Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Bài học kinh nghiệm

6 Bài học kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

64HSSV, nhân dân, chính quyền các cấp, các ngành hiểu chính sách tín dụng để cùng

thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cơng khai, minh

bạch chủ trương chính sách, nhằm đảm bảo việc thực hiện dân chủ, công bằng, hạn

chế những tiêu cực phát sinh.

(2) Sự phối hợp và tích cực triển khai của các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ

Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ

Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức CTXH đặc biệt là: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đồn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin đại chúng và NHCSXH trong

suốt quá trình tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên của

Chính phủ đã đem lại kết quả khả quan cho Chương trình tín dụng HSSV.

(3) Việc cho vay trực tiếp hộ gia đình HSSV thơng qua uỷ thác một số nhiệm

vụ đối với các tổ chức CT-XH đã chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng kịp

thời, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả người vay và ngân hàng. Đồng thời tranh thủ

được sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, sự tham gia của Tổ

TK&VV, của các tổ chức CT-XH cùng triển khai thực hiện chương trình từ bình xét,

xác nhận đối tượng, hướng dẫn thủ tục để cho vay đến việc sử dụng vốn vay và trả

nợ tiền vay khi đến hạn.

(4) Đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác phải phối hợp với

NHCSXH thực hiện tốt hợp đồng uỷ thác đã ký, thường xuyên củng cố, nâng cao

chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Trong đó, đặc biệt quan tâm quy trình

bình xét cho vay vốn, quản lý vốn vay, đơn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục

đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định tránh tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào nhà

nước. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã cần tiếp tục quan

tâm trong việc chỉ đạo các ban, ngành có liên quan đối với việc điều tra phân loại,

xác nhận đối tượng đủ điều kiện vay vốn.

(5) Việc xã hội hố chương trình tín dụng đối với HSSV đã tạo được sự minh

bạch trong thực hiện chính sách, giảm thiểu được rủi ro, phát huy được vai trò trách

nhiệm của cả xã hội, gia đình, dòng tộc và HSSV người trực tiếp sử dụng vốn vay.65Vì vậy, hộ vay vốn có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tiết kiệm, tận dụng mọi

nguồn thu nhập từ gia đình để trả nợ khi đến hạn.

(6) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát từ TW đến địa phương. Qua đó,

những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập được kịp thời tháo gỡ, giải quyết; chấn

chỉnh, uốn nắn những sai sót, hạn chế để hoạt động cho vay nhanh chóng đi vào nề

nếp, ổn định, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được truyền tải đến đúng đối tượng

thụ hưởng và thực hiện chương trình tín dụng này thực sự đạt hiệu quả thiết thực.

(7) Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ vừa tạo nguồn cho vay quay vòng, giảm

gánh nặng trả nợ cho hộ vay khi đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, vừa là nhân tố quan

trọng để cho Chương trình phát triển bền vững.

(8) Ngồi ra, thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ

quản lý, nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội và đội ngũ Tổ trưởng Tổ TK&VV. Thực

hiện quy trình, thủ tục vay vốn cho khách hàng nhanh gọn, kịp thời đáp ứng nhu cầu

và nguyện vọng thực tế của hộ vay.66Kết luận Chương 2

Trong chương 2 đã đánh giá được việc thực hiện Chương trình tín dụng

HSSV trên cơ sở phân tích thực trạng Chương trình tín dụng HSSV căn cứ dựa trên

các tiêu chí đánh giá Chương trình đó là tính phù hợp, tính hiệu quả, tính hiệu lực,

tính bền vững của Chương trình. Từ đó, đánh giá Chương trình để rút ra các hạn chế

và ngun nhân của còn tồn tại nhằm tìm ra các giải pháp để hồn thiện Chương

trình tín dụng HSSV.67CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG

HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

3.1 Phương hướng và mục tiêu chương trình tín dụng HSSV giai đoạn

2013-2017

Theo Quyết định số 852/QĐ0-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ

về phê duyệt chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 có quy định: Vốn điều

lệ của NHCSXH được bổ sung hàng năm tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng

và vốn cho vay các Chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm. Hiện tại vốn

điều lệ của NHCSXH là 10.000 tỷ đồng.

