Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động quần chúng cũng như các

tổ chức xã hội khác tham gia vào việc bảo vệ mội trường tiến hành hàng năm.

Hệ thống thông tin và dữ liệu môi trường cũng đã được xây dựng và ngày càng

hoàn thiện hơn.

Giáo dục môi trường cần thiết được tiến hành giáo dục cho đông đảo nhân

dân, giáo dục trong các trường phổ thông, giáo dục đại học hay trung học

chuyên nghiệp. Trong các bậc học hiện nay ở nước ta, có thể nói Tiểu học là bậc

học cơ bản, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở

thành công dân tốt cho đất nước. Mục đích quan trọng của giáo dục bảo vệ mơi

trường không chỉ làm cho các em hiểu rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường

mà quan trọng là phải hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện

với môi trường. Nếu ở cấp học này các em chưa hình thành được tình u

thiên nhiên, sống hòa đồng với thiên nhiên, quan tâm tới thế giới xung quanh,

có thói quen sống ngăn nắp, vệ sinh thì ở các cấp sau khó có thể bù đắp được. Vì

vậy, nội dung và cách thức bảo vệ môi trường trong trường tiểu học mang tính

quyết định đối với việc hình thành những phẩm chất đó. Để đạt được mục tiêu

giáo dục mơi trường trong trường tiểu học đã có nhiều giải pháp được đưa ra và

trong đó có giải pháp tích hợp giáo dục mơi trường trong các mơn học, đặc biệt

là trong mơn Đạo đức.

Xuất phát từ những lí do trên nên tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tích

hợp giáo dục mơi trường trong dạy học mơn Đạo đức lớp 3”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy học môn Đạo đức lớp 3

có u cầu tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường nhằm giúp học sinh có ý thức,

kĩ năng, thái độ hành vi đắn việc bảo vệ môi trường.

III. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Khách thể nghiên cứu

Tích hợp giáo dục mơi trường cho học sinh trong phân môn Đạo đức lớp 3.

2. Đối tượng nghiên cứu

- Nội dung chương trình, phương pháp dạy học mơn Đạo đức lớp 3.

- Những bài học đạo đức có tích hợp nội dung giáo dục mơi trường.

- Hiểu biết học sinh lớp 3 về môi trường.

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tích hợp giáo dục mơi trường

trong dạy học mơn Đạo đức lớp 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------3Tích hợp giáo dục mơi trường trong môn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải pháp tổ chức, hướng dẫn dạy học tích hợp giáo dục moi trường trong môn

Đạo đức lớp 3.

V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Những vấn đề liên quan đến môi trường như khái niệm môi trường, ô nhiễm

môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, thực trạng môi trường giới

Việt Nam, đặc biệt môi trường địa phương.

- Đề tài tập trung giới thiệu và giải quyết những vấn đề về việc tích hợp giáo dục

môi trường cho học sinh qua phân môn Đạo đức lớp 3.

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận

- Phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu, sách báo, văn bản liên quan đến

đề tài.

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp quan sát

- Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.----------------------------------------------------------------------------------------------4Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Đạo đức lớp 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------B. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TÍCH HỢP

GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC LỚP

3

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN

1. Một số vấn đề lí luận cơ bản của đề tài

Bước vào thế kỷ XXI, loài người đang đứng trước những thách thức vơ

cùng to lớn của tự nhiên. Đó là nạn lạm phát tài nguyên, cạn kiệt tài nguyên, nạn

ô nhiễm mơi trường, … và cũng chính từ những điều này đã tác động không nhỏ

tới việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên của con người. Tài ngun thiên nhiên

khơng còn là một “núi” khổng lồ để con người mặc sức sử dụng chúng để

phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Đã có một thời, con người

ngang nhiên tác động, ngang nhiên tận dụng tài nguyên mà không bao giờ nhìn

nhận vấn đề “phát triển bền vững”. Từ đây sẽ đặt ra cho loài người chúng ta

những suy nghĩ cần thiết về việc cải tạo, tận dụng tài nguyên như thế nào để

đảm bảo được sự bền vững của chúng?

Giáo dục với nhiệm vụ đào tạo ra những con người khơng những có kiến

thức mà còn phải hội đủ các kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã

hội. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu của đất nước, phục vụ thiết

thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, của từng ngành, từng lĩnh vực,

từng vùng, từng địa phương nói riêng là nhiệm vụ của các trường trong hệ thống

giáo dục quốc dân, trong đó có trường tiểu học.

Bảo vệ môi trường là vấn đề được xã hội quan tâm, thực hiện tốt sẽ mang

lại hiệu ứng giáo dục cao; các em học sinh khơng chỉ góp phần trực tiếp bảo vệ

mơi trường mà còn là những tun truyền viên tích cực về bảo vệ mơi trường

nơi học tập sinh sống. Mơn đạo đức lớp 3 góp phần trang bị cho học sinh hệ

thống kiến thức tương đối đầy đủ môi trường sống, kỹ năng bảo vệ môi

trường.

Trước thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay và ý nghĩa to lớn từ việc

bảo vệ môi trường, Đảng, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành các văn bản

chỉ đạo về vấn đề bảo vệ môi trường. Cụ thể:----------------------------------------------------------------------------------------------5Tích hợp giáo dục mơi trường trong mơn Đạo đức lớp 3

------------------------------------------------------------------------------------------------ Nghị quyết số 41/ NQ - TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ chính trị

về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh cơng

nghiệp hố, hiện đại hố đất nước.

 quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt đề án: “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường

vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

 Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Thủ

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc

gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã tạo cơ sở pháp lí vững

chắc cho những nỗ lực và quyết tâm bảo vệ môi trường theo định hướng

phát triển một tương lai bền vững của đất nước.

 Chỉ thi số: 02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2005, Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục

bảo vệ môi trường, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thông

là trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ mơi

trường bằng hình thức phù hợp trong các mơn học và thơng qua các hoạt

động ngoại khố, xây dựng mơ hình nhà trường xanh-sạch-đẹp.

 Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/07/2008 về việc phát động

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

trong các trường phổ thông.

 Công văn Số: 1943/BGDĐT-KHCNMT ngày 05 tháng 5 năm 2017 về

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

2. Một số vấn đề về môi trường và giáo dục môi trường

2.1. Môi trường là gì?

Có nhiều quan niệm về mơi trường:

 Mơi trường là một tập hợp các yếu tố xung quanh hay là các điều kiện bên

ngồi có tác động qua lại (trực tiếp, gián tiếp) tới sự tồn tại và phát triển

của sinh vật.

 Theo điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường (2005) “Môi trường bao gồm các

yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng

đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người.----------------------------------------------------------------------------------------------6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×