Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Dư nợ và doanh số cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La

- Dư nợ và doanh số cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La

Tải bản đầy đủ - 0trang

viiphần ổn định kinh tế trong nước, Chi nhánh cần có những biện pháp thiết thực hơn

để mở rộng cho vay đối với DNNVV.

- Tỷ lệ dư nợ cho vay đối với DNNVV: Tổng dư nợ cho vay của Vietinbank Sơn

La đã có sự tăng trưởng mạnh qua các năm, đặc biệt là từ năm 2009 đến 2011. Tỷ lệ

dư nợ của nhóm khách hàng DNNVV có xu hướng tăng dần qua các năm. Mặc dù

tỷ trọng cho vay đối với các DNNVV có sự tăng trưởng dần qua các năm nhưng vẫn

ở mức thấp, qui mơ cho vay còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của

Ngân hàng cũng như của thị trường.

- Tỷ lệ thực hiện cho vay so với chỉ tiêu kế hoạch: Dư nợ cho vay thực tế của

Vietinbank Sơn La gần đạt được 100% kế hoạch dư nợ vào các năm 2009, 2010 và

2011. Từ năm 2012 đến nay, tốc độ tăng trưởng dư nợ chậm hơn so với các năm

trước. Năm 2012 chỉ đạt được 80% kế hoạch dư nợ. Nhận biết được khó khăn của

các DN, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nên chỉ tiêu kế hoạch dư nợ trong

năm 2013 thấp hơn so với năm 2012, giảm 10% so với năm 2012, còn 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2013, Chi nhánh cũng chỉ đạt được đạt được 80% kế hoạch

dư nợ.

- So sánh thị phần hoạt động của Vietinbank Sơn La với các TCTD khác trên địa

bàn: Dư nợ cho vay của Vietinbank Sơn La tuy có sự tăng trưởng qua các năm

nhưng thị phần vẫn còn rất nhỏ so với các ngân hàng khác trên địa bàn, chỉ

chiếm khoảng trên dưới 7% so với toàn tỉnh. Hiện tại, Agribank Sơn La và

BIDV Sơn La vẫn là hai ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất về dư nợ của toàn

tỉnh, chiếm khoảng trên dưới 70% tổng dư nợ trên địa bàn.

2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC BIỆN PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI

DNNVV TẠI VIETINBANK SƠN LA

2.4.1. Những biện pháp đạt được kết quả tốt

- Chi nhánh đã chú trọng tới hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng đối với các

DNNVV.

- Chi nhánh đã chú trọng tới công tác thẩm định chất lượng khách hàng và

thẩm định phương án/ dự án vay vốn

- Tăng cường, nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

2.3.2. Những nguyên nhân hạn chế mở rộng cho vay

2.3.2.1 Những hạn chế mở rộng cho vay

- Đa số các CBTD của chi nhánh còn rất trẻ, năng động và sáng tạo nhưngviiicòn thiếu kinh nghiệm trong quá trình thẩm định cũng như quyết định cho vay. Điều

này dễ dẫn đến nhiều khi xét duyệt những khoản cho vay kém an toàn hoặc bỏ qua

những khoản vay có hiệu quả kinh tế cao.

- Thị phần của Vietinbank Sơn La chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các TCTD

khác trên địa bàn, chiếm khoảng trên dưới 7%; số lượng DN hiện đang giao dịch tại

chi nhánh là 47DN, chỉ bằng 3% tổng số DN hiện đang hoạt động sản xuất kinh

doanh trên địa bàn. Trong 02 năm trở lại đây, dư nợ của Chi nhánh có xu hướng

chững lại trong khi các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn vẫn tăng trưởng được dư nợ.

Điều này cho thấy cơng tác tìm kiếm khách hàng tiềm năng chưa được thực hiện tốt

tại chi nhánh.

- Mặc dù tỷ trọng cho vay đối với các DNNVV có sự tăng trưởng dần qua

các năm nhưng vẫn ở mức chưa cao. Quy mơ cho vay còn khá khiêm tốn, chưa

tương xứng với tiềm năng của Ngân hàng cũng như của thị trường.

- Thời gian hoạt động trên địa bàn ít so với các TCTD khác trên địa bàn.

Do vậy CN cần có những chính sách, chiến lược quảng bá rộng hơn về hình ảnh

và vị thế của Vietinbank, về các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank.

2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế

a. Về phía ngân hàng

- Khả năng quản lý, thu thập, xử lý và phân loại thông tin về đối tượng khách

hàng DNNVV vẫn còn nhiều hạn chế.

- Thủ tục và qui trình vay vốn của Ngân hàng hiện đang áp dụng chung cho

mọi đối tượng là KH DN nên có những điểm chưa phù hợp với đặc thù hoạt động

của khối DNNVV.

- Mạng lưới chi nhánh khá thưa thớt, chủ yếu hoạt động trên địa bàn thành

phố Sơn La nên ảnh hưởng và hạn chế đến khả năng tiếp cận vốn của các DN cũng

như hoạt động cho vay của ngân hàng.

