Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV

2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV

Tải bản đầy đủ - 0trang

68tốn các khoản nợ đến hạn, cần có các giải pháp cụ thể như sau:

- Các cấp chính quyền địa phương, các trường cần nâng cao nhận thức và

trách nhiệm trong việc xác nhận đúng, chính xác đối tượng được hưởng chính sách

vay vốn ưu đãi HSSV để NHCSXH chủ động trong việc bố trí nguồn vốn tín dụng

cho Chương trình trên cơ sở số lượng HSSV đề nghị vay vốn.

- NHCSXH cần chủ động trong việc tạo lập nguồn vốn cho Chương trình, có

kế hoạch huy động các nguồn cụ thể:

+ Triển khai tích cực việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh,

phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để chủ động thực hiện kế hoạch phát hành trái

phiếu đã được Chính phủ phê duyệt để cho vay, hoàn trả nợ Kho bạc Nhà nước, nợ

trái phiếu đến hạn. NHCSXH xây dựng đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ

bảo lãnh theo qui định của pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo

đó mức tối đa phát hành trái phiếu được Chính phủ năm 2013 khoảng 15.000 tỷ

đồng, trong đó 5.500 tỷ đồng để hoàn trả số trái phiếu đến hạn trả nợ năm 2013,

hoàn trả nợ vay Kho bạc Nhà nước (phần chưa hoàn trả được trong năm 2012) và

5.500 tỷ đồng để tăng trưởng dư nợ tín dụng.

+ NHCSXH cần tiếp cận với các dự án vay vốn ODA có mục tiêu dự án liên

quan tới các Chương trình tín dụng chính sách mà NHCSXH đang thực hiện như:

giảm nghèo, bảo vệ mơi trường, tài chính vi mơ…để tạo lập nguồn vốn lãi suất

thấp, ổn định lâu dài.

+ Phối hợp với các Bộ ngành (Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao

động thương binh và xã hội) chủ động làm việc với các ngân hàng và một số tập đoàn

kinh tế để trao đổi, thảo luận về việc tham gia đóng góp nguồn vốn cho Chương trình

tín dụng HSSV thơng qua việc đầu tư trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh,

qua đó, gián tiếp tạo nguồn vốn cho NHCSXH cho vay Chương trình.

+ Cần đàm phán, làm việc với các Tổ chức tín dụng về số vốn huy động tăng

thêm để đáp ứng nhu cầu cho vay căn cứ vào tình hình tăng truởng nguồn vốn năm

2012 của các tổ chức tín dụng Nhà nước và chế độ qui định đối với các tổ chức tín

dụng để 2% vốn huy động từ các Tổ chức tín dụng Nhà nước theo qui định của69Nghị định 78/2002/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tăng cường huy động vốn từ tiết kiệm của người nghèo, dân cư.

- NHCSXH cần làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn thông qua việc tuyên

truyền qua các Tổ chức chính trị - xã hội về thời hạn chuẩn bị trả nợ, về các chính

sách được giảm lãi khi trả nợ trước hạn. tăng cường đẩy mạnh công tác thu hồi nợ

đến hạn để bổ sung vào nguồn vốn cho vay quay vòng đáp ứng nhu cầu vay vốn của

đối tượng thụ hưởng.

- NHCSXH cần có các phương thức thúc đẩy việc thu hồi nợ quá hạn.3.2.2 Hoàn thiện cơng tác tổ chức quản lý Chương trình

- Tăng cường phối hợp hành động liên ngành trong việc thực hiện Chương

trình từ tạo lập nguồn vốn, triển khai cho vay, thu hồi nợ đến hạn; phát huy vai trò

của NHCSXH về điều hành, triển khai thực hiện Chương trình để giải quyết những

vấn đề có liên quan đến quản lý Chương trình như tuyên truyền về Chương trình.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Chương trình tín dụng HSSV bằng

việc quán triệt các chương trình hành động cụ thể của các ban ngành trong sự thống

nhất với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung nhất là hồn thiện Chương

trình. Vì Chương trình tín dụng HSSV mang tính liên ngành và xã hội hóa cao, vì

vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã

hội có liên quan.

- NHCSXH cần chú trọng khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất

lượng hoạt động của Chương trình để có các giải pháp phù hợp với thực tiễn.3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tăng cường tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ tín dụng HSSV và các nội

dung liên quan đến Chương trình cho cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức Hội, Ban

quản lý Tổ TK&VV nhằm góp phần thay đổi tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm,

cách triển khai nhiệm vụ của cán bộ NHCSXH. Đồng thời, tạo chuyển biến về cách

nghĩ, cách làm của tổ chức nhận dịch vụ ủy thác (các Hội, đồn thể), ý thức có

vay – có trả của người dân.

