Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dãy số thời gian là một dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian [26].

Dãy số thời gian là một dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian [26].

Tải bản đầy đủ - 0trang

82

phân tích thống kê hiệu quả kinh tế FDI tại Việt Nam

Phương pháp phân tích dãy số thời gian được sử dụng khá rộng rãi trong

việc phản ánh diễn biến của các chỉ tiêu cơ bản liên quan tới HQKT FDI sau:

- Nhóm các chỉ tiêu chi phí và nguồn lực: vốn FDI đăng ký, lao động ...

- Nhóm các chỉ tiêu kết quả: số dự án, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng,

thu nhập của người lao động, đóng góp ngân sách, doanh thu.

Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp này trong phân tích hiệu quả

kinh tế FDI ở Việt Nam còn một số hạn chế cơ bản sau:

- Phương pháp phân tích dãy số thời gian ít được sử dụng để đồng thời

phản ánh và nghiên cứu xu hướng phát triển của các nhóm chỉ tiêu có liên hệ

với nhau nhằm phân tích HQKT FDI.

Vấn đề đặt ra là cần phát triển phương pháp phân tích dãy số thời gian

đa chỉ tiêu để có thể đi sâu phân tích xu hướng vận động và tương tác giữa

các chỉ tiêu nhằm nghiên cứu một mục tiêu phân tích HQKT FDI nào đó. Để

làm được điều này, chúng ta cần nghiên cứu những nhóm chỉ tiêu đặc thù có

liên quan với những mục tiêu phân tích HQKT FDI như quan hệ giữa vốn đầu

tư với giá trị gia tăng - qua đó giúp nghiên cứu HQKT của vốn đầu tư.

- Phương pháp phân tích dãy số thời gian chưa được sử dụng kết hợp với

các phương pháp khác như phương pháp chỉ số để nâng cao khả năng nghiên

cứu HQKT FDI trong việc kết hợp phân tích xu hướng và phân tích nhân tố.

- Trong nhiều trường hợp, nguyên tắc đảm bảo tính chất so sánh bị vi

phạm do phương pháp tính chưa được thực thi thống nhất hoặc chế độ báo

cáo thống kê FDI còn nhiều bất cập, ví dụ, nhiều doanh nghiệp và đơn vị liên

quan khơng báo cáo hoặc thực hiện không thường xuyên nên số liệu của nhiều

chỉ tiêu không đầy đủ, không thống nhất.

2.2.1.4. Phương pháp hồi quy tương quan

8283

Kết quả kinh tế FDI chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố sản xuất như

thời gian, vốn, chi phí, nhân lực... Các mối liên hệ giữa kết quả kinh tế và các

nhân tố sản xuất gồm có liên hệ hàm số và liên hệ tương quan. Hồi quy tương

quan là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu mối liên hệ tương quan

giữa kết quả và các nhân tố sản xuất - qua đó giúp đánh giá được HQKT làm

cơ sở cho quá trình xây dựng các giải pháp và quyết định đầu tư.

+ Khái niệm

Thực chất của phương pháp hồi quy tương quan là nghiên cứu mối liên

hệ khơng hồn tồn chặt chẽ giữa các hiện tượng hoặc giữa các tiêu thức

nhằm xác định mô hình và mức độ chặt chẽ của chúng.

+ Ưu điểm và hạn chế của phương pháp hồi quy tương quan

- Ưu điểm:

* Có nhiều tác dụng quan trọng trong nghiên cứu các mối liên hệ tương

quan về HQKT (xem phần 2.2.2.4);

* Trong nhiều trường hợp, các mối liên hệ kinh tế khơng hồn tồn chặt

chẽ nên khơng thể sử dụng phương pháp chỉ số để lượng hóa mối quan hệ

giữa chúng nhưng phương pháp hồi quy tương quan có thể thực hiện được

nhiệm vụ này.

- Hạn chế:

* Phương pháp này đòi hỏi nhiều số liệu;

* Kỹ thuật phân tích phức tạp hơn so với các phương pháp khác như

phương pháp phân tích dãy số thời gian và phương pháp chỉ số.

+ Điều kiện vận dụng phương pháp hồi quy tương quan:

- Nguồn số liệu phải đồng bộ và đủ lớn;

- Giữa các chỉ tiêu nghiên cứu phải có mối quan hệ tương quan (chứ

không phải quan hệ hàm số).

+ Thực trạng vận dụng phương pháp hồi quy tương quan trong phân

8384

tích thống kê hiệu quả kinh tế FDI tại Việt Nam

Hiện nay phương pháp này đã được vận dụng trong nghiên cứu HQKT

FDI ở Việt Nam như nghiên cứu tương quan giữa đầu tư với giá trị gia tăng

hay giữa đầu tư với giá trị xuất khẩu.

Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp hồi quy tương quan còn một số

tồn tại cơ bản sau:

- Chưa được xem xét và vận dụng nhiều để nghiên cứu một cách khá

đầy đủ về các mối tương quan cơ bản về hiệu quả FDI như:

* Tương quan giữa nguồn vốn với các chỉ tiêu như VA, NVA, NVA*,

thu ngân sách của/từ khu vực FDI;

* Tương quan giữa lao động với các chỉ tiêu như VA, NVA, NVA*, thu

ngân sách, thu nhập lao động của khu vực FDI;

* Tương quan giữa nguồn vốn và lao động với các chỉ tiêu hiệu quả FDI.

