thực hiện q trình

giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.

2.1.2. Môn Đạo đức là một môn học trong hệ thống các môn học ở Tiểu học,

có tác dụng định hướng cho các mơn học khác về giáo dục đạo đức

- Bất kì mơn học cũng phải được thực hiện cả nhiệm vụ giáo dục.

- Môn Đạo đức với những nét đặc thù của mình sẽ định hướng giáo dục giáo

dục cho các môn học khác.

- Giáo dục đạo đức qua các môn học khác nhau làm cho quá trình giáo dục

đạo đức cho học sinh tiểu học liên tục, luôn được củng cố, nên càng có hiệu quả.

2.1.3. Mơn học có mối quan hệ mật thiết với con đường giáo dục qua hoạt

động ngoài giờ lên lớp

- Môn Đạo đức định hướng cho việc tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp.

- Nhờ có những tri thức, kĩ năng, thái độ được hình thành qua mơn Đạo đức,

học sinh có khả năng thực hiện được các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Việc tổ chức hoạt động ngồi giờ lên lớp có tác dụng củng cố, khắc sâu, mở

rộng kết quả dạy học môn Đạo đức.7Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.4. Môn Đạo đức ở tiểu học tạo tiền đề và cơ sở cho học sinh học tiếp nối

môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở

- Môn Đạo đức ở tiểu học giúp cho học sinh dần dần nắm được những tri

thức sơ đẳng ngày càng có tính khái qt về những chuẩn mực hành vi đạo đức.

Đến cuối bậc học, ở các em đã hình thành được những khái quát sơ đẳng cần

thiết.

- Những khái quát sơ đẳng về các chuẩn mực hành vi này tạo nên tiền đề và

điều kiện để các em học tiếp môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở với nội

dung bao gồm những khái niệm về những phẩm chất đạo đức và những bổn

phận đạo đức và pháp luật.

2.2. Mục tiêu môn Đạo đức

Những điểm cần chú ý:

- Đây là kết quả mong muốn cần đạt được ở học sinh qua q trình dạy học

mơn Đạo đức (mà khơng phải ở giáo viên, chương trình hay tài liệu dạy học

mơn Đạo đức,…).

- Những mục tiêu này có tác dụng định hướng cho việc tổ chức quá trình dạy

học môn Đạo đức để đạt được những kết quả trên.

- Chúng là một căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả dạy môn Đạo đức.

- Những mục tiêu này phản ánh các khía cạnh khác nhau của những chuẩn

mực hành vi đạo đực – hiểu biết về chuẩn mực, thái độ liên quan và việc thực

hiện chuẩn mực đó.

2.2.1. Mục tiêu về tri thức

Sau khi học mơn học môn Đạo đức, học sinh nêu được những tri thức cơ bản,

cần thiết về các chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp lứa tuổi, phản ánh các mối

quan hệ hằng ngày thường gặp của các em, từ đó, bước đầu, các em có niềm tin

đạo đức đúng đắn.

Tri thức đạo đức là cơ sở của việc hình thành niềm tin, nhờ đó học sinh mới

có được ý thức đạo đức tự giác.

Những tri thức có thể bao gồm:

- Yêu cầu của chuẩn mực hành vi.

- Sự cần thiết thực hiện chuẩn mực hành vi:

+ Ý nghĩa: mối quan hệ giữa học sinh và đối tượng liên quan đến chuẩn

mực.

+ Tác dụng: những lợi ích, điều tốt đẹp mang lại cho đối tượng, những

người xung quanh, bản thân học sinh.8Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Tác hại của việc làm trái chuẩn mực hành vi: những cái ác, điều xấu

mang lại cho đối tượng, những người xung quanh, bản thân học sinh.

- Cách thực hiện chuẩn mực đó theo các tình huống liên quan:

+ Những việc cần làm.

+ Những việc cần tránh theo chuẩn mực quy định.

2.2.2. Mục tiêu về kĩ năng, hành vi

Sau khi học mơn Đạo đức, học sinh có những kĩ năng vận dụng bài học đạo

đức, lựa chọn và thực hiện được các hành vi phù hợp với những chuẩn mực

hành vi quy định và trên cơ sở đó, các em rèn luyện được thói quen đạo đức tích

cực.

Kĩ năng, hành vi được coi là kết quả quan trọng nhất của việc dạy học môn

Đạo đức (nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất) vì đạo đức của con người nói

chung và học sinh tiểu học nói riêng được đánh giá chủ yếu qua hành động, việc

làm mà không phải chỉ qua lời nói.

