Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu phần mềm OptiSystem

1 Giới thiệu phần mềm OptiSystem

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpChương 3: Thiết kế mạng truy nhập GPONThiết kế bộ thu, bộ phát, bộ khuếch đại quang.

Thiết kế sơ đồ tán sắc.

Đánh giá BER và penalty của hệ thơng với các mơ hình bộ thu khác nhau.

Tính tốn BER và quỹ cơng suất tuyến của các hệ thống có sử dụng khuếch

đại quang.

3.1.3 Các đặc điểm chính của phần mềm OptiSystem

3.1.3.1 Thư viện các phần tử

Optisystem có một thư viện các phần tử phong phú với hàng trăm phần tử được

mơ hình hóa để có đáp ứng giống như các thiết bị trong thực tế. Cụ thể bao gồm:

Thư viện nguồn quang.

Thư viện các bộ thu quang.

Thư viện sợi quang.

Thư viện các bộ khuếch đại (quang, điện).

Thư viện các bộ MUX, DEMUX.

Thư viên các bộ lọc (quang, điện).

Thư viện các phần tử FSO.

Thư viện các phần tử truy nhập.

Thư viện các phần tử thụ động (quang, điện).

Thư viện các phần tử xử lý tín hiệu (quang, điện).

Thư viện các phần tử mạng quang.

Thư viện các thiết bị đo quang, đo điện.

Ngoài các phần tử đã được định nghĩa sẵn, OptiSystem còn có:

Các phần tử Measured components. Với các phần tử này, Optisystem cho phép

nhập các tham số được đo từ các thiết bị thực của các nhà cung cấp khác nhau.

Các phần tử do người sử dụng tự định nghĩa (User-defined Components).

3.1.3.2 Các công cụ hiển thị

Optisystem có đầy đủ các thiết bị đo quang, đo điện. Cho phép hiển thị tham

số, dạng, chất lượng tín hiệu tại mọi điểm trên hệ thống.

 Thiết bị đo quang:

Phân tích phổ (Spectrum Analyzer).

Thiết bị đo cơng suất (Optical Power Meter).

Thiết bị đo miền thời gian quang (Optical Time Domain Visualizer).

Thiết bị phân tích WDM (WDM Analyzer).

Thiết bị phân tích phân cực (Polarization Analyzer).

Thiết bị đo phân cực (Polarization Meter).

Nguyễn Quang Huy CB11085544Luận văn tốt nghiệpChương 3: Thiết kế mạng truy nhập GPON Thiết bị đo điện:

Oscilloscope.

Thiết bị phân tích phổ RF (RF Spectrum Analyzer).

Thiết bị phân tích biểu đồ hình mắt (Eye Diagram Analyzer).

Thiết bị phân tích lỗi bit (BER Analyzer).

Thiết bị đo công suất (Electrical Power Meter).

Thiết bị phân tích sóng mang điện (Electrical Carrier Analyzer).

3.1.3.3 Khả năng kết hợp với các công cụ phần mềm khác

Optisystem cho phép người dùng sử dụng kết hợp với các công cụ phần mềm

khác của Optiwave như OptiAmplifier, OptiBPM, OptiGrating, WDM_Phasar và

OptiFiber để thiết kế ở mức phần tử.

3.1.3.4 Mô phỏng phân cấp với các hệ thống con

Để việc mô phỏng phân cấp với các hệ thống con (SubSystem) được thực hiện

một cách linh hoạt và hiệu quả, Optisystem cung cấp mơ hình mơ phỏng tại các mức

khác nhau, bao gồm mức hệ thống, mức hệ thống con và mức phần tử.

3.1.3.5 Ngơn ngữ SCIPT mạnh

Người sử dụng có thể nhập các biểu diễn số học của tham số và tạo ra các

tham số toàn cục. Các tham số toàn cục này sẽ được dùng chung cho tât cả các phần

tử và hệ thống con của hệ thống nhờ sử dụng chung ngôn ngữ VB Script.

3.1.3.6 Thiết kế nhiều lớp

Trong một file dự án, Optisystem cho phép tạo ra nhiều thiết kế, nhờ đó người

sử dụng có thể tạo ra và sửa đổi các thiết kế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mỗi

file dự án thiết kế của Optisystem có thể chứa nhiều phiên bản thiết kế. Mỗi phiên

bản được tính tốn và thay đổi một cách độc lập nhưng kết quả tính tốn của các

phiên bản khác nhau có thể được kết hợp lại, cho phép so sánh các phiên bản thiết kế

một cách dễ dàng.

3.1.3.7 Trang báo cáo

Trang báo cáo của Optisystem cho phép hiển thị tất cả hoặc một phần các

tham số cũng như các kết quả tính tốn được của thiết kế tùy theo u cầu của người

sử dụng. Các báo cáo tạo ra được tổ chức dưới dạng text, dạng bảng tinh, đồ thị 2D

và 3D. Cũng có thể kết xuất báo cáo dưới dạng file HTML hoặc dưới dạng các file

template đã được định dạng trước.

3.1.3.8 Qt tham số và tối ưu hóa

Q trình mơ phỏng có thể thực hiện lặp lại một cách tự động với các giá trị khác

nhau của tham số để đưa ra các phương án khác nhau của thiết kế. Người sử dụng cũng có

thể sử dụng phần tối uu hóa của Optisystem để thay đổi giá trị của một tham số nào đó để

Nguyễn Quang Huy CB11085545Luận văn tốt nghiệpChương 3: Thiết kế mạng truy nhập GPONđạt được kết quả tốt nhất, xấu nhât hoặc một giá mục tiêu nào đó của thiết kế.

3.2 Thiết kế hệ thống mạng theo chuẩn GPON

3.2.1 Các thông số thiết lập mạng GPON

Kịch bản 1: Thiết lập các thông số cho mạng GPON với hệ số tỉ lệ chia của bộ

splitter là 1:8 như sau:

 Đường xuống:

Phương thức mã hóa: NRZ

Cơng suất phát Pphát =2 dBm

Tốc độ bit: 1244,16Mbps

Bước sóng đường xuống: 1490 nm

Độ rộng mỗi kênh: 10 MHz

 Kênh truyền:

Sợi đơn mode có chiều dài L = 20km

Suy hao: 0,4 dB/km

Độ tán sắc: 16,75 ps/nm/km

 Đường lên:

Phương thức mã hóa: NRZ

Tốc độ bit: 1244,16Mbps

Bước sóng đường lên: 1310 nm

Độ rộng mỗi kênh: 10 MHz

Công suất phát Pphát =-1 dBm

Các tham số toàn cục bao gồm:

Tốc độ bit (Bit rate): 1224.16 Mbps

Chiều dài chuỗi bit (Sequence length): 256 bit

Số lượng mẫu trên mỗi bit (Number of samples per bit): 32

Cửa sổ thời gian (Time windown) = chiều dài chuỗi bit  số mẫu trên một bit

= 256 1

1244160000= 2.057613  10  7 (s)

Số lượng mẫu (Number of samples)= chiều dài chuỗi bít  số mẫu trên một bit= 256  32

= 8912 (mẫu)

Tốc độ lấy mẫu (Samples rate) = Số lượng mẫu / cửa sổ thời gianNguyễn Quang Huy CB11085546Luận văn tốt nghiệpChương 3: Thiết kế mạng truy nhập GPON

=8912

2.057613  10  7= 39813120000 (Hz)Hình 3.2: Thiết lập các thơng số cho đường xuốngNguyễn Quang Huy CB11085547Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu phần mềm OptiSystem

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×