Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ph­ương thức tích hợp, lồng ghép

Ph­ương thức tích hợp, lồng ghép

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------- Đối với bài học lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường mức độ này, giáo

viên giúp học sinh hiểu, cảm nhận đầy đủ và sâu sắc nội dung bài học chính là

góp phần giáo dục trẻ một cách tự nhiên về ý thức bảo vệ môi trường. Các bài

học này là điều kiện tốt nhất để nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phát huy

tác dụng đối với học sinh thông qua môn học.

b. Mức độ 2 (lồng ghép bộ phận)

- Khi dạy học các bài học tích hợp ở mức độ này, giáo viên cần lưu ý:

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài học.

- Xác định nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường tích hợp vào bài học là

gì?

- Nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường tích hợp vào nội dung nào, hoạt

động dạy học nào trong quá trình tổ chức dạy học?

- Cần chuẩn bị thêm đồ dùng dạy học gì?

- Khi tổ chức dạy học, giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học bình

thường, phù hợp với hình thức tổ chức và phương pháp dạy học của bộ môn.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học giáo viên giúp học sinh hiểu, cảm

nhận đầy đủ và sâu sắc phần nội dung bài học liên quan đến giáo dục bảo vệ mơi

trường (bộ phận kiến thức có nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường) chính là góp

phần giáo dục trẻ một cách tự nhiên về ý thức bảo vệ môi trường. Giáo viên cần

lưu ý khi lồng ghép, tích hợp phải thật nhẹ nhàng, phù hợp, và phải đạt mục tiêu

của bài học theo đúng yêu cầu của bộ môn .

c. Mức độ 3 (liên hệ)

- Khi chuẩn bị bài dạy, giáo viên cần có ý thức tích hợp, chuẩn bị những

vấn đề gợi mở, liên hệ nhằm giáo dục cho học sinh hiểu biết về môi trường, có

kĩ năng sống và học tập trong mơi trường phát triển bền vũng.

- Khi tổ chức dạy học, giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học bình thờng, phù hợp với hình thức tổ chức và phơng pháp dạy học của bộ mơn. Trong

q trình tổ chức các hoạt động dạy học, giáo viên tổ chức, hớng dẫn học sinh

liên hệ, mở rộng về giáo dục môi trường thật tự nhiên, hài hòa, đúng mức, tránh

lan man, sa đà, gượng ép, không phù hợp với đặc trng bộ môn.

3. Phương pháp

Việc thay đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học phát huy tính độc lập,

sáng tạo học sinh, kích thích tìm tòi, khám phá, tạo khơng khí học tập sôi nổi

thoải mái với phương châm " Học mà chơi, chơi mà học". Cần chú trọng tổ chức

dạy học môi trường tự nhiên gắn với thực tiễn sống Học phải đơi với hành. Đặc

biệt với mơn đạo đức có nội dung giáo dục môi trường, giáo viên cần luôn ý tới

----------------------------------------------------------------------------------------------20Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------việc liên hệ bản thân học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung Từ em dễ nhớ,

nhớ sâu, nhớ lâu nội dung học có việc làm thiết thực sống hàng ngày em. Trong

dạy học môn Đạo đức thường sử dụng một số phương pháp sau:

- Phương pháp thảo luận

- Phương pháp quan sát

- Phương pháp trò chơi

- Phương pháp tìm hiểu, điều tra...

4. Hình thức lờng ghép

- Giáo dục thông qua các tiết học trên lớp .

- Giáo dục thơng qua các tiết học ngồi thiên nhiên , ở mơi trường bên

ngồi trường lớp như mơi trường ở địa phương.

- Giáo dục qua việc thực hành làm vệ sinh môi trường lớp học sạch, đẹp ;

thực hành giữ trường, lớp học sạch, đẹp.

- Giáo dục với cả lớp hoặc nhóm học sinh.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÍCH HỢP GIÁO DỤC MƠI

TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

1. Nghiên cứu nội dung chương trình mơn Đạo đức lớp 3

Việc nghiên cứu kỹ chương trình giúp Ban giám hiệu và giáo viên xác

định đúng nội dung cần tích hợp vào dạy học mơn Đạo đức lớp 3, trên cơ sở đó

Ban giám hiệu có chỉ đạo cụ thể cho các tổ trưởng chuyên môn triển khai thực

hiện việc giảng dạy tích hợp. Giáo viên xác định đúng nội dung, phương pháp và

phương tiện dạy học phù hợp để dạy tích hợp vào mơn học.