Những kĩ năng, hành vi này bao gồm:

- Biết tự nhận xét hành vi của bản thân.

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của người khác.

- Biết xử lí những tình huống đạo đức tương tự trong cuộc sống.

- Biết thực hiện các thao tác, hành động đúng đắn theo mẫu, qua trò chơi,

hoạt cảnh,…

- Biết đánh giá những vấn đề thực tiễn liên quan đến bài đạo đức.

- Thực hiện được những hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày của

mình phù hợp với các chuẩn mực hành vi,…

2.2.3. Mục tiêu về thái độ

Sau khi học môn Đạo đức, học sinh bày tỏ được những xúc cảm, thái độ phù

hợp liên quan đến những chuẩn mực hành vi đạo đức và từ đó, có tình cảm đạo

đức bền vững.

Thái độ, tình cảm đạo đức đóng vai trò quan trọng trong đời sống vì thái độ,

tình cảm đúng đắn được coi là “chất men kích thích” từ bên trong nội tâm, giúp

con người vượt qua những khó khăn trở ngại, làm điều thiện, làm cho cuộc sống

trở nên nhân ái hơn, giàu tình người hơn.

Những thái độ, tình cảm này bao gồm:

- Thái độ tự giác, tích cực thực hiện hành vi theo chuẩn mực quy định.

- Thái độ đồng tình với hành động tích cực; thái độ phê phán đối với hành

động tiêu cực.

- Tình cảm đối với những đối tượng khác nhau do các bài đạo đức quy định.

9Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Đặc điểm môn Đạo đức

2.3.1. Dạy học môn Đạo đức là một hoạt động giáo dục đạo đức

- Học sinh thực sự tham gia hoạt động giáo dục như được nói, được trao đổi

với bạn, được thực hành, vận dụng tri thức và kĩ năng vào thực tiễn cuộc sống

của mình,…

- Khi tham gia hoạt đơng, học sinh có thể hình thành cho mình cả 3 mặt: tri

thức, kĩ năng, hành vi và thái độ.

- Hạn chế của việc giáo dục học sinh chỉ qua sách vở: tri thức nông cạn, kĩ

năng kém bền vững, hành vi không được thực hiện, thái độ và tình cảm hời hợt,2.3.2. Tính cụ thể của các chuẩn mực hành vi đạo đức

- Những nguyên nhân cơ bản của việc đưa chuẩn mực đạo đức dưới dạng

chuẩn mực hành vi cụ thể: tư duy cụ thể còn chiếm ưu thế, khả năng nhận thức

hạn chế, kinh nghiệm sống nghèo nàn, tính bắt chước,…

- Tính cụ thể của chuẩn mực hành vi phù hợp với những tình huống thường

gặp trong cuộc sống của các em.

2.3.3. Tính đồng tâm của các chuẩn mực hành vi đạo đức

- Sự cần thiết xây dựng các chuẩn mực hành vi theo cấu trúc đồng tâm – khả

năng nhận thức, kinh nghiệm sống còn hạn chế, mối liên hệ, ràng buộc giữa các

chuẩn mực hành vi và đạo đức,…

- Biểu hiện của tính đồng tâm:

+ Các chuẩn mực cùng chủ đề lặp đi, lặp lại từ lớp dưới lên lớp trên.

+ Mức độ khái quát của chúng càng được nâng cao.

- Tính đồng tâm thể hiện khơng đồng đều theo các chủ đề, các mối quan hệ,2.3.4. Logic quá trình hình thành một chuẩn mực hành vi đạo đức cho học

sinh tiểu học

- Quy định nhận thức chung quy định logic hình thành chuẩn mực hành vi

đạo đức – từ trực quan sinh động đến tư duy từu tượng, và từ tư duy trừu tượng

đến thực tiễn.

- Các giai đoạn hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức:

+ Hình thành mẫu hành vi đạo đức.

+ Tổ chức phát hiện bản chất hành vi đạo dức.

+ Tổ chức luyện tập, thực hành.

- Sơ đồ logic trên:

MBT

2.3.5. Thời gian 2 tiết dành cho mỗi bài đạo đức

10Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mỗi bài đạo đức được thực hiện trong 2 tiết.

- Nhiệm vụ cơ bản của tiết 1: giúp học sinh nắm được những tri thức về

chuẩn mực hành vi, đồng thời bước đầu góp phần hình thành thái độ, kĩ năng và

hành vi tương ứng.