- Nâng cao kiến thức, trình dộ nghiệp vụ trong việc phê duyệt hồ sơ đề nghị70vay vốn do tổ chức CT-XH chuyển đến. Cán bộ NHCSXH phải rà sốt kỹ, nhận biết

kịp thời các hồ sơ khơng hợp lý, hợp lệ để yêu cầu xác minh lại để cho vay đúng đối

tượng

- Thường xuyên điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ có năng lực,

kinh nghiệm từ Hội Sở chính NHCSXH cũng như các đơn vị có chất lượng hoạt

động tốt cho các đơn vị yếu kém để hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị cơ sở, góp phần

nâng cao hiệu quả hoạt động Chương trình.3.2.4 Tăng cường tun truyền về Chương trình tín dụng HSSV

- Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các

phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền hình, các cơ quan báo chí, tổ chức

chính trị - xã hội, chính quyền các cấp, các cơ sở đào tạo...về chính sách cho vay đối

với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, chính sách giảm lãi vay đối với

hộ vay tra nợ trước hạn; tuyên truyền để người vay vốn sử dụng đúng mục đích,

nhận thức về ý nghĩa của Chương trình tín dụng đối với HSSV cũng như trách

nhiệm trả nợ khi đến hạn; kiểm tra giám sát để cộng đồng xã hội và nhất là người

vay thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với chính sách tín dụng ưu đãi

của Chính phủ.

- Đưa thơng tin hướng dẫn cụ thể về Chương trình tín dụng HSSV, các văn

bản quy phạm pháp luật về Chương trình tín dụng HSSV, các văn bản liên quan lên

Website của từng đơn vị, tổ chức, nhà trường để HSSV có thể tìm hiểu thơng tin,

nắm bắt thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả trang website ”vayvondihoc.com.vn” của Bộ Giáo dục

và Đào tạo. Trong đó, thường xuyên cập nhật số liệu, thơng tin mới về Chương trình

để thuận tiện trong cơng tác theo dơi, đánh giá, tổng hợp. Cần nâng cấp website như

bổ sung dữ liệu quản lý HSSV của cơ sở đào tạo do trong website chỉ có họ và tên

HSSV nên khó xác định chính xác HSSV và các thơng tin liên quan, khơng có dữ

liệu sinh viên vay vốn theo học kỳ, tổng số tiền HSSV được vay đến thời điểm hiện

tại nên dẫn đến khó đối chiếu số liệu đã xác nhận cho HSSV tại trường. Các trường

cần nghiên cứu nhân rộng việc xây dựng phần mềm quản lý việc cấp giấy xác nhận71vay vốn chặt chẽ, mỗi sinh viên được cấp 1 lần/học kỳ.

- NHCSXH cần đẩy mạnh hợp tác với các trường Đại học, cao đẳng, trung

cấp và cơ sở đào tạo nghề có HSSV đang theo học và đang vay vốn tại NHCSXH

để thu thập các thơng tin về tình hình học tập tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác

thực thơng tin chính xác và nhanh chóng về HSSV với mục đích quản lý rủi ro

trong việc giải ngân như tránh trường hợp HSSV dùng giấy xác nhận của nhà

trường để được giải ngân khi đã nghỉ học.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển

giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính

trị xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH.3.2.5 Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất

lượng thực hiện dịch vụ ủy thác, bình xét đối tượng vay vốn của các tổ chức tiết

kiệm và vay vốn tại thôn, bản. Đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng, phát

huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu

đãi của Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các Hội

đoàn thể làm uỷ thác, tăng cường công tác củng cố Tổ TK&VV nâng cao chất

lượng, xây dựng tổ TK&VV thực sự là cầu nối giữa hộ vay và NHCSXH từ việc

tiếp nhận, hướng dẫn làm hồ sơ đến giải ngân, đôn đốc thu hồi nợ.3.2.6 Tích cực đơn đốc thu hồi nợ

- Nâng cao khả năng thu hồi vốn: Tổ TK&VV tích cực thơng báo đến

hộ gia đình đến phân kỳ trả nợ.

- Phát huy sự tương trợ lẫn nhau của người vay vốn, đặc biệt là thành viên

các Tổ TK & VV thông qua việc giúp đỡ nhau sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ

đầy đủ, đúng hạn.

- Cần nâng cao chế tài nhằm tăng cường việc thực hiện cam kết trả nợ.