Mục tiêu giai đoạn 5 năm 2013 – 2017 dự kiến tổng nguồn vốn của Chương

trình khoảng 45.000 tỷ đồng.

Tập trung huy động mọi nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của HSSV

hàng năm, phấn đấu ”không để một HSSV nào phải bỏ học vì thiếu tiền đi học theo

chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 4/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện

chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa chương trình để huy động sức

mạnh tổng hợp của toàn thể xă hội giúp người nghèo và đối tượng thụ chính sách để

các cấp, các ngành các tổ chức và cả hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm

của mình từ khâu tạo lập nguồn vốn đến việc tổ chức thực hiện đảm bảo chương

trình tín dụng HSSV đạt mục tiêu Chính phủ đề ra, tổ chức giải ngân kịp thời, đúng

đối tượng, đúng chính sách theo quy định.

Thu hồi và xử lý tốt nợ đến hạn bổ sung nguồn vốn cho vay quay vòng đảm

bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn hàng năm của HSSV.3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện chương trình tín dụng HSSV

3.2.1 Tăng cường phát triển nguồn vốn cho Chương trình

Để đảm bảo nguồn vốn giải ngân cho Chương trình tín dụng HSSV và thanh68toán các khoản nợ đến hạn, cần có các giải pháp cụ thể như sau:

- Các cấp chính quyền địa phương, các trường cần nâng cao nhận thức và

trách nhiệm trong việc xác nhận đúng, chính xác đối tượng được hưởng chính sách

vay vốn ưu đãi HSSV để NHCSXH chủ động trong việc bố trí nguồn vốn tín dụng

cho Chương trình trên cơ sở số lượng HSSV đề nghị vay vốn.

- NHCSXH cần chủ động trong việc tạo lập nguồn vốn cho Chương trình, có

kế hoạch huy động các nguồn cụ thể:

+ Triển khai tích cực việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh,

phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để chủ động thực hiện kế hoạch phát hành trái

phiếu đã được Chính phủ phê duyệt để cho vay, hoàn trả nợ Kho bạc Nhà nước, nợ

trái phiếu đến hạn. NHCSXH xây dựng đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ

bảo lãnh theo qui định của pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo

đó mức tối đa phát hành trái phiếu được Chính phủ năm 2013 khoảng 15.000 tỷ

đồng, trong đó 5.500 tỷ đồng để hồn trả số trái phiếu đến hạn trả nợ năm 2013,

hoàn trả nợ vay Kho bạc Nhà nước (phần chưa hoàn trả được trong năm 2012) và

5.500 tỷ đồng để tăng trưởng dư nợ tín dụng.

+ NHCSXH cần tiếp cận với các dự án vay vốn ODA có mục tiêu dự án liên

quan tới các Chương trình tín dụng chính sách mà NHCSXH đang thực hiện như:

giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tài chính vi mơ…để tạo lập nguồn vốn lãi suất

thấp, ổn định lâu dài.

+ Phối hợp với các Bộ ngành (Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao

động thương binh và xã hội) chủ động làm việc với các ngân hàng và một số tập đoàn

kinh tế để trao đổi, thảo luận về việc tham gia đóng góp nguồn vốn cho Chương trình

tín dụng HSSV thơng qua việc đầu tư trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh,

qua đó, gián tiếp tạo nguồn vốn cho NHCSXH cho vay Chương trình.

+ Cần đàm phán, làm việc với các Tổ chức tín dụng về số vốn huy động tăng

thêm để đáp ứng nhu cầu cho vay căn cứ vào tình hình tăng truởng nguồn vốn năm

2012 của các tổ chức tín dụng Nhà nước và chế độ qui định đối với các tổ chức tín

dụng để 2% vốn huy động từ các Tổ chức tín dụng Nhà nước theo qui định củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Bài học kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×