- Nhiệm vụ cơ bản của tiết 2: tổ chức cho học sinh hình thành kĩ năng, rèn

luyện hành vi, qua đó, củng cố tri thức, và giáo dục thái độ tương ứng.

- Mối quan hệ giữa hai tiết đạo đức: tiết 1 chuẩn bị cho tiết 2; tiết 2 củng cố

và khẳng định kết quả tiết 1.

3. Nội dung mơn Đạo đức

3.1. Định hướng xây dựng chương trình mơn Đạo đức

3.1.1. Bảo đảm phù hợp và phục vụ việc thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học

Mục tiêu giáo dục tiểu học là “nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở

ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm

mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở” (theo Điều

27 của Luật giáo dục, 2005).

Như vậy, theo mục tiêu này thì chương trình mơn Đạo đức phải:

- Tạo được những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về

đạo đức cho học sinh tiểu học: Điều này các chuẩn mực hành vi trong chương

trình phải là những chuẩn mực cơ bản, vừa sức, phản ánh các mối quan hệ

thường gặp của các em. Đồng thời, chúng cũng tạo điều kiện cho học sinh tiểu

học phát triển đạo đức của mình qua việc mở rộng các mối quan hệ khác nhau.

- Chuẩn bị thiết thực cho học sinh tiểu học học tiếp trung học cơ sở: Tức là,

việc giáo dục đạo đức ở tiểu học phải có kết quả tốt để các em có đủ tư cách và

trách nhiệm thực hiện tốt việc học tập và rèn luyện ở bậc học mới; ngồi ra, mơn

Đạo đức còn có nhiệm vụ chuẩn bị cho học sinh học tốt mơn Giáo dục cơng dân

ở Trung học cơ sở. Vì vậy, các chuẩn mực hành vi đạo đức ở tiểu học phải góp

phần hình thành ở các em hệ thống tri thức về các chuẩn mực đạo đức cơ bản,

thái độ học tập tích cực, kĩ năng và thói quen hoạt động tập thể, cư xử đúng đắn

với những người xung quanh, tính năng động, sáng tạo trong các cơng việc khác

nhau…

3.1.2. Bảo đảm tính cơ bản, hiện đại, thiết thực, gắn với thực tiễn Việt Nam

Theo định hướng này, nội dung chương trình mơn Đạo đức cần phải:

- Phản ánh được các mối quan hệ thường gặp của học sinh tiểu học như :

+ Quan hệ với bản thân ( tự trọng, ngăn nắp, ý chí, trung thực…).

+ Quan hệ với gia đình (u q, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh

chị em, là các công việc khác nhau để giúp đỡ…).

11Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Quan hệ với nhà trường (u q, vâng lời, kính trọng thầy cơ giáo, yêu

mến, giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè, giữ gìn vệ sinh, thực hiện nội quy trường lớp,

chăm chỉ học tập…).

+ Quan hệ với cộng đồng, xã hội (yêu quê hương, đất nước, tôn trọng

những nội quy, quy định nơi công cộng, tôn trọng, giúp đỡ, cư xử lịch sự với

những người xung quanh…).

+ Quan hệ với môi trường tự nhiên (yêu quý, bảo vệ cây trồng, vật nuôi,

thiên nhiên, mơi trường…).

- Giúp học sinh tiểu học hòa nhập với cuộc sống văn minh, hiện đại trong

bối cảnh đất nước đổi mới tồn diện, sự nghiệp cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa,

hòa nhập quốc tế. Vì vậy, trong chương trình, cần có những chuẩn mực hành vi

liên quan đến tôn trọng, thực hiện những quy định, luật lệ của nhà nước, xã hội,

ứng xử đúng đắn với người nước ngồi, thiếu nhi quốc tế, hiểu biết và tơn trọng

các tổ chức quốc tế…

3.1.3. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học tiểu học

Định hướng đổi mới phương pháp dạy học của chương trình tiểu học mới

được thể hiện trong chương trình mơn đạo đức ở chỗ:

- Chương trình tiểu học nêu định hướng là, phương pháp phải tập trung

vào việc dạy cách học, trong đó, giúp học sinh biết cách học và từ đó, có nhu

cầu tự học, thực hiện hành vi đạo đức trong cuộc sống.

- Chương trình coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở tổ chức hoạt

động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, từ đó tạo điều kiện cho

các em phát hiện tri thức mới, tự giải quyết các vấn đề của bài học.

