Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giải pháp phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền

2 Giải pháp phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơnđầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cả chiều rộng lẫn chiều sâu; đổi mới máy móc

thiết bị, cơng nghệ tăng năng lực sản xuất và cả vốn lưu động bằng nhiều phương

thức thích hợp.

+ Đa dạng hóa các hình thức huy động của các cơ sở bằng nhiều nguồn như

vốn tự có, vay các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, góp vốn thành lập

Cơng ty cổ phần, đặc biệt là cần huy động và khai thác tối đa các nguồn vốn tự có

đang được cất giữ trong các tầng lớp dân cư để đưa vào đầu tư.

+ Tăng cường tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ và đầu tư từ các tổ chức

phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài để khai thác thêm các nguồn vốn hỗ trợ đào

tạo nghề, đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp, nghiên cứu xúc tiến thị trường, nghiên

cứu giải quyết xử lý môi trường ở các làng nghề.

+ Tranh thủ tối đa các nguồn vốn khác của Quốc gia và của tỉnh, như: vốn

khuyến công, vốn hỗ trợ khoa học công nghệ, vốn hỗ trợ xúc tiến thương mại, để

giúp các cơ sở, doanh nghiệp trong làng nghề có nguồn vốn phát triển sản xuất, đào

tạo nâng cao năng lực và tay nghề cho người lao động.

-Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị trường là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay suy vong của cácnghề và làng nghề; vì vậy cần có các biện pháp tổng thể hỗ trợ cho các cơ sở sản

xuất ở các làng nghề, đặc biệt là cần tập trung vào những vấn đề sau:

+ Tổ chức tiếp thị, thông tin dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm, chống ép

cấp, ép giá đối với sản phẩm làng nghề. Sở tài chính-Vật giá phối hợp với Sở

thương mại, Sở công nghiệp để có bản tin hàng tháng về vấn đề này. Các tổ chức, cá

nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm làng nghề

được tạo mọi điều kiện thuận lợi như đối với cơ sở sản xuất làng nghề.

+ Cùng với thị trường đầu ra cần chú ý đúng mức thị trường đầu vào (cung

cấp các vật tư, nguyên liệu cho sản xuất của làng nghề). Thông thường thị trường

cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất phần lớn là do các cở sở/doanh nghiệp tự

cung ứng đầu vào. Vì vậy các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất cần phải có kế hoạch cụ

thể để bảo đảm ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất bằng nhiều phương

thức như liên kết hợp tác lâu dài, đối lưu sản phẩm để lấy nguyên liệu.SVTH: Lê Thị Hồng Anh43Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn+ Phát triển các mối liên kết giữa các đơn vị sản xuất với các doanh nghiệp

thương mại lớn ở trong và ngồi tỉnh. Khuyến khích các nhà đầu tư bên ngoài liên

doanh với các cơ sở sản xuất thực hiện các dự án sản xuất hàng gia công xuất khẩu

hoặc làm trung gian bao tiêu sản phẩm trên tinh thần liên kết hợp tác lâu dài đơi bên

cùng có lợi.

+ Các địa phương cần có giải pháp thúc đẩy các chợ trung tâm, các tụ điểm

thương mại hoặc chợ khu vực ở các vùng nông thôn mở các quầy hàng chuyên kinh

doanh, mua bán các sản phẩm của địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi

nhất giúp các cơ sở mở các đại lý, quầy hàng giới thiệu sản phẩm ở các đô thị lớn,

các trung tâm thương mại và du lịch phát triển ở trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị

trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Chính quyền địa phương cần có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan

như công thương, khoa học công nghệ, để tuyên truyền, vận động cũng như trợ giúp

các cơ sở sản xuất trong làng nghề và hiệp hội ngành nghề đăng ký, bảo vệ thương

hiệu sản phẩm của cơ sở sản xuất và thương hiệu của làng nghề để tăng giá trị của

sản phẩm trên thị trường.

3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghệ nhân, công nhân lành nghề.

