Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

vngười, doanh nghiệp có nhu cầu, có khả năng thanh toán nhưng chưa được

đáp ứng và mong muốn được thỏa mãn.

 Khách hàng của NHTM: Khách hàng của ngân hàng thương mại là một tập

hợp những cá nhân, nhóm người, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm

của ngân hàng và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó của mình

 Phân loại khách hàng là DNTM theo quan điểm NHTM

Phân loại theo loại hình doanh nghiệp

Phân loại theo cấp quản lý

Theo quy mô của doanh nghiệp

Theo chế độ sở hữu tư liệu sản xuất1.1.2.2. Tầm quan trọng của khách hàng là DNTM đối với hoạt động kinh

doanh của ngân hàng và sự cần thiết của hoạt động phát triển khách

hàng là DNTM

Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, khách hàng nói chung và khách hàng là

DNTM luôn đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của

các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.1.2.Nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển khách hàng là DNTM của

NHTMPhát triển khách hàng là tổng hợp các biện pháp của ngân hàng nhằm đưa số lượng

khách hàng là DNTM đạt mức tối đa, mở rộng được tấn suất sử dụng sản phẩm dịch

vụ của khách hàng là DNTMtăng lên tối đa, mở rộng quy mô hoạt động của NHTM,

tăng thêm lợi nhuận và nâng cao uy tín của NHTM trên thị trường.

Phát triển khách hàng hiện tại được được thực hiện theo hai hướng cả về số lượngvà

chất lượng.1.2.1. Phương hướng phát triển khách hàng

1.2.1.1. Phát triển khách hàng theo số lượng

1.2.1.2. Phát triển khách hàng theo chất lượng

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển khách hàng là DNTM

+ Phát triển số lượng khách hàng là DNTM .

MSL =St- S t-1vi+ Tỷ trọng khách hàng là DNTM trên tổng số lượng khách hàng của chi nhánh

STM

TĐSL =SKH* 100+ Phát triển khách hàng là DNTM theo không gian địa lý

MĐL = St- St-1

+ Phát triển khách hàng DNTM theo loại hình sở hữu

MSH = St- St-1

+ Phát triển số dư huy động vốn của khách hàng là DNTM Mức tăng huy động vốn đối với khách hàng là DNTM

MHD = HDt – HDt-1 độ tăng số dư tiền gửi đối với khách hàng là DNTM

MHD

TĐDN =HDt-1* 100+ Phát triển dư nợ tín dụng đối với khách hàng là DNTM Mức tăng dư nợ tín dụng của khách hàng là DNTM

MDN = DNt – DN t-1 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng với khách hàng là DNTM trên địa bàn Hà

Nội

MDN

TĐDN =1.3.DN t-1* 100Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển khách hàng ở

ngân hàng1.3.1. Môi trường kinh doanh ngân hàng

1.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ

1.3.3. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấpvii1.3.4. Uy tín của ngân hàng

1.3.5. Chất lượng các nghiệp vụ của ngân hàng

1.4.Công cụ phát triển khách hàng ở NHTM1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường

1.4.2. Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng

1.4.2.1. Chiến lược giữ chân khách hàng truyền thống.

1.4.2.2. Chiến lược thu hút khách hàng mới.

1.4.3. Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển khách hàng

1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển khách hàngCHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DNTM

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG

THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI2.1.Đặc điểm của NH TMCP CT CN Hà Nội ảnh hưởng đến phát triền

khách hàng DNTM2.1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý của NH TMCP CTCN Hà Nội

a. Cơ cấu về lao động

b. Cơ cấu về tổ chức phục vụ phát triển khách hàng2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NH TMCP CT CN Hà Nội

+ Hoạt động huy động vốn

+ Hoạt động sử dụng vốn

+ Hoạt động kinh doanh đối ngoại

+ Cơng tác thơng tin điện tốn

+ Kết quả kinh doanh năm 20122.2.Thực trạng khách hàng và công tác phát triển khách hàng DNTMviiiở NHTMCP CT CN Hà Nội

2.2.1. Đặc điểm khách hàng của NH TMCP CT CN Hà Nội

2.2.2. Kết quả đạt được trong phát triển khách hàng DNTM sử dụng sản

phẩm dịch vụ.

2.2.2.1. Phát triển số lượng khách hàng là DNTM của Chi nhánh

2.2.3. Hoạt động phát triển khách hàng là DNTM tại NH TMCP CT CN Hà Nội

2.2.3.1Hoạt động nghiên cứu thị trường2.2.3.2Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng.2.2.3.3Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng2.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP

CT CN Hà Nội

2.2.4.1

-Những thành tựu đạt đượcSố lượng DNTM có quan hệ với NH TMCP CT CN Hà Nội tăng lên nhanh

chóng. Đây là điều kiện tốt để chi nhánh đa dạng hóa các đối tượng khách

hàng giúp chi nhánh tăng thêm thu nhập.-Số dư tiền gửi tăng góp phần vào việc ổn định được nguồn vốn của chi

nhánh để có kế hoạch cho vay tăng lợi nhuận cho chi nhánh.-Dư nợ cho vay tăng liên tục đã đóng góp rất lớn vào tổng thu nhập của chi

nhánh. Đây là yếu tố kích thích các cán bộ quan hệ khách hàng khơng ngừng

nâng cao trình độ, khả năng nhạy bén trước sự thay đổi của mơi trường kinh

doanh, tìm ngày càng được nhiều doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh

doanh hiệu quả, kích thích được các doanh nghiệp đến với nguồn vốn của

Chi nhánh. Từ đó NH TMCP CT CN Hà Nội có cơ hội phát triển khách hàng

là DNTM.2.2.4.2. Hạn chế trong phát triển khách hàng là DNTM và nguyên nhân

+ Hạn chế:

-Công tác phát triển khách hàng đặc biệt là khách hàng DNTM còn thụ động.

Nguyên nhân một phần do chi nhánh không chủ động trong việc định hướng vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×