- Chương trình mới đòi hỏi đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức

phải song song với đổi mới phương tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra và đánh giá

kết quả dạy học…

3.2. Những phương hướng cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học Tiểu học

- Giúp học sinh không những nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn

biết được cách thức học tập, cách thức tự học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

học sinh tự thể hiện, tranh luận, thảo luận hợp tác với nhau giúp các em tự

phát hiện ra những tri thức mới.

- Kích thích, khuyến khích học sinh vận dụng những điều được học vào

thực tiễn vào cuộc sống cộng đồng như giải quyết các hiện tượng , xây dựng

và cải tạo cuộc sống xung quanh theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

- Tạo cơ hội cho học sinh tự nghiên cứu làm cho phương pháp học tập, tiếp

cận với phương pháp nghiên cứu khoa học như: Làm thực nghiệm, tham gia các

12Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------công tác khảo sát điều tra.

- Giúp học sinh chủ động tự kiểm tra đối với việc học tập của mình ,

phát hiện ra những thiếu sót và tự sửa chữa, khắc phục.

- Khai thác khả năng phong phú to lớn của phương tiện dạy học, đa dạng hóa

các hình thức tổ chức dạy học.

3.4.Vở bài tập môn Đạo đức

Các lớp 1, 2, 3 khơng có sách giáo khoa nên ở đây tơi chỉ dề cập đến phần vở

bài tập môn Đạo đức.

- Vở bài tập đạo đức là một tài liệu học tập dành cho học sinh. Theo xu thế

chung, ở các lớp 1, 2, 3 khơng có sách giáo khoa đạo đức mà thay vào là vở bài

tập nhưng không bắt buộc sử dụng. Ngồi ra, lớp 4, 5 có sách giáo khoa đạo đức

nhưng người ta cũng biên soạn vở bài tập để hỗ trợ môn này.

- Theo đổi mới dạy học môn Đạo đức hiện nay, môn Đạo đức được coi là

hoạt động giáo dục. Trong trường hợp này, vở bài tập được coi là phương tiện

giúp học sinh thực hiện các hoạt động do giáo viên tổ chức. Như vậy, vở bài tập

giúp học sinh phát hiện tri thức đạo đức, hình thành kĩ năng, hành vi và bày tỏ

thái độ của mình liên quan đến bài đạo đức.

- Tuy nhiên, giáo viên phải thật tỉnh táo khi sử dụng vở bài tập. Bởi lẽ, nếu

lạm dụng nó thì có thể khơng đạt được mục tiêu bài học đã đề ra, đặc biệt là mục

tiêu về hành vi.

- Mỗi bài đạo đức trong vở bài tập thường có hai phần:

+ Các bài tập: Thường rất đa dạng với số lượng khoảng 4 đến 6 bài đạo đức.

Chúng được nêu ra qua nhiều hình thức khác nhau, ví như: điền đúng sai vào ơ

trống, nối nội dung với hình vẽ, xác định hành vi trong tranh là đúng hay sai…

+ Ghi nhớ: Cũng được nêu ra tương tự như sách giáo khoa.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Khái quát quá trình điều tra

1.1. Mục đích điều tra

Tìm hiểu thực trạng việc xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1 ở

trường tiểu học.

1.2. Nội dung điều tra

 Điều tra khảo sát về thực trạng nhận thức của giáo viên Tiểu học về việc

xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức .

 Thực trạng việc việc xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1 ở

trường tiểu học.

1.3. Đối tượng điều tra

13Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập mơn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong q trình thực hiện đề tài tôi đã tiến hành điều tra 30 giáo viên trực

tiếp giảng dạy môn Đạo đức ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Ứng Hòa

– Thành phố Hà Nội.

2. Kết quả điều tra

2.1. Nhận thức của giáo viên về việc xây dựng hệ thống bài tập trong dạy

học môn Đạo đức

Bảng 1. Nhận định của giáo viên về mức độ cần thiết của việc xây dựng hệ

thống bài tập trong môn Đạo đức

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết

40,6%

59,4%

0%

Qua bảng 1 kết quả hỏi ý kiến 30 giáo viên cho thấy: 100% giáo viên cho

rằng việc xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức là cần thiết. Trong đó có

40,6% cho rằng việc xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức là rất cần thiết.

Điều này chứng tỏ giáo viên có nhận thức khá đầy đủ về sự cần thiết phải xây

dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức.

