Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.7: Bảng xếp hạng khách hàng của Vietinbank.

Bảng 2.7: Bảng xếp hạng khách hàng của Vietinbank.

Tải bản đầy đủ - 0trang

42Với mục tiêu phát triển Vietinbank trở thành Tập đoàn kinh tế tài chính hàng

đầu thị trường trong nước, vươn tới khu vực và hội nhập quốc tế; Nhằm tiếp tục

phát huy thế mạnh trong hoạt động kinh doanh, nâng cao thị phần; trong những năm

qua, VietinBank ln tích cực thực hiện cải cách về chiến lược và mơ hình hoạt

động, đặc biệt là đối với Khối khách hàng doanh nghiệp (KHDN).

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của mô hình mới cũng như thực hiện tiêu chí

khách hàng là trung tâm, Vietinbank đã xây dựng phân khúc khách hàng theo doanh

thu thuần thay cho việc phân loại theo chỉ tiêu vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh.

Đây là tiêu chí quan trọng, phản ánh khá sát quy mơ và nhu cầu sản phẩm ngân

hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng chính là bước đệm quan trọng để xây dựng

các mơ hình bán hàng cũng như ban hành các sản phẩm dịch vụ, chính sách khách

hàng và gói giải pháp phù hợp với từng phân khúc cụ thể.

Sự chuyển đổi này có tính chất quyết định nhằm định hướng hoạt động kinh

doanh của tồn hệ thống theo mơ hình ngân hàng hiện đại; thay đổi tư duy và văn

hóa bán hàng, quản trị và quản lý hoạt động theo hướng chuyên sâu, phù hợp với

thông lệ quốc tế, xu thế hội nhập và quốc tế hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng.

- Về tài sản bảo đảm cho khoản vay: Để ra quyết định cấp tín

dụng còn phụ thuộc vào tài sản bảo đảm của KH vay vốn. Hiện tại

Vietinbank thực hiện việc bảo đảm tiền vay theo qui định của

Chính phủ, NHNN và phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng

thời kỳ.2.3.2 Qui trình cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank

Nghiệp vụ cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank cũng hoạt

động dựa trên qui trình cho vay chung sau:

Bước 1: Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp

tín dụng của khách hàng.

- CBTD tại phòng KHDN là bộ phận trực tiếp nhận nhu cầu

của khách hàng,

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ cấp GHTD/ cấp tín43dụng

- Kiểm tra sự đầy đủ, hợp lý và tính hợp pháp của hồ sơ

- Tìm hiểu và xác định đối tượng KH, nhu cầu vốn của KH

Bước 2: Thẩm định các điều kiện cấp GHTD/ cấp tín dụng,

lập tờ trình thẩm định, kiểm sốt, trình duyệt tờ trình thẩm

định

- Đối với các món vay trong quyền phán quyết, cán bộ quan hệ

khách hàng (CB QHKH) tại chi nhánh là người tiếp nhận hồ sơ vay

vốn, thẩm định xét duyệt các điều kiện vay vốn và đưa ra ý kiến

của mình về việc cấp tín dụng, sau đó trình lãnh đạo phòng khách

hàng doanh nghiệp (KHDN). Lãnh đạo phòng KHDN tái thẩm định

(nếu cần thiết) và ghi ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp tín

dụng. Giám đốc là người quyết định cuối cùng việc cấp tín dụng.

Nếu đồng ý, CBTD sẽ trực tiếp giải ngân, quản lý khoản vay và

nhắc nợ. Nếu không đồng ý, Giám đốc sẽ thông báo bằng văn bản

tới khách hàng.

- Đối với những món vay vượt quyền phán quyết, Chi nhánh

Vietinbank Sơn La thẩm định và trình Vietinbank. Phòng Kiểm sốt

phê duyệt và cấp Giới hạn tín dụng tại Vietinbank sẽ tái thẩm định

hồ sơ vay vốn và đưa ra ý kiến tham mưu Tổng giám đốc. Tổng

giám đốc sẽ ra thông báo về việc đồng ý hoặc từ chối cấp tín

dụng. Chi nhánh thực hiện việc cho vay, thu nợ theo đúng thông

báo của Tổng giám đốc.

