Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giảm lãi tiền vay

Giảm lãi tiền vay

Tải bản đầy đủ - 0trang

91PHỤ LỤC 4CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CỦA NHCSXH VIỆT NAM

Hoạt động tín dụng của NHCSXH khơng ngừng tăng trưởng về quy mô và cải

thiện về chất lượng. Hiện nay, NHCSXH đã được Chính phủ và các nhà đầu tư

trong và ngoài nước tin tưởng giao nhiệm vụ cũng như uỷ thác vốn thực hiện 14

chương trình sử dụng vốn trong nước; 4 chương trình, dự án sử dụng vốn uỷ thác

của nước ngồi. Ngồi ra, có các chương trình, dự án của các địa phương, các tổ

chức và cá nhân uỷ thác cho NHCSXH thực hiện. Tổng dư nợ của NHCSXH đến

ngày 31/12/2012 đạt 113.921 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt

32,8% (so với thời điểm nhận bàn giao từ năm 2002). Hiện có 7,1 triệu hộ nghèo và

các đối tượng chính sách còn dư nợ, với dư nợ bình quân là 16 triệu đồng/hộ. Dư nợ

của hoạt động tín dụng tập trung vào một số Chương trình lớn sau:

(1) Chương trình tín dụng hộ nghèo: là hợp phần của Chương trình mục tiêu

quốc gia về giảm nghèo của nhà nước nhằm tập trung nguồn lực tài chính của Nhà

nước vào một đầu mối để cho người nghèo vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh

, cải thiện đời sống và từng bước tiếp cận với các điều kiện của kinh tế thị trường.

Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 101.646 tỷ đồng (chiếm

48,2% doanh số cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH quản lý).

Dư nợ là 41.560 tỷ đồng, với hơn 3 triệu hộ còn dư nợ. Mức dư nợ bình quân một

hộ là 12,7 triệu đồng /hộ. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất (chiếm tỷ

trọng 36,5%) trong các chương trình tín dụng chính sách.

(2) Chương trình tín dụng đối với HSSV: nhằm mục đích sử dụng nguồn lực

của nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho HSSV có hồn cảnh khó khăn được

vay vốn học tập, thực hiện cơng bằng xã hội, bảo đảm không để HSSV nào phải bỏ

học vì lý do khơng có khả năng đóng học phí và trang trải các nhu cầu sinh hoạt tối

thiểu, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.92Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 43.572 tỷ đồng. Dư nợ

đến 31/12/2012 là 35.802 tỷ đồng, với hơn 1,9 triệu hộ đang vay vốn cho trên 2,3

triệu HSSV đi học. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ hai sau Chương

trình tín dụng hộ nghèo (chiếm tỷ trọng 31,4%) trong các chương trình tín dụng

chính sách.

(3) Chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn:

nhằm mục đích sử dụng các nguồn lực tài chính do nhà nước huy động, để cho vay

phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện phát triển nông nghiệp, nông

thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 23.712 tỷ đồng, doanh số thu nợ

đạt 10.841 tỷ đồng. Dư nợ 12.871 tỷ đồng, với hơn 655.000 khách hàng đang còn

dư nợ. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ ba (chiếm tỷ trọng 11,3%)

trong các chương trình tín dụng chính sách.

(4) Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thơn: nhằm

mục đích giúp các hộ gia đình ở khu vực nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng

mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơng trình nước sạch, các cơng trình vệ sinh, bảo

đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao,

sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực

nông thôn.

Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 15.954 tỷ đồng, doanh số thu nợ

đạt 5.323 tỷ đồng. Dư nợ 10.631 tỷ đồng, với hơn 1.726 khách hàng đang còn dư

nợ. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ 4 (chiếm tỷ trọng 9,3%) trong các

chương trình tín dụng chính sách.

(5) Chương trình tín dụng cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: Mục

đích cho vay Quỹ quốc gia về việc làm là nhằm tạo việc làm mới và tăng thêm việc

làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng góp thực hiện Chương trình

mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và tạo việc làm.93Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 16.084 tỷ đồng, doanh số thu nợ

đạt 12.036 tỷ đồng. Dư nợ 5.663 tỷ đồng, với hơn 329 ngàn khách hàng đang còn

dư nợ.. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 5% trong các chương

trình tín dụng chính sách.

(6) Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở: mục đích của chương trình: hỗ

trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an tồn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần

xóa đói giảm nghèo bền vững theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp

đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được một căn nhà có diện tích tối

thiểu 24m2; tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương

6- 7 triệu đồng/hộ tùy theo khu vực; vay vốn NHCSXH tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi

suất vay 3% với thời hạn 10 năm, trong đó thời gian ân hạn 5 năm; nguồn vốn cho

vay do Ngân sách trung ương cấp 50% và NHCSXH huy động 50%

Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 3.853.970 triệu đồng. Dư

nợ đến 31/12/2012 là 3.832.712 triệu đồng, với 480.927 hộ đang còn dư nợ. Đây là

chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 3,4% trong các chương trình tín dụng

chính sách.

(7) Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở

nước ngoài: nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm,

tăng thu nhập cho người lao động ở đất nước, nâng cao chất lượng lao động, góp

phần thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển đất nước và hộ nhập kinh tế quốc

tế. Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 2.092 tỷ đồng. Doanh số thu

nợ là 1.534 tỷ đồng, dư nợ là 559.9 tỷ đồng.

(8) Chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông

Cửu Long: mục tiêu giúp các hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ khu vực đồng

bằng sông Cửu Long, mua được nhà ở đảm bảo điều kiện sống an toàn, ổn định và

từng bước tiến tới phát triển bền vững. Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh

vay đạt 779 tỷ đồng. Tổng số thu nợ đạt 77.6 tỷ đồng. Dư nợ đến 31/12/2012 là 735

đồng, với 75.000 hộ đang còn dư nợTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giảm lãi tiền vay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×