2.2. Nhận thức của giáo viên về căn cứ để xây dựng hệ thống bài tập môn

Đạo đức

Bảng 2. Căn cứ xây dựng hệ thống bài tập của giáo viên

Các căn cứ

Tỷ lệ (%)

Căn cứ vào các khâu của quá trình dạy học

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung bài học

Căn cứ vào hình thức và phương pháp học tập

Căn cứ vào đối tượng học sinh3,3

100

56,6

80Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương43,3Phân tích kết quả: Nhìn vào bảng kết quả cho chúng ta thấy

• 100% giáo viên căn cứ vào mục tiêu, nội dung bài học là hồn tồn hợp

lý. Có 80% ý kiến căn cứ vào đối tượng học sinh để xây dựng bài tập.

• 53,6% số giáo viên căn cứ vào hình thức và phương pháp học tập và

43,3% căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương . Điều đó cho thấy họ

phải xây dựng hệ thống bài tập một cách linh hoạt để việc phát huy tính

tích cực của học sinh được tối đa.

• Có 3,3 % ý kiến giáo viên cho rằng phải căn cứ vào các khâu của q trình

dạy học.

3. Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo

14Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đức

3.1. Thuận lợi

 Đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn Đạo đức có trình độ chun mơn tốt.

Hầu hết các giáo viên đều tham gia giảng dạy rất lâu năm. Với trình độ và

kinh nghiệm giảng dạy đó họ có khả năng nắm bắt đặc điểm, tâm sinh lý,

nhận thức …. của học sinh được tốt hơn nên việc xây dựng hệ thống bài

tập môn Đạo đức sẽ phù hợp lí hơn.

 Các giáo viên ln quan tâm đến vấn đề tích cực hóa trong dạy học, cũng

như nghiên cứu các biện pháp, kỹ thuật dạy học để nâng cao hiệu quả dạy

học. Các giáo viên đều nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc xây

dựng hệ thống bài tập mơn Đạo đức.

 Số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu trên Internet liên quan đến

dạy học môn Đạo đức ngày càng nhiều là cơ sở để giáo viên có thể tham

khảo, kế thừa, thiết kế, sáng tạo các dạng bài tập sao cho phù hợp với nội

dung bài học.

3.2. Khó khăn

 Số lượng học sinh thụ động trong học tập còn nhiều nên việc thực hiện

yêu cầu của một số dạng bài tập chưa tốt ( Ví dụ: Dạng bài tập điều tra,

dạng bài tập rèn luyện hành vi…)

 Hiện nay chương trình giáo dục Tiểu học vẫn còn rất nhiều áp lực về nội

dung chương trình, thời lượng…Hơn nữa, tâm lí chỉ coi trọng mơn chính

( Tốn, Tiếng Việt, tiếng Anh) còn các mơn phụ ( Đạo đức, Tự nhiên xã

hội…) thì khơng được coi trọng nên việc dành thời gian để xây dựng bài

giảng, hệ thống bài tập cũng như việc tìm tòi ứng dụng các phương pháp

giảng dạy tích cực trong mơn Đạo đức vẫn còn hạn chế.

 Ngồi ra, việc xây dựng hệ thống bài tập có phù hợp và đem lại hiệu quả

hay khơng còn phụ thuộc vào trình độ, năng lực tổ chức các hoạt động

học tập của giáo viên.

III. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Qua việc điều tra, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát thực trạng xây dựng

hệ thống bài tập môn Đạo đức ở bậc Tiểu học nói chung và ở mơn Đạo đức lớp

1nói riêng, tơi nhận thấy rằng: hầu hết giáo viên và học sinh nhận thức đúng

đắn về sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống bài tập trong q trình dạy học

mơn Đạo đức.

Đa số giáo viên đã có những cố gắng nhất định trong việc xây dựng hệ

thống bài tập môn Đạo đức nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh và

15Đề tài: Xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức lớp 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hoạt động này đã cho được một số kết quả. Tuy nhiên, trong xây dựng hệ thống

bài tập mơn Đạo đức cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải giải quyết.

Trong chương I, chúng tơi đã phân tích rõ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn

của việc vận dụng xây dựng hệ thống bài tập mơn Đạo đức nói chung và mơn

Đạo đức lớp 1nói riêng. Đây là những cơ sở rất có giá trị là tiền đề, căn cứ để

chúng tơi xây dựng xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực học

tập của học sinh, góp phần nâng cao kết quả học tập môn Đạo đức.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×