Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 4, NXB Giáo dục, 2010.

10.Lưu Thu Thủy (chủ biên), Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4, NXB Giáo dục Việt

Nam, 2014

11.Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.29Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×