Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

KIẾN NGHỊKiến nghị với nhà nước

Nhà nước cần hỗ trợ nguồn vốn nhiều hơn cho các làng nghề, quan tâm hơn

đến thành phần kinh tế tư nhân nhỏ ở làng nghề bằng các giải pháp cụ thể như chính

sách hỗ trợ ngồn vốn cho vay với lãi xuất thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, giúp đỡ giải

quyết ô nhiễm môi trường.

Nhà nước cần có những chính sách cụ thể về cải tiến mẫu mã sản phẩm của

các làng nghề và thay đổi làm sao để bắt kịp với xu thế hiện đại nhưng không làm

mất đi giá trị và bản sắc của sản phẩm đó.

Tìm hiểu, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm làng nghề của nước ta.

Nhà nước cần có những chính sách tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách

nhiệm của người dân đối với việc bảo tồn các giá trị truyền thống của làng nghề.

Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các làng nghề, các cơ sở sản xuất làng

nghề tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tạo các

cơ hội giao lưu thương mại.

Hướng dẫn các làng nghề, ngành nghề lập hiệp hội ngành nghề để tăng sức

cạnh tranh, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện phải biết sử dụng có hiệu quả những kinh nghiệm, tri thức, học hỏi

tay nghề của các nghệ nhân có tay nghề cao.

Cần hơn nữa những chính sách, biện pháp để thu hút lao động trẻ tuổi (vì

hiện nay đa số lao động trung niên và già) để giúp cho họ hiểu hơn về những giá trị

của nghề truyền thống bởi vì họ chính là những người giữ vai trò quyết định đối với

việc bảo tồn và phát triển nghề trong tương lai.

Quảng bá được thương hiệu của làng nghề thông qua việc tích cực tham gia

các hội chợ làng nghề, nghề thủ công, các kỳ Festival làng nghề truyền thống, triển

lãm, hội chợ thương mại, các phương tiện thông tin đại chúng qua đó vừa bán hàng

vừa quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, ký kết các hợp đồng tiêu thụ với các

doanh nghiệp, đặc biệt xây dựng khu công nghiệp làng nghề thành địa điểm du lịch

hấp dẫn.SVTH: Lê Thị Hồng Anh53Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnKiến nghị với cơ sở sản xuất làng nghề

Thiết kế mẫu mã cho sản phẩm vừa mang phong cách truyền thống, vừa

mang phong cách hiện đại, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đáp

ứng nhu cầu thị trường trong và ngồi nước.

Tổ chức tiếp thị thơng qua thị trường du lịch. Đây là thị trường có tiềm năng

lớn của tỉnh

Tích cực tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới. Sản phẩm mây tre đan

xuất khẩu hiện nay thị trường rất lớn

Tổ chức điểm trưng bày giới thiệu và bán hàng hóa tại nơi sản xuất, hình

thành khu vực bán hàng riêng cho từng loại sản phẩm tại làng nghề.SVTH: Lê Thị Hồng Anh54Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Báo cáo tài chính của HTX mây tre đan Bao La.

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm

2011-2017 của Huyện Quảng Điền.

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê (2016), Điều tra

Lao động-Việc làm giai đoạn 2011-2016.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006), Thông tư số 116/2006/TTBNN thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07

tháng 7 năm 2006 của Chính phủ “Về phát triển ngành nghề nơng thơn (4)

5. Chính Phủ (2006), nghị định số 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề

nơng thơn

6. Chính phủ (2009), Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm

2020”.

7. Chuyên đề thực tập giáo trình về đề tài” phát triển làng nghề truyền thống ở

huyện hương trà”

8. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Kế hoạch khôi phục các

làng nghề và sản xuất sản phẩm xuất khẩu năm 2013.

9. Http://baothuathienhue.vn/khoi-phuc-phat-trien-lang-nghe-a47130.html

10. Https://text.123doc.org/document/1341954-danh-gia-thuc-trang-va-cac-giaiphap-phat-trien-san-xuat-tai-hop-tac-xa-dich-vu-may-tre-dan-bao-la-xaquang-phu-huyen-quang-dien-tinh-thua-thien-hue.htm

11. Https://text.123doc.org/document/1921277-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hocthuc-trang-va-dinh-huong-phat-trien-lang-nghe-thu-cong-o-tinh-thua-thienhue-hien-nay-pps.htm

12. Https://text.123doc.org/document/4196987-nghe-may-tre-dan-lang-bao-laxa-quang-phu-huyen-quang-dien-tinh-thua-thien-hue.htm