2. Khảo sát, nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn của giáo viên khi

tích hợp giáo dục mơi trường vào dạy học môn Đạo đức lớp 3

Kết quả cho thấy chủ yếu nhu cầu và nguyện vọng của giáo viên là mong

muốn được bồi dưỡng và tập huấn những kiến thức giáo dục môi trường phù

hợp với môn học; là bồi dưỡng hoặc cung cấp tài liệu về nội

dung, là kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng khai thác nội dung tích hợp và

phương pháp phương tiện dạy học để tích hợp, kỹ năng soạn giáo án tích hợp…

Mong muốn được cung cấp hoặc tạo điều kiện để có những trang thiết bị,

phương tiện dạy học hiện đại, và những đồ dùng dạy học đặc trưng của mơn

học. Nếu có thể tổ chức cho Ban giám hiệu và giáo viên được tham quan học tập

nước ngoài hoặc tham quan học tập trong nước những trường đã có kết quả tốt

về giảng dạy tích hợp kỹ năng sống.

3. Lên kế hoạch tích hợp giáo dục mơi trường vào dạy học mơn Đạo

đức lớp 3

----------------------------------------------------------------------------------------------21Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Kế hoạch chỉ đạo giảng dạy tích hợp trong toàn khối lớp 3 cần phản

ánh các vấn đề như sau:

 Xác định mục tiêu bài dạy tích hợp giáo dục môi trường: Mục tiêu của

môn Đạo đức lớp 3 cần phản ánh đủ ba mặt là: Kiến thức, thái độ và kỹ

năng. Các mục tiêu này đã được xác định rõ trong sách hướng dẫn giáo

viên về môn Đạo đức lớp 3. Mục tiêu giáo dục môi trường được đan xen,

hòa quyện, tích hợp một cách hợp lý, nhẹ nhàng vào mục tiêu của môn

học. Mục tiêu giáo dục môi trường không tách rời mục tiêu của môn học,

không phải là sự đặt cạnh hoặc cộng lại của hai loại mục tiêu trong môn

Đạo đức lớp 3.

 Đặc điểm của bài dạy tích hợp giáo dục mơi trường vào mơn Đạo

đức lớp 3 là:

 Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường vào môn Đạo đức lớp 3 phải

đảm

bảo cấu trúc hai mặt là: Mặt thứ nhất là mô tả mặt nội dung của bài dạy,

gồm mục tiêu của bài, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học được

sử dụng trong tiết dạy. Mặt thứ hai là mô tả mặt lô gic của bài dạy, gồm

các bước như: Kích thích hoạt động học tập, tổ chức kiểm tra, đánh giá

kết quả học tập.

 Bài giảng tích hợp về cơ bản vẫn đảm bảo 5 bước là: Ổn định tổ

chức (khởi động), kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới và giảng bài mới,

luyện tập và củng cố, giao nhiệm vụ về nhà và dặn dò.

 Nội dung tích hợp giáo dục mơi trường vào bài giảng mơn Đạo đức lớp 3

cần hợp lý, tự nhiên, nhẹ nhàng không ảnh hưởng tới nhận thức của học

sinh và phải đạt tới mục tiêu của bài dạy.

 Trong bài giảng tích hợp, mục tiêu bài học mơn Đạo đức lớp 3 với

mục tiêu giáo dục mơi trường phải gắn bó, kết hợp hài hòa, hòa quyện

với nhau một cách thống nhất. Đó là mục tiêu kép: Mục tiêu cần đạt được

ở học sinh của bài học môn Đạo đức lớp 3 và mục tiêu cần đạt của việc

giáo dục môi trường.

 Xác định những nội dung cụ thể cần tích hợp trong mỗi bài cụ thể

 Xác định những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để thực

hiện tích hợp giáo dục mơi trường vào bài dạy mơn Đạo Đức lớp 3

 Kết hợp sử dụng một số phương pháp dạy học mới với phương pháp dạy

học như: Thảo luận nhóm, trò chơi, phương pháp đóng vai theo tình

----------------------------------------------------------------------------------------------22Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------huống mà giáo viên đưa ra, điều tra thực tiễn, động não, đàm thoại, trình

bày trực quan, giải thích, khen ngợi...trên cơ sở xác định rõ phương pháp

chính và phương pháp hỗ trợ.

 Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với

nội dung và yêu cầu bài dạy như: Dạy cá nhân, dạy hợp tác theo nhóm,

dạy cho cả lớp. Kết hợp tổ chức các bài học ở trên lớp, với làm thí

nghiệm, khảo sát thực địa, tham quan, học tại vườn trường…

 Một số phương tiện và đồ dùng dạy học thường được sử dụng là băng

ghi âm thanh và hình ảnh, tranh ảnh in hoặc chụp, vẽ, các dụng cụ thí

nghiệm, ti vi, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy vi tính, giấy A0, bút dạ,

băng dính, phiếu học tập, xô hoặc chậu đựng nước…

4. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về giáo dục mơi trường cho giáo viên

Tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học môn Đạo đức lớp 3

được hiểu là quá trình giảng dạy thực hiện phối kết hợp, đan xen hài hòa và hợp

lý giữa kiến thức và kỹ năng môi trường, bảo vệ môi trường với kiến thức, kỹ

năng của môn Đạo đức lớp 3. Nội dung bồi dưỡng về giáo dục mơi trường cho

giáo viên để dạy tích hợp là các vấn đề cơ bản như:

 Ý nghĩa và vai trò của giáo dục môi trường.

 Khái niệm, nội dung cụ thể của giáo dục môi trường thông qua môn Đạo

đức.

 Mức độ tích hợp giáo dục mơi trường vào dạy học môn Đạo đức lớp 3.

Căn cứ vào nội dung bài học, có thể phân chia thành ba mức độ tích hợp

( đã nói ở phần trên).

 Lựa chọn các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học

để sử dụng khi dạy tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo Đức lớp

3

5. Hướng dẫn cách thiết kế giáo án mơn Đạo đức 3 có tích hợp giáo dục môi

trường

5.1. Xác định mục tiêu của bài dạy có tích hợp

Mục tiêu của bài dạy tích hợp giáo dục môi trường trong môn Đạo đức lớp

3 là mục tiêu kép, nghĩa là mục tiêu của bài học môn Đạo đức với mục tiêu giáo

dục môi trường được đan xen, kết hợp hài hòa, thống nhất với nhau. Thực hiện

tốt bài giảng tích hợp thì mục tiêu giáo dục môi trường và mục tiêu của bài học

mônĐạo đức cũng đồng thời được thực hiện. Hiệu quả và chất lượng giảng dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------23Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------của môn Đạo đức được nâng cao và giáo dục môi trường trong trường học cũng

được tăng cường.

5.2. Xác định và chuẩn bị tài liệu, phương tiện

Căn cứ vào mục tiêu và các hoạt động dạy học đã được thiết kế giáo viên sẽ

lựa chọn tài liệu, phương tiện phục vụ cho tiết dạy như: Tranh ảnh, phim, truyện

kể minh họa, tình huống, phiếu học tập, sản phẩm tự nhiên…Việc lựa chọn đúng

và khai thác hiệu quả tài liệu, phương tiện dạy học đóng góp một phần khơng

nhỏ vào thành công của tiết dạy.

5.3. Thiết kế các hoạt động dạy học chủ yếu

Trước khi đưa ra các hoạt động, giáo viên cần chú ý quán triệt sâu sắc

những điều sau đây:

 Các hoạt động phải phù hợp với logic của bài đạo đức – từ mẫu hành vi

đạo đức khái quát thành bài học; sau đó từ bài học đạo đức, tổ chức cho

học sinh luyện tập, vận dụng vào thực tiễn.

 Phải căn cứ vào mục tiêu bài học để dự kiến những hoạt động tương ứng.

Tránh hiện tượng mục tiêu thì đã xác định nhưng khơng có hoạt động nào

giải quyết nó.

 Các hoạt động phải có nội dung phù hợp với bài đạo đức, khả năng của

học sinh tiểu học, điều kiện thực tế xung quanh…

 Phương pháp phải phát huy tính tích cực của học sinh, hình thức tổ chức

dạy đa dạng.