- Ban lãnh đạo chi nhánh chưa chú trọng đến cơng tác marketing, chưa có

chính sách, biện pháp cụ thể nhằm tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, tăng qui mô

dư nợ và tăng thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh.

b. Về phía các DNNVV

- Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chính quy mô vừa và nhỏ của doanh

nghiệp.

- Do các DNNVV thường yếu về kỹ năng quản lý và tài chính, trình độixchun mơn còn nhiều hạn chế nên việc xây dựng các dự án, phương án kinh doanh

gặp nhiều khó khăn.

c. Từ yếu tố khách quan.

- Thứ nhất: Lãi suất cho vay

- Việc một số DNNVV thiếu một hệ thống thông tin tài chính mang tính

trung thực, minh bạch nên chưa tạo được lòng tin với ngân hàng.

- Cơ sở pháp lý của nhà nước còn thiếu đồng bộ cũng là một trong những

nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động cho vay của ngân hàng đối với các

DNNVV.CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK SƠN LA

3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DNNVV TẠI VIỆT NAM

TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI

DNNVV TẠI VIETINBANK SƠN LA TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong 5 năm tiếp theo tức là vào năm 2020, định hướng của Vietinbank Sơn

La là trở thành chi nhánh Ngân hàng có thị phần đứng đầu trên địa bàn, chất lượng

hoạt động tốt nhất. Thêm vào đó là các mục tiêu chiến lược cụ thể cần đạt được đến

năm 2020, đó là:

- Mức huy động vốn bình quân trên người đạt 20 tỷ đồng/người.

- Mức dư nợ cho vay bình quân trên người đạt 35 tỷ đồng/người.

- Mức lợi nhuận bình quân trên người đạt 1.000 tr đồng/người.

- Nợ xấu < 1%

- Tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ trên tổng thu nhập chiếm 25%.

3.3 MỢT SỚ NHĨM GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỢNG HOẠT ĐỘNG CHO

VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETINBANK SƠN LA

3.3.1 Giải pháp về tìm kiếm khách hàng tiềm năng

“Khơng có khách hàng – Khơng có doanh nghiệp”. Để có thể mở rộng cho

vay, Chi nhánh cần tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Trước hết về tìm kiếm các khách hàng tiềm năng: Để có thể mở rộng cho

vay, chi nhánh cần xem xét những đối tượng nào có thể trở thành khách hàng lý

tưởng của Chi nhánh. Tôi nghĩ chi nhánh có thể tìm kiếm khách hàng từ các nguồnxthơng tin sau:

- Chi nhánh có thể liên hệ với Cơ quan thuế trên địa bàn, xem những DN nào

nộp thuế nhiều, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước …

- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh là nơi quản lý toàn bộ các DN trên địa bàn..

- Tận dụng các nguồn báo chí địa phương.

- Tranh thủ những mối quan hệ cá nhân.

- Tìm kiếm khách hàng từ chính các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.

- Duy trì liên hệ sau các cuộc gặp mặt

3.3.2 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

Trong mọi lĩnh vực, nhân tố con người ln đóng vai trò vơ cùng quan trọng.

Con người là chủ thể của của mọi hành động. Việc mở rộng cho vay thành công hay

không phần lớn là do con người. Do vậy, việc nâng cao trình độ cán bộ ln ln và

lúc nào cũng là nhu cầu cần thiết của NHTMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh

Sơn La nói riêng và tồn hệ thống ngân hàng thương mại nói chung.

3.3.3 Nghiên cứu thế mạnh của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, có chính

sách thu hút khách hàng.

- Hãy làm khách hàng của đối thủ cạnh tranh.

- Nói chuyện với các khách hàng của đối thủ cạnh tranh

- Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những người điều hành của các TCTD này.

Ngoài các cách trên, chúng ta cũng có thể lấy thơng tin về các đối thủ cạnh

tranh qua mạng Internet, qua các hội nghị …

Chiến lược lôi kéo khách hàng cũng rất quan trọng trong việc mở rộng hoạt

động cho vay của chi nhánh. Tuy nhiên, cũng cần phải để ý rằng để giữ một khách

hàng hiện tại còn khó hơn cả có được một khách hàng mới. Điều này cũng có nghĩa

là Chi nhánh khơng nên bỏ qua việc chi tiêu ngân sách để giành được khách hàng

mới, mà cũng nên đầu tư ngân sách cho chiến lược giữ chân khách hàng.

3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng, xây dựng một chính sách

khách hàng hợp lý

* Nghiên cứu thị trường.

* Xây dựng chính sách khuyếch trương: Để thực hiện tốt chính sách khách

hàng, ngân hàng có thể vận dụng các hình thức, biện pháp sau đây:

- Phân loại khách hàng.

- Tổ chức hội nghị khách hàng.

- Từ tư vấn tiếp thị đến hợp tác kinh doanh.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh của mình ra cơng chúng thơng qua cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Dư nợ và doanh số cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×