Muốn phát triển làng nghề, phải có đội ngũ lao động. Do đó, phải tăng cường

cơng tác đào tạo, bao gồm đào tạo lao động làm nghề, thợ giỏi, nghệ nhân, chủ hộ,

các doanh nghiệp, cán bộ quản lý của địa phương. Việc đào tạo nghề và đào tạo

nâng cao tay nghề phải xuất phát từ đặc điểm và nhu cầu của địa phương. Thực tế

triển khai các chương trình đào tạo nghề từ kinh phí khuyến cơng của tỉnh cũng như

khuyến công quốc gia cho thấy nhiều địa phương tổ chức đào tạo nghề nhưng

không xuất phát từ đặc điểm cụ thể của địa phương mình nên khơng tổ chức sản

xuất được sau đào tạo. Để chất lượng lao động tốt hơn, đáp ứng được sự thay đổi

của nhu cầu thị trường, cần có sự kết hợp các hình thức và sự tham gia của các

thành phần kinh tế trong quá trình đào tạo. Có thể áp dụng các hình thức sau:

+ Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề, các doanh nghiệp đến

đầu tư trên địa bàn mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của nhà đầu tư.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho các lực lượng lao động ở địaSVTH: Lê Thị Hồng Anh44Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơnphương theo quy định. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo tại trường

trung cấp nghề Quảng Điền nhằm đảm bảo đào tạo nghề phù hợp cho các doanh

nghiệp đến đầu tư ở các cụm công nghiệp, làng nghề, tạo sự chủ động trong việc

cung ứng lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp.

+ Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, trung tâm đào tạo

để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kế toán và quản lý cho các cán bộ của các

HTX, doanh nghiệp hoạt động trong các làng nghề của Huyện, nhất là công tác thiết

kế mẫu mã sản phẩm

+ Phát triển các trung tâm dạy nghề của tư nhân và Nhà nước để tăng nhanh

số lượng lao động tay nghề, đáp ứng nhu cầu và mở rộng phát triển các nghề truyền

thống

+ Thực hiện miễn phí đào tạo hoặc giảm 50% đối với những người học nghề

ở các trường, trung tâm đào tạo của Nhà nước, khi học xong sẽ trực tiếp làm việc

cho các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề

+ Người lao động tại các làng nghề được thực hiện đầy đủ các chế độ về

BHXH, bảo hiểm y tế, các chế độ khác theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức cho đi tham quan nước ngoài, tham gia triển lãm, giới thiệu sản

phẩm đối với cán bộ và người lao động có nhiều cơng lao xây dựng và phát triển

làng nghề.

3.2.3 Về mặt bằng và hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất cho các cơ

sở sản xuất trong làng nghề

-Mặt bằng sản xuất

Hầu hết các cơ sở sản xuất ở làng nghề đều xen kẻ trong khu dân cư củalàng, các hộ làm nghề đa phần vừa kết hợp làm nghề với sản xuất nơng nghiệp; do

đó nhà ở vừa là nơi cư trú vừa là nơi hành nghề. Chỉ có số ít mở xưởng sản xuất ở

trong vườn nhà. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển của thị trường và các quy định về

bảo vệ môi trường, một số ngành nghề không thể tiếp tục phát triển xen kẻ trong

khu dân cư khi mở rộng quy mô sản xuất… Do đó, để tạo điều kiện giúp các cơ sở

sản xuất ở làng nghề mở rộng quy mô sản xuất; Chính quyền địa phương cần sớm

lập quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư hạ tầng cho các cụm cơng nghiệp – TTCN

SVTH: Lê Thị Hồng Anh45Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn(tiểu thủ công nghiệp), hoặc cụm làng nghề tập trung đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt. Đồng thời tranh thủ huy động thêm các nguồn vốn trong các hộ sản xuất

và các thành phần kinh tế đang có nhu cầu về mặt bằng và một phần hỗ trợ từ ngân

sách nhà nước để đầu tư xây dựng trước một số cơng trình chủ yếu như san lấp mặt

bằng, điện và đường vào cụm công nghiệp – TTCN sau đó tùy điều kiện thu hút đầu

tư phát triển them

-Ứng dụng khoa học, công nghệ

Việc đổi mới và đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất của làng nghề cần sự giúpđỡ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước như sở Khoa học công nghệ, sở Tài

nguyên-Môi trường, sở Công Thương là rất quan trọng. Ngồi ra có sự tham gia của

các hiệp hội ngành nghề, các trung tâm tư vấn và các tổ chức liên quan khác. Cần tập

trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sản xuất kinh

doanh và kiến thức quản lý cho khu vực nông thôn.

Từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật cơng nghệ, thiết bị cơ khí vào một số ngành

nghề làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng

sản phẩm và hạ giá thành.

Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại theo phương châm

"thủ công tinh xảo, tiểu công nghiệp hiện đại" để tăng năng suất lao động, tiết kiệm

nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng khơng làm mất đi vẻ độc đáo

và tính truyền thống của sản phẩm.

Khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trang bị kỹ thuật và điều kiện lao

động vào một số ngành, nghề. Trước mắt chú trọng đến những cơng nghệ còn ít vốn

đầu tư, sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện của hộ gia đình và cơ sở sản

xuất.

Khuyến khích các cơ sở tìm tòi, phát triển thêm những sản phẩm mới nhằm

đa dạng hóa các sản phẩm của làng nghề để có thể phục vụ được nhiều đối tượng

khách hàng cả trong nước và ngoài nước, như nghề tre đan phát triển thêm sản

phẩm tranh tre, mành tre, đồ tre mỹ nghệ gia dụng, tranh ghép gỗ và tre.SVTH: Lê Thị Hồng Anh46Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnKhuyến khích các cơ sở sản xuất ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơng nghệ

mới, cơng nghệ sạch vào q trình sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao

chất lượng sản phẩm, bảo vệ mơi trường làng nghề. Có biện pháp bảo tồn và phát

triển những công nghệ truyền thống độc đáo phù hợp.

Thực hiện tốt các quy định về bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm, vệ sinh

mơi trường của làng nghề. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm cần kiên quyết di dời ra

khu vực sản xuất tập trung phù hợp hoặc cần thiết phải đóng cửa.

3.2.4 Phát triển kết cấu hạ tầng nơng thơn góp phần phục vụ làng nghề

Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn vừa là một nội dung quan trọng của

CNH-HĐH nông thôn, là điều kiện cần thiết phát triển làng nghề. Việc xây dựng và

phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng sẽ có tác dụng kích thích sự phát triển

các làng nghề. Trên cơ sở thúc đẩy nhanh kinh tế hàng hoá, mở rộng giao lưu trao

đổi hàng hố giữa các vùng và các địa phương, góp phần giải quyết việc làm tại

chỗ. Trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn ở Quảng Điền đã

có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên nhìn tổng thể, hệ thống này vẫn còn

trong tình trạng thấp kém, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất ở nông

thôn, là trở ngại trong việc phát triển các làng nghề. Vì vậy, cần thiết phải có các

chính sách và giải pháp tổng thể, đồng bộ về phát triển kết cấu hạ tầng ở nơng thơn

nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng. Cần thực hiện một số giải pháp sau:

+ Đẩy mạnh việc khảo sát và quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống giao

thông trong các làng nghề và khu vực nhằm đảm bảo sự lưu thơng hàng hố giữa

các làng nghề và thị trường.

+ Kết hợp xây dựng mới với việc cải tạo, duy trì và bảo dưỡng hệ thống

đường xá hiện có. Cần nâng cấp chất lượng đường giao thông liên huyện, xã và các

đường nối với các tụ điểm kinh tế, dịch vụ và thương mại. Bê tơng hố, nhựa hố hệ

thống đường xá trong những làng nghề để đảm bảo u cầu giao thơng vận tải.