 Khi thiết kế từng hoạt động cần thống nhất giữa tên, mục tiêu, cách tiến

hành, kết luận của từng hoạt động.

6. Giáo án tham khảo

BÀI 13: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

(Lồng ghép : Kỹ năng sống, giáo dục môi trường)

A. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:

- HS biết thế nào là tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước để không bị ô

nhiễm.

2. Kĩ năng:

- Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước. Biết cần phải tiết

kiệm nước, bảo vệ nguồn nước để không bị ô nhiễm.

3. Thái độ

- Thực hiện tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa

phương.

* GDMT:

----------------------------------------------------------------------------------------------24Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------- Biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên

nhiên. Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Có thái độ biết tiết kiệm và

bảo vệ nguồn nước làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần bảo vệ mơi

trường.

- Biết sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước: Nguồn nước không phải là

vơ hạn, cần phải giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện sử

dụng ( năng lượng) nước tiết kiệm và hiệu quả ở lớp, trường và gia đình. Tuyên

truyền mọi người giữ gìn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Phản đối những hành

vi đi ngược lại việc bảo vệ, tiết kiệm và sử dụng hiêu quả nguồn nước( gây ô

nhiểm nguồn nước, sử dụng nước lãng phí, khơng đúng mục đích,…)

* KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn; kĩ năng trình bày các ý tưởng tiết

kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường; kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng

tin liên quan đến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường; kĩ năng

bình luận, xác định và lựa chọn các giải pháp tốt nhất để tiết kiệm, bảo vệ nguồn

nước ở nhà và ở trường; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Các tranh ảnh liên quan đến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Phiếu học tập.

- Vở bài tập Đạo đức.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Giáo viên có thể kiểm tra bà cũ Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác như

sau:

+ Thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác?

+ Vì sao cần tơn trọng thư từ, tài sản của người khác?

3. Bài mới

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Khám phá

- HS trả lời

(Phương pháp Động não)

+ Nước dùng để uống.

- GV hỏi:

+ Nước dùng để tắm rửa.

+ Người ta sử dụng nước vào những việc gì? + Nước dùng để tưới cây.

+ Nước dùng để trồng trọt.

- Kết luận: Nước rất cần thiết cho cuộc sống + Nước dùng dể làm thủy điện.

của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải tiết

kiệm và bảo vệ nguồn nước. Vậy làm thế nào

để sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn

nước. Tiết học hơm nay chúng ta cùng nhau

tìm hiểu qua bài: “Tiết kiệm và bảo vệ nguồn

nước”.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đơi.(BT1)

Mục tiêu: - Khắc sâu thêm ích lợi của nước

trong cuộc sống hằng ngày.

----------------------------------------------------------------------------------------------25Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Cách tiến hành:

- GV : Treo tranh SGK, yêu cầu HS quan sát

tranh và trả lời câu hỏi:

+ Ảnh chụp cảnh gì? ở đâu? (ở miền núi,

đồng bằng hay miền biển)+ Nước được dùng để làm gì?- HS thảo luận nhóm đơi:

Đại diện nhóm báo cáo, các

nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS nêu nội dung từng tranh.

+ Tranh 1: Cảnh sử dụng nước ở

miền núi.

+ Tranh 2, 3: Cảnh sử dụng nước

ở đồng bằng.

+ Tranh 4: Cảnh sử dụng nước ở

miền biển.

+ Tranh 1: Nước dùng để tắm

giặt.

+ Tranh 2: Nước dùng để trồng

trọt, tưới cây.

+ Tranh 3: Nước dùng để ăn

uống.

+ Tranh 4: Nước ở ao hồ trong tự

nhiên.GV hỏi thêm:

+ Các em thấy nước có cần thiết đối với cuộc

sống của con người khơng?

-HS trả lời:

+ Các em thử hình dung nếu cả một ngày em + Nước rất cần thiết đối với cuộc

khơng được uống nước thì điều gì sẽ xảy ra? sống hằng ngày của con người.

