Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

5tra. Đối tượng được hỏi là các HSSV và Hộ gia đình có HSSV được vay vốn từ

Chương trình tín dụng HSSV thông qua NHCSXH tại các trường Đại học, cao

đẳng, trung cấp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành

thăm dò lấy ý kiến từ phía các cá nhân là những chuyên gia có kinh nghiệm cơng

tác lâu năm trong ngành, hiện đang giữ vị trí quan trọng, đặc biệt là lãnh đạo Vụ

Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính, đơn vị quản lý trực tiếp NHCSXH, trong đó

có Chương trình tín dụng HSSV, Lãnh đạo NHCSXH, cán bộ phụ trách trực tiếp

Chương trình tín dụng HSSV.

Phương thức thực hiện điều tra và phỏng vấn như sau:

- Đối với điều tra HSSV và Hộ gia đình có HSSV được vay vốn từ Chương

trình: Tác giả sử dụng phiếu điều tra (Phụ lục 1 đính kèm luận văn) bằng cách gửi

điều tra trực tiếp, gửi email, gửi qua đường bưu điện cho HSSV hoặc Hộ gia đình có

HSSV được vay vốn. Do hạn chế về kinh phí nên tác giả chỉ tiến hành khảo sát một

số trường ĐH, CĐ, TC và HN và một tỉnh thành phía Bắc.

- Đối với phỏng vấn chuyên gia: Tác giả xây dựng bảng hỏi để phỏng

vấn trực tiếp chuyên gia hoặc gửi email cho chuyên gia để trả lời vào bảng hỏi

(Bảng hỏi thể hiện ở Phụ lục 2 đình kèm Luận văn).66. Đóng góp của luận văn7- Về lý thuyết: Vận dụng lý thuyết kinh tế kế hoạch, phát triển phân tích

thực trạng áp dụng Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH bằng

việc kết hợp giữa tính phong phú của dữ liệu và bảng biểu, phụ lục để đảm bảo

tính thuyết phục và nổi bật của vấn đề nghiên cứu.

- Về thực tiễn:

+ Phân tích rõ thực trạng Chương trình tín dụng HSSV triển khai thực hiện

qua hệ thống NHCSXH thông qua các tiêu chí đánh giá Chương trình, từ đó, tìm ra

các ngun nhân gây ra các hạn chế của Chương trình.

+ Đề ra các giải pháp hồn thiện Chương trình tín dụng HSSV triển khai qua

NHCSXH dựa trên sự phân tích thực trạng của Chương trình hiện nay.7. Kết cấu của Luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận

văn được kết cấu thành 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết đánh giá Chương trình tín dụng học sinh, sinh

viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

- Chương 2: Đánh giá hoạt động của Chương trình tín dụng học sinh, sinh

viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2007- 2012

- Chương 3: Giải pháp hồn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên

qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội8CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng HSSV

1.1.1 Khái niệm về Tín dụng HSSV

Về bản chất, tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một

lượng giá trị có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật từ chủ thể này sang chủ

thể khác với điều kiện phải hoàn trả theo những thoả thuận trước giữa hai bên. Nội

dung chính của sự thoả thuận đó là: mức vốn vay, thời hạn vay, lãi suất vay, số lãi

phải trả…

Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là việc sử

dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối

tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, cải

thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xố đói, giảm

nghè và an sinh xã hội.

Theo Quyết định số 157/2007QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính

phủ, Tín dụng HSSV là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do nhà nước huy động

để cho vay HSSV có hồn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học (hoặc

tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo

nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm góp

phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của HSSV trong thời gian theo học

tại trường bao gồm: tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi

phí ăn, ở, đi lại; thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi theo thời gian thoả

thuận với NHCSXH. Hiện nay mức cho vay là 1.100.000 đồng/1 tháng với lãi suất

0,65%/tháng (theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng

Chính phủ về điều chỉnh nâng mức cho vay HSSV)

Trong thời hạn phát tiền vay (là khoảng thời gian tính từ ngày người vay

nhận món vay đầu tiên đến ngày HSSV kết thúc khóa học) người vay chưa phải trảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×