Bước 3: Phê duyệt GHTD/cấp tín dụng

Bước 4: Thơng báo GHTD cho khách hàng và cập nhật dữ liệu

vào hệ thống

Bước 5: Ký kết các Hợp đồng, giải ngân

Bước 6: Kiểm tra, giám sát tín dụng

Bước 7: Thu nợ và xử lý các phát sinh44Trên đây là qui trình cho vay chung đối với tất cả các KH tại

Vietinbank. Nhận biết được các yếu điểm của DNNVV, để tạo điều

kiện thuận lợi cho các DNNVV được tiếp cận với vốn vay của NH,

Vietinbank đã có qui trình cho vay riêng đối với loại hình DNNVV

được ban hành theo Quyết định số 2090/QĐ-TGĐ-NHCT6 ngày

12/07/2012 về việc Ban hành Hướng dẫn cấp tín dụng ngắn hạn

đối với DN vi mô. Quyết định này đã đưa ra các điều kiện riêng

phù hợp với đặc thù của DNNVV, hồ sơ thủ tục nhanh gọn hơn,

giúp chi nhánh linh hoạt trong việc thẩm định và cấp tín dụng đối

với khách hàng; Đơn giản hóa các nội dung thẩm định đối với

DNNVV nhằm rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp tín dụng đối

với KH. Theo Hướng dẫn này các DNNVV có thể được cấp giới hạn

tín dụng tối đa là 7 tỷ đồng.

Tại Vietinbank, cơ cấu tổ chức hoạt động, cơ cấu giám sát và

quản trị RRTD được xây dựng theo nguyên tắc phân định rõ chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân

có liên quan. Các chi nhánh hoạt động dựa trên sự kiểm tra, giám

sát của các Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ. Vietinbank Sơn La hoạt

động dưới sự giám sát của Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ khu vực

8, đặt văn phòng tại Tầng 3, Số 64, Ngơ Thì Nhậm, Quận Hai Bà

Trung, Hà nội, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công

tác kiểm tra nội bộ của chi nhánh trên tất cả các nghiệp vụ trong

đó có nghiệp vụ tín dụng nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền

vững, đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả của cả hệ thống và từng

chi nhánh.2.3.3 Thực trạng mở rộng cho vay đối với DNNVV tại

Vietinbank Sơn La

2.3.3.1 Số lượng DNNVV tại Vietinbank Sơn La

Để có thể hiểu rõ hơn về sự biến động của các DNNVV hiện45đang giao dịch tại Vietinbank Sơn La, chúng ta có thể xem xét qua

bảng số liệu sau:

Bảng 2.8: Số lượng khách hàng DNNVV tại Vietinbank Sơn LaChỉ tiêuSố lượng

DNNVVNăm

2009Năm 2010Số

Số lượng lượng

3119+/-12Năm 2011Năm 2012T6/2013Số

Số

Số

lượng +/- lượng +/- lượng

472848148+/0(Nguồn báo cáo tổng hợp tín dụng của Vietinbank Sơn La)Biểu đồ 2.6: Số lượng khách hàng DNNVV tại Vietinbank Sơn LaNăm 2010, dưới sự ảnh hưởng của chu kỳ suy thoái kinh tế

trong nước và thế giới, số lượng DNNVV tại chi nhánh giảm từ 31

DN năm 2009 xuống còn 19 DN. Tuy nhiên, với những chính sách

ưu đãi của Nhà nước, của Vietinbank và sự nỗ lực tìm kiếm, phát

triển khách hàng, số lượng DN đã được cải thiện rõ rệt qua các

năm 2011, 2012. Tính tới tháng 6/2013, số lượng DN đạt 48 DN,

tăng 17DN so với năm 2009, tương ứng với 54,8%.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1.436 DN đang hoạt

động kinh doanh, phần lớn các DNNVV có nhu cầu giao dịch tại NH

có quan hệ tại Argribank Sơn La và BIDV Sơn La. Số lượng DN hiện

đang giao dịch tại Vietinbank Sơn La quá nhỏ so với số lượng DN46hiện có trên địa bàn. Điều này thể hiện Vietinbank Sơn La chưa

làm tốt cơng tác nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng và cũng chưa

có chính sách thu hút khách hàng.2.3.3.2 Dư nợ và doanh số cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La

 Chỉ tiêu dư nợ cho vay

Với sự nỗ lực khơng ngừng của Ban lãnh đạo và tồn bộ cán bộ chi nhánh, trải

qua hơn 05 năm hoạt động, dư nợ của Vietinbank Sơn La cũng có những bước tăng

trưởng đáng kể. Tình hình tăng trưởng dư nợ của Vietinbank Sơn La sẽ được thể

hiện rõ trong bảng và biểu sau:

Bảng 2.9: Tình hình tăng trưởng dư nợ qua các năm

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Năm 2009Chỉ tiêuSố tiềnTổng dư nợ cho vayNăm 2010% Số tiềnNăm 2011% Số tiền299.9 100531.4 10025.50.798.2Năm 2012% Số tiền

100T6/2013% Số tiền%800.1 100721.2100384.9 48.1409.556.89151.1 18.9144.420.029.33.

167.323.253.DNL

77.892684429.916.9

16.DNNVV

85.4 28.5

Cá nhân, hộ gia

đình87.245.

136.764134.833.

176.22233.53264.1(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Vietinbank Sơn La)0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.7: Bảng xếp hạng khách hàng của Vietinbank.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×