+ Tiếp tục hồn thiện và mở rộng hệ thống cung cấp điện đến tất cả các làng

nghề, đảm bảo cung cấp điện ổn định và có chất lượng đến tất cả các hộ sản xuất và

các doanh nghiệp.SVTH: Lê Thị Hồng Anh47Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn+ Hệ thống thông tin liên lạc, tăng cường đầu tư nâng cấp cơng trình, đổi

mới thiết bị kỹ thuật của các trung tâm bưu điện, liên lạc ở huyện, trạm khu vực.

Nâng cao hiệu quả khai thác các điểm bưu điện văn hoá xã, giúp nông dân thường

xuyên nắm được các thông tin kinh tế giá cả thị trường.

+ Tiến hành quy hoạch và xây dựng các hệ thống cơng trình kết cấu hạ tầng

về cấp, thoát nước, xử lý chất thải và giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

+ Phát triển hệ thống y tế và phúc lợi xã hội nhằm nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực của làng nghề. Các cấp chính quyền địa phương cần có kế hoạch và

chính sách ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc xây dựng và tăng cường trang bị cơ sở

vật chất cho các cơ sở y tế để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân

làng nghề, nhất là khi sức khoẻ của người dân làng nghề ngày càng bị ảnh hưởng do

tác động của ơ nhiễm mơi trường. Bên cạnh đó, cần khai thác và kết hợp các nguồn

vốn ngân sách và ngồi ngân sách để xây dựng các cơng trình phúc lợi khác cho

làng nghề như các nhà văn hoá, thư viện, câu lạc bộ hiệp hội ngành nghề của làng

nghề...

3.2.5 Phát triển nghề và làng nghề gắn với phát triển các loại hình du lịch

Làng nghề ngày nay khơng còn đơn thuần chỉ là nơi sản xuất của người dân

địa phương vì mục đích phát triển kinh tế mà đang trở thành tài sản quốc gia vì ý

nghĩa văn hóa của nó. Vì vậy, phát triển nghề và làng nghề gắn với du lịch chính là

một phần trách nhiệm của cộng đồng gắn với chính quyền địa phương để tơn vinh

văn hóa Việt Nam. Một khi phát triển kinh tế làng nghề gắn với du lịch sẽ giúp cho

những người sản xuất ở làng nghề quảng bá sản phẩm, tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp

với du khách. Từ đó các đơn hàng có thể bắt đầu từ đây hoặc các Hợp đồng liên

doanh hợp tác giữa làng nghề với các đơn vị trong và ngồi nước cũng có thể hình

thành thơng qua phát triển làng nghề gắn với du lịch. Vì vậy để phát huy, khai thác

tốt làng nghề gắn với phát triển các loại hình du lịch, cần tập trung:

+ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, quảng bá cho

các sản phẩm làng nghề ra các nước, tổ chức những tour du lịch đưa khách nước

ngoài về tham quan làng nghề...SVTH: Lê Thị Hồng Anh48Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của phát triển làng

nghề gắn với phát triển du lịch, đồng thời kết hợp nâng cấp cải tạo hạ tầng kỹ thật,

vừa phục vụ phát triển sản xuất vừa tạo điều kiện thu hút du khách.

+ Phát triển mạnh các tổ chức trình diễn sản phẩm, giới thiệu và bán đồ lưu

niệm cho du khách đồng thời nghiên cứu bảo tồn các di tích lịch sử của làng nghề

như Đền thờ Tổ nghề, các lễ hội văn hóa truyền thống của làng.

3.2.6 Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc hình thành các

Hiệp hội nghề hoặc Hiệp hội làng nghề ở các địa phương

Việc hình thành và phát triển các Hiệp hội nghề nghiệp là một đòi hỏi khách

quan trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Hiệp hội nghề là đại diện cho

các hộ sản xuất, các doanh nghiệp tại làng nghề trong các mối quan hệ với chính

quyền và cơ quan nhà nước nhằm đưa ra những tâm tư, nguyện vọng, những kiến

nghị của làng nghề để tham gia cùng chính quyền trong q trình hoạch định các cơ

chế, chính sách về phát triển kinh tế -xã hội của địa phương nói chung và phát triển