13. https://www.researchgate.net/publication/299724794_LANG_NGHE_TRUY

EN_THONG_QUANG_TRI_KHOI_NGUON_VA_PHAT_TRIEN

14. Https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/Dan-latBao-La/newsid/FD4DD123-EABB-4CA4-B10CB0E5D85A9434/cid/AC3542CA-9024-450E-86B0-DF472EC3DEBB

15. Khóa luận “Phát triển làng nghề ở Quảng Bình”.

16. Luận văn “Phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

17. Luận văn thạc sĩ “Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề truyền thống

Thừa Thiên Huế".SVTH: Lê Thị Hồng Anh55Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn18. Ngành nghề nông thôn Việt Nam (1998), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

19. Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành đảng bộ Huyện khố về đẩy

mạnh phát triển cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp và làng nghề đến năm

2020 và định hướng đến năm 2025.

20. Nghiên cứu về các làng nghề ở Việt Nam.

21. Nguyễn Điền (1997), Cơng nghiệp hố nơng nghiệp, nơng thôn các nước

Châu Á và Việt Nam.

22. Nguyễn Lê Thu Hiền (2014), Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh

Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

23. Nguyễn Thị Duyên (2014) “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm

thiểu ơ nhiễm mơi trường làng nghề”.

24. Tạp chí khoa học và cơng nghệ, tập 18, số X2-2015 “Chính sách một sô làng

nghề của một số quốc gia ở Châu Á”.

25. Th.S: Vũ Thành Huy (2010), Thực trạng và định hướng phát triển làng nghề

thủ công ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, Tạp chí Khoa Học, Đại Học Huế,

Số 62A

26. Tổng cục Thống kê (2015), Niên giám Thống kê 2016, Nxb Thống kê, Quảng

Điền.

27. Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám thống kê 2017, Nxb Thống kê, Quảng

Điền.

28. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (2000), Làng nghề phố

nghề Thăng Long - Hà Nội, Hà Nội

29. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, TS Hoàng Văn Hoan, đề tài “Xây dựng thương hiệu

sản phẩm làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông hồng hiện nay”.

30. TS. Mai Thế Hởn, GS.TS. Võ Văn Phúc, Phát triển LN truyền thống trong

quá trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2003,

tr.68

31. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI (2011), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học

nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi.

32. Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền (2017) “Quy hoạch chi tiết điểm làng

nghề truyền thống Thừa Thiên Huế”.

33. Uỷ ban nhân dân huyện Quảng điền “Đề án phát triển làng nghề của huyện”.

34. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế “Quyết định về việc công nhận làng

nghề, làng nghề truyền thống”.

35. www.nhandan.org.vn/tinbai: Phát triển làng nghề truyền thống.SVTH: Lê Thị Hồng Anh56Khố luận tốt nghiệpSVTH: Lê Thị Hồng AnhGVHD: Th.S Lê Văn Sơn57Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnPhụ lục 1

PHIẾU ĐIỀU TRA

HỘ/ (CƠ SỞ) SẢN XUẤT KINH DOANH

Kính thưa Ơng (Bà), tơi là sinh viên khoa Kinh Tế Chính Trị thuộc trường Đại

Học Kinh Tế - Đại Học Huế. Hiện nay, tơi đang trong q trình điều tra lấy thơng

tin và số liệu để phục vụ cho khóa luận tốt nghiêp:” Phát triển làng nghề ở huyện

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, vì vậy mong nhận được sự hợp tác của q ơng

(bà).

Xin Ơng (bà) vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào những chỗ trống bên dưới

và đánh dấu X vào những ô trống mà ông (bà) thấy phù hợp với cơ sở của mình.

I.

1.

2.

3.

II.

1.

-THƠNG TIN TỔNG QT VỀ HỘ/ CƠ SỞ ĐIỀU TRA

Họ và tên người được điều tra: ………………………………………………

Tên cơ sở sản xuất (nếu có): ………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH

Về lao động

Gia đình của hộ/ cơ sở có bao nhiêu người: …………………………………

Tổng số lao động tham gia sản xuất: …………………………………………

Trừ người trong gia đình của hộ/(cơ sở) tham gia sản xuất, có th lao động

bên ngồi khơng

khơngNếu có thì số lượng th là bao nhiêu: ………………………………………

2. Trình độ chun mơn của hộ/ cơ sở về việc sản xuất Mây tre đan

Đã tham gia khố đào tạoChưa tham gia khóa đào tạo3. Số năm kinh nghiệm làm mây tre đan

5 năm10 năm15 nămTrên 15 năm4. Về quy mô vốn

- Vốn để sản xuất kinh doanh:

Tự có

-Cả haiNếu vay thì nó được vay ở đâu:

Vay ngân hàng-Đi vay

Vay địa phươngVay người thân, bạn bèSố vốn bỏ ra để sản xuất, kinh doanh khoảng: ……………… (triệu đồng)SVTH: Lê Thị Hồng AnhP1Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnTrong đó: Vốn tự có là: …………… (triệu đồng), Vốn vay: …… (triệu đồng)

5. Về nguyên liệu

- Hộ sử dụng nguyên liệu gì: ………………………………………………….