- Việc vận dụng phương pháp này chỉ mang tính chất nghiên cứu là

chính, hầu như chưa được sử dụng để đề xuất các quyết định quản lý FDI,

nhất là theo ngành, địa phương hay hình thức đầu tư FDI.

- Nguồn số liệu thống kê về FDI còn hạn chế, thiếu thống nhất,

thiếu đồng bộ, khó tiếp cận nên đã gây khó khăn cho việc vận dụng

phương pháp này.

2.2.1.5. Phương pháp chỉ số

+ Khái niệm

Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa

hai mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế - xã hội [16] [26] [24].

Phương pháp chỉ số được thừa nhận rộng rãi là cơng cụ phân tích hiện

tượng kinh tế xã hội rất hiệu quả [16].8485

+ Ưu điểm và hạn chế của phương pháp chỉ số

- Ưu điểm:

* Có nhiều tác dụng trong phân tích HQKT FDI cả về thời gian, khơng

gian, kế hoạch và phân tích nhân tố (Xem phần 2.2.2.5);

* Không cần nhiều số liệu;

* Phương pháp khá đơn giản cả về lý luận cũng như vận dụng.

- Hạn chế:

* Khơng đồng thời phân tích được xu hướng, quy luật và nguyên nhân

biến động HQKT FDI qua nhiều thời kỳ, trong phần sau luận án sẽ phát triển

phương pháp chỉ số mở rộng để khắc phục hạn chế này;

* Khi xác định ảnh hưởng của một nhân tố phải giả định các nhân tố

liên quan không đổi.

+ Điều kiện vận dụng phương pháp chỉ số:

- Có đủ số liệu của các nhân tố ít nhất 2 kỳ hoặc 2 phương án hoặc của

2 đối tượng nghiên cứu, chẳng hạn, để phân tích biến động của giá trị gia tăng

của FDI giữa hai ngành theo hiệu quả và quy mô của nguồn vốn thì cần có đủ

số liệu về các chỉ tiêu VA và nguồn vốn FDI của hai ngành này;

- Quan hệ giữa các chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu tổng hợp phải là quan

hệ hàm số dạng tích hoặc tổng - tích kết hợp.

+ Thực trạng vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê

hiệu quả kinh tế FDI tại Việt Nam

Phương pháp chỉ số đã ít nhiều được vận dụng trong phân tích HQKT

FDI ở Việt Nam, tuy nhiên, thường chỉ được sử dụng trong trường hợp đơn

giản và còn một số hạn chế cơ bản sau.

- Chưa được sử dụng để phân tích cho những trường hợp phức tạp;8586

- Việc khái quát hoá các phương trình kinh tế và các mơ hình phân tích

HQKT FDI còn hạn chế và chưa có tính hệ thống. Vì vậy, việc vận dụng

phương pháp chỉ số trong nghiên cứu HQKT FDI còn gặp khó khăn;

- Chưa kết hợp đầy đủ với phương pháp phân tích dãy số thời gian để đồng

thời phân tích xu hướng và biến động hiệu quả theo nhân tố qua nhiều thời kỳ;

- Việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp này trong phân tích quan

hệ hiệu quả giữa các giai đoạn FDI chưa được thực hiện.

Tóm lại, các phương pháp trên đều có những tác dụng quan trọng, tuy

nhiên thực trạng vận dụng của chúng còn nhiều tồn tại. Hơn nữa, mỗi phương

pháp có những tính chất, đặc điểm, tác dụng, ưu điểm, hạn chế và điều kiện

vận dụng nhất định. Vì vậy, căn cứ vào nguyên tắc phân tích HQKT FDI và

yêu cầu quản lý FDI, luận án lựa chọn các phương pháp: phân tổ, đồ thị, dãy

số thời gian, hồi quy tương quan và chỉ số để nghiên cứu vận dụng trong phân

tích HQKT FDI ở Việt Nam.

2.2.2. Đặc điểm vận dụng một số phương pháp thống kê trong phân tích

hiệu quả kinh tế FDI tại Việt Nam

2.2.2.1. Đặc điểm vận dụng phương pháp phân tổ trong phân tích thống kê

hiệu quả kinh tế FDI

Phân tổ giúp phân chia tổng thể FDI thành các tổ hoặc các tiểu tổ có

tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một hoặc một số tiêu thức nào đó.

Đây là cơ sở để nghiên cứu và quản lý FDI.

Trong nghiên cứu HQKT FDI, phân tổ thống kê giúp giải quyết các

nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, phân chia tổng thể FDI thành các loại hình khác nhau;

Thứ hai, nghiên cứu kết cấu về HQKT;

Thứ ba, biểu hiện mối liên hệ giữa các tiêu thức qua đó nghiên cứu

HQKT FDI.

86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dãy số thời gian là một dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian [26].

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×