ngành nghề nói riêng. Đồng thời Hiệp hội nghề cũng là một tổ chức đại diện cho

làng nghề trong việc tìm kiếm thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, tiếp nhận

những nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho làng nghề như đào tạo nghề, nhân cấy

nghề, xúc tiến thương mại, tham gia xét tặng các danh hiệu như nghệ nhân, thợ gỏi;

kêu gọi các hộ sản xuất, các doanh nghiệp trong làng nghề đầu tư ứng dụng những

tiến bộ kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động, và bảo đảm vệ sinh môi trường của

làng nghề, tham gia quản lý chất lượng sản phẩm của làng nghề thông qua đăng ký

và quản lý thương hiệu làng nghề.

- Xác định làng nghề là một sản phẩm văn hoá của dân tộc do vậy cần chỉ

đạo các làng nghề xây dựng các điểm sinh hoạt văn hố liên quan đến nghề. Có

chính sách cấp đất xây dựng nhà thờ tổ, câu lạc bộ làng nghề, nhà xưởng sản xuất,

nhà văn phòng giao dịch … Khuyến khích các hoạt động văn hố bồi dưỡng lòng

u nghề giữ gìn bản sắc văn hố nghề nghiệp.

- Tổ chức các cuộc thi tài nghệ, để nghị UBND Huyện có hình thức khen

thưởng động viên các cơ sở sản xuất hiệu quả, các nghệ nhân tài ba.SVTH: Lê Thị Hồng Anh49Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá giữa các làng nghề, trao đổi kinh

nghiệm phát triển nghề.

- Trên cơ sở tiêu chí làng nghề, tổ chức phát động thi đua, và gửi đơn đến Ủy

ban nhân dân tỉnh, huyện đề nghị xét cơng nhận làng nghề. Tổ chức đón nhận danh

hiệu hình thành những thuần phong mỹ tục ở các làng nghề.

3.2.7 Tăng cường quản lý nhà nước đối với làng nghề

- Phải coi việc hướng dẫn, giúp đỡ phát triển làng nghề, coi đây là trách

nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên tổ chức tuyên

truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của Nhà

nước, của tỉnh để mọi người yên tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất làm giầu cho mình và

góp phần làm giầu cho xã hội.Các cơ sở, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp với các

huyện để tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành Trung Ương trong việc định hướng

quy hoạch, kế hoạch đầu tư các nguồn hỗ trợ cho việc xử lý môi trường, nước sạch

nông thôn, cải tạo lưới điện, đào tạo nhân lực, thị trường, xây dựng các dự án …

- Chính quyền từ tỉnh đến xã cần tạo điều kiện để người lao động được làm

chủ hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Tạo điều kiện về mặt bằng sản

xuất, vay vốn thủ tục hành chính, thơng tin kinh tế kỹ thuật, đào tạo, chính sách xã

hội. Quy định rõ chế độ thành tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước đối với các cơ

sở sản xuất làng nghề ngăn chặn tình trạng tuỳ tiện gây phiền hà.

- Hàng năm, các cơ quan chức năng tổ chức đánh giá, bình chọn các làng

nghề thành đạt nhất để động viên, khen thưởng.SVTH: Lê Thị Hồng Anh50Khố luận tốt nghiệpSVTH: Lê Thị Hồng AnhGVHD: Th.S Lê Văn Sơn51Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬNLàng nghề ở huyện Quảng Điền tồn tại và phát triển đã góp phần khơng nhỏ

vào đời sống kinh tế – xã hội của huyện. Trong những năm qua, cùng với những

điều kiện thuận lợi như: điều kiện tự nhiên, đặc điểm, vị trí địa lí, tình hình phát

triển cơ sở hạ tầng và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của các cấp

chính quyền địa phương, làng nghề ở huyện Quảng Điền bước đầu đã có bước phát

triển nhanh và đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt đã góp phần làm tăng thu

nhập cho từng hộ gia đình và từng người lao động, cũng như từng doanh nghiệp

hiện có trong địa bàn, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, biến những tiềm

