Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP

SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Nguyên tắc đảm bảo sự thơng nhất giữa vai trò tự giác, tích cực độc lập

của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên

Trong q trình dạy học mơn Đạo đức lớp 4 khi vận dụng KTDH mảnh

ghép tính tự giác thể hiện ở chỗ: HS ý thức được đầy đủ nhiệm vụ để lĩnh hội tri

thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, có ý thức tự kiểm tra, đánh giá tồn bộ q trình

học tập của mình.

Tính tích cực được đánh giá ở việc HS tham gia vào các hoạt động thảo

luận một cách tích cực nghiêm túc và có hiệu quả.

Tính độc lập nhận thức của HS thể hiện ở chỗ các em tự phát hiện ra vấn

đề và tự giải quyết chúng, tức là năng lực tự tổ chức, tự điều khiển các hoạt

động của HS trong quá trình thảo luận nhằm mang lại vốn kinh nghiệm cho bản

thân và HS tự chiếm lĩnh tri thức.

Ba phẩm chất trên có liên quan mật thiết với nhau, các phẩm chất ấy được

hình thành và phát triển dưới vai trò chủ đạo của GV. Chính vì vậy, khi vận dụng

KTDH mảnh ghép để dạy học cho HS, GV cần tiến hành một cách rõ ràng, dễ

hiểu, khoa học để kích thích hứng thú học tập cho HS, trong quá trình HS thảo

luận (vòng 1 và vòng 2) GV đóng vai trò là người cộng tác, hỗ trợ, không can

thiệp quá nhiều đến việc đưa ra kết quả thảo luận của các cá nhân cũng như cả

nhóm để tạo điều kiện cho ba phẩm chất trên phát triển.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, bản chất của KTDH mảnh ghép, đặc điểm

của môn Đạo đức lớp 4, chúng tôi đề xuất quy trình dạy học mơn Đạo đức lớp 4

như sau:

Quy trình gồm 7 bước:

 Bước 1: Tổ chức thành lập nhóm chuyên gia

- GV có thể chia 3- 6 HS thành một nhóm. GV có thể sử dụng các hình thức

thành lập nhóm như sau:

+ Gọi số: GV cho HS nối tiếp điểm số theo chu kì từ 1 đến 3 hoặc 1 đến 6 để

thành lập nhóm ( 3 - 6 HS một nhóm)

+ Màu sắc: GV phát cho HS 3 đến 6 mảnh giấy nhỏ có màu sắc khác nhau thành

lập nhóm ( 3- 6 HS một nhóm).

+ Biểu tượng: GV có thể phát cho HS 3 đến 6 biểu tượng hình học hoặc biểu

tượng các loại hoa hoặc biểu tượng các con vật để thành lập nhóm ( 3- 6 HS một

nhóm)

- HS tự bầu nhóm trưởng, thư kí.

 Bước 2: Đề ra nhiệm vụ vòng 1

17Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ với

những nội dung học tập độc lập với nhau, sau đó GV hướng dẫn cách tiến hành

hoạt động của nhóm và quy định thời gian thảo luận.

 Bước 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ vòng 1

Gồm 2 hoạt động:

- Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (Mỗi cá nhân đều phải làm việc độc lập để

giải quyết nhiệm vụ).

- Hoạt động 2: Làm việc nhóm (Các cá nhân lần lượt trao đổi, chia sẻ kết quả

với các thành viên trong nhóm).

 Bước 4: Tổ chức thành lập nhóm mảnh ghép

- GV hình thành nhóm mới khoảng từ 3 đến 6 HS, mỗi nhóm mảnh ghép gồm

các HS từ các nhóm chuyên gia ở vòng 1, những HS nào có cùng số hoặc màu

sắc hoặc biểu tượng sẽ thành 1 nhóm.

 Bước 5: Chia sẻ kết quả ở vòng 1 và đề ra nhiệm vụ vòng 2

Gồm 2 hoạt động:

- Hoạt động 1: Các thành viên chia sẻ kết quả ở vòng 1. Các câu hỏi và câu trả

lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau.

- Hoạt động 2: Đề ra nhiệm vụ ở vòng 2

+ Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng

1 thì GV giao cùng một nhiệm vụ để các nhóm giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới

này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1).

+ Sau đó GV hướng dẫn cách tiến hành hoạt động của các nhóm, GV quy

định thời gian thảo luận.

 Bước 6: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ vòng 2

- Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

 Bước 7: Báo cáo kết quả trước lớp

- GV gọi bất kì 1 HS trình bày kết quả của vòng 1 và vòng 2 HS khác nhận xét,

GV nhận xét.

III. THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 CÓ

SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP

1. Bài “Biết bày tỏ ý kiến” ( 2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Mọi trẻ em đều có quyền được bày tỏ ý kiến về những việc có liên

quan đến trẻ em. Nhưng không phải các em được phép bày tỏ ý kiến để đòi hỏi

mọi thứ khơng phù hợp.

18Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thái độ: Ý thức được quyền của mình, tơn trọng ý kiến của bạn và tôn trọng ý

kiến của người người lớn.

- GDKNS: Biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Giáo viên

Phiếu tình huống số 1,2,3,4.