- Lấy nguyên liệu ở đâu: ……………………………………………………….

- Giá nguyên liệu khoảng bao nhiêu: ………………………………………….

6. Thị trường tiêu thụ của hộ/ (cơ sở)

- Thị trường tiêu thụ chủ yếu hiện nay: ……………………………………….

- Hộ / (cơ sở) bán sản phẩm ra theo hình thức nào

Bán bn

-Theo đơn đặt hàngAi là người quyết định giá

Người bán-Bán lẻ

Người muaCả người bán và người muaSản phẩm được bán ở đâu

Trong xã

Trong huyện

Trong tỉnh

Ngoài tỉnh-Sản phẩm được bán cho ai

Người mua

Người thu mua lẻ

Công ty

Thương lái

Khác………………………………………………………………….III.

-KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Số sản phẩm tạo ra ………………………………………………cái/năm.

Doanh thu: …………………………………………………triệu đồng/năm.

Thu nhập bình quân của mỗi lao động: ……………………triệu đồng/năm

Tiền lời: …………………………………………………triệu đồng/năm.

Sản xuất mây tre đan có phải là cơng việc mang lại nguồn thu nhập chính

cho ơng(bà).

Phải-KhơngHộ/ (cơ sở) xử lý chất thải trong quá trình sản xuất như thế nào?

……………………………………………………………………SVTH: Lê Thị Hồng AnhP2Khố luận tốt nghiệp

-GVHD: Th.S Lê Văn SơnHiện nay hộ / (cơ sở) của ông Bà gặp khó khăn gì?

Khó khăn về đất đai, vị trí địa lý

Nguyên liệu

Phát triển sản phẩm mới

Về vốn

Trình độ, tay nghề

Tiếp cận cơng nghệ mới

Mở rộng thị trường

Khó khăn về xử lý mơi trườngKhác: …………………………………………………………………….Xin chân thành cảm ơn Ơng (Bà) đã dành thời gian trả lời những câu hỏi trên!SVTH: Lê Thị Hồng AnhP3Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnPhụ lục 2

DANH SÁCH CÁC HỘ XÃ VIÊN ĐIỀU TRASTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Thị Huệ

Võ Thị Hằng

Hà Thị Kéo

Thái Thị Thanh Tuyến

Nguyễn Thị Thuý

Võ Thị Suối

Nguyễn thị Ngọc Mai

Thái Ngọc Thư

Nguyễn Thị Mừng

Võ Thị Ni

Ngô Thị Thanh Nhã

Nguyễn Minh Luận

Võ Thị Thương

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Hà

Thái Thị Hương

Nguyễn Khơi

Văn Cư

Phạm Trí

Nguyễn Thao

Phạm Luận

Phạm Hồ

Hồng Thị Lân

Nguyễn Qt

Văn Rơng

Phạm Thị Gái

Hà Dự

Hà Dương

Phạm Lộc

Phạm Quang Việt

Hà Cư

Phạm Trí

Phạm Thị Can

Hà Thị Ái

Phạm Duy

Phạm Phúc

Nguyễn Bình

Nguyễn Nam

Hà Thị XoaSVTH: Lê Thị Hồng AnhĐỊA CHỈ

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thôn Thuỷ Lập

Thơn Thuỷ Lập

Thơn Thuỷ Lập

Thơn Thuỷ Lập

Thơn Thuỷ LậpP4Khố luận tốt nghiệp

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50Nguyễn Khánh

Hồ Thắng

Thái Dinh

Ngô Thị Nỵ

Nguyễn Thị Ba

Thái Công Chính

Thái Thị Khoa

Hồng Trường Ngun

Nguyễn Thị Thuỷ

Hồ Ước

Nguyễn Thị DiuSVTH: Lê Thị Hồng AnhGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

Thơn Thuỷ Lập

Thơn Thuỷ Lập

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Phú

Xã Quảng Lợi

Xã Quảng LợiP5Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnPhụ lục 3

HÌNH ẢNH CỦA CÁC LÀNG NGHỀSVTH: Lê Thị Hoàng AnhP6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×