+ Một ngày mà khơng được

+ Trong gia đình, nếu một ngày khơng có uống nước thì sẽ rất khát nước,

nước để sinh hoạt thì sẽ như thế nào?

người thì cảm thấy mệt mỏi,

+ Nếu các em nhỏ thiếu nước thì các em có không thể làm việc và học tập tốt

sinh hoạt được khơng?(tắm rửa, ăn uống...)

được.

+ Nếu khơng có nước sinh hoạt

* Em thấy nước có cần thiết đối với sự sống thì sẽ khơng ăn uống, tắm rửa

của con người và sinh vật không ?

được.

+ Thiếu nước các em sẽ không

* Nước thường được sử dụng trong các thể tắm rửa, ăn uống được thì trẻ

ngành nào ?

sẽ khơng phát triển được.

+ Nước rất cần thiết cho sự sống

của sinh vật, nếu khơng có nước

Kết luận: Nước là một nhu cầu cần thiết yếu sinh vật sẽ chết.

trong cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của + Nước thường được sử dụng

con người. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trong ngành nông nghiệp(trồng

trọng đến cuộc sống của con người và sinh trọt,

chăn ni…), cơng

vật trên trái đất. Năng lượng nước có ý nghiệp( thủy điện, …).

nghĩa to lớn đối với cuộc sống con người.

Con người dùng thủy năng để xây dựng các - HS nhắc lại kết luận.

----------------------------------------------------------------------------------------------26Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------nhà máy thủy điện…, tạo ra điện phục vụ cho

đời sống con người.

Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.(BT 2)

Mục tiêu: HS biết nhận xét và đánh giá hành

vi khi sử dụng nước và bảo vệ nguồn nước.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS quan sát, nêu nội dung từng

tranh.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ.

+ Em hãy viết chữ Đ vào ô trống dưới các

tranh vẽ hành vi đúng ?

PHIẾU BÀI TẬP: Điền Đ vào phương án

đúng, S vào phương án sai

Tắm rửa cho trâu, bò cạnh giếng nước ăn.

( S)

Đổ rác thải ở ao, hồ. ( S)

Bỏ vỏ chai, lọ dựng thuốc bảo vệ thực vật

vào thùng riêng.(Đ)

Để vòi nước chảy tràn bể. ( S)

Thò tay vào thùng đựng nước uống. ( S)- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Nêu nội dung từng tranh

+ Tắm rửa cho trâu, bò cạnh

giếng nước chung.

+ Đổ rác thải ở ao, hồ

+ Bỏ vỏ chai, lọ dựng thuốc bảo

vệ thực vật vào thùng riêng.

+ Để vòi nước chải tràn bể.

+ Thò tay vào thùng đựng nước

uống.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày kết

* Nếu em thấy bạn xả nước tràn bể nếu em quả , các nhóm khác nhận xét:

ở đó thì em sẽ làm gì?

* Nếu em thấy một bạn xả rác xuống ao và

em có mặt ở đó thì em sẽ làm gì?

- HS trả lời.

+ Em sẽ khuyên bạn đó tắt nước.

+ Em sẽ nói bạn đó nhặt rác và

nói bạn lần sau khơng được xả

rác xuống ao nữa tại vì làm như

* Vậy chúng ta cần làm gì để tiết kiệm và thế sẽ ơ nhiểm mơi trường nước.

bảo vệ nguồn nước?

+ Không được đổ rác xuống

sông hồ, sử dụng nước một cách

tiết kiệm không được lãng phí,

* Ở nhà trường các em đã sử dụng nước tiết khơng được thò tay vào nước

kiệm chưa ?

uống.

* Các em đã làm gì để sử dụng tiết kiệm và + Có sử dụng nước tiết kiệm.

bảo vệ nước ở trường học ?

+ Sử dụng nước tiết kiệm, tắt

nước không để nước tràn ra

ngồi , khơng thò tay vào thùng

- Kết luận: Chúng ta cần sử dụng nước tiết đựng nước uống, tham gia các

----------------------------------------------------------------------------------------------27Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------kiệm và bảo vệ để nguồn nước để nước hoạt động tuyên truyền bảo vệ

không bị ô nhiểm.

nguồn nước tiết kiệm hiệu quả

do nhà trường tổ chức.Phê phán

Hoạt đơng 4: Thảo luận nhóm(BT3)

những hành vi khơng đúng, đồng

Mục tiêu: HS biết quan tâm tìm hiểu thực tế tình ủng hộ những việc làm

sử dụng nước nơi mình ở.