Đồ dùng đóng vai HĐTH số 3

Học sinh

Thẻ mặt cười, mặt mếu.

SGK đạo đức lớp 4

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Nhận xét tình huống

- HS đọc các tình huống SGK

Thành lập nhóm chun gia vòng 1:

- Thành lập nhóm chun gia, HS bầu nhóm trưởng, thư kí

- GV u cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành 4 nhóm (nhóm chuyên gia)

mỗi nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh trong lớp giáo viên có thể

điều chỉnh số lượng học sinh trong từng nhóm cho phù hợp) bằng cách gọi số từ

1 đến 7.

- GV giao nhiệm vụ ở vòng 1 cho từng nhóm:

*Nhóm 1: Em được phân cơng làm một việc khơng phù hợp với khả năng.

*Nhóm 2: Em bị cơ giáo hiểu lầm và phê bình.

* Nhóm 3: Chủ nhật này bố mẹ dự định cho em đi chơi cơng viên, nhưng em lại

muốn đi xem xiếc

*Nhóm 4: Em muốn tham gia một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng

chưa được phân công.

- Câu hỏi: Em sẽ làm gì trong tình huống trên? Vì sao?

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm, mỗi nhóm nhận một phiếu màu khác

nhau, mỗi loại phiếu màu được đánh số từ 1 đến 7.

- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận trong 5 phút.

- Từng HS suy nghĩ sau đó trao đổi chia sẻ kết quả với các thành viên trong

nhóm.

Thành lập nhóm chun gia vòng 2:

- GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm 1 gồm các học sinh nhận

phiếu số 1 ở các nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương tự.19Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV đưa ra nhiệm vụ ở vòng 2 cho các nhóm: Điều gì sẽ xảy ra nếu em không

được bày tỏ ý kiến về việc có liên quan đến bản thân em và lớp em?

- GV hướng dẫn HS thảo luận: các thành viên thảo luận trong 5 phút, sau đó GV

sẽ gọi bất kì 1 HS trình bày lại nhiệm vụ của vòng 1 và vòng 2; HS khác nhận

xét, bổ sung.

=>Kết luận: Trẻ em đều có quyền bày tỏ ý kiên về những việc có liên quan đến

trẻ em.

 Em sẽ làm gì

- Nhận xét về các hành vi trong SGK..

- Gọi HS trả lời từng tình huống a,b,c.

- GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là đúng, vì bạn biết bày tỏ nguyện vọng,

mong muốn của mình. Còn việc làm của bạn Hồng và Khánh là không đúng.

 Bày tỏ thái độ-- GV phát thẻ cho học sinh.

- GV nêu các hành vi liên quan đến bài học, học sinh dùng thẻ để nêu ý kiến.

- GV kết luận: Trẻ em đều có quyền được bày tỏ ý kiến về những việc có liên

quan đến mình nhưng cũng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người

khác. Không phải mọi ý kiến của trẻ em đều được đồng ý.

- HS đọc ghi nhớ.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Trò chơi “ Có – Khơng”.

- Hãy nhận xét những hành vi, việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp ở

BT1.

- Tại sao trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về các vấn đề có liên quan đến trẻ em?

- Em cần thực hiện quyền đó như thế nào?

*Em sẽ nói như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm.

+ Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về những ý kiến sau:

Trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về các vấn đề liên quan đến trẻ

em.

Cách chia sẻ, bày tỏ ý kiến phải rõ ràng và tôn trọng người nghe.

Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác.

Người lớn cần lắng nghe ý kiến của trẻ em.

Mọi ý muốn của trẻ em đều phải được thực hiện.

+ Yêu cầu các em thảo luận về quyền và trách nhiệm của các em với môi trường.

*Trò chơi “ Phỏng vấn”

20Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hãy cùng các bạn phỏng vấn lẫn nhau về những nội dung sau:

+ Tình hình vệ sinh trường lớp em.

+ Nội dung sinh hoạt lớp.

+ Dự định của em trong hè.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Em hãy bày tỏ ý kiến với bố mẹ, anh chị về những vấn đề liên quan đến bản

thân.

III. ĐÁNH GIÁ:

- HS tự đánh giá việc bày tỏ ý kiến của bản thân và đưa tay nếu mình biết bày tỏ

ý kiến những việc liên quan đến bản thân.2.Bài “Hiếu thảo với ông bà cha mẹ” ( 2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Biết được: Con cháu phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao

ông bà, cha mẹ đã sinh thành, ni dạy mình.

+ Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể

trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.

+ Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ để đền đáp công

lao với ông bà, cha mẹ đã sinh thành, ni dạy mình.

- Thái độ:

+ Có thái độ và hành vi kính trọng, u thương, hiếu thảo ông bà, cha mẹ.

+ Thể hiện thái độ khơng đồng tình và lên án với những hành vi bất kính, vơ ơn

đối với ơng bà cha mẹ.

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

*Giáo viên:

- Phiếu tình huống số 1,2,3,4,5.

- Đồ dùng đóng vai HĐTH số 3

*Học sinh

- Thẻ mặt cười mặt mếu

- SGK đạo đức lớp 4

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×