- Cần có tư vấn cho HSSV trong việc chuẩn bị hành tranh tìm việc làm sau72khi ra trường như: tích lũy kiến thức chun mơn, nâng cao trình độ ngoài ngữ...kết

hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cùng nhà trường để giới thiệu các chương trình

việc làm.

- NHCSXH cần giúp các hộ gia đình vay vốn HSSV tiếp cận với nguồn vốn

phát triển khác mà hộ thuộc đối tượng được thụ hưởng như kết hợp với các tổ chức

phát triển ngành nghề, giới thiệu chính sách về hướng nghiệp, việc làm cho người

dân để tạo nguồn thu nhập trả nợ.3.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt

Tích cực sử dụng bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đồng thời các Bộ,

ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương, các

trường học, cơ sở đào tạo, Tổ TK&VV cùng có trách nhiệm phối hợp trong việc

kiểm tra, giám sát, quản sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng

Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra của các Hội đoàn thể làm uỷ thác. Phát

hiện và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp lợi dụng chính sách, cố ý thực

hiện sai chế độ. Đồng thời phát hiện những vẫn đề bất cập trong cơ chế, chính

sách để kiến nghị NHCSXH Việt Nam, Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

với thực tiễn.

NHCSXH cần thành lập tổ hoặc nhóm độc lập với các tổ chức đồn kiểm tra

của ngân hàng (có thể gọi là th ngồi) nhằm xác minh trực tiếp hộ dân thuộc đối

tượng được vay vốn. Từ đó, đối chiếu với kết quả báo cáo của các tổ chức chính trị

- xã hội đã được ủy thác để xem xét tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ vay vốn.3.2.8 Các giải pháp bổ trợ khác

- Tiếp tục thực hiện xã hội hố cơng tác cho vay, dân chủ trong việc bình xét

về đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng, đối tượng vay vốn. Q trình

thực hiện các chương trình tín dụng chính sách phải có sự phối hợp của các Bộ,

Ngành từ trung ương đến cấp uỷ , chính quyền địa phương và đặc biệt việc cho vay

có sự bình xét, tham gia của người dân của tổ tiết kiệm và vay vốn, của các tổ chức

chính trị – xã hội.

- Bên cạnh đó, chương trình tín dụng HSSV thực sự đạt hiệu quả thì Chính73phủ, các Bộ, ngành ngồi sự quan tâm về chính sách tín dụng, cần quan tâm hơn thế

hệ HSSV về định hướng đào tạo, ngành đào tạo, chính sách thu hút lao động kể cả

nghiên cứu chính sách tuyển dụng sao cho con em hộ nghèo và đối tượng chính

sách có cơ hội tìm kiếm việc làm, sử dụng kiến thực được học ở nhà trường vào

thực tiễn, tránh lãng phí lượng chất xám của xã hội. Đây là giải pháp căn cơ để tạo

nguồn thu nhập trả nợ cho NHCSXH, có như vậy thì vốn cho vay tín dụng HSSV

mới thực sự phát huy hiệu quả.

- Để việc cho vay tới học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn được kịp thời

và đầy đủ, cần có sự điều tra để nắm bắt nhu cầu vốn vay đối với đối tượng học sinh

sinh viên trên địa bàn. Từ đó, kiến nghị Chính phủ có kế hoạch cân đối nguồn vốn

để NHCSXH giải ngân

- Mở rộng cho vay đi đôi với không ngừng củng cố nâng cao chất lượng tín

dụng nhằm kiểm sốt và khống chế rủi ro. Tiến hành phân tích làm rõ các nguyên

nhân quá hạn từ đó có giải pháp cụ thể để xử lý, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn

kiên quyết chuyển nợ quá hạn , thu hồi nợ trước hạn đối cới những khoản cho vay

sai đối tượng, sử dụng vốn sai mục đích.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong q

trình triển khai thực hiện tại cơ sở từ đó có những giải pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời

đảm bảo thực hiện đúng chủ trương , đúng chính sách các chương trình được giao.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra chuyên đề có sự tham gia của

liên ngành, của uỷ viên Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị địa

phương nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại , hạn chế

một cách khách quan, trung thực từ đó có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời những

khó khăn vướng mắc phát sinh. Đồng thời qua thực tế kiểm tra, rà sốt các chủ

trương, chính sách, quy trình , thủ tục nếu xét thấy khơng còn phù hợp thì trình

Chính phủ, Bộ ngành trung ương xem xét chỉnh sửa, bổ sung để triển khai thực hiện

đảm bảo phát huy hiệu quả, đúng chính sách, chế độ quy định3.3 Kiến nghị

Chương trình đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả do nhận74được sự chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên của Chính phủ; sự phối hợp và tích cực

triển khai của các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là: Hội

Nơng dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh, các cơ quan thơng tin đại chúng và NHCSXH trong suốt quá trình tổ chức

thực hiện. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách nói chung và chất

lượng tín dụng chương trình tín dụng HSSV nói riêng, tác giả có một số kiến nghị

với các cơ quan, tổ chức liên quan như sau:3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính

Theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ

tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV (khoản 1 Điều 13), Bộ Tài chính có

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn nhà nước

để cho HSSV vay và kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý để Ngân hàng

Chính sách xã hội thực hiện tốt việc cho HSSV vay vốn.

Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện bố trí bổ

sung nguồn đảm bảo đủ nguồn vốn giải ngân cho chương trình tín dụng HSSV.

Đề nghị Bộ Tài chính triển khai tích cực việc phát hành trái phiếu được

Chính phủ bảo lãnh trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường để tăng thêm nguồn cho

Chương trình.3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan

3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành bố trí đủ nguồn vốn để đảm bảo

thực hiện cho vay theo nhu cầu của HSSV, cụ thể:

- Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn, cho phép NHCSXH tiếp

tục được sử dụng dài hạn các khoản vay từ Ngân hàng Nhà nước, chuyển một phần

nguồn vốn vay thành vốn cấp cho Chương trình tín dụng HSSV.

- Kho bạc Nhà nước cho tạm ứng tồn ngân.

- Các tổ chức tín dụng Nhà nước và tổ chức tín dụng cổ phần do Nhà nước75nắm giữ cổ phần chi phối duy trì 2% số dư tiền gửi bằng VND tại NHCSXH

- Phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh.

- Bố trí cấp bổ sung nguồn vốn cấp bù phí quản lý và chênh lệch lãi suất còn

thiếu từ ngân sách nhà nước.

- Tạo điều kiện cho NHCSXH được tiếp cận với nguồn vốn ODA, vốn vay

dài hạn, lãi suất thấp để tạo nguồn vốn ổn định thực hiện Chương trình.

Kiến nghị Chính phủ xem xét tăng mức vốn cho vay HSSV để đáp ứng nhu

cầu chi tiêu cho học tập và sinh hoạt đang tăng lên và phù hợp với thực tiễn.3.3.2.2 Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của

Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV (khoản 2 Điều 13), Bộ Giáo dục

và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các

cơ sở đào tạo dạy nghề thực hiện chính sách tín dụng HSSV và thực hiện xác nhận

việc HSSV đang theo học tại trường có đủ điều kiện vay vốn quy định tại Quyết

định số 157/2007/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo một số

nội dung sau:

- Tăng cường vai trò của nhà trường trong việc triển khai thực hiện chương

trình tín dụng HSSV để nắm bắt tình hình HSSV vay vốn, phối hợp quản lý việc sử

dụng nguồn vốn vay; tổ chức tốt cơng tác tun truyền sâu rộng trong tồn thể

HSSV về ý nghĩa, mục đích của chương trình, nhắc nhở các HSSV được vay vốn sử

dụng vốn vay có hiệu quả, sau khi tốt nghiệp có trách nhiệm trả nợ để đảm bảo vốn

cho vay của Chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với NHCSXH bổ sung đầy đủ thông tin lên Website

”http://vayvondihoc.moet.vn” để các trường tiếp tục sử dụng. Tiếp tục chỉ đạo các

nhà trường phối hợp với NHCSXH tại địa phương triển khai thực hiện chương trình

tín dụng HSSV; nắm bắt tình hình HSSV vay vốn, phối hợp quản lý việc sử dụng

vốn vay; tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng trong toàn thể học sinh, sinh viên về ý

nghĩa, mục đích của chương trình, nhắc nhở các HSSV được vay vốn khi tốt nghiệp

phải có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng và yêu cầu HSSV ký cam kết trả nợ trước76khi ra trường.

- Phối hợp với NHCSXH tạo thuận lợi trong thủ tục xác nhận cho HSSV

vay vốn.

- Chỉ đạo các trường Đại học, cao đẳng và học nghề trong nước xác nhận đầy

đủ, chính xác các thơng tin trên giấy xác nhận như thời gian khóa học, thời gian còn

lại mà HSSV theo học, mức học phí được miễn hoặc giảm để NHCSXH có cơ sở

xét duyệt mức cho vay, thời hạn vay phù hợp.3.3.2.3 Kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và xã hội

- Yêu cầu các Sở Lao động, Thương binh và xã hội tiếp tục chỉ đạo các

trường dạy nghề thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền hướng nghiệp và nắm bắt

các đối tượng học nghề, giúp cho đối tượng học nghề có đầy đủ thơng tin về chương

trình, tránh để các em vì thiếu thơng tin mà khơng vay được vốn từ Chương trình tín

dụng HSSV.