năng của huyện thành hàng hố, góp phần vào sự tăng trưởng của kinh tế của

huyện. Các sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, phong phú hợp với thị hiếu của

người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, các sản phẩm này gắn liền với truyền

thống văn hóa, lịch sử của chúng. Các làng nghề của huyện đã tự vận động rất linh

hoạt để thích ứng với cơ chế thị trường. Tuy vậy, làng nghề ở huyện Quảng Điền

còn nhiều hạn chế như: số lượng làng nghề còn ít, quy mơ nhỏ, sản phẩm tuy chưa

phong phú, hầu hết là sản phẩm thông dụng, thị phần hẹp và sức cạnh tranh thấp,

nhiều làng nghề đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, thiết bị công nghệ lạc

hậu, thiếu vốn sản xuất…Chính vì thế, để giúp làng nghề phát triển bền vững và mở

rộng ra thị trường thế giới thì các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện cần đẩy mạnh

việc cung cấp nhiều hơn, cụ thể hơn những thơng tin về hội nhập cho doanh nghiệp

nói chung và doanh nghiệp làng nghề nói riêng. Hồn thiện các chính sách đất đai,

hỗ trợ tín dụng, thuế, khoa học cơng nghệ, khuyến khích đầu tư phát triển nguồn

nhân lực, thị trường và tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Phát huy hiệu quả liên kết: nhà nước-nhà sản xuất-nhà doanh nghiệp-nhà khoa họcnghệ nhân-nhà mỹ thuật. Hơn nữa, cần phải có nhiều chính sách ưu đãi, đề án để

khôi phục những làng nghề bị mai mọt và phát triển hơn nữa các làng nghề đang

hoạt động hiện nay.SVTH: Lê Thị Hồng Anh52Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

KIẾN NGHỊKiến nghị với nhà nước

Nhà nước cần hỗ trợ nguồn vốn nhiều hơn cho các làng nghề, quan tâm hơn

đến thành phần kinh tế tư nhân nhỏ ở làng nghề bằng các giải pháp cụ thể như chính

sách hỗ trợ ngồn vốn cho vay với lãi xuất thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, giúp đỡ giải

quyết ơ nhiễm mơi trường.

Nhà nước cần có những chính sách cụ thể về cải tiến mẫu mã sản phẩm của

các làng nghề và thay đổi làm sao để bắt kịp với xu thế hiện đại nhưng không làm

mất đi giá trị và bản sắc của sản phẩm đó.

Tìm hiểu, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm làng nghề của nước ta.

Nhà nước cần có những chính sách tun truyền nâng cao nhận thức, trách

nhiệm của người dân đối với việc bảo tồn các giá trị truyền thống của làng nghề.

Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các làng nghề, các cơ sở sản xuất làng

nghề tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tạo các

cơ hội giao lưu thương mại.

Hướng dẫn các làng nghề, ngành nghề lập hiệp hội ngành nghề để tăng sức

cạnh tranh, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện phải biết sử dụng có hiệu quả những kinh nghiệm, tri thức, học hỏi

tay nghề của các nghệ nhân có tay nghề cao.

Cần hơn nữa những chính sách, biện pháp để thu hút lao động trẻ tuổi (vì

hiện nay đa số lao động trung niên và già) để giúp cho họ hiểu hơn về những giá trị

của nghề truyền thống bởi vì họ chính là những người giữ vai trò quyết định đối với

việc bảo tồn và phát triển nghề trong tương lai.

Quảng bá được thương hiệu của làng nghề thơng qua việc tích cực tham gia

các hội chợ làng nghề, nghề thủ công, các kỳ Festival làng nghề truyền thống, triển

lãm, hội chợ thương mại, các phương tiện thơng tin đại chúng qua đó vừa bán hàng

vừa quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, ký kết các hợp đồng tiêu thụ với các

doanh nghiệp, đặc biệt xây dựng khu công nghiệp làng nghề thành địa điểm du lịch

hấp dẫn.SVTH: Lê Thị Hoàng Anh53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giải pháp phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×