đúng.

Cách

- Sử tiến

dụnghành:

nước tiết kiệm, k- HS nhắc lại kết luận.

- GV chia nhóm giao nhiệm vụ:

PHIẾU BÀI TẬP

- Nhận xét tình hình nước nơi em ở hiện nay

bằng cách đánh dấu + vào ô trống phù hợp:

a) Về lượng nước sinh hoạt

ThiếuThừaĐủ dùngb) Về chất lượng nước

SạchÔ nhiễmc) Về cách sử dụng nước.- HS thảo luận nhóm

- Đại diện từng nhóm trình bày

kết quả.Tiết kiệm- HS trả lời.Lãng phíGiữ gìn sạch sẽ

Làm ơ nhiễm nước

KL: (Tùy tình hình, GV nhận xét kết luận)

- HS đọc ghi nhớ.

Ghi nhớ: Nước là tài ngun vơ giá và chỉ

có hạn. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng

hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ để nguồn nước

không bị ô nhiễm

4. Củng cố

- Giáo viên đưa ra một tình huống có nội dung về hành vi gây ô nhiễm nguồn

nước và yêu cầu học sinh nhận xét và đưa ra giải pháp giải quyết tình huống.

- GV nhận xét tiết học.

5. Dặn dò

- Thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

- Chuẩn bị tiết học sau: Bài tập 4, 5.----------------------------------------------------------------------------------------------28Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Đạo đức lớp 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------C. PHẦN KẾT LUẬN

I. KẾT LUẬN

1. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác

Công tác giáo dục môi trườngcho học sinh hiện nay là một công tác hết

sức quan trọng, cần thiết trong trường tiểu học . Đây là một cơng tác có tính đặc

biệt, u cầu nhà giáo dục phải xác định được mục tiêu, nội dung giáo dục và có

kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện. Việc thực hiện phải trong một quá trình

lâu dài, liên tục kết hợp giữa hoạt động học tập trong nhà trường và các hoạt

động khác tại nơi sinh sống.

Con đường cơ bản và quan trọng đề giáo dục những phẩm chất đạo đức và

kỹ năng và trang bị tri thức cho học sinh tiểu học chính là hoạt động, bao gồm

hoạt động học tập và các hoạt động phong trào, sinh hoạt đoàn thể. Chúng ta cần

giáo dục học sinh trong tập thể, bằng tập thể và vì tập thể. Từ đó, biến q trình

giáo dục thành q trình tự giáo dục.

2. Bài học kinh nghiệm

- Tích hợp giáo dục môi trường nhưng không làm thay đổi đặc trưng của

môn học, không biến bài học bộ môn thành bài học giáo dục môi trường.

- Khai thác nội dung giáo dục mơi trường có chọn lọc, có tính tập trung,

khơng tràn lan, tùy tiện.

- Các kiến thức giáo dục môi trường đưa vào bài phải có hệ thống, tránh sự

trùng lặp, phải thích hợp với trình độ học sinh, khơng gây q tải.

- Dạy học tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức cần theo

hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kỹ năng sống.

- Cần phát huy tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy

học phù hợp như trò chơi, thảo luận nhóm, dự án, đóng vai, động não,…

- Chú trọng tổ chức dạy học trong môi trường tự nhiên và gắn với thực tiễn

cuộc sống.

II. KIẾN NGHỊ

- Nhà trường và các cấp trong nghành góa dục cần tăng cường bồi dưỡng

nâng cao trình độ, năng lực cho tất cả giáo viên về kiến thức và kỹ năng giáo

dục môi trường.

Công tác tuyên truyền về giáo dục môi trường phải được tiến hành thường

xun, liên tục.

----------------------------------------------------------------------------------------------29Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Nhà trường tham mưu với các cấp có thẩm quyền để đảm bảo những diều

kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho việc dạy – học. Tăng cường cơ sở vật chất,

trang thiết bị, tài liệu và những phương tiện cần thiết để phục vụ cho các hoạt

động giáo dục môi trường trong nhà trường.----------------------------------------------------------------------------------------------30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ph­ương thức tích hợp, lồng ghép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×