- Hướng dẫn việc điều tra, rà soát để bổ sung kịp thời hộ nghèo, hộ cận

nghèo phát sinh do thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác làm căn cứ cho việc cho

vay theo chương trình tín dụng HSSV.3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng chính sách xã hội

- NHCSXH thực hiện rà sốt các chủ trương, chính sách, quy trình, thủ tục

nếu xét thấy khơng còn phù hợp để trình Chính phủ, Bộ ngành trung ương xem xét

chỉnh sửa, bổ sung để triển khai thực hiện đảm bảo phát huy hiệu quả, đúng chính

sách, chế độ quy định.

- Chủ động nghiên cứu và đề xuất với các bộ, ngành chức năng xem xét,

trình Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện cơ chế tạo lập vốn cho Chương trình, cơ chế

quản lý tài chính cho Chương trình, cơ chế quản lý nợ và xử lý nợ bị rủi ro trên

cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả năng thu hồi nợ khi đến hạn, quá

hạn; nghiên cứu, xây dựng cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm và phương án xử lý

đối với từng loại hình rủi ro, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phù

hợp với đặc thù hoạt động...đảm bảo cho NHCSXH thực hiện Chương trình ổn77định, bền vững.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các trường đại học, cao đẳng, trung

cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình cho vay để vốn vay

được sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV trong việc nhận

tiền vay và đóng học phí.

- NHCSXH bố trí, điều chuyển nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay

vốn của HSSV.

- Chú trọng quản trị điều hành phải được thực hiện một cách khoa học, đảm

bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban trong từng Ngân hàng,

trong tồn bộ hệ thống Ngân hàng, cũng như giữa Ngân hàng với các cơ quan khác

như tài chính, pháp lý … nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng đặc biệt là

HSSV, giúp Ngân hàng theo dõi, quản lý sát sao các khoản cho vay, các khoản huy

động vốn, thực hiện tốt các loại dịch vụ Ngân hàng. Đây là cơ sở để tiến hành hoạt

động cho vay HSSV một cách lành mạnh và có hiệu quả.3.3.4 Kiến nghị với Chính quyền, Hội đồn thể các cấp và các cơ quan liên quan

- Đối với Chính quyền:

+ Tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị

- xã hội cơ sở phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao hiệu

quả hoạt động Chương trình tín dụng HSSV; chỉ đạo điều tra, rà soát, thống kê xác

nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện cho

các đối tượng được kịp thời vay vốn HSSV.

+ Đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị

trấn thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo,

hộ có thu nhập bình qn đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu

người của hộ nghèo. Từ đó có cơ sở thực hiện nghiêm túc việc xác nhận các hộ gia

đình vay vốn Chương trình tín dụng HSSV đúng đối tượng theo quy định.

+ Đề nghị Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố tiếp tục dành một phần

số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm uỷ thác cho NHCSXH

để cho vay các đối tượng thụ hưởng tín dụng HSSV trên địa bàn, góp phần tăng78cường nguồn vốn tín dụng cho vay HSSV tại địa phương.

+ Đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp cần có chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện

thuận lợi để thu hút những HSSV quay trở lại địa phương làm việc sau khi ra

trường. Vì thực tế hiện nay một bộ phận lớn HSSV ra trường chưa có việc làm điều

này là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc thu hồi vốn của NHCSXH.

- Đối với Hội đoàn thể các cấp:

+ Các hội đoàn thể cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về ý nghĩa của

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng HSSV giúp cho các hội viên, đoàn

viên hiểu và thực hiện tốt hơn chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước; tăng

cường hướng dẫn quy trình thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ đến với HSSV.

+ Cần lồng ghép các chương trình để giúp 100% các hộ gia đình và các em

HSSV được tư vấn, định hướng nghề phù hợp trước khi cho con em đi học và trước

khi vay vốn.

+ Cần hỗ trợ hộ nghèo theo hướng đồng bộ, tạo ra cơ chế để hộ nghèo tự

vươn lên thoát nghèo, tăng cường hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo ra

các mơ hình liên kết sản xuất kinh doanh để các hộ nghèo, hộ vay vốn của ngân

hàng chính sách sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất, rút ngắn thời gian thoát nghèo và

vươn lên làm giàu.

+ Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tăng cường hơn nữa

công tác chỉ đạo tổ chức hội các cấp thực hiện tốt các công đoạn uỷ thác, phối hợp

chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Chương

trình tín dụng HSSV.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×